Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-10-14

Sammanträde 2020-10-14

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Revidering av avfallstaxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2021 och ersätter renhållningstaxa antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni 2019 § 57, nu gällande renhållningstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande
utgångs-punkter:
• Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
• Nya definitioner med anledning av EU:s avfallsdirektiv.
• En ny grundavgift för de hushåll belägna i samfällighetsföreningar som inte själva finansierat sina gemensamma insamlingslösningar för restavfall.
• För att öka krav på renheten av insamlade fraktioner, införs felsorteringsavgifter för rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall samt krantömmande behållare för matavfall.
• Tillhandahålla en god arbetsmiljö vid hämtning av grovavfall.
• Nya tjänster så som exempelvis hämtning av grovavfall i storsäck, hyra av tillfällig container vid evenemang eller driftstörningar.
• Förtydligande kring indexuppräkning av anslutningsavgiften till sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum.
• Mindre redaktionella klargöranden och ny layout för ökad tydlighet i och anpassning i och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.
• För att tydliggöra enhetens ansvarsområde samt i och med omorganisationen, bytte enheten namn från renhållningsenheten till enheten för avfall och kretslopp, varför taxans namn föreslås vara avfallstaxa.

Avfallstaxan ska utgå från självkostnadsprincipen som innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen. Kommunen får inte göra någon vinst. Det framtagna taxeförslaget bygger på en uppskattning gällande antalet abonnenter som väljer att sortera ut matavfall. Matavfallsinsamling innebär både ökade kostnader och minskade taxeintäkter vilket medför att om fler väljer att sortera ut matavfall kommer prognostiserat resultat förändras.

Bilagor
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf

2 Revidering av VA-taxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 13 juni 2019 av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2020. En över-syn av nuvarande taxa har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser och de index-förändringar som kan förväntas. Dessutom påverkas verksamhetens ekonomiska belastning av visst behov av personal-förstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplane-etapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökning-arna så föreslås att brukningsavgifterna för 2021 för både de rörliga och fasta VA-avgif-terna höjs med 7,5 % (alternativt med totalt 10 %) för att kompensera för ökade kostnader. Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020.

Bilagor
Revidering av taxa för Tyresö kommuns vatten- och avloppsanläggning Tjänsteskrivelse.pdf
Författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf

3 Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun

Diarienummer KSTK-2020.004780

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i
Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av hållbarhetsutskottet att utreda hastighetsbegränsningarna på Gudöbroleden. Önskemålet är att undersöka om en lägre och enhetlig hastighetsgräns är möjlig. Gudöbroleden är en statlig väg men går genom tätbebyggt område där Tyresö kommun reglerar hastighetsbegränsningarna i samråd med Trafikverket. Kommunen har rätt att besluta om hastigheten sträckan även om det går mot trafikverkets rekommendation.

Bilagor
Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning hastighetsgräns på
Gudöbroleden genom tyresö kommun tjänsteskrivelse.pdf
Förtydligande.xlsx.pdf
Trafikverket - Yttrande om hastighetssänkning.pdf.pdf
Trafikverket 2.pdf
Ordförandeutlåtande Gudöbroleden.docx.pdf

4 Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen

Diarienummer 2020/KSTK 0057 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som hållbarhetsutskottets svar på frågan gällande snöröjning av gång- och cykelbanor.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen svarar på skrivelse av Peter Freij (M) ifrån hållbarhetsutskottets sammanträde 13 maj gällande kommunens hantering av snöröjning av gång- och cykelbanor.

Bilagor
Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen
Tjänsteskrivelse.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §12.pdf
Skrivelse från Peter Freij(M).docx.pdf

5 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de vill att en kartläggning görs över vilka områden där man kan åstadkomma bullerdämpande åtgärder och skapa en hälsosammare miljö för kommuninvånare i hela Tyresö. Centerpartiet vill:
1. att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram
2. att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen

Bilagor
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bullerminskande åtgärder.docx.pdf

6 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen remitteras av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet.

Bilagor
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf
Ordförandeutlåtande motion om upphörande av användandet av engångsplast.docx.pdf

7 Information om upprättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om förslaget för Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på samråd under hösten 2019 och därefter färdigställts.

8 Information om parkering- och mobilitetsplan

Diarienummer 2020/SBF 0075 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om pågående arbete med Parkering- och mobilitetsplan och målet med att denna trafikplan tas fram.

9 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för september 2020.

Bilagor
Månadsrapport 9 - VO. 11-14 ofullständig.docx.pdf

§34 Revidering av avfallstaxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2021 och ersätter renhållningstaxa antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Fredrik Bergkuist (M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni 2019 § 57, nu gällande renhållningstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
• Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
• Nya definitioner med anledning av EU:s avfallsdirektiv.
• En ny grundavgift för de hushåll belägna i samfällighetsföreningar som inte själva finansierat sina gemensamma insamlingslösningar för restavfall. 
• För att öka krav på renheten av insamlade fraktioner, införs felsorteringsavgifter för rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall samt krantömmande behållare för matavfall.
• Tillhandahålla en god arbetsmiljö vid hämtning av grovavfall.
• Nya tjänster så som exempelvis hämtning av grovavfall i storsäck, hyra av tillfällig container vid evenemang eller driftstörningar.
• Förtydligande kring indexuppräkning av anslutningsavgiften till sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum.
• Mindre redaktionella klargöranden och ny layout för ökad tydlighet i och anpassning i och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.
• För att tydliggöra enhetens ansvarsområde samt i och med omorganisationen, bytte enheten namn från renhållningsenheten till enheten för avfall och kretslopp, varför taxans namn föreslås vara avfallstaxa.

Avfallstaxan ska utgå från självkostnadsprincipen som innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen. Kommunen får inte göra någon vinst. Det framtagna taxeförslaget bygger på en uppskattning gällande antalet abonnenter som väljer att sortera ut matavfall. Matavfallsinsamling innebär både ökade kostnader och minskade taxeintäkter vilket medför att om fler väljer att sortera ut matavfall
kommer prognostiserat resultat förändras.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2021 och ersätter renhållningstaxa antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf

§35 Revidering av VA-taxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med en höjning av brukningsavgifterna för både de rörliga och fasta VA-avgifterna med totalt 10 % antas och gäller från och med 1 januari 2021.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 13 juni 2019 av kom--mun--fullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2020. En över-syn av nuvarande taxa har genom-förts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser och de index-förändringar som kan förväntas. Dessutom på-verkas verksamhetens ekonomiska belastning av visst behov av personalförstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplane-etapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökning-arna så föreslås att brukningsavgifterna för 2021 för både de rörliga och fasta VA-avgifterna höjs med 7,5 % (alternativt med totalt 10 %) för att kompensera för ökade kostnader. Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
– Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med en höjning av brukningsavgifterna för både de rörliga och fasta VA-avgif-terna med totalt 10 % antas och gäller från och med 1 januari 2021.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) och Ulrica Riis-Pedersen yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Anita Mattson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Revidering av taxa för Tyresö kommuns vatten- och avloppsanläggning Tjänsteskrivelse.pdf
Författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf

§36 Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun

Diarienummer KSTK-2020.004780

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Fredrik Bergkuist (M) hänvisar till deras gemensamma reservation till kommunstyrelsen 2020-01-07 § 11.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall för ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av hållbarhetsutskottet att utreda hastighetsbegränsningarna på Gudöbroleden. Önskemålet är att undersöka om en lägre och enhetlig hastighetsgräns är möjlig. Gudöbroleden är en statlig väg men går genom tätbebyggt område där Tyresö kommun reglerar hastighetsbegränsningarna i samråd med Trafikverket. Kommunen har rätt att besluta om hastigheten sträckan även om det går mot trafikverkets rekommendation.

Ordförandeutlåtande
Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.

Gudöbroleden har i sin sträckning genom Tyresö idag olika hastighetsgränser. En genomgående hastighet av 50 km/h syftar till att minska genomfartstrafiken, öka trafiksäkerheten och framkomligheten, samt minska bullernivåerna och utsläppen av partiklar och koldioxid.

Med sänkt hastighet till 50 km/h ges busstrafiken företräde längs hela sträckan, vilket förbättrar framkomlighet för kollektivtrafiken.

En sänkning av hastigheten från 70 km/h till 50 km/h ger en bullerminskning med 4 dBA. Det innebär stora positiva effekter för närboende. På delar av leden är det över 60 dBA vid fasaderna, att jämföras med kraven vid nybyggnation, då det ska vara under 55 dBA.

Gudöbroleden är en sekundär transportled för farligt gods, bland annat brandfarliga vätskor och gas. I händelse av en olycka kan en hastig brandspridning ske till bebyggelsen (bostäder, förskolor, skolor mm) intill leden. En sänkning till max 50 km/h reducerar risken för olyckor med farligt gods kraftigt.

Kostnaden för åtgärderna är låga, då det enda som krävs är nya vägmärken och nya lokala trafikföreskrifter.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
– Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Fredrik Bergkuist (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Anita Mattson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning hastighetsgräns på Gudöbroleden genom tyresö kommun tjänsteskrivelse.pdf
Förtydligande.xlsx.pdf
Trafikverket - Yttrande om hastighetssänkning.pdf.pdf
Trafikverket 2.pdf
Ordförandeutlåtande Gudöbroleden.docx.pdf

§37 Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen

Diarienummer 2020/KSTK 0057 80

Hållbarhetsutskottets beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens svar på frågan gällande snöröjning av gång- och cykelbanor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen svarar på skrivelse av Peter Freij (M) ifrån hållbarhetsutskottets sammanträde 13 maj gällande kommunens hantering av snöröjning av gång- och cykelbanor.

Ordförandeförslag
– Kommunstyrelseförvaltningens svar på frågan gällande snöröjning av gång- och cykelbanor noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen
Tjänsteskrivelse.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §12.pdf
Skrivelse från Peter Freij(M).docx.pdf

§38 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de vill att en kartläggning görs över vilka områden där man kan åstadkomma bullerdämpande åtgärder och skapa en hälsosammare miljö för kommuninvånare i hela Tyresö. Centerpartiet vill:
1. att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram
2. att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har motionerat om att bullernivåerna i Tyresö ska kartläggas, och åtgärdsplan ska presenteras. I Tyresö är det främst vägtrafiken som ger upphov till buller som påverkar invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har i sitt svar redovisat det arbete som pågår just med att kartlägga och föreslå åtgärder för att minska påverkan från vägtrafikbullret.

Jag ser allvarligt på de hälsorisker som bullerpåverkan innebär, och vi kommer att arbeta vidare med åtgärder som anpassade hastighetsgränser och andra åtgärder för att färre tyresöbor ska behöva drabbas av hälsovådliga bullernivåer.

Motionen ska med detta anses som besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
– Motionen anses besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bullerminskande åtgärder.docx.pdf

§39 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen remitteras av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har väckt en motion om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Samhällsbyggnadskontoret har i sitt svar redogjort för effekterna av EU:s engångsplastdirektiv, och det utredningsförslag som har presenterats för riksdagen angående beskattning av engångsartiklar.

Inom kommunen pågår ett arbete med att minimera användningen av icke nödvändiga engångsartiklar. Dock finns det fortsatt engångsartiklar som är nödvändiga såsom skyddsutrustning i äldrevården.

Motionen ska med detta anses som besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
– Motionen anses besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf
Ordförandeutlåtande motion om upphörande av användandet av engångsplast.docx.pdf

§40 Information om upprättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om förslaget för Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på samråd under hösten 2019 och därefter färdigställts.

Ordförandeförslag
– Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§41 Information om parkering- och mobilitetsplan

Diarienummer 2020/SBF 0075 92

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om pågående arbete med Parkering- och mobilitetsplan och målet med att denna trafikplan tas fram.

Ordförandeförslag
– Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§42 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för september 2020.

Ordförandeförslag
– Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 9 - VO. 11-14 ofullständig.docx.pdf