Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-03-17

Sammanträde 2021-03-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Beskrivning av ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.

Att arbeta fram lokala åtgärdsprogram i samverkan med andra kommuner i samma avrinningsområde är ett bra sätt för kommunerna att visa hur de avser att följa miljökvalitetsnormerna i den framtida bebyggelseutvecklingen.

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.

För att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken har ett antal förslag till åtgärder tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm vatten och avfall AB samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Förslagen omfattar övergripande åtgärder som behöver genomföras av de fyra berörda kommunerna, exempelvis åtgärder mot internbelastningen av fosfor, driftåtgärder och miljötillsyn, samt 12 platsspecifika åtgärder som är geografiskt uppdelade per kommun.

Investeringskostnaderna för föreslagna platsspecifika åtgärder uppskattas till 168-228 miljoner kronor. Årliga kostnader för drift av anläggningarna beräknas till cirka 0,7-1 miljon kronor. Kostnader för utredningar som är viktiga för det fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till cirka en miljon kronor. Den planerade fosforfällningen beräknas till 28 miljoner kronor. För Tyresö kommuns del uppskattas kostnaderna för genomförande av de platsspecifika åtgärderna uppgå till ca 2-9 miljoner kronor. Kostnaden för löpande drift och skötsel uppskattas till 95000-144 000 kr/år. Tyresö kommuns kostnadsandel för den planerade fosforfällningen uppskattas till ca 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 % av den totala kostnaden.

Åtgärderna som föreslås i det lokala åtgärdsprogrammet kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Beslut om antagande av åtgärdsprogrammet innebär inte i sig ett beslut om finansiering och vilka åtgärder som ska genomföras, utan detta prövas i kommunernas ordinarie processer. Däremot innebär det ett åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att nå det övergripande målet god status.

För investeringsåtgärder innebär det lokala åtgärdsprogrammet att en behovsutredning nu är gjord och att ett beslut behöver fattas om att starta en förstudie av genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från utredningen.
Det lokala åtgärdsprogrammet är inte juridiskt bindande som ett åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas. Åtgärderna i det lokala åtgärdsprogrammet visar sammantaget att det är möjligt att nå god ekologisk status för Drevviken och att förbättra den kemiska statusen. Dock kommer effekten av vidtagna åtgärder kommer att dröja då återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.

Arbetet med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet visar att det finns ett omfattande åtgärdsbehov för Drevviken och att vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad.

Ett beslut om att anta det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken bedöms vara en åtgärd för barnets bästa då genomförande av åtgärderna förväntas ge en friskare vattenmiljö i Drevviken och därmed också ökade möjligheter till rekreation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Genomförandeplan.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Fakta och åtgärdsbehov.pdf
Bilaga 1-4 Geografisk placering av åtgärder.pdf
Bilaga 5 Stockholm stads gemensamma ansvar.pdf

2 Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen

Diarienummer 2021/KSUH 0027

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Beskrivning av ärendet
Förstudien ska sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt tillgodoses genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av en nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar jämförs med nuvarande placering. Finansiering av förstudien kommer ske inom ramen för avfallskollektivet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-185.330

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. I etappens systemhandlingar har en entreprenadkalkyl tagits fram. Kalkylen pekar på att arbetet kommer att kosta mer än vad som budgeterats . Det finns därför behov av att minska kalkylen- Därav föreslås en ändring i utformningen .

Förslaget innebär att ett trädäck med tillhörande spänger utgår från projektet vilket skulle innebära en minskning av kalkylen med över 1/3. Projektet bedöms då rimligt att genomföra inom den tidigare beslutade budgeten. Dessutom görs bedömningen att den övergripande kvalitetsnivån är möjlig att bibehålla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra fornuddsparken.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl - maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen med samt utan trädäck och spänger.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf

4 Svar på remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Diarienummer KSM-2020-1471/
KSM-2020-1454

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Dessa förslag samråds parallellt under sex månader, 1 november 2020-30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive myndighet senast den 30 april 2021.

För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt "Nationell plan för omprövning av vattenkraft", NAP. För Tyresö kommuns del omfattar detta kortare samråd vattenförekomsten Tyresån som påverkas av verksamheten vid Uddby kraftstation.

Samrådsmaterialet är mycket omfattande och det är inte allt som direkt berör kommunens verksamhet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen fokuserat på förslagen till åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås gälla för den kommunala verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga då de blir bindande för kommunerna att genomföra enligt bestämmelser i miljöbalkens 5 kapitel.
I förslaget till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås två åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. Därtill föreslås sex åtgärder som specifikt riktar sig till kommunerna.
I förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön föreslås en åtgärd som riktar sig till samtliga myndigheter och kommuner. Därtill föreslås en åtgärd som specifikt riktar sig till kommunerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanfattningsvis inga invändningar mot förslagen och tycker att det i huvudsak är positivt att vikten av åtgärdsplanering som bygger på samverkan ur ett avrinningsområdesperspektiv tydliggörs i åtgärdsprogrammet. Några förtydligande synpunkter framförs när det gäller tex kommunernas möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid detaljplanering. Planverktygen (dvs möjligheten att använda planbestämmelser) är fortfarande ganska svaga för att säkerställa att MKN följs. Det behövs därför riktlinjer för hur detaljplanerna kan förstärkas med avtal (exploaterings-/marköverlåtelseavtal) som säkrar att i planen föreslagna åtgärder genomförs. Tillsynsmyndigheternas ansvar för tillsyn av dagvattenhantering från tätorter och hårt trafikerade vägområden kan lyftas fram i åtgärdsprogrammet, liksom vikten av att det finns en samverkan mellan de kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna så att tillsynen kan bedrivas ur ett avrinningsområdesperspektiv.

När det gäller eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Remissvaret medför inga ekonomiska konsekvenser.
Remissvaret medför inga konsekvenser för barnets bästa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf
Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön.pdf
Missiv åtgardsprogram för havsmiljön.pdf

5 Svar på remiss Regional Cykelplan för Stockholms län

Diarienummer 2021/SBF 0023 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en ny Regional cykelplan för Stockholm län som Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.
Den regionala cykelplanen är en revidering av tidigare cykelplan från 2014, den utgår från samma mål och ses bidra till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Målet med cykelplanen är att cykelresor ska öka och de ska stå för 20% av alla resor 2030 ingår även som ett delmål i RUFS 2050. För att nå den detta cykelmål har fem strategiska insatsområden identifierats; cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer, kombinationsresor samt folkhälsa.

Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla genomgående hög standard, fortsatt genomförande och utbyggnad av cykelvägar och förbättringar av drift och underhåll föreslås.

Tyresö kommun är positiv till att den regionala cykelplanen och vikten av samverkan som cykelkansliet ansvara för i regionen, samtidigt saknas mer kraftfulla grepp för att nå målen då andelen cykelresor i stort sett är den samma sedan 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan.pdf
Södertörnsyttrande regional cykelplan Slutlig.pdf
Remissbrev Regional cykelplan.pdf
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion.pdf
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion.pdf

6 Svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037

Diarienummer 2021/SBF 0024 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län och begär nu in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda myndigheter. Länsplaneupprättarna vill få en övergripande bild av vilka brister och behov som finns i länets transportsystem.

Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande och remisstiden sträcker sig till den 12 april 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss Länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering Slutlig följebrev.pdf
Remissbrev länsplan.pdf
PM Länsplan.pdf
Objekt till remiss Länsplan.xlsx

7 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifjell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö undersöker möjligheten att byta ut gatubelysning till LED enligt Varbergsmodellen.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till led enligt Varbergs-modellen.

Hållbarhetsutskottet ser positivt på åtgärder för energieffektivisering.
En ökad takt i utbyte av ljuskällor är en möjlighet till energieffektivisering. Samtidigt kräver en sådan åtgärd en fördjupad analys som väger in en livscykelanalys av såväl energiförbrukning som övrig miljöpåverkan, samt belysningens kvalitéer och funktion. Den offentliga belysningen är viktig för utformningen av kommunens offentliga miljöer, och ska vara av hög kvalitet. Det är viktigt att belysningen ger ett bra ljus, och samtidigt minskar onödiga ljusföroreningar som kan ha en negativ miljöpåverkan. Belysningstekniken och ljusdesignen utvecklas hela tiden. En teknik på frammarsch är intelligent belysning, som kan anpassas efter årstid och tid på dygnet. En annan teknologi är hur laddstolpar kan integreras i belysningsanläggningar i gatumiljö.

Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse gjort en tydlig redovisning av de fakta som efterfrågats i motionens att-satser.

Motionen anses därmed besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun.pdf

8 Information om plan och budget för testbäddsprojekt för ökad stadsodling

Diarienummer KSM-2020-773-330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet är ett uppdrag med målet att främja hälsa, gemenskap och biologisk mångfald genom att öka stadsodling och odling på förskole-och skolgårdar inom Tyresö, samt att ta ett steg mot självförsörjande. Syftet är att möjliggöra odling i olika former och i flera kommundelar, och att underlätta för fler skol- och förskoleträdgårdar. Projektet är ett första steg i att ta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och skolträdgårdar och ska genomföras som ett testbäddsprojekt. I form av testbäddar ska olika förslag på modeller som underlättar och uppmuntrar till odling genomföras.

Testbäddar:
1. Odla inom förskola och skola
2. Odla via brukaravtal
3. Tillfälliga odlingsplatser
4. Kommunikationsinsats för ökad odling

Dessa kan genomföras redan under odlingssäsongen 2021 och behöver löpa på under tre odlingssäsonger för att det ska vara möjligt att utvärdera dem. Genomförandet av samtliga testbäddar (inklusive planering och uppföljning) beräknas kunna ske inom ordinarie arbetstid för berörda resurser inom enheten för hållbarhet och mobilitet, parkenheten, trafik- och miljöenheten samt kommunikationsenheten. Den nedlagda tiden inom projektet följs upp som en del i testbäddsprojektet, inför framtida arbete. Det praktiska arbetet planeras att utföras av Centrum för arbete och integration, inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Total kostnad för testbäddarna (informationsmaterial, odlingslådor, jord, vatten, iordningsställande) beräknas till ca 200 000 kr.
Uppdraget bör även utreda andra idéer för ökad odling, som en gemensam pedagogisk odlingsträdgård för skolbarn, lämplig plats och finansiering av en ny Odla utan trädgård, lösningar för mer hållbar hantering av material och resurser inom odling samt brukaravtal med Tyresö Bostäder och förskolan Hästhagen, som visat intresse för odling på kommunägd mark.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsodling.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Information om kommunalt ansvar för insamling och behandling av returpapper

Diarienummer KSM-2021-188

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade 2020-12-22 att producentansvar för insamling och behandling av returpapper ska upphöra och att ansvaret för att samla in och behandla returpapper tillfaller kommunerna från och med 2022-01-01.

I det fall det inte kommer ett nationellt direktiv om hur ansvaret för insamling och behandling av returpapper ska omfördelas från FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) till kommunerna, har Tyresö kommun med anledning av tidigare väletablerade samarbeten, inlett ett projekt med Nacka vatten och avfall och Värmdö kommun.

Projektets mål är att starta ett samordnat insamlingssystem för returpapper i Nacka, Värmdö och Tyresö från 2022-01-01. Syftet med projektet är att säkerställa att insamlingen av returpapper kan fortsätta minst lika bra som tidigare utan att påverka upplevelsen för de boende. Därmed kan det insamlade returpappret fortsätta att återvinnas och behöver därmed inte läggas i restavfallet vilket skulle leda till ökade kostnader och försämrad miljönytta.

Projektets strategi är att driva vidare det befintliga systemet med behållare för returpapper på FTI:s återvinningsstationer. Om möjligt bör befintliga behållare köpas och fortsätta användas. Tömning sker genom upphandling i enlighet med LOU av entreprenör som kör i alla 3 kommunerna.

Slutmålet är att detta insamlings­system ska kunna fungera samordnat med befintliga återvinningsstationer under en period på några år fram till att ett fastighetsnära system för insamling av förpackningar genom producentansvar införts senast 2026.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunalt ansvar returpapper.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Information om Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska vidare fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.

Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 18 november beslutades i hållbarhetsutskottet att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget lämnas härmed in som ett informationsärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avfallsplan information.pdf
Avfallsplan_utkast.pdf
Handlingsplan_utkast.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf

11 Trafik- och miljöenheten informationsärende om arbetet med Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer 2021/SBF 0031 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En Trafiksäkerhetsplan har tagits fram av Trafikenheten under 2019/2020. Efter att planen var färdigskriven kom nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Därför har ett förslag till uppdaterad Trafiksäkerhetsplanen tagits fram. Tanken är nu att behandla ärendet som ett informationsärende och öppna upp för inhämtning av synpunkter och återkomma med ett beslutsärende senare i vår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan information.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö_utkast.pdf

§15 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig emot beslutet att avslå återremissyrkandet och beslutet att bifalla beslutspunkt 1.
Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.
Att arbeta fram lokala åtgärdsprogram i samverkan med andra kommuner i samma avrinningsområde är ett bra sätt för kommunerna att visa hur de avser att följa miljökvalitetsnormerna i den framtida bebyggelseutvecklingen.
Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.
För att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken har ett antal förslag till åtgärder tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm vatten och avfall AB samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Förslagen omfattar övergripande åtgärder som behöver genomföras av de fyra berörda kommunerna, exempelvis åtgärder mot internbelastningen av fosfor, driftåtgärder och miljötillsyn, samt 12 platsspecifika åtgärder som är geografiskt uppdelade per kommun.

Investeringskostnaderna för föreslagna platsspecifika åtgärder uppskattas till 168-228 miljoner kronor. Årliga kostnader för drift av anläggningarna beräknas till cirka 0,7-1 miljon kronor. Kostnader för utredningar som är viktiga för det fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till cirka en miljon kronor. Den planerade fosforfällningen beräknas till 28 miljoner kronor. För Tyresö kommuns del uppskattas kostnaderna för genomförande av de platsspecifika åtgärderna uppgå till ca 2-9 miljoner kronor. Kostnaden för löpande drift och skötsel uppskattas till 95000-144 000 kr/år. Tyresö kommuns kostnadsandel för den planerade fosforfällningen uppskattas till ca 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 % av den totala kostnaden.

Åtgärderna som föreslås i det lokala åtgärdsprogrammet kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Beslut om antagande av åtgärdsprogrammet innebär inte i sig ett beslut om finansiering och vilka åtgärder som ska genomföras, utan detta prövas i kommunernas ordinarie processer. Däremot innebär det ett åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att nå det övergripande målet god status.

För investeringsåtgärder innebär det lokala åtgärdsprogrammet att en behovsutredning nu är gjord och att ett beslut behöver fattas om att starta en förstudie av genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från utredningen.

Det lokala åtgärdsprogrammet är inte juridiskt bindande som ett åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas. Åtgärderna i det lokala åtgärdsprogrammet visar sammantaget att det är möjligt att nå god ekologisk status för Drevviken och att förbättra den kemiska statusen. Dock kommer effekten av vidtagna åtgärder kommer att dröja då återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.

Arbetet med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet visar att det finns ett omfattande åtgärdsbehov för Drevviken och att vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad.

Ett beslut om att anta det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken bedöms vara en åtgärd för barnets bästa då genomförande av åtgärderna förväntas ge en friskare vattenmiljö i Drevviken och därmed också ökade möjligheter till rekreation.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar på återremiss med motiveringen att beslut om antagnade inte bör tas innan beslut om finansiering. I andra hand yrkar han avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller yrkandet om återremiss. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Hållbarhetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår beslutspunkt 1. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt 1.
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt 2 och finner att hållbarhetsutskottet bifaller den.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Genomförandeplan.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Fakta och åtgärdsbehov.pdf
Bilaga 1-4 Geografisk placering av åtgärder.pdf
Bilaga 5 Stockholm stads gemensamma ansvar.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken signerad.pdf

§16 Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen

Diarienummer 2021/KSUH 0027

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förstudien ska sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt tillgodoses genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av en nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar jämförs med nuvarande placering. Finansiering av förstudien kommer ske inom ramen för avfallskollektivet.

Ordförandeförslag
Ordförande förslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie inför ombyggnadtion av kretsloppscentralet signerad.pdf

§17 Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-185.330

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken godkänns.
Dick Bengtson (M) och de tjänstgörande moderaterna deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. I etappens systemhandlingar har en entreprenadkalkyl tagits fram. Kalkylen pekar på att arbetet kommer att kosta mer än vad som budgeterats . Det finns därför behov av att minska kalkylen- Därav föreslås en ändring i utformningen .

Förslaget innebär att ett trädäck med tillhörande spänger utgår från projektet vilket skulle innebära en minskning av kalkylen med över 1/3. Projektet bedöms då rimligt att genomföra inom den tidigare beslutade budgeten. Dessutom görs bedömningen att den övergripande kvalitetsnivån är möjlig att bibehålla.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra fornuddsparken.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl - maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen med samt utan trädäck och spänger.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken signerad.pdf

§18 Svar på remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Diarienummer KSM-2020-1471/ KSM-2020-1454

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Dessa förslag samråds parallellt under sex månader, 1 november 2020-30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive myndighet senast den 30 april 2021.

För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt "Nationell plan för omprövning av vattenkraft", NAP. För Tyresö kommuns del omfattar detta kortare samråd vattenförekomsten Tyresån som påverkas av verksamheten vid Uddby kraftstation.

Samrådsmaterialet är mycket omfattande och det är inte allt som direkt berör kommunens verksamhet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen fokuserat på förslagen till åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås gälla för den kommunala verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga då de blir bindande för kommunerna att genomföra enligt bestämmelser i miljöbalkens 5 kapitel.
I förslaget till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås två åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. Därtill föreslås sex åtgärder som specifikt riktar sig till kommunerna.
I förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön föreslås en åtgärd som riktar sig till samtliga myndigheter och kommuner. Därtill föreslås en åtgärd som specifikt riktar sig till kommunerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanfattningsvis inga invändningar mot förslagen och tycker att det i huvudsak är positivt att vikten av åtgärdsplanering som bygger på samverkan ur ett avrinningsområdesperspektiv tydliggörs i åtgärdsprogrammet. Några förtydligande synpunkter framförs när det gäller tex kommunernas möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid detaljplanering. Planverktygen (dvs möjligheten att använda planbestämmelser) är fortfarande ganska svaga för att säkerställa att MKN följs. Det behövs därför riktlinjer för hur detaljplanerna kan förstärkas med avtal (exploaterings-/marköverlåtelseavtal) som säkrar att i planen föreslagna åtgärder genomförs. Tillsynsmyndigheternas ansvar för tillsyn av dagvattenhantering från tätorter och hårt trafikerade vägområden kan lyftas fram i åtgärdsprogrammet, liksom vikten av att det finns en samverkan mellan de kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna så att tillsynen kan bedrivas ur ett avrinningsområdesperspektiv.

När det gäller eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Remissvaret medför inga ekonomiska konsekvenser.
Remissvaret medför inga konsekvenser för barnets bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf
Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön.pdf
Missiv åtgardsprogram för havsmiljön.pdf
Tjänsteskrivelse remisser vattenförvaltning och havsmiljön signerad.pdf

§19 Svar på remiss Regional Cykelplan för Stockholms län

Diarienummer 2021/SBF 0023 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Dick Bengtson (M) och de tjänstgörande moderaterna deltar inte i beslutet.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en ny Regional cykelplan för Stockholm län som Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.
Den regionala cykelplanen är en revidering av tidigare cykelplan från 2014, den utgår från samma mål och ses bidra till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Målet med cykelplanen är att cykelresor ska öka och de ska stå för 20% av alla resor 2030 ingår även som ett delmål i RUFS 2050. För att nå den detta cykelmål har fem strategiska insatsområden identifierats; cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer, kombinationsresor samt folkhälsa.

Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla genomgående hög standard, fortsatt genomförande och utbyggnad av cykelvägar och förbättringar av drift och underhåll föreslås.

Tyresö kommun är positiv till att den regionala cykelplanen och vikten av samverkan som cykelkansliet ansvara för i regionen, samtidigt saknas mer kraftfulla grepp för att nå målen då andelen cykelresor i stort sett är den samma sedan 2015.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget, vidare tilläggsyrkar han att remissvaret kompletteras enligt följande motivering: "Jag tycker att vi i remissvaret bör nämna fördelarna med och därmed behovet av att rusta upp GC-sträckan på 1500 m mellan Kolarängen i Älta och GC-vägen mellan Bagarmossen och Skarpnäck till en högre standard. Detta är den genaste och trevligaste cykelvägen mellan Bollmora och Gullmarsplan/Årstaberg. Idag är det en sträcka som kräver grova däck på cykeln."

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet har bifallit ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande. Ordförande finner att hållbarhetsutskottet avslår Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan.pdf
Södertörnsyttrande regional cykelplan Slutlig.pdf
Remissbrev Regional cykelplan.pdf
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion.pdf
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan signerad.pdf

§20 Svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037

Diarienummer 2021/SBF 0024 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Dick Bengtson (M) och de tjänstgörande moderaterna deltar inte i beslutet.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag (se bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) förslag till remissvar om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län och begär nu in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda myndigheter. Länsplaneupprättarna vill få en övergripande bild av vilka brister och behov som finns i länets transportsystem.

Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande och remisstiden sträcker sig till den 12 april 2021.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget förslag till remissvar enligt bilaga.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och avslag till Marie Åkesdotters (MP) förslag till remissvar.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) förslag till remissvar. Ordförande finner att hållbarhetsutskottet har bifallit kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss Länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering Slutlig följebrev.pdf
Remissbrev länsplan.pdf
PM Länsplan.pdf
Objekt till remiss Länsplan.xlsx
Tjänsteskrivelse Remiss Länsplan signerad.pdf
Förslag till beslut (MP) remiss revidering länstrafikplanen.pdf

§21 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen - ärendet utgår.

Diarienummer 2020/KS 0141 001

§22 Information om plan och budget för testbäddsprojekt för ökad stadsodling

Diarienummer KSM-2020-773-330

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet är ett uppdrag med målet att främja hälsa, gemenskap och biologisk mångfald genom att öka stadsodling och odling på förskole-och skolgårdar inom Tyresö, samt att ta ett steg mot självförsörjande. Syftet är att möjliggöra odling i olika former och i flera kommundelar, och att underlätta för fler skol- och förskoleträdgårdar. Projektet är ett första steg i att ta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och skolträdgårdar och ska genomföras som ett testbäddsprojekt. I form av testbäddar ska olika förslag på modeller som underlättar och uppmuntrar till odling genomföras.

Testbäddar:
1. Odla inom förskola och skola
2. Odla via brukaravtal
3. Tillfälliga odlingsplatser
4. Kommunikationsinsats för ökad odling

Dessa kan genomföras redan under odlingssäsongen 2021 och behöver löpa på under tre odlingssäsonger för att det ska vara möjligt att utvärdera dem. Genomförandet av samtliga testbäddar (inklusive planering och uppföljning) beräknas kunna ske inom ordinarie arbetstid för berörda resurser inom enheten för hållbarhet och mobilitet, parkenheten, trafik- och miljöenheten samt kommunikationsenheten. Den nedlagda tiden inom projektet följs upp som en del i testbäddsprojektet, inför framtida arbete. Det praktiska arbetet planeras att utföras av Centrum för arbete och integration, inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Total kostnad för testbäddarna (informationsmaterial, odlingslådor, jord, vatten, iordningsställande) beräknas till ca 200 000 kr.
Uppdraget bör även utreda andra idéer för ökad odling, som en gemensam pedagogisk odlingsträdgård för skolbarn, lämplig plats och finansiering av en ny Odla utan trädgård, lösningar för mer hållbar hantering av material och resurser inom odling samt brukaravtal med Tyresö Bostäder och förskolan Hästhagen, som visat intresse för odling på kommunägd mark.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsodling.pdf
Tjänsteskrivelse stadsodling signerad.pdf

§23 Information om kommunalt ansvar för insamling och behandling av returpapper

Diarienummer KSM-2021-188

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade 2020-12-22 att producentansvar för insamling och behandling av returpapper ska upphöra och att ansvaret för att samla in och behandla returpapper tillfaller kommunerna från och med 2022-01-01.

I det fall det inte kommer ett nationellt direktiv om hur ansvaret för insamling och behandling av returpapper ska omfördelas från FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) till kommunerna, har Tyresö kommun med anledning av tidigare väletablerade samarbeten, inlett ett projekt med Nacka vatten och avfall och Värmdö kommun.

Projektets mål är att starta ett samordnat insamlingssystem för returpapper i Nacka, Värmdö och Tyresö från 2022-01-01. Syftet med projektet är att säkerställa att insamlingen av returpapper kan fortsätta minst lika bra som tidigare utan att påverka upplevelsen för de boende. Därmed kan det insamlade returpappret fortsätta att återvinnas och behöver därmed inte läggas i restavfallet vilket skulle leda till ökade kostnader och försämrad miljönytta.
Projektets strategi är att driva vidare det befintliga systemet med behållare för returpapper på FTI:s återvinningsstationer. Om möjligt bör befintliga behållare köpas och fortsätta användas. Tömning sker genom upphandling i enlighet med LOU av entreprenör som kör i alla 3 kommunerna.

Slutmålet är att detta insamlings­system ska kunna fungera samordnat med befintliga återvinningsstationer under en period på några år fram till att ett fastighetsnära system för insamling av förpackningar genom producentansvar införts senast 2026.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunalt ansvar returpapper.pdf
Tjänsteskrivelse kommunalt ansvar returpapper signerad.pdf

§24 Information om Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska vidare fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.

Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 18 november beslutades i hållbarhetsutskottet att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget lämnas härmed in som ett informationsärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avfallsplan information.pdf
Avfallsplan_utkast.pdf
Handlingsplan_utkast.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Tjänsteskrivelse avfallsplan information signerad.pdf

§25 Trafik- och miljöenheten informationsärende om arbetet med Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer 2021/SBF 0031 80

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En Trafiksäkerhetsplan har tagits fram av Trafikenheten under 2019/2020. Efter att planen var färdigskriven kom nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Därför har ett förslag till uppdaterad Trafiksäkerhetsplanen tagits fram. Tanken är nu att behandla ärendet som ett informationsärende och öppna upp för inhämtning av synpunkter och återkomma med ett beslutsärende senare i vår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan information.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö_utkast.pdf
Tjänsteskrivelse trafiksäkerhetsplan information signerad.pdf