Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-10-20

Sammanträde 2021-10-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Måltidspolicy för Tyresö kommun

Dnr: 2019/KS 0275 003

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf
Måltidspolicy 2021.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf
Reservation M Uppdrag om måltidspolicy.pdf

2 VA-taxa 2022

Dnr: 2021/SBF 0074 82

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och gäller från och med 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19 oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.

VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år. Årets föreslagna taxehöjning innebär att omläggningstakten kan dubbleras för att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur som närmar sig den nivå som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Det här betyder att verksamhetens kostnadsuttag behöver öka för att förstärka organisationen med personal och materiel. Därutöver tillkommer ytterligare kostnader på grund av ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplaneetapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna föreslås att brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med januari 2022 höjs med 20 % för att kompensera för ökade kostnader och för att hantera det ackumulerade underskott.

Anläggningsavgifterna föreslås bibehållas på motsvarande nivå som 2021.
Utöver en höjning av de fasta avgifterna föreslås att rabatten på lägenhetsavgifter tas bort då bebyggelsetrycket inte längre motiverar rabatten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av VA-taxa 2022.pdf
VA-taxa 2022.pdf

3 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Dnr: KSM-2021-1023

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en långsiktig Vatten- och avloppsplan (VA-plan). Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte lever upp till vissa regler som kopplar till vattenförvaltningen och försvårar även den långsiktiga VA-planeringen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en samlad plan för att underlätta den fortsatta planeringen av VA-verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VA-plan.pdf

4 Fiberdragning till Alby friluftsgård (maskinhall)

Dnr: 2021/KS 0162

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

Beskrivning av ärendet
Personal som tillhör kommunstyrelseförvaltningens verksamhet naturvård inom park- och naturenheten har Alby gårds personal- och maskinbyggnad som arbetscentral. Vid Alby gård finns också Alby friluftsgård. En förstudie för att skapa ett kultur- och naturpedagogiskt centrum i området pågår. Alla dessa verksamheter har behov av effektiv och tillförlitlig uppkoppling mot kommunens interna nätverk.

I arbetet krävs att personalen kan koppla sig till kommunens IT-nät med tillförlitlig anslutning med tillräcklig kapacitet för verksamhetssystem och videokonferens.

Bilagor
Fiber till Alby gårds personal- och maskinbyggnad.pdf

5 Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet 2022

Dnr: 2021/SBF 0072 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet föreslås fastställas enligt förslaget i ärendets tjänsteskrivelse.

Hållbarhetsutskottet sammanträder på onsdagar kl.15.00.
26 januari*
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti*
28 september
26 oktober
23 november
21 december
*Reservdatum för brådskande ärenden

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum hållbarhetsutskotet 2022.pdf

§51 Måltidspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2019/KS 0275 003

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

  1. Redovisningen av uppdraget noteras.

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

  1. Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Reservation

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Peter Freij (M) hänvisar till moderaternas reservation i hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39, se bilaga.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa  samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen av uppdraget samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Yrkande

Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeuppdraget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeuppdraget.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L)  yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf

Måltidspolicy 2021.pdf

Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf

Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf

Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39.pdf.pdf

Tjänsteskrivelse måltidspolicy signerad.pdf

§52 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Hållbarhetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19 oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.

VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år. Årets föreslagna taxehöjning innebär att omläggningstakten kan dubbleras för att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur som närmar sig den nivå som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Det här betyder att verksamhetens kostnadsuttag behöver öka för att förstärka organisationen med personal och materiel. Därutöver tillkommer ytterligare kostnader på grund av ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplaneetapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna föreslås att brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med januari 2022 höjs med 20 % för att kompensera för ökade kostnader och för att hantera det ackumulerade underskott. Anläggningsavgifterna föreslås bibehållas på motsvarande nivå som 2021.

Utöver en höjning av de fasta avgifterna föreslås att rabatten på lägenhetsavgifter tas bort då bebyggelsetrycket inte längre motiverar rabatten.

Ordförandeförslag

Ordföranden biträder Ulrica Riis-Pedersens yrkande och föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Yrkande

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Mats Lindblom (L) biträder Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av VA-taxa 2022.pdf

VA-taxa 2022.pdf

§53 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan)  och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun saknar idag en långsiktig Vatten- och avloppsplan (VA-plan). Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte lever upp till vissa regler som kopplar till vattenförvaltningen och försvårar även den långsiktiga VA-planeringen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en samlad plan för att underlätta den fortsatta planeringen av VA-verksamheten.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse VA-plan.pdf

Tjänsteskrivelse VA-plan signerad.pdf

§54 Fiberdragning till Alby friluftsgård (maskinhall)

Diarienummer 2021/KS 0162

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

  1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
  3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

 

Beskrivning av ärendet

Personal som tillhör kommunstyrelseförvaltningens verksamhet naturvård inom park- och naturenheten har Alby gårds personal- och maskinbyggnad som arbetscentral. Vid Alby gård finns också Alby friluftsgård. En förstudie för att skapa ett kultur- och naturpedagogiskt centrum i området pågår. Alla dessa verksamheter har behov av effektiv och tillförlitlig uppkoppling mot kommunens interna nätverk.

I arbetet krävs att personalen kan koppla sig till kommunens IT-nät med tillförlitlig anslutning med tillräcklig kapacitet för verksamhetssystem och videokonferens. 

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

  1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
  3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

Yrkande

Susanne Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Fiber till Alby gårds personal- och maskinbyggnad.pdf

Tjänsteskrivelse Fiber till Alby gårds personal- och maskinbyggnad signerad.pdf

§55 Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet 2022

Diarienummer 2021/SBF 0072 001

Hållbarhetsutskottets beslut

Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

 

Beskrivning av ärendet

Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet föreslås fastställas enligt förslaget i ärendets tjänsteskrivelse.

Hållbarhetsutskottet sammanträder på onsdagar kl.15.00.

26 januari* 23 februari 23 mars 27 april 25 maj 29 juni 31 augusti* 28 september 26 oktober 23 november 21 december

*Reservdatum för brådskande ärenden

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum hållbarhetsutskotet 2022.pdf

Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet 2022 signerad.pdf