Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-05-25

Sammanträde 2022-05-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Information från Energi- och klimatrådgivningen

Diarienummer 2022/SBF 0029

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen presenterar sin verksamhet, viktiga händelser under 2021 samt pågående projekt under 2022.

2 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2022-362-450

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
* Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
* Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta, respektive 10:e lägsta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

3 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Diarienummer KSM-2022-483-510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

4 Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand, förslag till placering

Diarienummer KSM2021-1099.280

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen gavs under hållbarhetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnande av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö. Detta gjordes efter ett Tyresöinitiativ om en hundrastgård i Tyresö Strand. Placeringen som föreslogs i framtagen förstudie fick kritik av närboende vid ett dialogmöte och ett nytt platsförslag har därför tagits fram (se karta). Föreslagen plats ligger på ängen öster om Hästhagens förskola, som därför blivit involverade i processen. Förskolans synpunkter har inarbetats i förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hundrastgård i Tyresö Strand_reviderat platsförslag.pdf
Bilaga 1. Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand 211104.pdf
Bilaga 2. Enkel prövning av barnets bästa_hundrastgård Tyresö Strand.pdf
Bilaga 3. Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand KSM2021-1099.280_Sekretess.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 275.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

5 Förstudie för etablering av publik laddstation för elbilar under 2022

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddplatser behöver etableras i Tyresö för att möte behoven från elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att genom en förstudie rekommendera hur minst en ny laddstation kan etableras under 2022 (kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47). Förstudien har studerat behoven och förutsättningarna för etablering av fler laddplatser dels i Bollmora och dels i områden som pekats ut som lämpliga i rapporten Behov av laddinfrastruktur i Södertörn (bilaga 2). Vidare visar förstudien att kommunen kan ha flera olika roller för etablering av publika laddplatser. Förstudiens förslag är att kommunen tar en aktiv roll för etablering av en laddstation med plats för laddning för 4-6 elbilar vid Strandtorget genom att skriva ett nyttjandeavtal med en kommersiell aktör som etablerar och driftar en laddstation på kommunens mark och tar betalt för laddning på marknadsmässigt sätt. Ambitionen är att laddstationen ska erbjuda både normalladdning och snabbladdning. Flera laddplatser planeras även av privata fastighetsägare och kommunen bör ha en stödjande roll genom att i dialog informera om var kommunen ser att behovet av laddning är stort och uppmuntra till etablering på platser som är fördelaktigt ur samhällsplaneringsperpektiv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Publik laddstation för elbilar 2022_220513.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 3_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf

6 Återrapportering av ordförandeuppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat

Diarienummer KSM2022-363.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering av ordförandeuppdragets behovsanalys godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie baserad på behovsanalysens lista över åtgärder för naturvården och friluftslivet i kommunens naturreservat.
3. Förstudien finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 37 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Tyresö kommuns egna naturreservat vad gäller brister och åtgärdsbehov. Denna rapport över ordförandeuppdraget som är en behovsanalys, redovisar behovet av åtgärder för att bibehålla och skydda naturreservatens natur- och friluftsvärden långsiktigt. Det är en palett med såväl mer omfattande och komplexa åtgärder som mer avgränsade och mer lättavhjälpta brister i naturreservaten.

De presenterade åtgärdsbehoven för de kommunala naturreservaten påtalar behovet av mer tillsyn och åtgärder för stärkande av den biologiska mångfalden, restaurering av våtmarker för bättre hydrologiska och klimatmässiga förhållanden samt förbättra besökarens möjligheter till information, vägledning, säkra rastplatser och ge besökaren så bra förutsättningar som möjligt att ta del av Tyresönaturen på ett hänsynsfullt sätt.

En uppskattning av kostnader för presenterade åtgärder för kommunens egna naturreservat har gjorts. Total investeringskostnad är beräknad till cirka 11,6 miljoner kronor samt tillkommande årliga drift- och avskrivningskostnader för investeringar uppskattas till cirka 2,5 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Rapport ordförandeuppdrag översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 37.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.pdf

7 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Diarienummer KSM2022-198.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)" med diarienummer TN 2021-0988.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)", dnr: TN 2021-0988. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2022. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 10 juni 2022.

Då remissen inte innehåller några förslag på förändringar för Tyresös del har kommunen inte heller några specifika synpunkter på dessa. Däremot framför kommunen en allmän önskan om att trafikera linje 820 med mindre fordon som inte kör sönder infrastrukturen, att bibehålla och förstärka dialogen om kollektivtrafikens förutsättningar i exploateringsprojekt och andra ombyggnadsprojekt, att regionen skyndsamt startar utredningar för spårburen trafik till kommunen, samt intresse att delta och stötta i eventuella kommande kampanjer för ett ökat kollektivtrafikresande efter pandemin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar T23.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna T23.pdf
Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför T23.pdf

8 Svar på Remiss Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Diarienummer KSM2022-374.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Regional masshanteringsplan för Stockholms län.
Beskrivning av ärendet

Förslag till regional masshanteringsplan Stockholms län har översänts till Tyresö kommun på remiss. Förslaget har tagits fram genom ett gemensamt projekt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad.
Det övergripande syftet med den regionala masshanteringsplanen är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och att åstadkomma en regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå detta. Tyresö kommun ser positivt på den regionala masshanteringsplanens ambitioner men ser att den kan förbättras på en del områden.

Dialogen och samverkan mellan kommunerna om var och hur de planerar för sin masshantering måste förbättras och planeringen måste ske med mycket större transparens. Detta bör ytterligare belysas i planen. I dagsläget finns stora brister i samverkan mellan kommuner, vilket blivit tydligt i samband med Stockholm stads planer på att etablera en stenkross i Skrubba i angränsning mot Tyresö. Tidigare brister i den mellankommunala dialogen visar att detta är ett återkommande problem, som kräver förbättring.

Vi ser även att den regionala masshanteringsplanen tydligare behöver redovisa möjligheten till temporär användning för masshantering som ett verktyg för kommunerna. Vi ser inte heller att det kommer att vara möjligt för alla kommuner att kunna peka ytor för masshantering i sin översiktsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av regional masshanteringsplan.pdf
Bilaga 1. Förslag till Regional masshanteringsplan för Stockholms län.pdf

9 Information om satsningar inom naturvård

Diarienummer 2022/SBF 0039 90

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för Park- och Naturvårdsenheten informerar om satsningar inom naturvård i kommunen.

§18 Information från Energi- och klimatrådgivningen

Diarienummer 2022/SBF 0029

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen presenterar sin verksamhet, viktiga händelser under 2021 samt pågående projekt under 2022.

§19 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2022-362-450

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
* Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
* Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta, respektive 10:e lägsta.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

§20 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Diarienummer KSM-2022-483-510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

§21 Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand, förslag till placering

Diarienummer KSM2021-1099.280

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen gavs under hållbarhetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnande av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö. Detta gjordes efter ett Tyresöinitiativ om en hundrastgård i Tyresö Strand. Placeringen som föreslogs i framtagen förstudie fick kritik av närboende vid ett dialogmöte och ett nytt platsförslag har därför tagits fram (se karta). Föreslagen plats ligger på ängen öster om Hästhagens förskola, som därför blivit involverade i processen. Förskolans synpunkter har inarbetats i förslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hundrastgård i Tyresö Strand_reviderat platsförslag.pdf
Bilaga 1. Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand 211104.pdf
Bilaga 2. Enkel prövning av barnets bästa_hundrastgård Tyresö Strand.pdf
Bilaga 3. Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand KSM2021-1099.280_Sekretess.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 275.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

§22 Förstudie för etablering av publik laddstation för elbilar under 2022

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) hänvisar till moderaternas reservation i kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddplatser behöver etableras i Tyresö för att möte behoven från elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att genom en förstudie rekommendera hur minst en ny laddstation kan etableras under 2022 (kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47). Förstudien har studerat behoven och förutsättningarna för etablering av fler laddplatser dels i Bollmora och dels i områden som pekats ut som lämpliga i rapporten Behov av laddinfrastruktur i Södertörn (bilaga 2). Vidare visar förstudien att kommunen kan ha flera olika roller för etablering av publika laddplatser. Förstudiens förslag är att kommunen tar en aktiv roll för etablering av en laddstation med plats för laddning för 4-6 elbilar vid Strandtorget genom att skriva ett nyttjandeavtal med en kommersiell aktör som etablerar och driftar en laddstation på kommunens mark och tar betalt för laddning på marknadsmässigt sätt. Ambitionen är att laddstationen ska erbjuda både normalladdning och snabbladdning. Flera laddplatser planeras även av privata fastighetsägare och kommunen bör ha en stödjande roll genom att i dialog informera om var kommunen ser att behovet av laddning är stort och uppmuntra till etablering på platser som är fördelaktigt ur samhällsplaneringsperpektiv.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Publik laddstation för elbilar 2022_220513.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 3_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf

§23 Återrapportering av ordförandeuppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat

Diarienummer KSM2022-363.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering av ordförandeuppdragets behovsanalys godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie baserad på behovsanalysens lista över åtgärder för naturvården och friluftslivet i kommunens naturreservat.
3. Förstudien finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 37 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Tyresö kommuns egna naturreservat vad gäller brister och åtgärdsbehov. Denna rapport över ordförandeuppdraget som är en behovsanalys, redovisar behovet av åtgärder för att bibehålla och skydda naturreservatens natur- och friluftsvärden långsiktigt. Det är en palett med såväl mer omfattande och komplexa åtgärder som mer avgränsade och mer lättavhjälpta brister i naturreservaten.

De presenterade åtgärdsbehoven för de kommunala naturreservaten påtalar behovet av mer tillsyn och åtgärder för stärkande av den biologiska mångfalden, restaurering av våtmarker för bättre hydrologiska och klimatmässiga förhållanden samt förbättra besökarens möjligheter till information, vägledning, säkra rastplatser och ge besökaren så bra förutsättningar som möjligt att ta del av Tyresönaturen på ett hänsynsfullt sätt.

En uppskattning av kostnader för presenterade åtgärder för kommunens egna naturreservat har gjorts. Total investeringskostnad är beräknad till cirka 11,6 miljoner kronor samt tillkommande årliga drift- och avskrivningskostnader för investeringar uppskattas till cirka 2,5 miljoner kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering av ordförandeuppdragets behovsanalys godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie baserad på behovsanalysens lista över åtgärder för naturvården och friluftslivet i kommunens naturreservat.
3. Förstudien finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Rapport ordförandeuppdrag översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 37.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.pdf

§24 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Diarienummer KSM2022-198.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)" med diarienummer TN 2021-0988.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)", dnr: TN 2021-0988. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2022. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 10 juni 2022.

Då remissen inte innehåller några förslag på förändringar för Tyresös del har kommunen inte heller några specifika synpunkter på dessa. Däremot framför kommunen en allmän önskan om att trafikera linje 820 med mindre fordon som inte kör sönder infrastrukturen, att bibehålla och förstärka dialogen om kollektivtrafikens förutsättningar i exploateringsprojekt och andra ombyggnadsprojekt, att regionen skyndsamt startar utredningar för spårburen trafik till kommunen, samt intresse att delta och stötta i eventuella kommande kampanjer för ett ökat kollektivtrafikresande efter pandemin.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)" med diarienummer TN 2021-0988.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar T23.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna T23.pdf
Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför T23.pdf

§25 Svar på Remiss Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Diarienummer KSM2022-374.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Regional masshanteringsplan för Stockholms län.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förslag till regional masshanteringsplan Stockholms län har översänts till Tyresö kommun på remiss. Förslaget har tagits fram genom ett gemensamt projekt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad.
Det övergripande syftet med den regionala masshanteringsplanen är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och att åstadkomma en regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå detta. Tyresö kommun ser positivt på den regionala masshanteringsplanens ambitioner men ser att den kan förbättras på en del områden.

Dialogen och samverkan mellan kommunerna om var och hur de planerar för sin masshantering måste förbättras och planeringen måste ske med mycket större transparens. Detta bör ytterligare belysas i planen. I dagsläget finns stora brister i samverkan mellan kommuner, vilket blivit tydligt i samband med Stockholm stads planer på att etablera en stenkross i Skrubba i angränsning mot Tyresö. Tidigare brister i den mellankommunala dialogen visar att detta är ett återkommande problem, som kräver förbättring.

Vi ser även att den regionala masshanteringsplanen tydligare behöver redovisa möjligheten till temporär användning för masshantering som ett verktyg för kommunerna. Vi ser inte heller att det kommer att vara möjligt för alla kommuner att kunna peka ytor för masshantering i sin översiktsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Regional masshanteringsplan för Stockholms län.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av regional masshanteringsplan.pdf
Bilaga 1. Förslag till Regional masshanteringsplan för Stockholms län.pdf
Följebrev REMISS Masshantering Stockholms län.pdf

§26 Information om satsningar inom naturvård

Diarienummer 2022/SBF 0039 90

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för Park- och Naturvårdsenheten informerar om satsningar inom naturvård i kommunen.