Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-08-12

Sammanträde 2008-08-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§77 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 08/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Ulla Hoffmann (v), ledamot av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen.

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

___________

§78 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet - beslut om antagande

Dnr. 03/KSM 0904

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 5 november 2003 och den 6 september 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremmiterades ärendet.

Ordförandeförslag

Att detaljplanen för Strandängarna, etapp 1 antas och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Denna bör inkludera exempelvis;

· Fokusgrupper för att närmare kartlägga allmänhetens åsikter i de mer principiella övervägandena som kan ha relevans för ärendet.

· Ytterligare kartläggning när det gäller naturvärden och förekomsten av skyddsvärda arter i området.

· Dialogmöten med berörda intressenter för att kartlägga på vilket sätt den nu planerade bostadsytan kan genomföras med större grad av samförstånd.

· Värdering av ett första eventuellt utslag i tingsrättens bedömning av den stämning som Tyresö markägarförening väckt mot kommunen om detta ryms inom tidsramen för ovanstående åtgärder.

Utifrån dessa diskussioner bör kommunstyrelsen, och de däri ingående partierna, seriöst pröva resultatet. En sådan prövning bör vid behov inkludera offentliga utfrågningar med oberoende experter för att om möjligt öka samsynen om faktaunderlaget. Kommunstyrelsen kan efter denna prövning återkomma till kommunfullmäktige med ett vid behov reviderat förslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt i första hand hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och i andra hand yrkat avslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp), Anna SteeleKarlström (fp), Mathias Tegnér (s), Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp), Martin Huusman (m), Bengt Bergström (c), Leif Kennerberg (kd), Fredrik Saweståhl (m), Tomas Henriksson (s) och Marie Linder (s).


Yrkanden

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Denna bör inkludera exempelvis;

· Fokusgrupper för att närmare kartlägga allmänhetens åsikter i de mer principiella övervägandena som kan ha relevans för ärendet.

· Ytterligare kartläggning när det gäller naturvärden och förekomsten av skyddsvärda arter i området.

· Dialogmöten med berörda intressenter för att kartlägga på vilket sätt den nu planerade bostadsytan kan genomföras med större grad av samförstånd.

· Värdering av ett första eventuellt utslag i tingsrättens bedömning av den stämning som Tyresö markägarförening väckt mot kommunen om detta ryms inom tidsramen för ovanstående åtgärder.

Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Inger Gemicioglu (v) yrkar i andra hand avslag på detaljplanen. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om återremiss.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 21 nej och en frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet om återremiss.

Efter ställda propostioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om avslag på detaljplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Röstförklaringar

Mathias Tegnér (s-gruppen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga) och meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet om att anta detaljplanen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning

Tomas Henriksson (s) vill ha fört till protokollet att, då beslutet om återremiss avslagits, han deltar i beslutet om att anta detaljplanen.

________

§79 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 0342

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 5 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 september 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planförslaget innebär att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 19 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

Ordförandeförslag

Att detaljplanen för Strandängarna, etapp 2 antas och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Berit Assarsson (m), Mathias Tegner (s), Jerry Svensson (s), Peter Bylund (mp) och Inger Gemicioglu (v).

Yrkanden

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Inger Gemicioglu (v) yrkar i andra hand avslag på detaljplanen. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandena om återremiss och avslag på detaljplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Röstförklaringar

Mathias Tegnér (s-gruppen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga) och meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet om att anta detaljplanen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar röstförklaring (bilaga).


Protokollsanteckning

Tomas Henriksson (s) vill ha fört till protokollet att, då beslutet om återremiss avslagits, han deltar i beslutet om att anta detaljplanen.

__________

§80 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Dnr. 07/KSM 0447

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Detaljplaneläggningen har dragit ut på tiden och stött på vissa komplikationer vilket bland annat inneburit en ändrad utformning av bebyggelsen. Detta har jämfört med det ursprungliga förslaget medfört att byggrätten har omfördelats samt i viss mån reducerats. Stadsbyggnads-kontoret föreslår därför att avtalet justeras på följande punkter

  • Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 till 2009-01-01

  • Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle godkänna det justerade exploateringsavtalet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp) och Berit Assarsson (m).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Röstförklaring

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga) och meddelar att vänsterpartiet inte deltar i beslutet.