Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-11-13

Sammanträde 2008-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Strategi- och budgetplan för 2009 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2009-2011 (KS 2007-10-28 § 139)

4 Detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen – beslut om antagande (KS 2007-10-28 § 140)

5 Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1 (KS 2007-10-28 § 143)

Mötesinformation

 

§111 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s), Carl-Johan Karlson (s), Rune Jansson (s), Monica Schelin (s), Alfonso Morales (s) och Ann-Britt Avelin (s) har lämnat in en motion med rubriken ”Rätt till trygghet och påverkan för äldre”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§112 Motion om hållbart resande - resepolicy och bilpool

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp), och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med rubriken ”Hållbart resande – resepolicy och bilpool”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§113 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Jakob Persson (m), ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Alexander Parotidis (s), ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Francois Herrualt (s), ersättare i byggnadsnämnden

Eva Torvaldsson (s), ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Dick Bengtsson (m) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden

- Christina Hinnas (m) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden

- Nils Frykman (m) utses till ersättare i socialnämnden

- Martin Eriksson-Grubb (s), Lindevägen 34, 135 54 Tyresö utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Kurt Thorn (s) utses till ersättare i byggnadsnämnden

- Barbro Rådberg (s), Kyndelgränd 40, 1 tr, 135 36 Tyresö utses till ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

________

§114 Strategi- och budgetplan 2009 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2009-2011

Ärendebeskrivning

För fjärde året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Strategier

· Mål

· Nyckeltal

· Verksamhetsförändringar

· Uppföljning och utvärdering

· Budget

Ordförandeutlåtande

Alliansen presenterar här en stark budget med många nya satsningar. Det budgeterade resultatet ligger på drygt 2 procent av verksamhetens nettoomslutning, vilket ligger strax över den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade nivån för god ekonomisk hushållning. Resultatet är helt i överensstämmelse med den av kommunfullmäktige beslutade nivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Vi kan presentera en stark budget trots att prognoserna för skatteintäkterna fått revideras ner ett par gånger sedan sommaren som en följd av den begynnande globala lågkonjunkturen i finanskrisens spår. Detta påverkar naturligtvis även svensk ekonomi och arbetsmarknad även om vi hittills klarat oss jämförelsevis bra. Vi har ännu inte kunnat märka någon ökande arbetslöshet bland tyresöborna. Men prognoserna för riket slår genast igenom även på våra skatteintäkter p g a inkomstskatteutjämningen.

Osäkerheten för den närmaste framtiden har blivit större. Det är då extra viktigt med en stark budget. Vi har också en viss marginal för eventuell ytterligare intäktsminskning eller oförutsedda kostnader till följd av höstens turbulens.

Den extra satsning på grundskolan som gjordes i årets budget fortsätter under 2009 med ett lika stort belopp. Resursenheten inom socialnämndens område får ett extra tillskott p g a det ökande antalet anmälningar och insatser för barn och ungdomar. I Alliansens förord till budgeten beskrivs de viktigaste satsningarna i korthet.

Vi omvandlar tidigare investeringsbudget till ett investeringsprogram. Det sker alltid mer eller mindre omfattande förändringar för de olika investeringsobjekten under budgetåret. Vår avsikt är därför att en eller ett par gånger under budgetåret presentera uppdaterade program för fullmäktiges beslut.

Investeringsbehoven är fortsatt stora men vi har haft ambitionen att begränsa investeringarna till en nivå som vi kan klara utan ytterligare upplåning. Vi ligger nu strax över den nivån, men på en betydligt lägre nivå än för 2008. Jag tror att vi skall klara 2009 års investeringsprogram inom nuvarande låneram. Större investeringar beskrivs även de i korthet i förordet.

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2009.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2009 till oförändrade 19,48 per skattekrona

 1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

 1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2009 enligt bilagorna 1 och 2

 1. fastställa investeringsprogram för 2009 enligt bilaga 3

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2009 enligt bilagorna 4 och 5

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2009-2011

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrars sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v), Leif Kennerberg (kd), Bertil Axelsson (c), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Margareta Ternstedt (fp), Sara Albornoz (s), Martin Huusman (m), Hans Lindberg (m), Kristjan Vaigur (s), Elisabet Hedlund (v), Fredrik Saweståhl (m), Marie Linder (s), Mathias Tegnér (s), Susann Ronström (s), Lilian Nylinder (mp), Andreas Jonsson (m), Lilian Edberg (m), Peter Bylund (mp), Mats Larsson (fp), Anders Linder (s), Ossian Lundström (m) och Lennart Jönsson (s).

Tilläggs- och ändringsyrkanden

1. Ossian Lundström m.fl. (m-gruppen) yrkar att kostnader (6 302 000 kr) och intäkter (3 400 000 kr) för byggnadsnämnden, vilket i budgetmaterialet redovisats under kommunstyrelsen, förs över till en separat rambudget för byggnadsnämnden.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommungemensamma mål

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

2. Fastställa kommungemensamma mål enligt det socialdemokratiska förslaget

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

3. Vänsterpartiets vision, prioriterade områden och mål fastställs

Mål för nämndernas verksamheter

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

4. Fastställa mål för nämnderna enligt det socialdemokratiska förslaget

5. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder mot en stigande arbetslöshet i enlighet med det socialdemokratiska förslaget ovan

6. Uttala och ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar att varje elev i Tyresös skolor ska ha rätt till två timmars privatundervisning per termin i årskurs 2 till 9

7. Uttala och ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar att varje elev i årskurs 1 till 3 ska ha rätt till hjälp med läxläsning på fritids, yrkandet biträds av vänsterpartiet

8. Uttala och ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar att varje barn har rätt till att vara en del av en liten barngrupp på förskolan och att dessa som norm inte ska vara större än 14 barn

9. Uttala och ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar att alla barn med språksvårigheter har rätt att vara på förskolan så många timmar som de behöver för att utveckla språket

10. Uttala och ge Socialnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar att alla personer över 90 har rätt att alltid kunna få en plats på särskilt boende, i trygghetsboende eller i en äldreanpassad lägenhet

11. Uttala och ge Socialnämnden i uppdrag att fatta beslut som garanterar en rätt till minst en utflykt varje år för de som bor i särskilda boenden i kommunen

12. Uttala och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut som garanterar en rätt till en papperskorg – som töms innan de blir fulla - och parkbänk inom 300 meter på kommunala gång- och cykelvägar

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

13. Tyresö kommun inte inför vårdnadsbidrag från 1 januari 2009

14. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över det prestationsbaserade ersättningssystemet med syfte att finna andra mer flexibla och rättvisa alternativ

15. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta avtal med privata förskolor innehållande krav på antal anställda per barn, utbildningnivå, verksamhetsberättelser, uppföljning och insyn

16. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur de olika eleversättningarna för gymnasiena ska utformas samt utreda möjligheten att teckna avtal med andra kommuner för utbildning Tyresö kommun inte kan erbjuda

17. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur Tyresö på bästa sätt ska kunna utöka flyktingmottagandet till minst 60 flyktingar per år

18. Tyresö kommun skriver avtal 2009 och årligen med Migrationsverket om att ta emot ensam kommande flyktingbarn

19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett program för att minska klimatpåverkan i enlighet med Vänsterpartiets förslag i investeringsbudget 2009

20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att utöka gatubelysningen för att skapa trygga miljöer, inte minst för kvinnor

21. Tyresö kommun i samarbete med Tyresö Bostäder AB tar fram ett program för att bygga flerbostadshus med hyresrätt som så kallade ”passivhus”

22. Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett ”kriscentra” för misshandlade kvinnor

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

23. Att ungdomsfullmäktige genomförs två gånger om året i Tyresö kommun

24. Att öka andelen ekologiska produkter för att klara de nationella målen på 25 % till 2010

25. Att införa genusbudgetering i Tyresö kommun för att säkerställa att skattemedlen fördelas rättvist mellan kvinnor/män och flickor/pojkar

26. Att initiera fler hälsobefrämjande och hälsopedagogiska verksamheter under 2009

Driftbudget för 2009

Barn- och utbildningsnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

27. Vårdnadsbidrag avskaffas, - 3 900 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

28. Minskade lokalkostnader, - 800 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet

29. Minskat påslag till privata skolor och förskolor från 3 till 2 %, - 1 100 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

30. Garanterad individuell undervisningstid 2 lektioner per elev och termin i grundskolans årskurs 2-9 från höstterminen 2009, + 4 000 000 kr

31. Läxläsningshjälp på fritids med start från 1/1 2009, + 1 800 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet

32. Generell satsning på förstärkt pedagogtäthet där behoven är som störst – socioekonomiskt tillägg, + 1 2 00 000 kr

33. Mindre barngrupper i småbarnsgrupperna, + 2 400 000 kr

34. Rätt till språkträning i förskolan efter behov, + 800 000 kr

35. Rätt till kultur i skolan, + 200 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

36. Satsning på fritidsgårdar i alla kommundelar, + 1 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

37. Höjd barnomsorgspeng, + 4 000 000 kr

38. Höjd skolpeng, + 4 000 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

39. Behovsbaserad ersättning till grundskolorna, + 1 300 000 kr

40. Genuspedagog, + 500 000 kr

41. Satsning på modersmålsundervisning och svenska 2, + 500 000 kr

42. Inget startbidrag till privata förskolor, - 800 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

43. Höjd barnomsorgspeng i förskolan – mindre barngrupper, hälsopedagogik, + 4 800 000 kr

44. Höjning av socioekonomiska ersättningar, + 1 200 000 kr

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

45. Fler sommarjobb, + 700 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

46. Höjd elevpeng gymnasieskolan, + 2 900 000 kr

47. Speciallärare Komvux, + 500 000 kr

48. Internationella klasser vid Tyresö gymnasium, + 300 000 kr

49. Praktikersättning till flyktingar, + 800 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

50. Höjd skolpeng för fler lärare, Tyresö gymnasium, + 2 300 000 kr

51. Börja arbetet med hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium, + 1 000 000 kr

52. Höjd skolpeng för fler lärare, friskolor, + 600 000 kr

Socialnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

53. Äldresatsning, + 2 500 000 kr

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

54. Satsning på våra äldre + 3 000 000 kr

55. Barnbidragshöjning alla tillgodo, + 650 000 kr

56. Ökat stöd till kvinnojouren, + 200 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

57. Mindre belastning på socialförvaltningen innebär besparing, - 500 000 kr

58. Omsorg om äldre och funktionsnedsatta, ökad personaltäthet, vikariepool samt hälsobefrämjande aktiviteter, + 3 000 000 kr

59. Drogförebyggande arbete (Team Smart), + 200 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

60. Ökat föreningsstöd, + 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

61. Vandrarhemmet på entreprenad, - 2 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

62. Vakanssättning av fritidschef, - 500 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

63. Söndagsöppet på biblioteken, + 400 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

64. Ökat stöd till kulturskolan, förstärkning med en tjänst, + 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

65. Förstärkning med 1,0 tjänst till biblioteken, + 500 000 kr

Byggnadsnämnden

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

66. Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplaner, + 500 000 kr

Kommunstyrelsen

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

67. Ett paket för fler i jobb och bättre beredskap, + 3 000 000 kr

68. Minskade lokalkostnader, - 800 000 kr, yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

69. Minskning av kontot för köpt media, - 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

70. Minskat anslag till kommunstyrelsens förfogande, - 500 000 kr

71. Sponsring, - 400 000 kr

72. Inte full uppräkning för tillkommande lokaler, - 2 500 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

73. Lägre kapitalkostnader, - 300 000 kr

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

74. Barnombudsman, + 500 000 kr

75. Ingen borgensavgift Tyresö Bostäder, + 3 200 000 kr

76. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, - 800 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

77. Minskat anslag till kommunstyrelsen och kommunförvaltningen, - 1 000 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

78. Sänkning av partistöd och politikerarvoden, - 4 500 000 kr

79. Lägre ohälsotal, personal, elever, invånare, - 1 000 000 kr

80. Lägre kapital- och driftkostnader (lägre investeringsvolym), - 500 000 kr

81. Minskat resande och administration till följd av bilpool, - 500 000 kr

82. Mindre skadegörelse på kommunens egendom, - 500 000 kr

83. Ansvarig för jämställdhetsarbetet och genusprojekt, + 500 000 kr

84. Klimat- och miljöarbete, + 400 000 kr

85. Fler miljöbilar och bilpool, inget belopp

86. Demokratiutveckling, + 200 000 kr

87. Ökad andel ekologisk mat, + 500 000 kr

Investeringsprogram för 2009

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

88. Dalskolans idrottshall byggs som en fullstor hall, - 7 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet

89. Förvaltningarnas investeringsbudget minskas och sammanförs till en pott, - 3 000 000 kr

90. Ett tryggt och säkert Tyresö (mer resurser till säkerhetshöjande åtgärder), + 3 000 000 kr

91. Ett grönt och skönt och lekfullt Tyresö (satsning på parker), + 3 000 000 kr

92. Klimatinvesteringar, + 1 500 000 kr.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

93. Upprustning av skolgård Nyboda, Njupkärr, Bergfoten, + 1 000 000 kr.

94. Säkrare gångvägar, bättre belysning, + 1 000 000 kr

95. Renare och grönare parker, + 1 000 000 kr.

96. Program för klimatminskande åtgärder, + 4 000 000 kr.

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

97. Klimatåtgärder, + 2 000 000 kronor.

98. Energibesparingar (högre ambition ger besparing 2010), + 4 000 000 kr.

99. Lägre exploateringstakt (-25 %), - 5 000 000 kr.

100. Minskning fordon och maskiner (- 10 %), - 300 000 kr.

101. Minskade IT investeringar (- 10 %), - 200 000 kr.

102. Säkrare gångvägar, bättre belysning, + 200 000 kr

103. Satsa mer på cykelvägar/stråk, + 300 000 kr

104. Spårbilsutredning, + 400 000 kr

Skattesats

105. Socialdemokraterna yrkar att utdebiteringen för 2009 fastställs till 19,55 per skattekrona. Yrkandet biträds av miljöpartiet

106. Vänsterpartiet yrkar att utdebiteringen för 2009 fastställs till 19,63 per skattekrona

Övrigt

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

107. I övrigt bifalla socialdemokraternas budgetförslag

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

108. Bifalla Vänsterpartiets förslag till KELP för perioden 2009-2011

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

109. I övrigt bifalla miljöpartiets budgetförslag

Beslutsgång

1. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 5.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

2. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

3. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 18 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

4. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 10.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

5. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 15.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

6. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 21.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

7. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 24.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

8. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 45.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

9. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 60.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

10. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 67.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

11. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 90.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

 1. fastställa utdebiteringen för 2009 till oförändrade 19,48 per skattekrona

 1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

 1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2009 enligt bilagorna 1 och 2

 1. fastställa investeringsprogram för 2009 enligt bilaga 3

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2009 enligt bilagorna 4 och 5

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2009-2011

Reservationer

Ingela Carlsson m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation och hänvisar även till det egna budgetförslaget (bilaga).

Marie Åkesdotter m fl (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation och hänvisar även till det egna budgetförslaget (bilaga).

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) meddelar att vänsterpartiet inkommer med ny driftbudgettabell till justeringen av protokollet.

§115 Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för etapp 5, området Orrnäset – Breviksvägen, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnader av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Förslaget var ute på samråd under tiden 1 juni 2006 – 26 juni 2006. Under samrådstiden inkom 18 skrivelser, ytterliggare en inkom efter samrådstidens utgång. Under tiden 25 oktober 2007 - 8 november 2007 hölls ett extra samråd. Under denna tid inkom en skrivelse.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni – 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 21 yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§116 Fördelning av gatukostnader för inre Brevik - etapp 1

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av nya detaljplaner i Östra Tyresö har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna för kostnadsfördelningen i förslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 13 november 2007 – 11 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Ytterliggare två yttranden inkom efter samrådstidens utgång.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni till och med 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1 antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag