Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-10-22

Sammanträde 2020-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) angående elevbristen på Krusboda skola.

Bilagor
Fråga från Per Carlberg (SD) till BUN ordförande Jannice Rockstroh (S) angående Krusboda skola.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Rickard Ljung (MP)
ny ersättare efter Ingmar Jansson (MP)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Sarah Delshad (L)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Torbjörn Skarin (M)
ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Anton Gimle Hjelte (M)

Joakim Nordström (M)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anton Gimle Hjelte (M)

5 Välfärdspaket

Diarienummer 2020/KS 0075 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Verksamhetsområde arbete och integrations anslag 2020 ökas med 2 950 tkr.
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 400 tkr.
3. Verksamhetsområde omsorg- och personer med funktionsnedsättnings anslag 2020 ökas med 200 tkr.
4. Verksamhetsområde äldreomsorgs anslag 2020 ökas med 100 tkr.
5. Verksamhetsområde bibliotek, kultur och fritid samt fritidsgårdars anslag 2020 ökas med 2 030 tkr.
6. Verksamhetsområde grundskolas anslag 2020 ökas med 3 600 tkr.
7. Verksamhetsområde gemensam verksamhets anslag 2020 ökas med 75 tkr.
8. Den totala anslagsökningen 9 355 tkr mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020 och kommer utöver de medel som tidigare anslagits.

Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Kommunledningsutskottet gav 2020-09-02 kommundirektören i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av dessa välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till ytterligare fördelning. Totalt föreslås verksamhetsområdenas ramar ökas med 9 355 tkr för 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 127.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §69.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Reservation M C Välfärdspaket.pdf

6 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0237 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. Från och med denna delårsrapport inkluderas även uppföljning av riskhanteringen, som enligt kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 216 ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning, i delårsrapporten. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagd granskningsrapport samt revisionsskrivelse.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §152.pdf
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Resultaträkning balansräkng noter.pdf
Granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2020.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §151.docx
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf
Bilagor
6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 159 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf (151 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf (224 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020.pdf (226 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (137 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 447 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf (155 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf (283 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf (163 kb) 6 Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (630 kb) 6 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf (133 kb) 6 Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf (142 kb) 6 Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf (1 443 kb) 6 Granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2020.pdf (203 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf (115 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf (137 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf (237 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf (1 258 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf (258 kb) 6 Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf (141 kb) 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §151.pdf (70 kb) 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §152.pdf (153 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf (93 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (717 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (163 kb) 6 Resultaträkning balansräkng noter.pdf (790 kb) 6 Revisionsskrivelse.pdf (384 kb) 6 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun (2).pdf (254 kb) 6 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf (413 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf (1 623 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf (129 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf (110 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf (115 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf (587 kb)

7 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2020/KS 0226 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar följande reviderade taxor:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.

Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år.

Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och att de ska tillämpas från och med 1 januari 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §153.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

8 Investeringsprojekt för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2014KSM0834 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av
kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet. Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad
tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §141.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Särskilt yttrande SD § 141 Investeringsprojekt för ishall parkeringsgarage och
avfallsterminal.pdf

9 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen

Diarienummer KSM-2018-1522

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Stäksön Fastigheter Tyresö AB för bostäder vid Granitvägen. Avtalet föreslås ersätta det tidigare tecknade marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Sveab Fastigheter Tyresö AB. Bakgrunden till att avtalet tagits fram är att en aktieöverlåtelse har skett där bolaget bytt ägare.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §145.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §26).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtesleavtal Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Granitvägen.docx.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Stäksön slutversion 200910 rev adress.docx.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Karta över fastigheten.pdf
Bilaga 3- Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 4 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 6 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 7 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

10 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2

Diarienummer KSM-2020-1140.315

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
2. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Beskrivning av ärendet
Under 2019 antogs detaljplanen för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2 som innefattade gatustruktur och ett vårdboende. För att försörja vårdboendet med den infrastruktur som är överenskommen enligt avtal och kvalitetsprogram behöver kommunen bygga om det som idag är en gång- och cykelbana till en bredare sektion som innefattar även biltrafik. Allt detta i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Entreprenaden är redan påbörjad men behöver utökade medel för att färdigställas.

Förvaltningen föreslår därför utökat investeringsanslag. Investeringen föreslås finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC-projektet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
2. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §146.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2. Ej sign.docx.pdf
Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum Etapp 2 2020-08-31.docx.pdf
Särskilt yttrande SD § 146 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2.pdf

11 Exploateringsavtal för Näsby 4:1032 Bansjövägen

Diarienummer KSM2020-1098.251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen Näsby 4:1032 Bansjövägen. Exploatören ska uppföra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Kommunen planerar mindre justeringar på intilliggande gata för att möjliggöra exploateringen. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 472 800 kr.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §147.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §27).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen signerad.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen.ej sign.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 undertecknat.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 ej undertecknat.docx.pdf
Bilaga 1 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Bilaga 2 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_KvalitetsprogramAntagande.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning Näsby 4_1032.pdf
Bilaga 4 PM Geoteknik.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf

12 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Diarienummer KSM2018-835-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan Näsby 4:1032 Bansjövägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar idag ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett bostadsområde bestående av friliggande villor och lägre flerbostadshus. Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42 st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter. Granskning hölls mellan 5 till 26 maj 2020. Under granskningen inkom 21 yttranden varav ett utgjordes av samma namnlista som inkom under samråd. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna men inga är av den karaktären att en förnyad kommunicering av detaljplanen har krävts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen för Näsby 4:1032 kan antas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §148.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 41032, Bansjövägen.pdf
Detaljplan-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Tjänsteskrivelse_ej sign.docx.pdf
DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Planbeskrivning_Näsby 4.1032 Bansjövägen antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Protokollsutdrag äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 67.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL per den 30 juni 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020-09-01 § 1054.pdf

14 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

15 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag2020-09-15 §137.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020-08-18 § 7.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Reservation M C Svar på motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

§69 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) angående elevbristen på Krusboda skola. Jannice Rockstroh (S) besvarar frågan.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) angående eventuella personskador till följd av störningar i trygghetslarm. Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om avgiftshöjning för resor. Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Per Carlberg (SD) till BUN ordförande Jannice Rockstroh (S) angående Krusboda skola.pdf
Fråga från Peter Freij (M) till ordföranden för ÄON Tony Thorén (L) om störningar i trygghetslarm.pdf
Fråga Peter Freij (M) till ordföranden för ÄON Tony Thorén (L) om avgiftshöjning för resor.pdf

§70 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§71 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§72 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Rickard Ljung (MP)
ny ersättare efter Ingmar Jansson (MP)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Sarah Delshad (L)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Johanna Björkstén (C)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Torbjörn Skarin (M)
ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Anton Gimle Hjelte (M)

Joakim Nordström (M)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anton Gimle Hjelte (M) 

Rode Kennerberg (KD)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sara Bjällhag (KD)

Niklas Ängelid (L)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Sarah Delshad (L)

Mandana Mokhtary (S)
ny ordinarie ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Erisa
Gul Khar (S)

Ingegerd Green (S)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Mandana
Mokhtary (S)

§73 Välfärdspaket

Diarienummer 2020/KS 0075 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Verksamhetsområde arbete och integrations anslag 2020 ökas med 2 950 tkr.
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 400 tkr.
3. Verksamhetsområde omsorg- och personer med funktionsnedsättnings anslag 2020 ökas med 200 tkr.
4. Verksamhetsområde äldreomsorgs anslag 2020 ökas med 100 tkr.
5. Verksamhetsområde bibliotek, kultur och fritid samt fritidsgårdars anslag 2020 ökas med 2 030 tkr.
6. Verksamhetsområde grundskolas anslag 2020 ökas med 3 600 tkr.
7. Verksamhetsområde gemensam verksamhets anslag 2020 ökas med 75 tkr.
8. Den totala anslagsökningen 9 355 tkr mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020 och kommer utöver de medel som tidigare anslagits.

Reservation
Ulf Perbo (KD) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) hänvisar till gemensam skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2020-09-15 § 127 (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Kommunledningsutskottet gav 2020-09-02 kommundirektören i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av dessa välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till ytterligare fördelning. Totalt föreslås verksamhetsområdenas ramar ökas med 9 355 tkr för 2020.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Åsa de Mander (L), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Anna Steele (C), Thomas Sundblad (L), Tony Thorén (L) och Hampus Degramo (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S). Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Thomas Sundblad (L) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Anna Steele (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Anki Svensson (M) med flera.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 26 ja, 23 nej och 2 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur
bilagt röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 127.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §69.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Reservation KD, Kommunfullmäktige 2020-10-22 § 73.pdf
Reservation M C Välfärdspaket.pdf

§74 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0237 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. Från och med denna delårsrapport inkluderas även uppföljning av riskhanteringen, som enligt kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 216 ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning, i delårsrapporten. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagd granskningsrapport samt revisionsskrivelse.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L), Åsa de Mander (L), Christoffer Holmström (S), Peter Freij (M), Susann Ronström (S), Tony Thorén (L), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L), Åsa de Mander (L), Christoffer Holmström (S), Susann Ronström (S), Tony Thorén (L), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §152.pdf
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Resultaträkning balansräkng noter.pdf
Granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2020.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §151.docx
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf

Bilagor
§ 74 Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 159 kb) § 74 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf (151 kb) § 74 Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf (224 kb) § 74 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020.pdf (226 kb) § 74 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (137 kb) § 74 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 447 kb) § 74 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf (155 kb) § 74 Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf (283 kb) § 74 Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf (163 kb) § 74 Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (630 kb) § 74 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf (133 kb) § 74 Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf (142 kb) § 74 Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf (1 443 kb) § 74 Granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2020.pdf (203 kb) § 74 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf (115 kb) § 74 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf (137 kb) § 74 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf (237 kb) § 74 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf (1 258 kb) § 74 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf (258 kb) § 74 Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf (141 kb) § 74 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §151.pdf (70 kb) § 74 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §152.pdf (153 kb) § 74 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf (93 kb) § 74 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (717 kb) § 74 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (163 kb) § 74 Resultaträkning balansräkng noter.pdf (790 kb) § 74 Revisionsskrivelse.pdf (384 kb) § 74 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun (2).pdf (254 kb) § 74 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf (413 kb) § 74 Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf (1 623 kb) § 74 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf (129 kb) § 74 Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf (110 kb) § 74 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf (115 kb) § 74 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf (587 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 159 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf (151 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf (224 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020.pdf (226 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (137 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 447 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf (155 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf (283 kb) 6 Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf (163 kb) 6 Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (630 kb) 6 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf (133 kb) 6 Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf (142 kb) 6 Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf (1 443 kb) 6 Granskning Delårsrapport Tyresö Kommun 2020.pdf (203 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf (115 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf (137 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf (237 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf (1 258 kb) 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf (258 kb) 6 Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf (141 kb) 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §151.pdf (70 kb) 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §152.pdf (153 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf (93 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (717 kb) 6 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (163 kb) 6 Resultaträkning balansräkng noter.pdf (790 kb) 6 Revisionsskrivelse.pdf (384 kb) 6 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun (2).pdf (254 kb) 6 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf (413 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf (1 623 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf (129 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf (110 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf (115 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf (587 kb)

§75 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2020/KS 0226 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar följande reviderade taxor:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.

Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år.

Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och att de ska tillämpas från och med 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §153.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

Bilagor
§ 75 Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (4 734 kb) § 75 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf (170 kb) § 75 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §153.pdf (144 kb) § 75 Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf (374 kb) § 75 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (556 kb) § 75 Tjänsteskrivelse.pdf (136 kb) § 75 Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf (354 kb) § 75 Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf (222 kb) § 75 Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf (163 kb) § 75 Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf (169 kb) § 75 Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf (100 kb) 7 Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (4 734 kb) 7 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf (170 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §153.pdf (144 kb) 7 Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf (374 kb) 7 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (556 kb) 7 Tjänsteskrivelse.pdf (136 kb) 7 Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf (354 kb) 7 Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf (222 kb) 7 Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf (163 kb) 7 Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf (169 kb) 7 Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf (100 kb)

§76 Investeringsprojekt för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2014KSM0834 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2020-10-6 § 141 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet. Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader
för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §141.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Särskilt yttrande SD § 141 Investeringsprojekt för ishall parkeringsgarage och
avfallsterminal.pdf

§77 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen

Diarienummer KSM-2018-1522

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Stäksön Fastigheter Tyresö AB för bostäder vid Granitvägen. Avtalet föreslås ersätta det tidigare tecknade marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Sveab Fastigheter Tyresö AB. Bakgrunden till att avtalet tagits fram är att en aktieöverlåtelse har skett där bolaget bytt ägare.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §145.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §26).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtesleavtal Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Granitvägen.docx.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Stäksön slutversion 200910 rev adress.docx.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Karta över fastigheten.pdf
Bilaga 3- Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 4 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 6 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 7 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

§78 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2

Diarienummer KSM-2020-1140.315

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
2. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2020-10-06 § 146 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Under 2019 antogs detaljplanen för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2 som innefattade gatustruktur och ett vårdboende. För att försörja vårdboendet med den infrastruktur som är överenskommen enligt avtal och kvalitetsprogram behöver kommunen bygga om det som idag är en gång- och cykelbana till en bredare sektion som innefattar även biltrafik. Allt detta i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Entreprenaden är redan påbörjad men behöver utökade medel för att färdigställas.

Förvaltningen föreslår därför utökat investeringsanslag. Investeringen föreslås finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC-projektet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
2. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Yttrande
Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §146.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2. Ej sign.docx.pdf
Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum Etapp 2 2020-08-31.docx.pdf
Särskilt yttrande SD § 146 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2.pdf

§79 Exploateringsavtal för Näsby 4:1032 Bansjövägen

Diarienummer KSM2020-1098.251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen Näsby 4:1032 Bansjövägen. Exploatören ska uppföra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Kommunen planerar mindre justeringar på intilliggande gata för att möjliggöra exploateringen. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 472 800 kr. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §147.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §27).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen signerad.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen.ej sign.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 undertecknat.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 ej undertecknat.docx.pdf
Bilaga 1 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Bilaga 2 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_KvalitetsprogramAntagande.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning Näsby 4_1032.pdf
Bilaga 4 PM Geoteknik.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf

§80 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Diarienummer KSM2018-835-214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan Näsby 4:1032 Bansjövägen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt bostadshus i ett till två plan med 6
lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom
planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende.

Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar idag ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett bostadsområde bestående av friliggande villor och lägre flerbostadshus. Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42 st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter. Granskning hölls mellan 5 till 26 maj 2020. Under granskningen inkom 21 yttranden varav ett utgjordes av samma namnlista som inkom under samråd. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna men inga är av den karaktären att en förnyad kommunicering av detaljplanen har krävts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen för Näsby 4:1032 kan antas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §148.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 41032, Bansjövägen.pdf
Detaljplan-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Tjänsteskrivelse_ej sign.docx.pdf
DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Planbeskrivning_Näsby 4.1032 Bansjövägen antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

§81 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Protokollsutdrag äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 67.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL per den 30 juni 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020-09-01 § 1054.pdf

§82 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Ronnie Norén (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande
sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§83 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD), Alfonso Morales (S), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Ajda Asgari (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att få ett bättre beslutsunderlag som utöver medlemsavgiften beskriver vilka personella resurser som krävs för deltagande. Detta kan exempelvis göras genom benchmarking med andra deltagande städer. Per Carlberg (SD) och Anna Steele (C) biträder återremissyrkandet.

Ulf Perbo (KD) yrkar i första hand bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och i andra hand bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.

Resultat: 25 ja, 23 nej samt 3 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag2020-09-15 §137.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020-08-18 § 7.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Reservation M C Svar på motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf