Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Eva von Vogelsang (M)
2:e vice ordförande i byggnadsnämnden
ersättare i kommunstyrelsen
Mikael Onegård (M)
ledamot i byggnadsnämnden
Klas Torstensson (M)
ersättare i byggnadsnämnden
Hampus Degramo (M)
ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Margareta Baxén (M)
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Inger Lundgren (V)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden och äldre-och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Mikael Onegård (M)
ny 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden efter Eva von Vogelsang (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Eva von Vogelsang (M)
Klas Torstensson (M)
ny ledamot i byggnadsnämnden efter Mikael Onegård (M)
Margareta Baxén (M)
ny ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Hampus Degramo (M)
Ulf Westermark (M)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Margareta Baxén (M)

5 Anslagsökning den utökade skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav inför 2021 Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Tyresös fick under februari och juni utbetalt den ursprungliga skolmiljarden med 5 672 006 kronor. Den utökade skolmiljarden betalades ut under augusti med 1 416 654 kronor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 207.pdf
Tjänsteskrivelse - Anslagsökning den utökade skolmiljarden.pdf

6 Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har genomfört en översyn av sotnings-och brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2021, § 74 dnr 2021/KS 0095, att anta Sbff:s förslag på frister för rengöring (sotning). Sbff:s förslag gällande taxan för rengöring och brandskyddskontroll utgjorde del av underlaget men omfattades inte av kommunfullmäktiges beslut. I detta ärende hanteras den föreslagna taxan.
I nuvarande förslag gällande taxa för rengöring har vissa avgifter höjts med 20 procent för att täcka de omkostnader som finns med nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för medborgaren. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa samordning av sotning och brandskyddskontroll.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas och att taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 186.pdf
Särskilt yttrande (KD) kommunstyrelsen 2021-08-24 § 186.pdf
Tjänsteskrivelse - Taxa gällande rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-02-12, § 7 - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt bilaga 1 - Förslag till ny utformning av taxan.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-04-22 § 74.pdf

7 Handelsstrategi för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2019-251.210

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Handelsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handelsstrategin antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 189.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-08-24 § 189.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun pdf.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

8 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.
Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 194.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-06-02 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse valdistrikt.pdf
Valdistrikt i Tyresö 2022.pdf

9 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatum för 2022 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf

10 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka

Diarienummer KSM 2021-566

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 185.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

11 Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 165.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf

12 Svar på motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 166.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

13 Svar på motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 167.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 76.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

14 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 164.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

§120 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om det är kommunens uppgift att avslå förslag om alkoholförsäljning vid hemleverans av mat. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om det är kommunens uppgift att avslå förslag om alkoholförsäljning vid hemleverans av mat.pdf

§121 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§122 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§123 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Eva von Vogelsang (M)
2:e vice ordförande i byggnadsnämnden
ersättare i kommunstyrelsen
Mikael Onegård (M)
ledamot i byggnadsnämnden
Klas Torstensson (M)
ersättare i byggnadsnämnden
Hampus Degramo (M)
ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Margareta Baxén (M)
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Inger Lundgren (V)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden och äldre-och omsorgsnämnden


Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Mikael Onegård (M)
ny 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden efter Eva von Vogelsang (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Eva von Vogelsang (M)
Klas Torstensson (M)
ny ledamot i byggnadsnämnden efter Mikael Onegård (M)
Margareta Baxén (M)
ny ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Hampus Degramo (M)
Ulf Westermark (M)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Margareta Baxén (M)
Pedro Nygren (V)
Ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Inger Lundgren (V)
Ferah Bozcali (V)
Ny ersättare i äldre-och omsorgsnämnden efter Inger Lundgren (V)

§124 Anslagsökning den utökade skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges beslut
* Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav inför 2021 Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Tyresös fick under februari och juni utbetalt den ursprungliga skolmiljarden med 5 672 006 kronor. Den utökade skolmiljarden betalades ut under augusti med 1 416 654 kronor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 207.pdf
Tjänsteskrivelse - Anslagsökning den utökade skolmiljarden.pdf

§125 Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har genomfört en översyn av sotnings-och brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2021, § 74 dnr 2021/KS 0095, att anta Sbff:s förslag på frister för rengöring (sotning). Sbff:s förslag gällande taxan för rengöring och brandskyddskontroll utgjorde del av underlaget men omfattades inte av kommunfullmäktiges beslut. I detta ärende hanteras den föreslagna taxan.

I nuvarande förslag gällande taxa för rengöring har vissa avgifter höjts med 20 procent för att täcka de omkostnader som finns med nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för medborgaren. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa samordning av sotning och brandskyddskontroll.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas och att taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

§126 Handelsstrategi för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2019-251.210

Kommunfullmäktiges beslut
1. Handelsstrategin antas.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:10.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, bilaga.

Särskilt yttrande
Åsa de Mander (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handelsstrategin antas.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Åsa de Mander (L), Mikael Ordenius (MP), Mats Fält (M), Ajda Asgari (MP), Hampus Degramo (M) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Åsa de Mander (L), Mikael Ordenius (MP) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Reservation (M) kommunfullmäktige 2021-09-09 § 126.pdf
Reservation (C) kommunfullmäktige 2021-09-09 § 126.pdf
Särskilt yttrande (L) kommunfullmäktige 2021-09-09 § 126.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 189.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-08-24 § 189.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun pdf.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

§127 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Kommunfullmäktiges beslut
* Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 194.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-06-02 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse valdistrikt.pdf
Valdistrikt i Tyresö 2022.pdf

§128 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag med ändringen att sammanträdet den 22 december 2022 tidigareläggs till 20 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatum för 2022 enligt kommunkansliets förslag.

Yttrande
Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) ändringsyrkar att datumet för kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022 tidigareläggs till 20 december 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att fullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att sammanträdet den 22 december 2022 tidigareläggs till 20 december 2022 och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf

§129 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka

Diarienummer KSM 2021-566

Kommunfullmäktiges beslut
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 185.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

§130 Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.
3. Sammanträdet ajourneras kl. 20:08-20:18.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Yttrande
Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Thomas Sundblad (L), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S) och Thomas Sundblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 om att anse motionen besvarad. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att motionen anses besvarad.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad röstar ja.

Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 om att anse motionen besvarad.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår beslutspunkt 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 2.

Ordförande föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-09-09 § 130.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 165.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 §165.pdf
Särskilt yttrande (MP) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 165.pdf

§131 Svar på motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Yttrande
Johan Carlsson (SD) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 166.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

§132 Svar på motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Yttrande
Peter Freij (M), Carl Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP), Per Carlberg (SD), Eva von Vogelsang (M), Ulf Perbo (KD), Martin Nilsson (S) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Eva von Vogelsang (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Carl Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 167.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 76.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

§133 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Yttrande
Bjarne Vifell (SD) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till motionen.
Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 164.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf