Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-04-28

Sammanträde 2022-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr: 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.
Torbjörn Skarin (M) ställer en fråga till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om satsning på funktionsnedsatta barn och ungas fritid.

Bilagor
Fråga från Torbjörn Skarin (M) till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om satsning på funktionsnedsatta barn och ungas fritid.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr: 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.
En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars. Tina Rosén (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av ljudlarmet Mosquito. Interpellationen har överlämnats till Tyresö Bostäder AB:s ordförande Marie Åkesdotter (MP) för besvarande.

Bilagor
Interpellation från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf

3 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Henrik Oscarsson (M)
Ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden
Ersättare i beredningen för medborgardialog och integration
Ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

Dnr: 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

5 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Dnr: 2022/KS 0076

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482-8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant hanterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020 § 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ger Tyresö Bostäder AB i uppdrag att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 63.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021

Dnr: 2022/KS 0084 12

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2022. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 27 april 2022, § 73. Inför kommunfullmäktiges hantering av ärendet kommer kallelsen kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö Bostäder.pdf
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021 (signerad av styrelsen).pdf
Revisionsberättelse 2021 Tyresö kommun.pdf
Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB utfört av Ernst Young.pdf
Grundläggande granskning av Tyresö Bostäder AB utfört av Ernst Young.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö Bostäder AB utförd av KPMG.pdf
Granskningsrapport av Tyresö Bostäder AB 2021 utfört av lekmannarevisorn.pdf

7 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Dnr: KSM2020-1681.037

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 69.docx

§24 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.
Torbjörn Skarin (M) ställer en fråga till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om satsning på funktionsnedsatta barn och ungas fritid.
Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Torbjörn Skarin (M) till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om satsning på funktionsnedsatta barn och ungas fritid.pdf

§25 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) gällande ekonomiskt bistånd. Interpellationen överlämnas till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) för besvarande. Interpellationen bordläggs och besvaras på ett kommande sammanträde.

En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars. Tina Rosén (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av ljudlarmet Mosquito. Interpellationen har överlämnats till Tyresö Bostäder AB:s ordförande Marie Åkesdotter (MP) för besvarande. Interpellationen bordläggs åter och besvaras på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om ekonomiskt bistånd.pdf

§26 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Avsägelserna från Mathias Tegnér (S), Eija Räty (S) och Thomas Henriksson (S) gällande ledamotsuppdrag i Tyresö Bostäder AB:s styrelse noteras och överlämnas till bolaget för vidare hantering.

3. Robert Forsberg (M) nomineras till ny ledamot i Tyresö Bostäder AB:s styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 i Ida Antonssons (M) ställe.

4. Kristina Folkesson (S) nomineras till ny ledamot i Tyresö Bostäder AB:s styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 i Mathias Tegnérs (S) ställe.
5.
Rozgar Watmani (S) nomineras till ny ledamot i Tyresö Bostäder AB:s styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 i Eija Rätys (S) ställe.

6. Karin Ljung (S) nomineras till ny ledamot i Tyresö Bostäder AB:s styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 i Thomas Henrikssons (S) ställe.

7. Övriga avsägelser godkänns.

8. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Henrik Oscarsson (M)
ersättare i kommunfullmäktige samt arbetsmarknads- och socialnämnden
Haralampos Karatzas (L)
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Martin Skjöldebrand (L)
ledamot i valnämnden
Mårten Blix (M)
revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper, avsägelsen gäller från och med 1 juli 2022
Björn Andersson (M)
revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper, avsägelsen gäller från och med 1 juli 2022
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Ulf Westermark (M)
för närvarande ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, föreslås till ny ledamot i nämnden efter Margareta Baxén (M)
Sonja Gustafson (M)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Ulf Westermark (M)
Sandra Lindell (L)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Haralampos Karatzas (L)
Heinz Sjögren (L)
ny ledamot i valnämnden efter Martin Skjöldebrand (L)

Avsägelser och nomineringar gällande Tyresö Bostäder AB:s styrelse
Kommunfullmäktige har den 25 november 2021 beslutat att nominera Ida Antonsson (M), Mathias Tegnér (S), Eija Räty (S) och Thomas Henriksson (S) till Tyresö Bostäder AB:s styrelse för tiden för bolagets årsstämma 2022 till och med årsstämma 2023.

Den 3 februari 2022 § 4 noterade kommunfullmäktige en avsägelse från Ida Antonsson (M) som överlämnades till bolaget för vidare hantering. Som ny ledamot föreslås istället Robert Forsberg (M).

Mathias Tegnér (S), Eija Räty (S) och Thomas Henriksson (S) har den 22 april 2022 lämnat in avsägelser gällande sina uppdrag i Tyresö Bostäder AB:s styrelse. Som nya ledamöter i Tyresö Bostäder AB:s styrelse föreslås Kristina Folkesson (S), Rozgar Watmani (S) och Karin Ljung (S).

§27 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§28 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2022/KS 0076

Kommunfullmäktiges beslut
* I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482-8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant hanterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020 § 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ger Tyresö Bostäder AB i uppdrag att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 63.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

§29 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021

Diarienummer 2022/KS 0084 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
2. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022 fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021*
Jäv

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Tyresö Bostäder AB deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2022. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
2. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022 fatta beslut om:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

Yttrande
Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-27 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö Bostäder.pdf
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2021 (signerad av styrelsen).pdf
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 för Tyresö Bostäder AB utfört av Ernst Young.pdf
Grundläggande granskning av Tyresö Bostäder AB utfört av Ernst Young.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö Bostäder AB utförd av KPMG.pdf
Granskningsrapport av Tyresö Bostäder AB 2021 utfört av lekmannarevisorn.pdf

§30 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Diarienummer KSM2020-1681.037

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yttrande
Tina Rosén (V) och Karin Ljung (S) yttrar sig.

Yrkande
Tina Rosén (V) yrkar bifall till motionens andra attsats om att oavsett resultat av den nya bullermätningen införa sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.
Karin Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats enligt Tina Roséns (V) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 69.docx