Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2024-03-21

Sammanträde 2024-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasiums aula, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Ärende 1 Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Ärende 2 Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kostnader för vatten och avlopp, se bilaga.

Joakim Grimborg (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresös bågskyttars träningsfaciliteter, se bilaga.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) om kommunens egna vägar och dess vinterunderhåll, se bilaga. 

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S) om före detta Björkbackens äldrecentrum, se bilaga. 

Bilagor
Interpellation från Ulf Perbo (KD) till Anita Mattsson (S) om VA-kostnader.pdf
Interpellation från Per Carlberg (SD) till Marie Åkersdotter (MP) rörande kommunens egna vägar och dess vinerunderhåll.pdf
Interpellation från Per Carlberg (SD) till Susann Ronström (S) rörande f.d. Björkbackens äldrecentrum.pdf

3 Anmälan av nya motioner 2024

Ärende 3 Diarienummer 2024/KS 0040 001

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Albin Linnstrand och Inger Wolf Sandahl har lämnat in en motion om demokrati och medborgarinflytande, se bilaga.

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård, se bilaga.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Ärende 4 Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelser från Mikael Dadoun (C) Catarina Östlund (MP) och Lisa Månsson (MP) godkänns.
3. Följande ändringar i äldre- och omsorgsnämnden godkänns:
a. Karin Kling (SD) väljs till ersättare
b. Lilian Nylinder (MP) väljs till ledamot
c. Anders Isaksson (MP) väljs till ersättare
4. Henrietta Stenkvist (MP) väljs till ny ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden.
5. Lilian Nylinder (MP) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen

Monica Clevesjö (SD) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Ronnie Norén (SD) från och med 26 februari 2024. Benny Strand (SD) har utsetts till ny ersättare.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Mikael Dadoun (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Catarina Östlund (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden.

Lisa Månsson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet

Karin Kling (SD), ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Ronnie Norén (SD).

Lilian Nylinder (MP) som är ersättare i äldre- och omsorgsnämnden föreslås nu bli ny ledamot i äldre- och omsorgsnämnden efter Henrietta Stenqvist (MP).

Anders Isaksson (MP), ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Lilian Nylinder (MP).

Henrietta Stenqvist (MP), ny ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden efter Catarina Östlund (MP).

Lilian Nylinder (MP), ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lisa Månsson (MP).

5 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Ärende 5 Diarienummer 2023/VN 0010 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17
Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs.

Valnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare 2024.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf

6 Ansvar för Tyresöarkivet

Diarienummer 2023/KFN 0160

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Beskrivning av ärendet

Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.
I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt kommunkansliet). Anledningen till förslaget är att kommunkansliet är den enhet som idag ansvarar för kommunens centrala arkiv samt är stödfunktion för kommunens arkivläggning. Därför vore kommunstyrelsen även en logisk organisatorisk placering av Tyresöarkivet.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

7 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor

Diarienummer 2023/KS 0286

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 31.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 20.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 14.pdf
Särskilt yttrande (L) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-22 § 14.pdf
Motion (V) om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar skolfrukost.pdf

8 Svar på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Diarienummer 2023/KS 0285

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.

Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 33.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf

9 Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk

Diarienummer 2023/KS 0288

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet

Kristdemokraterna (KD) i Tyresö har lämnat in en motion om utvecklingen av Vendelsövägen och Alléplan i Trollbäcken. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet.

I motionen föreslås att gällande planprogram för Trollbäckens centrumstråk revideras avseende hushöjder och att möjligheterna till att däcka över Gudöbroleden i anslutning till Alléplan utreds. Motionen innehåller också förslag på att en beredningsgrupp bildas där alla partier är representerade och som föreslås ha täta kontakter med representanter för de boende i området. KD har följande yrkanden:
- Att en beredningsgrupp tillsätts för Trollbäckens centrumstråk i avsikt att se över nu gällande planer.
- Att beredningsgruppen som första uppgift utreder om en överdäckning av Gudöbroleden vid Trollbäckens centrum är ekonomiskt försvarbar.
- Att Vendelsövägen ändrar namn till Trollbäcken Allé.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 32.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf
Ordförandeutlåtande avseende Motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf
Trollbäckens centrumstråk.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 14.pdf

10 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023

Diarienummer 2023/KS 0391 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.

Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 36.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf
Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf

11 Samlingsakt för rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2024

Diarienummer 2024/KS 0062 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet

Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, 4 kap. 2 § SoL samt 9 § LSS från perioden 30 september till 31 december 2023.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 6.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 5.pdf
12. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut dec 2023.pdf
12. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 dec.pdf
12. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 dec.pdf

12 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kvalitén inom hemtjänsten. Granskningen besvarades av äldre- och omsorgsnämnden 2024-02-19 § 14, se bifogade handlingar.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna. Granskningen besvarades av kommunstyrelsens 2024-02-19 § 29, se bifogade handlingar.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf
Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av kvalitet inom hemtjänsten.pdf
Granskning av kvaliten inom hemtjänsten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse IK i räkenskaperna.pdf

§11 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§12 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

 

Beskrivning av ärendet

Fyra interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kostnader för vatten och avlopp, se bilaga. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Joakim Grimborg (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresös bågskyttars träningsfaciliteter, se bilaga. Interpellationen lämnas över till kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Enkvist (L) och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) om kommunens egna vägar och dess vinterunderhåll, se bilaga. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S) om före detta Björkbackens äldrecentrum, se bilaga. 

Susann Ronström (S) besvarar interpellationen muntligt.  Per Carlberg (SD), Peter Freij (M) och Ajda Asgari (MP) deltar i debatten. 

Bilagor

Interpellation från Ulf Perbo (KD) till Anita Mattsson (S) om VA-kostnader.pdf

Interpellation från Joakim Grimborg (KD) angående Tyresös bågskyttars träningsfaciliteter.pdf

Interpellation från Per Carlberg (SD)  till Marie Åkersdotter (MP) rörande kommunens egna vägar och dess vinerunderhåll.pdf

Interpellation från Per Carlberg (SD) till Susann Ronström (S) rörande f.d. Björkbackens äldrecentrum.pdf

§13 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Motion om demokrati och medborgarinflytande remitteras till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen för beredning. 
 2. Motion om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård remitteras till hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen samt till kultur- fritidsnämnden för beredning.

 

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Albin Linnstrand och Inger Wolf Sandahl har lämnat in en motion om demokrati och medborgarinflytande, se bilaga.

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård, se bilaga.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Motion (V) om demokrati och medborgarinflytande.pdf

Motion (SD) om att bygga en publik cykelpump vid Alby friluftsgård.pdf

§14 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
 2. Avsägelser från Mikael Dadoun (C) Catarina Östlund (MP) och Lisa Månsson (MP) godkänns. 
 3. Följande ändringar i äldre- och omsorgsnämnden godkänns:
  1. Karin Kling (SD) väljs till ersättare
  2. Lilian Nylinder (MP) väljs till ledamot
  3. Anders Isaksson (MP) väljs till ersättare
 4. Henrietta Stenkvist (MP) väljs till ny ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden.
 5. Lilian Nylinder (MP) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
 6. David Mamatsashvili (C) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
 7. Björn Stenqvist (MP) avsäger sig uppdragen som ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund och i Svealands kustvattenvårdsförbund.
 8. Marie Åkesdotter (MP) väljs till nytt ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund och i Svealands kustvattenvårdsförbund

 

Beskrivning av ärendet

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen

Monica Clevesjö (SD) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Ronnie Norén (SD) från och med 26 februari 2024. Benny Strand (SD) har utsetts 
till ny ersättare.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Mikael Dadoun (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Catarina Östlund (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden. 

Lisa Månsson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Björn Stenqvist (MP) avsäger sig uppdragen som ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund och i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet

Karin Kling (SD), ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Ronnie Norén (SD).

Lilian Nylinder (MP) som är ersättare i äldre- och omsorgsnämnden föreslås nu bli ny ledamot i äldre- och omsorgsnämnden efter Henrietta Stenqvist (MP).

Anders Isaksson (MP), ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Lilian Nylinder (MP).

Henrietta Stenqvist (MP), ny ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden efter Catarina Östlund (MP).

Lilian Nylinder (MP), ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lisa Månsson (MP).

David Mamatsashvili (C), ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Mikael Dadoun (C).

Marie Åkesdotter (MP) nytt ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund och i Svealands kustvattenvårdsförbund.

§15 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2023/VN 0010 004

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs.

Valnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 22.pdf

Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare 2024.pdf

Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf

§16 Ansvar för Tyresöarkivet

Diarienummer 2023/KFN 0160

Kommunfullmäktiges beslut

Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Beskrivning av ärendet

Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas. 

I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt kommunkansliet). Anledningen till förslaget är att kommunkansliet är den enhet som idag ansvarar för kommunens centrala arkiv samt är stödfunktion för kommunens arkivläggning. Därför vore kommunstyrelsen även en logisk organisatorisk placering av Tyresöarkivet. 

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Yttranden

David Westius (S) yttrar sig. 

Yrkanden

David Westius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 30.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf

Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

§17 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö

Diarienummer 2023/KS 0286

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen. 

 

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen. 

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yttranden

Inger Gemicioglu (V), Klara Watmani (S), Heinz Sjögren (L), Agneta Hansson (L), Kurt Erik Thorild (S), Hanne Sofia Carlsson (C), Inger Wolf Sandahl (V), Albin Linnstrand (V), Maria Alves Persson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jeanette Hellmark (M), Ulrica Riis-Pedersen (-) och Jerry Svensson (S) yttrar sig. 

Yrkanden

Inger Gemicioglu (V), Inger Wolf Sandahl (V) och Albin Linnstrand (V) yrkar bifall till motionen. 

Klara Watmani (S), Heinz Sjögren (L), Agneta Hansson (L), Kurt Erik Thorild (S), Hanne Sofia Carlsson (C), Maria Alves Persson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jeanette Hellmark (M) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 31.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 20.pdf

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 14.pdf

Särskilt yttrande (L)  gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-22 § 14.pdf

Motion (V) om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor.pdf

Tjänsteskrivelse motionssvar skolfrukost.pdf

§18 Svar på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning

Diarienummer 2023/KS 0285

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till motionen. 

 

Beskrivning av ärendet

Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.


Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

Yttranden

Per Carlberg (SD), Susann Ronström (S), Fredrik Bergkuist (M) och Ulrica Riis-Pedersen (-) yttrar sig. 

Yrkanden

Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M) och Ulrica Riis-Pedersen (-) yrkar bifall till motionen. 

Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 33.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf

Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf

Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf

Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf

Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf

§19 Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk

Diarienummer 2023/KS 0288

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Reservationer

Ulf Perbo (KD) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (-) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Kristdemokraterna (KD) i Tyresö har lämnat in en motion om utvecklingen av Vendelsövägen och Alléplan i Trollbäcken. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet.

I motionen föreslås att gällande planprogram för Trollbäckens centrumstråk revideras avseende hushöjder och att möjligheterna till att däcka över Gudöbroleden i anslutning till Alléplan utreds. Motionen innehåller också förslag på att en beredningsgrupp bildas där alla partier är representerade och som föreslås ha täta kontakter med representanter för de boende i området. KD har följande yrkanden:

 • Att en beredningsgrupp tillsätts för Trollbäckens centrumstråk i avsikt att se över nu gällande planer.
 • Att beredningsgruppen som första uppgift utreder om en överdäckning av Gudöbroleden vid Trollbäckens centrum är ekonomiskt försvarbar.
 • Att Vendelsövägen ändrar namn till Trollbäcken Allé.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttranden

Ulf Perbo (KD), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Karin Ljung (S), Bjarne Vifell (SD), Björn Stenqvist (MP), Ulrica Riis-Pedersen (-), Bengt Bäckström (SD), Inger Gemicioglu (V) yttrar sig. 

Yrkanden

Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD), Ulrica Riis-Pedersen
(-) och Bengt Bäckström (SD) yrkar bifall till motionen.

Mats Lindblom (L), Karin Ljung (S), Björn Stenqvist (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ulrica Riis-Pedersen (-) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som yrkar bifall motionen röstar nej. Röstningsresultat: 32 ja, 29 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 32.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf

Ordförandeutlåtande avseende Motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf

Trollbäckens centrumstråk.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 14.pdf

Voteringsprotokoll kommunfullmäktige 2024-03-21 § 19.pdf

§20 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023

Diarienummer 2023/KS 0391 001

Kommunfullmäktiges beslut

 • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.

Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 36.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 7.pdf

Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf

Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf

§21 Samlingsakt för rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §

Diarienummer 2024/KS 0062 51

Kommunfullmäktiges beslut

 • Rapporterna noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, 4 kap. 2 § SoL samt 9 § LSS från perioden 30 september till 31 december 2023.

Yttranden

Peter Freij (M) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig. 

Bilagor

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 6.pdf

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 5.pdf

12 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut dec 2023.pdf

12 Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 dec.pdf

12. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 dec.pdf

§22 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges beslut

 • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kvalitén inom hemtjänsten. Granskningen besvarades av äldre- och omsorgsnämnden 2024-02-19 § 14, se bifogade handlingar. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna. Granskningen besvarades av kommunstyrelsens 2024-02-19 § 29, se bifogade handlingar.

Bilagor

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf

Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf

Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf

Revisionsskrivelse Granskning av kvalitet inom hemtjänsten.pdf

Granskning av kvaliten inom hemtjänsten.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 29.pdf

Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf

Granskning av IK i räkenskaperna.pdf

Revisionsskrivelse IK i räkenskaperna.pdf