Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2004-09-28

Sammanträde 2004-09-28

Datum
Klockan
Plats

120 Delårsbokslut och helårsprognos*

121 Översyn av organisation för C3L och Arbetscentrum

122 Motion om att satsa på utbildning för framtiden*

123 Information om modell för verksamhetsutveckling

124 Ändrat organisatoriskt ansvar för handikappanpassning av bostäder*

125 Björkbackens servicelägenheter – omstrukturering till seniorlägenheter och särskilt boende

127 Antagande av detaljplan för omsorgsboende på Sjöhagsvägen, Kumla 108:2*

128 Revidering av renhållningstaxa*

129 Samrådsyttrande över Regionalt miljöhandlingsprogram 2004 samt prioritering av ansvarsområden

130 Inriktning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete

131 Förtydligande av avgiftsregler för förskoleverksamhet och barnomsorg*

132 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2005*

133 Motion om gång- och cykelväg Dalskolan*

134 Motion om övergång Gudö Å*

Mötesinformation

 

§120 Delårsbokslut och helårsprognos

Dnr 04/KS 111 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut 2004 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultatet för perioden januari – augusti 2004 med resultaträkning och investeringar samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller även en prognos för helåret.

Efter det att delårsbokslutet och helårsprognosen framtagits har regeringen lagt fram sin budgetproposition där det framgår att kommunen kan räkna med ytterligare 4,2 mkr i statsbidrag för innevarande år.


§121 Översyn av organisation för C3L och Arbetscentrum Dnr 04/Ks 088 001

- En nämnd inrättas från och med den 1 januari 2005 med uppgift att svara för kommunens insatser på arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdet.

- Till nämnden överförs C3L från styrelsen för C3L och Arbetscentrum (arbetsmarknadssektionen, arbetsträning, invandrarsektionen och sfi) från kommunstyrelsen.

- Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare och ges namnet ”Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande”.

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande och förvaltningschefen för arbetsmarknad och vuxnas lärande ges i uppdrag att under år 2005 anpassa resurserna till den nya organisationens förutsättningar och behov. Den fortsatta dimensioneringen av den nya organisationen genomförs under första halvåret 2005 och ska vara införd 1 januari 2006.

- Styrelsen för C3L avskaffas från och med 1 januari 2005.

- Integrationskommitténs arbetsuppgifter övertas av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

- Verksamheten vid utvecklingskontoret förs över till förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande från och med 1 januari 2005.

- Den nya organisationen ska utvärderas under 2006.

Kommunstyrelsens beslut

- En ”Förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande” bildas. En

förvaltningschef utses omgående. Förvaltningschefen ges i uppdrag att

vidta alla förberedelser för den nya förvaltningen.

- Kommunstyrelsens kansli ges i uppdrag att upprätta reglemente för den nya nämnden samt föreslå ändringar i kommunstyrelsens reglemente med anledning av organisationsförändringen.

- Integrationskommittén avskaffas från och med 1 januari 2005.

- En agenda för förnyelse och samverkan antas. Samverkan ska ske inom följande områden:

- Försörjningsstöd

- Yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom ungdomsskolan

- Programutveckling vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen

- Arbete och sysselsättning för personer med missbruksproblem

- Det livslånga lärandet

- Habilitering, rehabilitering, sysselsättning och arbete

Uppdragens innehåll framgår av bilaga.

- Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den framtida organisatoriska

tillhörigheten för Särvux.

Reservationer

Mikael Gustafsson (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot besluten.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i mars 2004 kommunchefen i uppdrag att överväga möjligheterna att finna en annan förvaltningsorganisation till C3L-förvaltningen. Motivet som angavs i uppdraget är att verksamheten kan ses som för liten och för begränsad verksamhetsmässigt och ekonomiskt för att motivera en egen förvaltningsorganisation och nämnd. Verksamheten har en koppling till såväl gymnasieskolan som Arbetscentrum. Kommunstyrelsen har också gett i uppdrag att överväga en annan placering av Arbetscentrum (AC). Idag ligger verksamheten under utvecklingskontoret och styrs politiskt av kommunstyrelsen. Motivet till översynen är att verksamheten varken servar andra förvaltningar eller är av sådan strategisk betydelse att det motiverar placeringen under utvecklingskontoret. Dess verksamhet har en koppling både till vuxenutbildningen och till socialförvaltningens biståndshandläggning.

Utgångspunkt i översynen är att finna en modell för organisation av lärande och arbetsmarknad som motsvarar krav på styrning, effektivitet, ändamålsenlighet och samordning. Målsättningen är att en ny organisation ska leda till besparingar jämfört med nuvarande organisation.

Översynen har genomförts genom en genomgång av tidigare beslut i kommunstyrelsen som berör verksamheterna, måldokument, tidigare utredningar och samtal med tjänstemän inom berörda verksamheter. Synpunkter på de olika organisationsmodellerna har inhämtats vid en hearing med tjänstemän från berörda förvaltningar.

Utredningen föreslår att:

· En nämnd inrättas från och med den 1 januari 2005 med uppgift att svara för kommunens insatser på arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdet.

· Till nämnden överförs C3L från styrelsen för C3L och Arbetscentrum (Arbetsmarknadssektionen, arbetsträning, invandrarsektionen och SFI) från kommunstyrelsen.

· Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare och ges namnet ”Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande”.

· En ”Förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande” bildas. En förvaltningschef utses omgående. Förvaltningschefen ges i uppdrag att vidta alla förberedelser för den nya förvaltningen.

· Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande och förvaltningschefen för arbetsmarknad och vuxnas lärande ges i uppdrag att under år 2005 anpassa resurserna till den nya organisationens förutsättningar och behov. Den fortsatta dimensioneringen av den nya organisationen genomförs under första halvåret 2005 och ska vara införd 1 januari 2006.

· Kommunstyrelsens kansli ges i uppdrag att upprätta reglemente för den nya nämnden samt föreslå ändringar i kommunstyrelsens reglemente med anledning av organisationsförändringen.

· Styrelsen för C3L avskaffas från och med 1 januari 2005.

· Integrationskommittén avskaffas från och med 1 januari 2005. Dess

arbetsuppgifter övertas av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

· Verksamheten vid utvecklingskontoret förs över till förvaltningen för

arbetsmarknad och vuxnas lärande från och med 1 januari 2005.

· En agenda för förnyelse och samverkan antas. Samverkan ska ske inom

följande områden:

- Försörjningsstöd

- Yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom ungdomsskolan

- Programutveckling vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen

- Arbete och sysselsättning för personer med missbruksproblem

- Det livslånga lärandet

- Habilitering, rehabilitering, sysselsättning och arbete

Uppdragens innehåll framgår av bilaga.

Agendan för förnyelse och samverkan förutsätter att ordförandena i berörda nämnder samarbetar i förnyad form i informella beredningsgrupper.

Ordförandeutlåtande

Vid beredningsmötet inför dagens sammanträde väcktes tanken att den nya nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, som föreslås inrättas från årsskiftet, även skulle ta över ansvaret för integrationsfrågorna från den nuvarande Integrationskommittén. Vi inom majoritetspartierna fann detta intressant och har efter vidare diskussion kommit överens om att nu föreslå att dessa frågor får ingå i den nya nämndens uppgifter. Därmed kan Integrationskommittén avvecklas från årsskiftet.

Vi ser förslaget om integrationsfrågorna som en förstärkning av kommunens arbete med dessa. Integration handlar ofta om att komma in på arbetsmarknaden. Det ligger därför väl i linje med den nya nämndens inriktning mot arbete eller studier. Med föreslagen organisationsförändring kan mer resurser läggas på integrationsfrågorna och möjligheterna att arbeta målinriktat ökar.

När det gäller översynen av organisationen för vuxnas lärande och arbetsmarknad kan konstateras att det inte finns någon självklar modell för detta. Efter samlade överväganden har vi funnit att Alternativ A 2 är det som framstår som mest lämpligt. Vi anser inte att vi f n bör föra över ansvaret även för gymnasieutbildningen till den nya nämnden. Det främsta motivet för det är sambandet grundskolan-gymnasieskolan, som vi ser som mycket viktigt att utveckla ytterligare. Vi anser att det går att fördjupa samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen utan att dessa finns under samma nämnd. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut enligt utredningens förslag.

Yrkanden

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Mikael Gustafsson (v) att även ansvaret för gymnasieutbildningen förs över till den nya nämnden (alternativ A3 i utredningen) samt att ansvaret för Särvux förs över till den nya nämnden.

2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att den nya nämnden ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande nr. 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande nr 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget


§122 Motion om att satsa på utbildning för framtiden

02/KS 034 615

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i § 121 kommunstyrelsens sammanträde 28 september 2004.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen. Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Marie Linder, Lars Ericson och Birgitta Nådell har den 13 mars 2002 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att satsa på utbildning för framtiden. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i motionen att:

- C3L utvecklas till ett utbildningscentrum med flexibelt intag under hela året för att öka Tyresöbornas möjligheter till kompetensutveckling

- C3L ska utvecklas så att det blir navet för kompetensutveckling av kommunens anställda

- Kontakterna med Södertörns Högskola utvecklas i syfte att få etablera C3L som lokalt utbildningscentrum för lokala högskoleutbildningar

- Samarbete inom kommunen, Tyresöföretagen och utbildningsväsendet intensifieras.

Motionen har remitterats till personalkontoret, styrelsen för C3L, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Kommunchefen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden (bilagor) och utredningen ”Översyn av organisation för vuxnas lärande och arbetsmarknad i Tyresö kommun” som behandlas av kommunstyrelsen den 28 september 2004.

Ordförandeförslag

Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i § 121

kommunstyrelsens sammanträde 28 september 2004.

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Mikael Gustafsson (v) bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§123 Information om modell för verksamhetsutveckling

04/KS 114 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Under kommunchefens ledning har ledningsgruppen arbetat fram ett ramverk för verksamhetsplanering som bör kunna gälla inför 2006 års budgetprocess (se bilaga).

Kommunchefen vill efterhöra kommunstyrelsens synpunkter i frågan.


§124 Ändrat organisatoriskt ansvar för handikappanpassning av bostäder

04/KS 104 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ansvaret för bostadsanpassning och tillhörande budget förs över till socialnämnden fr o m den 1 september 2004.

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i den organisationsöversyn som inletts har det konstaterats att handikappanpassningen av bostäder såväl från vårdsynpunkt som ekonomisk synpunkt har mycket nära samband med socialförvaltningens vårdplanering. Det gäller dels åtgärder i samband med planering för hemtagande och placering av patienter efter insatser i sluten vård, dels insatser för att möjliggöra ett kvarboende som alternativ till särskilt boende. Genom att flytta ansvaret för bostadsanpassningen från utvecklingskontoret (tidigare Luvan) till socialförvaltningen bör det vara möjligt att i ett tidigare skede förutse situationer när bostadsanpassning kan utgöra ett alternativ till sluten vård eller särskilt boende, men också att på ett optimalt vis göra avvägningar mellan olika slags insatser.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvaret för bostadsanpassning och tillhörande budget förs över till socialnämnden

fr o m den 1 september 2004.


§125 Björkbackens servicelägenheter - omstrukturering till seniorlägenheter och särskilt boende

Dnr 04/KS 115 294

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringskostnader om 3750 tkr för omstrukturering av Björkbackens servicelägenheter enligt bifogat förslag godkänns.

_______

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har utrett möjligheterna att omvandla servicelägenheter i Björkbackens äldrecentrum från det, som i socialtjänstlagen kallas särskilt boende, till seniorlägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. I flera av Stockholms län kommuner genomförs eller planeras omvandling av servicelägenheter i samma riktning. En orsak till omvandlingen är att bättre svara upp mot behovet. Många äldre efterfrågar servicelägenheter, men uppfyller inte kraven för att beviljas särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Samtidigt råder brist i Tyresö på platser i andra särskilda boendeformer.

För att tillmötesgå båda ovan nämnda behov föreslår förvaltningen att av de 74 servicelägenheter som finns i Björkbackens äldrecentrum omvandlas 53 till seniorlägenheter, 17 till ålderdomshems/gruppboendeplatser och 4 till korttidsplatser alternativt permanenta platser. Förändringen, som genomförs successivt, påbörjas årsskiftet 2004/2005 och beräknas ta 2-3 år.

Omvandlingen innebär kostnader för viss nödvändig ombyggnation och förändringar i personaldimensionering.

Socialnämnden beslutade den 22 september 2004 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra omstrukturering av Björkbackens servicelägenheter till seniorlägenheter och särskilt boende. Befintliga 74 servicelägenheter i Björkbackens äldrecentrum omvandlas till 53 seniorlägenheter och 17 ålderdomshems/gruppboendeplatser och 4 korttidsplatser alternativt permanenta platser. Genomförandet påbörjas vid årsskiftet 2004/2005 och beräknas ta 2-3 år. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens delegationsutskott besluta anta bilagda regler för förmedling av seniorlägenheter. Besluten i socialnämnden gäller under förutsättning av att erforderliga budgetmedel avsätts.

Ajounering

På begäran av Mikael Gustafsson (v) ajouneras sammanträdet mellan kl. 19:30 och 19:50.


§126 Revidering av översiktsplan 2004-2005

Dnr 04/KSM 0797 212

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Principen kring sammanhållen planeringsprocess fastställs

- Uppdrag lämnas till ledningsgruppen att lämna förslag på utvecklad medborgardialog

- Till ledningsgrupp utses:

Staffan Isling (KC Kommunledningen)

Anita Brynje (FC Socialtjänsten)

Eva Dahlgren (FC Barn- och utbildningsförvaltningen)

Hans Strandell (FC Kultur - och fritidsförvaltningen)

Bengt Lindvall (FC Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen)

Henrik Svensson (Projektledare)

Sara Kopparberg (Planansvarig)

Åsa Hogg (Exploateringschef)

Åke Skoglund (Gatuchef)

Inger Carlsson (Miljö- och bygglovschef)

_______

Ärendebeskrivning

Kommunens översiktsplan ska redovisa hur kommunens mark, vattenområden och den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Gällande översiktsplan antogs 1998 och dess innehåll ska enligt lag ses över och uppdateras en gång per mandatperiod. En fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö antogs av kommunfullmäktige i mars 2003. Planen omfattar hela Östra Tyresö och ger en helhetssyn på hur kommande detaljplanering bör ske när områdena förbereds för permanentboende. Förutom uppdatering och komplettering av gällande översiktsplan kommer planen att innehålla en fördjupning av Trollbäckenområdet.

Kommunchefen framhåller i bilagd tjänsteskrivelse vikten av ett sammanhållet arbetssätt med framtagande av planen för att förankra den i verksamheten och så att dess innehåll tydligare kommer att finnas med i nämnder, styrelser och förvaltningars övriga verksamhetsplanering. Framtagande av översiktsplanen ska även ses som ett verktyg för att på olika sätt utveckla medborgardialogen i frågor som det finns ett starkt intresse för.

Planberedningen beslutade den 15 september att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag till översiktsplan för Tyresö kommun. Arbetet med planen ska fortlöpande redovisas för planberedningen.


§127 Antagande av detaljplan för omsorgsboende på Sjöhagsvägen, Kumla 108:2

Dnr 01/KSM069 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Sjöhagsvägen, Kumla 108:2 antas

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens plan- och teknikberedning gav år 2001 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan vid Sjöhagsvägen 4A. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende alternativt förskola inom fastigheten Kumla 108:2. Boendet är i första hand till för utvecklingsstörda eller autistiska personer. För att ge en flexibel användning av planen och tilltänkta lokaler medges även användningen förskola, om ett sådant behov skulle föreligga i framtiden.

En ny detaljplan behöver tas fram eftersom omsorgsboende och förskola inte ryms inom gällande byggnadsplans planbestämmelser.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 14 maj till och med 7 juni 2004. Under samrådstiden har 7 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga.

Förslaget till detaljplan skulle kunna tagits fram genom ett enkelt planförfarande. Av uppdraget framgår ej hur planförfarandet skulle genomföras. Av denna anledning behandlas planen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


§128 Revidering av renhållningstaxa

Dnr 04/KSM 0801 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av renhållningstaxa 2004 enligt bilaga godkänns

- Den reviderade taxan gäller från och med 1 november 2004.

______

Ärendebeskrivning

I avtalen med företag för insamling och transport av hushållsavfall, insamling av slam samt mottagning och förbränning av avfall finns en årlig index-reglering av avtalspriserna. Dessa indexregleringar medför att kostnaderna för den rörliga delen av renhållningstaxan behöver höjas med 3,14 % för hushållssoporna samt 3,65 % för slam.

Utöver ökade kostnader i samband med indexuppräkning stiger kostnaderna för:

- drift och skötsel av kretsloppscentralen

- ökade mängder insamlade kyl- och frysmöbler

- ökade mängder av insamlat elektronikavfall

- betydligt ökade mängder avlämnat farligt avfall

Den totala förslagna höjningen av taxan beräknas bli för:

- Normalabonnemang villa 163 kr/år inkl. moms

- Normalabonnemang flerbostadshus 2706 kr/år vilket motsvarar 135,3 kr/lägenhet och år.

Med anledning av kostnadsökningar på totalt ca 2,7 mkr/år föreslår miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att kommunfullmäktige antar en ny renhållningstaxa enligt förslag. Taxan föreslås gälla från och med den 1 november 2004.

Taxan har utöver uppräkning med anledning av kostnadsökningarna och ökade mottagna mängder grovavfall inte ändrats vad gäller fördelningsprinciper eller kompostrabatter.


§129 Samrådsyttrande över "Regionalt miljöhandlingsprogram 2004" samt prioritering av ansvarsområden

04/KSM0798 403

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län som Tyresö kommuns yttrande över remiss om förslag till Regionalt miljöhandlingsprogram 2004

_______

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen, Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Landstingets region- och trafikplanekontor har gemensamt arbetat fram ett förslag till Regionalt miljöhandlings­program 2004. Förslaget har utarbetats under hösten 2003 i en bred process med före­trädare för kommuner, näringsliv, regionala myndigheter, ideella organisationer, branschorganisationer och kommunala bolag.

I och efter processarbetena framkom två områden som ansågs vara särskilt viktiga och möjliga att arbeta vidare med; Vatten och avlopp samt Resor och transporter.

Syftet med handlingsprogrammet är att det ska ligga till grund för åtgärder som kan driva utveck­lingen i länet i riktning mot en bättre miljö och ett ökat samarbete mellan länets aktörer. I föreslaget handlingsprogram beskrivs åtgär­der som bedömts möjliga att genomföra under de närmaste åren och syftar till att mobilisera den handlingskraft som krävs för att åtgärder också ska genomföras.

Tyresö kommun har getts tillfälle att yttra sig över samrådsmaterial avseende förslag till Regionalt miljö­handlingsprogram 2004. Parallellt med detta samrådsförslag har Kommun­förbundet i Stockholms län (KSL) framfört en uppmaning till länets kommuner att i sina yttranden över handlingsprogrammet även prioritera vilka frågeställningar eller arbetsområden som KSL bör arbeta aktivt med i form av huvud- eller delansvarig. Tyresö kommuns förslag till prioritering av arbetsområden framgår under respektive rubricerat åtgärdsområde i bilagan.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande (se bilaga). Förslaget till miljöhandlingsprogram finns tillgängligt på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


§130 Inriktning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete

04/KS117 003

Kommunstyrelsens beslut

- Dokumentet ”Inriktning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete” antas.

______

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i kraft. Den nya lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. I 1 kap.1§ anges syftet med lagen och målet för den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen. Detta nationella mål handlar om att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Den nya lagen ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen, som reglerat den kommunala och statliga räddningstjänsten sedan 1987.

Södertörns Brandförsvarsförbund kommer att arbeta fram ett handlingsprogram (ersätter den tidigare räddningstjänstplanen). Enligt övergångsbestämmelserna ska kommunerna ha sina handlingsprogram färdiga senast 1 januari 2005.

Med anledning av detta arbete har staben arbetat fram förslag till inriktning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete.


§131 Förtydligande av avgiftsregler för förskoleverksamhet och barnomsorg

Dnr 04/KS068 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tillämpningsföreskrifter för förskole- och skolbarnomsorgstaxa ändras enligt bilaga 1.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Svenska kommunförbundet rekommenderar att i de fall föräldrar som har gemensam vårdnad, bor på skilda håll i samma kommun och båda har behov av barnomsorg för barnet/barnen ska båda också vara platsinnehavare och räkningsmottagare.

Barn- och utbildningsnämnden anser med anledning av detta att definitionen av platsinnehavare och räkningsmottagare behöver förtydligas och ett tillägg göras i ”Regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg” samt i ”Tillämpningsföreskrifter för förskole- och skolbarnomsorgstaxa”. Barn- och utbildningsnämnden föreslår förändringar enligt bilaga.

Ärendet återremitterades av kommunfullmätige i juni 2004. Med anledning av återremissen har barn- och utbildningsförvaltningen i bilaga förtydligat vad förslaget handlar om.


§132 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2005

Dnr 04/KS118 006

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2005 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2005 antas enligt förslaget nedan.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2005.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

25 januari 10 februari

22 februari 17 mars

29 mars 14 april

26 april 19 maj

24 maj 16 juni

14 juni -

30 augusti 13 september

27 september 13 oktober

25 oktober (budget) 10 november (budget)

29 november 8 december

20 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige 10 november inleds dock kl. 15:00).


§133 Motion om gång- och cykelväg Dalskolan

Dnr 04/KS037 312

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till yttrandet

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) lämnar särskilt yttrande.

_______

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström har för miljöpartiets fullmäktigegrupp den 9 mars 2004 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att:

- en gång- och cykelbana anläggs på sydsidan av Dalskolebacken

- den befintliga stigen norr om Dalskolebacken görs i ordning till en gång- och cykelbana som huvudsakligen kan användas av Dalskolans elever.

Motionen har remitterats till kommunaltekniska avdelningen (se bifogat yttrande).


§134 Motion om övergång Gudö å

Dnr 04/KS 039 312

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till inkommit yttrande

Särskilda yttranden

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s-gruppen) lämnar särskilda yttranden.

_______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har den 11 mars 2003 för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om övergångsställe vid Gudö å. Motionären föreslår att:

- kommunen med största möjliga kraft verkar för att det snarast anordnas ett ljusreglerat övergångsställe över Gudöbroleden där gångvägarna från Gudöterassen och Önskegången möts.

- ljusregleringen i största möjliga mån kopplas samman med trafikljusen vid Tutviksvägen för att framkomligheten på leden ska störas så lite som möjligt.

Motionen har sänts på remiss till kommunaltekniska avdelningen för yttrande (se bifogat yttrande).


§135 Meddelanden

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Svenska kommunförbundets cirkulär

2004:57 Nya bestämmelser om Vägverkets och kronofogdemyndighetens underrättelseskyldighet till överförmyndaren m.m.

2004:58 Omförhandling av normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2004:60 Aktuellt om skola och barnomsorg 2004

2004:61 Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande

2004:62 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

2004:63 Arbetsdomstolens dom 2004 nr. 7 om tjänstgöringshinder förelegat för en deltidsanställd brandman som genomgått utredning med anledning av misstanke om hjärtfel

2004:64 Skolskjuts i grundskola och särskola med växelvis boende

2004:66 Skrift – ”Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd mot olyckor – en juridisk handbok”

2004:67 Planering av boende för personer med funktionshinder

Övriga meddelanden:

Trollbäckens egnahemsförening

Detaljplaneförslag Alléplan m.m.

Länsstyrelsen Stockholms län

Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen – framtida behov och förväntat byggande

Regeringskansliet

Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse

Svenska kommunförbundet

Välfärdspolitiken i framtiden – öppet seminarium för förtroendevalda

Kulturrådet m.fl.

Biblioteken och tillväxten

Kommunchefen

Kommunchefens rapport september 2004 (bilaga)


§136 Kommunstyrelsens valärende – budget- och bokslutsberedningen

Dnr 04/KS 031 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Till ersättare väljs Marita Bertilsson (s)

______

Ärendebeskrivningen

Kommunstyrelsen utsåg i december 2002 ledamöter och ersättare i budget- och bokslutsberedningen. En ersättarpost för socialdemokraterna har varit vakant sedan dess. Till denna ersättarpost föreslås Marita Bertilsson (s) att väljas.