Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-03-21

Sammanträde 2006-03-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Sammanträdet inleds med en lägesrapport om nytt äldreboende i kommunen. Till denna informa Läs mer...tion är även socialnämndens ledamöter inbjudna.

28 Kommunchefens rapport mars 2006

29 Månadsuppföljning februari 2006

30 Årsredovisning Tyresö kommun 2005*

31 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2005*

32 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2005*

33 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag 2005*

34 Delegation att teckna arrendeavtal för Strand 1:35, Varvsvägen 9

35 Antagande av detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd område vid Sikvägen)*

36 Utställning av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

37 Utställning av förslag till fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

38 Information om utredning om fördjupad samverkan om upphandling inom Södertörn

39 Kommentarer och planerade åtgärder med anledning av revisionens granskning av kommunens inköpsverksamhet

40 Granskning av IT-säkerheten i Tyresö kommun

41 Förlängning av BUS-policyn (barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från både kommunen och landstinget)

42 Intresseförfrågan om tecknande av överenskommelse för mottagande av ensamkommande barn

43 Anmälan av attestanter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 2006

Mötesinformation

 

§28 Kommunchefens rapport mars 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

På sammanträdet redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§29 Månadsuppföljning februari 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognosen. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2006.

§30 Årsredovisning Tyresö kommun 2005

Dnr 06/KS 013 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö kommun för år 2005 godkänns

- Redovisningen av måluppfyllelse godkänns.

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga årsredovisningen för kommunen för år 2005.

Årsredovisningen innehåller bl.a. följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Verksamhetsberättelse för respektive nämnd

- Kommunens personal

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi


§31 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2005

Dnr 06/KS 013 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2005 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

_____

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2005. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.


§32 Årsredovisning Tyresö bostäder AB 2005

Dnr 06/KS 013 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2005 för Tyresö Bostäder AB noteras

_______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2005.


§33 Årsredovisning Tyresö Näringslivsbolag 2005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2005 noteras

_______

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2005. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 28 mars.


§34 Delegation att teckna arrendeavtal för Strand 1:35, Varvsvägen 9

Dnr 04/KSM 0969 261

Kommunstyrelsens beslut

- Rätten att underteckna omförhandlat arrendeavtal för Strand 1:35 delegeras till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall.

- Det undertecknade arrendeavtalet kommer att delges kommunstyrelsen.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i september 2004 att förvärva fastigheterna Strand 1:35 och Strand 1:36, belägna på Varvsvägen 9 respektive 10. Idag bedrivs Tyresövarvet och Tyresö båtservice på fastigheten Strand 1:35.

Markavdelningen är angelägen om att kunna inhämta arrendeavgifter för att delvis kunna täcka de kapitaltjänstkostnader som förvärvet av fastigheterna innebär. Att under tidsperioden innan området detaljplaneläggs även fortsättningsvis kunna erbjuda de boende i Tyresö denna typ av verksamhet är en annan viktig faktor. Arrendatorn som driver Tyresövarvet har svårigheter att klara av dagens arrendenivå. För att arrendatorn ska kunna fortsätta att driva verksamheten föreslås därför att arrendenivån justeras nedåt.


§35 Antagande av detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd område vid Siklöjevägen)

Dnr 00/KSM 579 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan antas.

Kommunstyrelsens beslut

- På kommunfullmäktiges sammanträde kommer en redovisning att lämnas över brottsförebyggande aspekter i detaljplanen.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkandet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick i augusti 2002 i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för område vid Siklöjevägen (fastigheterna Gäddan 13 samt del av Gäddan S:2, Bävern 2, Bollmora 2:1 och Gimmersta 1:1). Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra nio nya flerbostadshus i fyra våningar med totalt ca 150 lägenheter och tillhörande parkeringar och garage inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med en cirkulationsplats, en tomt för verksamheter samt en utökad byggrätt för rackethallen ingår också i förslaget. De nya bostadshusen och cirkulationsplatsen ska tillsammans bidra till att skapa en ny entré till Tyresös centrala delar.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 januari till och med den 13 februari 2005. Under utställningstiden har nio synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har ytterligare tre synpunkter lämnats in. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga. I utställningsutlåtandet beskrivs de ändringar som har gjorts av planförslaget efter utställningen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan antas.

Ändringsyrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s-gruppen) att i planbeskrivningen på sid 2 tillföra en ny andra mening under Syfte enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”, och att i planbeskrivningen på sid 4 tillföra en ny andra mening i tredje stycket enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”.

Tilläggsyrkande

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att det på kommunfullmäktiges sammanträde lämnas en redovisning över brottsförebyggande aspekter i detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§36 Utställning av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

Dnr 04/KSM 0059 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkandet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) reserverar sig mot beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick i januari 2004 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ljungvägen etapp 7 i Tyresö Strand. Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 augusti till och med den 30 september 2005. Under samrådstiden har 38 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

Ändringsyrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar att i förslaget till detaljplan, plankarta med bestämmelser ändra utnyttjandegraden enligt följande:

”Om huvudbyggnaden uppföres i en våning får den totala byggnadsarean per fastighet vara högst 200 kvm. Av denna area får byggnadsarean för uthus vara högst 40 kvm. Om huvudbyggnaden uppföres i två våningar får den totala byggnadsarean per fastighet vara 160 kvm. Av denna area får byggnadsarean för uthus vara högst 40 kvm”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§37 Utställning av förslag till fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö strand)

Dnr 05/KSM 0843 254

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Ljungvägen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Gatukostnader föreslås tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap 31§ där det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget följer de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen. Av bilagor framgår omfattningen av fördelningsområdet och kostnadsberäkning.


§38 Information om utredning om fördjupad samverkan om upphandling inom Södertörn

Dnr 06/KS 037 060

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

En av målsättningarna med samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är att hitta lösningar som bidrar till att de kommunala tjänsterna kan levereras till en lägre kostnad och eller med högre kvalitet. Kommunstyrelseordförandena i Södertörnskommunerna har därför gett kommuncheferna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan inom upphandlingsområdet kan organiseras.

Utredningen sammanfattas i bilagda rapport. I utredningen behandlas nuvarande organisation för upphandling i respektive kommun, styrkor, svagheter, möjligheter och hot med nuvarande och framtida samverkan, möjliga samverkansformer och konsekvenser. I rapporten föreslås att kommunerna organiserar sin upphandlingsverksamhet i en samlad organisation med en gemensam ledning genom ett kommunalförbund. Den gemensamma organisationen innehåller en effektiviseringspotential på ca 5 % av kommunernas totala inköp, vilket skulle motsvara ca 215 miljoner kronor per år. Enligt utredningen talar övervägande skäl för att samverkan bör ske inom ramen för ett kommunalförbund.

Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen i respektive kommun samt till Företagarna och Handelskammaren på Södertörn för yttrande senast 30 april.

Kommunledningsförvaltningen lämnar i bilagda yttrande synpunkter på utredningen. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till ett remissvar på sitt sammanträde den 25 april.


§39 Kommentarer och planerade åtgärder med anledning av revisionens granskning av kommunens inköpsverksamhet

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev genomfört en granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Rapporten noterades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 24 januari 2006 § 4. Kommunens ledningsgrupp har analyserat rapporten. I bilaga kommenterar ekonomikontoret de förslag till åtgärder som framförs i rapporten och redovisar planerade åtgärder.


§40 Granskning av IT-säkerheten i Tyresö kommun

Dnr 06/KS 031 007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

- Kommunchefen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras

______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev genomfört en översiktlig granskning av kommunens IT-säkerhet. I granskningen har bl a ingått att kontrollera regler och stöddokument, generell behörighetshantering, rutiner för säkerhetskopiering samt driftsäkerhet. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Revisorerna bedömer resultatet i de flesta utförda kontrollerna som tillfredställande. Det finns dock ett antal områden där kommunen behöver driva ett fortsatt utvecklingsarbete. Revisorerna lyfter särskilt fram följande frågeställningar som viktiga:

- Ansvaret kring IT-säkerheten bör tydliggöras.

- Det är angeläget att kommunen regelbundet kontrollerar och säkerställer ett tillfredställande skydd bl a genom sk intrångstester.

- Möjligheten att installera egna programvaror för de anställda behöver tas bort.


Rapporten överlämnas för kännedom. Revisorerna avser även att följa upp granskningen längre fram.

Kommunkansliet som ansvarar för IT-frågor i kommunen har tagit del av rapporten och instämmer i beskrivningen och problembilden. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda de brister som revisorerna tar upp i sin rapport.


§41 Förlängning av BUS-policy (barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från både kommunen och landstinget)

Dnr 06/KS 029 730

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun förlänger giltighetstiden för policydokumentet ”Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget - gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län” t.o.m. 31 december 2008 med kompletteringar enligt bilaga.

______

Ärendebeskrivning

Sedan 2001 samarbetar länets kommuner och landsting kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd i enlighet med den gemensamma BUS-policyn. I policyn ingår bl a ansvars- och samverkansnivåer, gemensamma grundläggande värderingar, förslag till samarbetsorganisation samt fem riktlinjer. Av länets 26 kommuner har 24 antagit policyn. Policyns giltighet löpte ut vid årsskiftet. I bilagda skrivelse redogör KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) för erfarenheterna med samarbetet så här långt och för det fortsatta arbetet. KSL föreslår länets kommuner att förlänga BUS-policyn

t o m 31 december 2008 med ett antal tillägg enligt bilaga.

Socialchef Anita Brynje och barn- och utbildningschef Eva Dahlgren föreslår i bilaga att Tyresö kommun förlänger BUS-policyn enligt rekommendationen från KSL.


§42 Intresseförfrågan om tecknande av överenskommelse för mottagande av ensamkommande barn

Dnr 06/KS 044 700

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tecknar för närvarande inte överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, men är beredda att i positiv anda diskutera en överenskommelse när de ekonomiska villkoren är klarlagda.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade stött yrkandet från (v) och (s-gruppen).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om intresse av att teckna överenskommelse för mottagande av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller har beviljats uppehållstillstånd. Bakgrunden till förfrågan är att riksdagen har fattat beslut om att mottagandet av ensamkommande barn ska handhas av kommuner som tecknat överenskommelse om detta med Migrationsverket. Kommuner som träffar överenskommelser med Migrationsverket får ersättning. Dessa ersättningar är ännu ej fastställda. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2006.

I Stockholmsområdet finns tre gruppboenden för ensamkommande asylsökande barn. Ett av dessa boenden heter Villa Victoria och finns i Tyresö kommun sedan maj 2004. I bilagda tjänsteskrivelse redogör socialförvaltningen för kommunens erfarenheter av samarbete med Villa Victoria och hur andra kommuner i Stockholmsområdet ställer sig till Migrationsverkets förfrågan. Socialförvaltningen gör bedömningen att eftersom den långsiktiga planeringen och ersättningsfrågorna inte är klarlagda att kommunen för närvarande inte bör teckna överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Ordförandeutlåtande

Jag delar socialförvaltningens uppfattning att vi i nuläget inte bör teckna

överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Förutsättningar kring ett övertagande är ännu oklara, däribland

ersättningsfrågan. Förfrågan innebär att kommunen dels skulle ta hand om

placeringarna av asylsökande barn under utredningstiden, dels ett mer

långsiktigt åtagande att introducera de ungdomar som får uppehållstillstånd.

Det innebär att vi måste kunna erbjuda boende på längre sikt i lägenheter,

familjehem eller gruppboenden. Detta kräver en långsiktig planering, vilket

inte är möjligt i nuläget. Jag instämmer i Sollentuna kommuns kommentar

att all erfarenhet pekar på att det inte är bra för barnen att komma till

kommuner nära storstäder. Jag föreslår mot bakgrund av detta att Tyresö

kommun för närvarande inte tecknar överenskommelse med

Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar,

men är beredda att i positiv anda diskutera en överenskommelse när de

ekonomiska villkoren är klarlagda.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s-gruppen) att kommunstyrelsens beslut blir ”Tyresö kommun är i grunden positiv till att träffa överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, men vill diskutera förutsättningarna innan avtal tecknas”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§43 Anmälan av beslutsattestanter 2006 för drift- och investeringsbudget för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 06/KSM 0044 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler revidering av beslutsattestanter 2006 för drift- och investeringsbudgeten. Originalprov på namnteckningar förvaras på ekonomikontoret.


§44 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:6 Genomförande av transparensdirektiv

2006:12 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

2006:15 Särskild lärarutbildning (SÄL) 2005-2008

2006:16 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Enkätundersökning ”Seniorbostäder”

- Skrift ”Hur viktig är helheten? Var med och utveckla tankarna om helhetssyn och decentraliserat ansvar i kommuner och landsting”

- Konferensinbjudan ”Medborgardialog – Verktyg för att stärka den medborgerliga förandkringen”

- Konferensinbjudan ”Politiken i praktiken – om förtroendevaldas möjligheter att hantera olika roller”

- Skrift ”Det goda seniorlivet – skadeförebyggande arbete i praktiken”

- Skrift ”Ett aktivt liv som senior”

- Enkätstudie ”Makten och möjligheten i kommunpolitiken – en enkätstudie om förtroendevalda i 17 kommuner”

- Konferensinbjudan ”Samspel med den sociala ekonomin – en kraft för demokrati, tillväxt och välfärd”

Glesbygdsverket

- Nyhetsbrev nr 1 2006

Kommunförbundet Stockholms län

- Synpunkter från Stockholmsregionen inför Ansvarskommitténs fortsatta arbete

Komrev

- Inbjudan ”Hur vet vi om skolan är effektiv?”

- Inbjudan ”God ekonomisk hushållning”

Fonden för mänskliga rättigheter

- Mänskliga rättigheter i kommunerna

Kommunerna Stockholms län

- Kommunerna stödjer Förbifart Stockholm


§45 Information om kommunens beredskap med anledning av fågelinfluensan

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

På sammanträdet informeras om kommunens beredskap med anledning av fågelinfluensan.