Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-09-26

Sammanträde 2006-09-26

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Sammanträdet inleds med att Nils-Gunnar Sahlman, miljöchef i Botkyrka kommun, berättar om Läs mer...hur nya EU-regler påverkar kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Föredraget heter ”Det framtida tillsynsarbetet – Redan här!” Till denna informationspunkt är även miljö- och byggnadsnämndens ledamöter inbjudna.

101 Kommunchefens rapport september 2006

102 Delårsbokslut och helårsprognos 2006*

103 Gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i Stockholms län

104 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund*

105 Stockholms stads försäljning av mark inom Tyresta

106 Markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och HSB Bostad AB angående kv. Pigghajen och Gäddan, fd Siklöjevägen*

107 Övertagande av ansvaret för väghållningen i Tyresö Strand (zon 1)

108 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB om ändrat arrendeområde

109 Kompletterande ansökan till projekt inom kompetensstegen

110 Förköpsavståenden andra kvartalet år 2006

112 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Telenor Sverige AB om teknikbod för mobiltelefoni vid Häxvägen

Mötesinformation

 

§101 Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Dnr 06/KS 158 400

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Nils-Gunnar Sahlman, miljöchef i Botkyrka kommun, informerar om hur nya EU-regler påverkar kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§102 Kommunchefens rapport september 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§103 Delårsbokslut och helårsprognos 2006

Dnr 06/KS 131 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2006 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2006 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.


§104 Gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i Stockholms län

Dnr 06/KS 151 612

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun är positiv till att inrätta ett gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i Stockholms län och överlämnar bifogat yttrande.

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i att ytterligare utveckla arbetet med en gemensam gymnasieregion i länet föreslår kommunförbundet i Stockholms län (KSL) att länets samtliga intagningskanslier samordnas till ett gemensamt kansli med KSL som huvudman. Styrelsen för KSL rekommenderar länets kommuner att ansluta sig till ett gemensamt kansli med KSL som huvudman.

Kommunens svar ska ha inkommit till KSL senast den 22 september. Kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett gemensamt förslag till yttrande från kommunen (se bilaga).

§105 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund

06/KS 126 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun godkänner reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund

______

Ärendebeskrivning

Ekerö kommun har gjort en förfrågan om medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund. Förbundet har utarbetat ett förhandlingsunderlag om en tänkbar organisation byggd på Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhetsidé, utveckling av verksamheterna vid Ekerö brandförsvar samt en analys av den tänkbara ekonomiska besparing som sammanslagningen kan innebära (se bilaga).

Direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund har ställt sig positiv till en gemensam organisation mellan förbundet och Ekerö brandförsvar. För att en utökning av brandförsvarsförbundet ska bli möjlig krävs att alla nuvarande medlemskommuner godkänner föreslagna förändringar i förbundsordningen, samt att Ekerö kommun godkänner förbundsordningen i sin helhet.

Ordförandeutlåtande

Den representations- och styrmodell som tillämpas inom förbundet tillkom när de fyra grundande kommunerna bildade förbundet. Modellen med en direktion sammansatt av förtroendevalda från fyra kommuner, och roterande ordförande-skap, var då en hanterlig och ändamålsenlig ledningsmodell. Genom till-komsten av nya medlemskommuner har direktionen nu vuxit till 26 ledamöter. Ökningen från 24 till 26 ledamöter kanske inte utgör någon avgörande förändring. Det finns inte desto mindre anledning att ifrågasätta om en direktion av den storleken, och med kontinuiteten begränsad av täta ordförandebyten, kan fungera som en tillräckligt kraftfull och balanserande styrning gentemot den verkställande ledningen.

Färre medlemmar i direktionen och längre ordförandeperioder skulle kunna ge ett förbättrat samspel med den verkställande ledningen, men torde knappast vara en ordning som går att förena med alla medlemskommuners krav på insyn och deltagande i den politiska ledningen av förbundet.

Kanske är tiden mogen att överväga en förändring av förbundsordningen så att ett förbundsfullmäktige införs. Det skulle då kunna ge förutsättningar för att utse en ”brandförsvarsstyrelse” med en storlek och sammansättning som är optimal för styrning av och kommunikation med den verkställande ledningen.

Med en utveckling där Södertörnskommunernas samarbe utökas med fler kommuner, och där samarbetet kan komma att fördjupas inom fler verksamhetsområden, finns det därför skäl att överväga en förändring av nuvarande organisering av kommunalförbundet.

Tyresö kommun förordar en framtida organisering där alla de sakområden som kommunerna på Södertörn samordnar i kommunalförbund läggs i ett gemensamt kommunalförbund för Södertörn. Förbundet skulle då ha ett fullmäktige för att tillgodose alla kommuners krav på god insyn och delaktighet för alla medlemskommunerna. Det borde också infria mindre partiers önskemål.

Från Tyresö kommuns sida känner vi en otillfredsställelse med nuvarande representation i direktionen. Vi vill tydligt markera följande:

– Det finns ingen saklig grund till varför vissa kommuner ska äga dubbel representation i förhållande till andra.

– Med nuvarande representation har direktionen en för stor kostym i förhållande till det uppdrag förbundet har och till de kostnader detta för med sig.

Med anledning av att varje kommuns bidrag till förbundet speglar kommunens faktiska kostnader för räddningstjänstens verksamhet i den egna kommunen förordar Tyresö kommun en direktion med lika representation för alla medlemskommuner och på sikt ett förbund med fullmäktige och styrelse.

Vi anser att dessa aspekter ska beaktas vid nästa revidering av förbundsordningen som kan bli aktuell då kommunerna prövar andra samverkansmöjligheter.

§106 Stockholms stads försäljning av mark inom Tyresta naturreservat

Dnr 06/KSM 0823 265

Kommunstyrelsens beslut

– Tyresö kommun överlämnar yttrande enligt bilaga.

_____

Ärendebeskrivning

Stockholm Stad har ställt frågan till Tyresö kommun hur kommunen ställer sig till ett förändrat ägande av mark inom Tyrersta naturreserverat. Stockholms stads avsikt är att sälja en stor del av sitt markinnehav i Tyresö och Haninge kommuner som ingår i Tyresta naturreservat. Vissa delar inom reservatet rörande gårds- och torpfastigheter avser staden att äga även fortsättningsvis.

I bilaga lämnas ett förslag till yttrande.

§107 Markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och HSB Bostad AB om kv. Pigghajen och Gäddan, fd Siklöjevägen

Dnr 06/KSM 0773 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat markanvisningsavtal med HSB Bostad AB godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat markanvisningsavtal.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Kv Pigghajen och Gäddan, f d Siklöjevägen vann laga kraft 31 augusti 2006. Stadsbyggnadskontoret har förhandlat fram ett förslag till markanvisningsavtal med HSB Bostad AB. I och med avtalet överlåter kommunen marken till HSB, som påbörjar byggandet av kvarteret.

I avtalet (bifogas) regleras bl a följande:

- Området överlåts för 20 750 000 kronor, inkl avgifter för gata.

- Exploatören bekostar alla nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.

- Exploatören bekostar anläggande och ombyggnad av nödvändig infrastruktur inom exploateringsområdet.

- Exploatören ska bygga ca 150 lägenheter i flerbostadshus.

- Exploatören ska anlägga 1,1 parkeringsplats per bostad i området.

- Exploatören åtar sig att förvärva bostadsrätter som inte blivit sålda inom sex månader från färdigställandet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat markanvisningsavtal med HSB Bostad AB godkänns.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§108 Övertagande av ansvaret för väghållningen i Tyresö Strand

Dnr 06/KSM 0341 269

Kommunstyrelsens beslut

– Tyresö kommun tar över ansvaret från Tyresö Vägförening för de kvarvarande väghållningsområdena i Tyresö Strand.

_____

Ärendebeskrivning

Representanter för stadsbyggnadskontoret och Tyresö vägförening har under våren diskuterat ansvaret för väghållningen i Tyresö Strand. I dagsläget regleras skötselfrågorna genom ett avtal mellan kommunen och vägföreningen. Avtalet löser kortsiktiga driftsproblem, men inte de långsiktiga ansvarsfrågorna. Stadsbyggnadskontoret och vägföreningen har efter samtal med lantmäterimyndigheten kommit fram till att den bästa lösningen är att lyfta ut Tyresö Strand ur vägföreningen, och att kommunen tar över ansvaret för de kvarvarande vägföreningsområdena i Tyresö strand.

§109 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB om ändrat arrendeområde

Dnr 01/KSM 0259 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ärendebeskrivning

Arrendeavtalet som kommunen har med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 31 december 2011. Arrendeområdet som avtalet gäller är delvis över den mark som i detaljplanen Pigghajen och Gäddan ska säljas till HSB, och bebyggas med bostäder.

För att anpassa arrendeområdet behöver ett nytt arrendeavtal skrivas. Detta förslag till avtal innehåller inga andra skillnader mot det nuvarande avtalet, förutom arrendeområdet. Giltighetstiden är liksom tidigare till och med den 31 december 2011.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 augusti och beslutade då att godkänna avtalet. Efter kommunstyrelsens behandling föreslås en förändring i § 3, och ärendet är därför åter aktuellt för beslut.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB godkänns.

Tilläggsyrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att Tyresö kommun upptar förhandlingar med Tyresö Rackethall AB i syfte att sälja den aktuella marken till Tyresö Rackethall AB.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit tilläggsyrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs om tilläggsyrkandet. Följande röstordning fastställs:

Den som yrkar avslag till tilläggsyrkandet röstar ja

Den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed avslagit tilläggsyrkandet.

§110 Kompletterande ansökan till projekt inom kompetensstegen

Dnr 06/Ks 152 053

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel hos socialdepartementet ur Kompetensstegen för extern utvärdering och utbildningspaket av två projekt med totalt 143 760 kronor för åren 2007 och 2008.

______

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

Tyresö kommun har tidigare ansökt om medel ur Kompetensstegen för perioden 2005-2008. Ansökan omfattade dels de projekt som bedrivs av enbart Tyresö, och dels projekt som drivs av FoU-center Nestor i samarbete med Södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö.

Föreliggande kompletterande ansökan avser extern utvärdering och utbildningspaket av de två projekt som FoU-center Nestor redan startat och för vilka medel beviljats ur Kompetensstegen; dels projektet ”Demenshandikapp och bemötande”, och dels projektet ”Fall och prevention”.

Den totala kostnaden för ovanstående beräknas bli totalt 800 tkr fördelat mellan åren 2007 och 2008. Södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö ansöker om detta belopp tillsammans. För Tyresös del blir det 71 880 kronor för 2007 och lika mycket för 2008.

§111 Förköpsavståenden andra kvartalet år 2006

Kommunstyrelsens beslut

– Delegationsbesluten noteras

_____

Ärendebeskrivning

Beslut att inte utöva förköpsrätten vid försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2004-11-30 tagits av kommunchef Staffan Isling.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bland annat var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren enligt förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§112 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:46 AD:s dom 2006 nr 11 angående om kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde pga sjukom.

2006:47 AD:s dom 2006 nr 29 om preskription i samband med påstått brott mot MBL och lokalt samverkansavtal.

2006:48 Barn som bevittnar våld

2006:50 LSS-utjämning 2007 - Prognos

2006:51 Timbelopp för LASS år 2007

2006:52 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

2006:54 Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år

2006:56 Värdesäkring av ersättning som betalas till skolpersonal som inte fått AGS-KL

2006:57 Särskild lärarutbildning (SÄL) – för undervisning i yrkesämnen 2005-2008

2006:58 Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder- ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

2006:60 Fullmäktiges val av revisorer

Övriga meddelanden

Tyresö kommun

- Redovisning av åtgärder på Strandbadet

- Socialnämndens protokoll – redovisning av förvaltningen internkontrollplan 2005

Tyresö Vänortsförening

- Rapport från 20-årsjubileum i Savigny le Temple

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll mål och budget 2007-2009

Svensk biblioteksförening

- Folkbiblioteken i Stockholms län 2005 – regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Almega

- Idéer om tillväxt. Så skapas morgondagens välfärd

Marks kommun

- Kvalitet - resultat

Stockholms Stad

- Infos: datordonation

Leg. Psykolog Björn Florén

- Anbudsgivning och upphandling till Barn och utbildningsförvaltningen

§113 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Telenor Sverige AB om teknikbod för mobiltelefoni vid Häxvägen

Dnr 04/KSM 1069 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Telenor Sverige AB godkänns

- Stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget med hänvisning till försiktighetsprincipen.

_____

Ärendebeskrivning

UMTS – tredje generationens mobilsystem (3G) håller på att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst internet med högre överföringshastighet än GSM och NMT. Utbyggnaden ska vara klar 1 juni 2007.

Stadsbyggnadskontoret har förhandlat fram ett arrendeavtal med Telenor för upplåtelse av mark för en teknikbod vid Häxvägen.

I avtalet regleras bl a följande:

- Arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning

- Arrendeavgiften är 10.000 kr/år

- Telenor ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast

- Telenor ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärde.