Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-12-19

Sammanträde 2006-12-19

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

25 Information om utredningar om samverkan på Södertörn om miljötillsyn och upphandling

26 Kommunchefens rapport december 2006

27 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2007

28 Kommunens inriktning för löneöversyn 2007

29 Utnämnande av förvaltningschef för utvecklingsförvaltningen fr o m 1 januari 2007

30 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

31 Försäljning av mark till Trollbäckens tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

32 Prognos för behovet av förskoleplatser i Tyresö kommun 2007-2009

33 Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för Peppargränd samt dagvattenberäkningar

34 Huvudavtal för vattenleverans*

35 Biblioteksplan för Tyresö kommun

36 Resultat av internkontrollgranskning för kommunstyrelseförvaltningen 2006

37 Val till kommunstyrelseutskottet

38 Val till förhandlingsdelegationen

39 Val till budget- och bokslutsberedning

40 Val till kommunala handikapprådet

41 Val till kommunala pensionärsrådet

42 Val av representant till styrgrupp för Tyresåsamarbetet

44 Beslut att inte lämna ut handlingar

45 Månadsuppföljning november 2006

Mötesinformation

 

§25 Information om utredningar om samverkan på Södertörn om miljötillsyn och upphandling

Dnr 06/KS 212 400

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde informerar Lotta Riklander från Komrev om nuläget i de utredningar som pågår om samverkan på Södertörn om miljötillsyn respektive upphandling.

§26 Kommunchefens rapport december 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§27 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2007

Dnr 06/KS 205 041

Kommunstyrelsens beslut

- Driftbudgetramar 2007 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsbudget 2007 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2007 fördelas enligt bilaga 3

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig till förmån för det egna

yrkandet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till respektive partis budgetförslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november och 14 december 2006 om strategi- och budgetplan för 2007 och KELP 2007-2009. I bifogade dokument redovisas mer detaljerat än vad som framgår i kommunens samlade budgetdokument hur kostnaderna för de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för beräknas bli fördelade på olika ändamål.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att driftbudgetramar 2007 delegeras enligt bilaga 1, investeringsbudget 2007 delegeras enligt bilaga 2 och att driftkostnader för finansförvaltningen 2007 fördelas enligt bilaga 3.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till de förslag i socialdemokraternas alternativbudget som i tillämpliga delar hör till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Anders Bergérus (s). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§28 Kommunens inriktning för löneöversyn 2007

Dnr 06/KS 208 024

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens personalutskott har fattat beslut om kommunens inriktning för löneöversynen 2007 (se bilaga).

§29 Utnämnande av förvaltningschef för utvecklingsförvaltningen fr o m 1 januari 2007

Dnr 06/KS 189 023

Kommunstyrelsens beslut

- Britt-Marie Lundberg-Björk utses till chef för utvecklingsförvaltningen. Tjänsten tillträds den 1 januari 2007. Anställningen som chef för gäller i fyra år fr.o.m. tillträdesdagen.

- För anställningen tillämpas bestämmelser i gällande kollektivavtal, reglementen m.m. – jämte om avtal inte anger detta – vad kommunchefen beslutar om anställningsvillkor .

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 att från och med den 1 januari 2007 inrätta en nämnd och förvaltning för gymnasie- och arbetsmarknad. Beslutet innebär att verksamheter vid nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen samt gymnasieskolan läggs samman med verksamheten vid nuvarande utvecklingsförvaltningen till den nya nämnden. Kommunchefen föreslår att kommunens kanslichef, Britt-Marie Lundberg-Björk, utses till förvaltningschef för förvaltningen under förutsättning att överenskommelse träffas beträffande anställningsvillkor.

Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna.

§30 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr 06/Ks 209 002

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 29 augusti 2006 § 92.

- Beslut om förmedlingsregler för bostadsförmedling och förturer i bostadsförmedlingsärenden delegeras till kommunstyrelsens presidium.

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delegationsordningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde revideras bland annat med anledning av inrättande av kommunstyrelsens utskott och förhandlingsdelegationen.

§31 Försäljning av mark till Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

02/KSM 0458 253

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

Protokollsanteckning:

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade stött återremissyrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun och Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB (TRAB) träffade 1981 ett arrendeavtal där kommunen upplät ett 12 700 m²

stort markområde till TRAB. Inom arrendeområdet var det möjligt att uppföra ”idrottsanläggning” enligt fastställd detaljplan. TRAB byggde därefter en racketsporthall på arrendeområdet. Arrendeområdet utökades år 1988. Området omdisponerades och utökades år 2006 i samband med att detaljplanen för bostäderna vid Siklöjevägen vann laga kraft. I samband med den förändringen nytecknades arrendeavtalet på 5 år och i det avtalet skrevs in att det var en gemensam målsättning att parterna skulle förhandla fram ett nytt arrendeavtal före årsskiftet med upplåtelsetid på 25 år.

De närmaste tre åren behöver TRAB göra omfattande investeringar i Rackethallen. Investeringarna kan inte göras utan att TRAB tar nya lån. Eftersom TRAB inte äger marken kan fastigheten inte användas som säkerhet.

I bilagda skrivelse från stadsbyggnadskontoret resoneras kring olika alternativ för finansiering och ägande. Stadsbyggnadschef Peter Hellsten föreslår att kommunen säljer det till TRAB utarrenderade markområdet om 15 100 m² till TRAB. I samband med försäljningen ska TRAB lösa kommunen från det nuvarande borgensåtagandet på 1,8 miljoner kronor.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att stadsbyggnadschefen får i uppdrag att förhandla med

Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB om försäljning av det nu

utarrenderade markområdet enligt bilagt förslag.

Yrkande

  1. Mats Larsson (fp) yrkar i första hand återremiss av förslaget.
  2. I andra hand yrkar Mats Larsson (fp) avslag till förslaget.
  3. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att tomträttsavtal tecknas med Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB.
  4. Hans Lindberg (m) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 21:15 och 21:30.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer återremissyrkandet röstar ja

- Den som stödjer avslag till återremissyrkandet röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att återremittera ärendet.

§32 Prognos för behovet av förskoleplatser i Tyresö kommun 2007-2009

Dnr 06/KS 210 711

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i april med en redovisning av hur prognosen ser ut om man gör andra antaganden än dem som redovisas i bifogad prognos, samt redovisa prognoser uppdelade på de olika kommundelarna.

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en prognos för behovet av förskoleplatser i kommuner 2007-2009. I prognosen redogörs för det förväntade behovet av förskoleplatser under perioden och förslag till åtgärder för att tillgodose att platser finns.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att den paviljong som i dagsläget tillhör Öringestugan flyttas till den enskilda förskolan i Hästhagen inom Strandområdet för att även i fortsättningen tillgodose försörjningen av förskoleplatser inom detta område. För att få plats med förskolan måste granntomten Tyresö 1:746 med adress Tyresövägen 8 B användas. Denna fråga hanteras i ett pågående planuppdrag för Hästhagen. I det pågående planuppdraget för Strandallén finns frågan om att bygga en förskola i området med.

§33 Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för Peppargränd samt dagvattenberäkningar

Dnr 03/KSM 0814 214

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I samband med utredning om trädfällning vid uppförande av bostadshus vid Peppargränd gav kommunstyrelsen den 25 april 2006 kommunchef Staffan Isling i uppdrag att bereda följande frågeställningar:

- Hur kan området återställas enligt förutsättningarna som finns angivna i detaljplanen?

- Hur kan en ny miljöbedömning göras och med vilket innehåll?

I bilaga redogör kommunstyrelseförvaltningen för de två uppföljningsrapporter som gjorts för att besvara frågeställningarna.

§34 Huvudavtal för vattenleverans

Dnr 70/KSM 001 068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Huvudavtal mellan Tyresö kommun och Stockholm Vatten AB avseende vattenleverans godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att underteckna avtalet.

______

Ärendebeskrivning

Stockholm Vatten AB levererar vatten till Botkyrka, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Salem, Värmdö, Solna och Tyresö kommuner. Förhållandet mellan Stockholm och nämnda kommuner i dessa avseenden regleras i ett huvudavtal och i vissa fall tilläggsavtal, som tillsammans innehåller gällande bestämmelser av teknisk art och ekonomiska villkor. Nuvarande huvudavtal med Tyresö tecknades 1958.

Från och med 1 januari 1990 har Stockholms rättigheter och skyldigheter enligt nämnda avtal överförts till Stockholm Vatten AB i samband med Stockholm Vattens bolagisering. Det innebär bland annat att avtal om leverans av vatten till och rening av avlopp från grannkommunerna ska träffas direkt mellan bolaget och berörda kommuner. Vid bolagiseringen 1990 inhämtades inte något uttryckligt godkännande av partsbytet från Stockholms stad till Stockholm Vatten AB. Alla inblandade har emellertid därefter fortsatt att verka i enighet med avtalen.

Under årens lopp har många förändringar i sak inträffat avseende detaljer som teknisk prestanda, geografiska angivelser, leveransvolymer mm. Många faktiska förändringar har troligen fått passera utan att någon egentlig dokumentation upprättats. I avtalen är språkbruket ålderdomligt, vilket kan försvåra förståelsen av texten.

Med ovanstående som bakgrund har ett nytt huvudavtal och en beräkningsmodell för brukningsavgifter för leverans av vatten och mottagande av avloppsvatten framtagits (se bilaga).

§35 Biblioteksplan för Tyresö kommun

Dnr 06/KS 211 880

Kommunstyrelsens beslut

- Skrivningar i avsnitt 6 och 10 beträffande servicecenter omformuleras

- I övrigt noteras informationen kring Biblioteksplan och överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för fastställelse.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade yrkat att biblioteksplanen antas i kommunfullmäktige.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden gav år 2006 kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan i enlighet med en ny paragraf i bibliotekslagen som säger att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.

Biblioteksplanen syftar till att biblioteksverksamheten får ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en samlad analys av behovet av biblioteksservice i Tyresö kommun och anvisningar hur dessa behov ska tillgodoses. Planen ska även innefatta biblioteksbehovet inom andra förvaltningars verksamhetsområden.

Arbetet med biblioteksplanen har genomförts under våren och sommaren och bedrivits under ledning av bibliotekschefen och en arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna.

Kultur- och fritidsnämnden antog planen den 6 november och har överlämnat planen till kommunstyrelsen för fastställelse.

Ordförandeutlåtande

Då planen huvudsakligen berör kultur- och fritidsnämndens eget ansvarsområde anser jag att planen med en justering också bör fastställas av nämnden.

Jag föreslår att skrivningar under avsnitt 6 ”Kommunalt Servicecenter” och sista åtagandet under avsnitt 10 kring utveckling av servicecenter omformuleras så att det framgår att frågan om servicecenter hanteras i den pågående utredningen om servicecenter. Frågan kommer att aktualiseras när kommunstyrelsen tar ställning till inrättande av servicecenter.

§36 Resultat av internkontrollgranskning för kommunstyrelseförvaltningen 2006

Dnr 06/KS 140 002

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Redovisningsavdelningen har utfört internkontroll utifrån en granskningsplan. Granskningen är utförd under perioden september till och med november och innehåller granskning av bensinkort, kommunens bilar, förtroendemannasystemet Troman och lönerutinen. Resultat av granskningen och förslag till åtgärder beskrivs i bilaga.

§37 Val till kommunstyrelseutskottet

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelseutskottet:

Ledamöter:

Peder Holmström (m)

Martin Huusman (m)

Mats Larsson (fp)

Anders Bergérus (s)

Marita Bertilsson (s)

Ersättare:

Lilian Edberg (m)

Leif Kennerberg (kd)

Bengt Bergström (c)

Lennart Jönsson (s)

Susann Ronström (s)

Ordförande:

Peder Holmström (m)

Vice ordförande:

Mats Larsson (fp)

- Utskottet tillträder 1 januari 2007.

______

Ärendebeskrivning

Inom kommunstyrelsen finns ett utskott som har i uppdrag att fullgöra uppgifter som kommunstyrelsen delegerar. Utskottets uppdrag framgår av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 06-12-19 § 29)

§38 Val till förhandlingsdelegationen

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

- Förhandlingsdelegationen ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelseutskottet:

Ledamöter:

Kenneth Monthan (m)

Mats Larsson (fp)

Kristjan Vaigur(s)

Ersättare:

Kerstin Bergsman (m)

Leif Kennerberg (kd)

Thomas Henriksson (s)

Ordförande:

Kenneth Monthan (m)

Vice ordförande:

Mats Larsson (fp)

______

Ärendebeskrivning

Inom kommunstyrelsen finns en förhandlingsdelegation som har i uppdrag att fullgöra uppgifter som kommunstyrelsen delegerar. Förhandlingsdelegationens uppdrag framgår av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 06-12-19 § 29)

§39 Val till budget- och bokslutsberedning

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i budget- och bokslutsberedningen:

Ledamöter

Berit Assarsson (m)

Hans Lindberg (m)

Mats Larsson (fp)

Jenny Magnusson (c)

Anders Bergérus (s)

Marita Bertilsson (s)

Kristjan Vaigur (s)

Ersättare

Mats Fält (m)

Christina Hinnas (m)

Leif Kennerberg (kd)

Anna Steele Karlström (fp)

Mathias Tegnér (s)

Inger Gemicioglu (v)

Marie Åkesdotter (mp)

Ordförande:

Berit Assarsson (m)

Vice ordförande:

Mats Larsson (fp)

_____

Ärendebeskrivning

För samordning, information, beredning och förslag i frågor rörande kommunens ekonomiska planering, budget och uppföljning ska finnas en budget- och bokslutsberedning. För den nya mandatperioden utses sju ledamöter och åtta ersättare av kommunstyrelsen.

§40 Val till kommunala handikapprådet

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet:

Ledamöter

Bengt Bergström (c)

Ted Bondefalk (m)

Ann-Britt Avelin (s)

Ersättare

Vijktoria Salts (kd)

Susan Karlkvist (mp)

Marie-Louise Larsson (fp)

Ordförande:

Bengt Bergström (c)

Vice ordförande:

Utses av handikapporganisationerna

_____

Ärendebeskrivning

Kommunala handikapprådet bestå av tio ledamöter och tio ersättare. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter (varav en ordförande) och tre ersättare. Handikapprådet utser övriga sju ledamöter och ersättare samt vice ordförande.

§41 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet:

Ledamöter

Ossian Lundström (m)

Lars Gunnar Hultgren (fp)

Ann-Britt Avelin (s)

Ersättare

Erland Nilsson (c)

Vijktoria Salts (kd)

Eva Westin Gustafsson (v)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen utser tre politiska ledamöter och ersättare. Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för pensionärsorganisationerna. Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsorganisationer som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. Enligt beslut i kommunstyrelsen 1998 utser PRO tre ledamöter, SPF tre ledamöter och Finska pensionärsföreningen en ledamot.

§42 Val till representant till styrgrupp för Tyresåsamarbetet

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

§43 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:79 Ändringar i försäkringskassans regelverk avseende assistansersättning

2006:80 Ny skrift ” samtal om arbetsresultat och lön”

2006:81 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009

2006:83 Basbeloppet för år 2007 höjt till 40 300 kronor

Övriga meddelanden

Svealands Kustvattenvårdsförbund

- Förbundsstämma

Stockholm Business Region

- Marknadsplan Stockholms Business Region

Kommunförbundet Stockholm län

- Skrivelse till ansvarskommittén från kommunförbundet

- Verksamhetsplan för kommunförbundet 2007

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Myndighetstrappan

Lantbrukarnas Riksförbund

- Tillsammans får vi Tyresö att växa

Sveriges kommuner och landsting

- Ny skrift ”samtal om arbetsresultat och lön”

AB Storstockholms lokaltrafik

- Svar på brev ang. fortsatt trafik med buss 815X

§44 Beslut att inte lämna ut handlingar

Dnr 06/Ks 188 108

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun beslutar att inte lämna ut begärda handlingar med hänvisning enligt bilaga 1.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Fredrik Sjökvist, lokaltidningen Mitt i Tyresö, har till kammarrätten överklagat Tyresö kommuns beslut att inte lämna ut begärda handlingar.

Kommunkansliet har meddelat kammarrätten att kommunen inte finner skäl att ändra sitt beslut att inte lämna ut de begärda handlingarna. Ärendet överlämnas därför till kammarrättens bedömning.

§45 Månadsuppföljning november 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november månad 2006.

§46 Mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Dnr 06/KS 207 133

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Kommunchefen ges i uppdrag att teckna överenskommelse med Mgrationsverket att ta emot ett antal ensamkommande barn under 2007.

- I avtalet ska framgå vilken boendeform som kommunen erbjuder, skolgång samt innehåll i vården.

- Avtalet följs upp och utvärderas av kommunstyrelsen inför ett nytt ställningstagande beträffande eventuell fortsättning 2008.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Varje år kommer flera hundra barn till Sverige och söker asyl utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. De senaste månaderna har antalet barn som söker asyl ökat kraftigt. Varje vecka anländer mellan 30-40 asylsökande barn och ungdomar. Idag vistas närmare 200 barn i tillfälliga boenden i avvaktan på att få flytta vidare till boende i en kommun.

Behovet av boendeplatser är stort och brådskande och Migrationsverket har därför vänt sig till kommunerna med frågan om de har möjlighet att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Om alla kommuner medverkar genom att ta emot ett eller två barn skulle behovet av platser tillgodoses.

§47 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn vid Villa Viktoria

Dnr 06/KS 206 133

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Ärendet anses besvarat med hänvisning till § 46 vid dagens sammanträde och ordförandeutlåtandet.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v), om hon hade haft rösträtt, hade stött tilläggsyrkandet.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen, med stöd av ersättare från (mp) och (v), vill med anledning av situationen för ensamkommande flyktingbarn väcka frågan om avtal med Migrationsverket, vid kommunstyrelsens sammanträde 19 december 2006 i enlighet med kommunallagens 4 kapitel, § 17.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun tog den 1 juli i år över ansvaret för de 10 ungdomar som bodde på Villa Viktoria vid den tidpunkten. Det skedde efter beslut i riksdagen att kommunerna skulle ha ansvar för boenden för ensamkommande barn i stället för Migrationsverket. Kommunen har hyrt villan i andra hand av Migrationsverket från 1 juli fram till 31 december. Samtliga ungdomar har nu fått andra boenden.

Fastigheten där Villa Viktoria är belägen är inte detaljplanelagd för gruppboende. Det är därför för närvarande inte lämpligt att kommunen hyr villan och tecknar ett nytt avtal med Migrationsverket för gruppboende. Bygglov krävs med avvikelse från gällande detaljplan, och det är inte säkert att detta är möjligt. Sannolikt behövs en planändring som kan ta upp till två år. Tyresö kommun har dessutom inte fått någon förfrågan om att teckna någon ny överenskommelse för att ta emot barn för gruppboende på Villa Viktoria. En förfrågan har inkommit den 15 december från Migrationsverket om mottagande av ett till två barn. Från den borgerliga kommunledningens sida är vi positiva till det (se särskild paragraf vid dagens sammanträde). Härmed anser jag att socialdemokraternas väckta ärende är behandlat.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att ärendet anses besvarat med hänvisning till § 46 vid dagens sammanträde och ordförandeutlåtandet.

Tilläggsyrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att avtal skrivs om gruppboende på Villa Viktoria.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.