Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-02-26

Sammanträde 2008-02-26

Datum
Klockan
Plats

22 Kommunchefens rapport – februari 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

23 Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum antas

Ärendebeskrivning
För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. Programmet innehåller förslag på nya lägen för bostäder och butiker, infrastruktursatsningar samt strategier för upprustning av de offentliga miljöerna runt centrum. Programmet antogs i mars 2007 och fungerar som planprogram för kommande detaljplaner.

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp tre i programmet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 september till och med den 15 oktober 2007. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på kommunens bibliotek och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Förslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2007 – 14 januari 2008. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

24 Detaljplan för Näsby udde, område för park – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Näsby udde ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 29 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Kumla 3:1264. I uppdraget ingår samråd.

Syftet med detaljplaneläggningen är att öka tillgängligheten till Näsby udde som idag är mycket begränsad. Från Näsbyvägen finns idag endast en smal stig omgiven av privata fastigheter som leder ner till området, vilket medför att området får karaktären av privat mark.

Planområdet är ca 6000 kvadratmeter och består idag av en kommunägd fastighet (Kumla 3:1264) och en mindre del av en privatägd fastighet (Näsby 70:1). Båda är kvartersmark i gällande plan men större delen av den kommunägda kvartersmarken är prickmark (mark som ej får bebyggas).

Planen har varit ute på samråd under tiden 11 november 2007 – 20 januari 2008. Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Efter samrådstidens utgång inkom en skrivelse.

25 Förvärv av Ture Åkerbloms Fastighets AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till ny bolagsordning för Björkvägen Fastighets AB godkänns

- Paul Karlsson utses till ordinarie lekmannarevisor samt Rolf Lovén till ersättare i Björkvägen Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av förvärvet av Ture Åkerbloms Fastighets AB och valet av ny styrelse noteras

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett stort intresse av att förvärva fastigheterna inom brädgårdsområdet för att färdigställa gatu- och gångvägsutbyggnaden i området samt uppföra förskola och på sikt även ev. skola inom området.

Kommunen har under närmare ett år i konkurrens med andra intressenter förhandlat om att förvärva området. Förhandlingarna kunde slutföras den 8 februari och resultatet blev att kommunens eget bolag Tyresö Näringslivs AB förvärvade samtliga aktier i TÅFAB för cirka 12 miljoner kronor.

26 Yttrande över remiss: Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från Södertörnskommunerna

- Förutom vad som framgår i det gemensamma yttrandet poängterar Tyresö kommun vikten av Österleden för de kommuner som ligger i den östra delen av Södertörn

Ärendebeskrivning
Kommunerna på Södertörn har formulerat ett gemensamt yttrande angående transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019. Yttrandet innehåller synpunkter på de brister som finns idag, avgörande satsningar för hela Stockholmsregionen samt prioriteringar inom Södertörn.

Ordförandeutlåtande
Jag föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till gemensamt yttrande angående Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019.

För Tyresö och andra kommuner som ligger i den östra delen av Södertörn är Österleden viktig. En sådan förbindelse skulle avsevärt minska restiderna och ressträckan för färd mellan den södra och norra delen av länet, inte minst för transport till Arlanda flygplats. Från majoritetens sida anser vi det viktigt att i sammanhanget påpeka detta utöver vad som sägs i det gemensamma yttrandet.

I sammanhanget förtjänar det också att påpekas att Tyresö kommun har åtagit sig att finansiera nödvändiga trafikinvesteringar på Vägverkets vägar i vår kommun. Det gäller en cirkulationsplats på väg 260 vid Trollbäckens Centrum och en ny trafikplats på Tyresövägen väg 229. Den senare kommer att finansieras av Stockholms stad, Nacka kommun och Tyresö kommun tillsammans enligt ett avtal mellan dessa tre kommuner och Vägverket. Det borde rimligen åligga Vägverket att fullt ut ansvara för dessa investeringar. På grund av många års statliga försyndelser med alltför små anslag till Vägverket i vår region tvingas Tyresö kommun, i likhet med många andra kommuner i länet, ta på sig finansiering av investeringar i det statliga vägnätet. Det gör vi för att trafiksituationen i kommunen annars blir ohållbar. Detta inkräktar givetvis på det finansiella utrymmet för de verksamheter som det åligger kommunen att ansvara för.

27 Trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB får i uppdrag att uppföra ett s k trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum i huvudsak enligt socialförvaltningens förslag till innehåll i fastigheten och med stadsbyggnadskontoret som samordnare av projektet.

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ansvara för och samordna genomförandet av projektet för ett s k trygghetsboende i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum.

Ärendebeskrivning
Möjligheterna att skapa alternativa boendeformer för äldre som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende har diskuterats den senaste tiden. Socialförvaltningen har haft uppdrag att föreslå ett innehåll i ett s.k. trygghetsboende. Förslaget finns som bilaga till denna skrivelse. Andelen äldre över 65 år i Tyresö ökar med 34% till år 2015 varav de äldsta över 80 år ökar med 50% enligt befolkningsprognosen. Det innebär att andelen Tyresöbor över 80 år kommer att vara 1671, en ökning med ca 560 fram till 2015. De flesta äldre vill bo kvar i sin ursprungliga bostad medan en del känner sig otrygga och ensamma i det egna hemmet och önskar därför ett annat boende. För att möta de äldres olika behov behövs bostäder med olika utformning och service, däribland ett s.k. trygghetsboende.

Ordförandeutlåtande

Vi har inom majoriteten diskuterat möjligheterna att skapa någon form av alternativt boende för äldre, som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende men som önskar ett boende med större trygghet än i det egna hemmet med närhet till olika former av service. Vi vill kalla det ”trygghetsboende”. Det är ett begrepp som förekommit i debatten på senare tid och som används av regeringens äldreberedning.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå innehåll i ett sådant trygghetsboende. Ett sådant förslag finns i bifogade tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. Vi tar inte nu ställning till hur en värd/värdinna och de gemensamma lokalytorna skall finansieras eller eventuellt samutnyttjas. Denna fråga kan vi återkomma till senare i samband med budgetarbetet. De föreslagna reglerna för uthyrning synes rimliga, men även här vill vi avvakta med beslut.

Det vi behöver ta ställning till nu för att kunna gå vidare med projektet är det huvudsakliga lokalinnehållet och funktionerna i fastigheten. Enligt socialförvaltningens förslag skall fastigheten utöver de enskilda lägenheterna rymma gemensam träfflokal med pentry, personalutrymme, eventuellt en lokal för öppen sjuksköterskemottagning samt gästrum för övernattning för hyresgästernas gäster.

Vår avsikt är att Tyresö Bostäder AB skall vara byggherre. Kommunfullmäktige bör därför uppdra åt Tyresö Bostäder att vara byggherre. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ansvara för och samordna projektets genomförande. I detta ansvar ligger självfallet att samarbeta med socialförvaltningen och socialnämnden för att närmare utveckla innehållet i trygghetsboendet. Socialförvaltningen bör ge Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter. Kommunstyrelsens planberedning ansvarar för framtagande av detaljplan.

28 Reglemente för byggnadsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nytt reglemente för byggnadsnämnden fastställs

Ärendebeskrivning
Den 1 april övertar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommunens arbete med miljö- och hälsoskydd från bland annat Tyresö kommun.

Konsekvensen av överförandet blir att miljö- och byggnadsnämnden ombildas till byggnadsnämnd. Kommunen måste då ändra gällande reglemente för nuvarande miljö- och byggnadsnämnd. Det nya reglementet kommer enbart att omfatta byggnadsnämndens verksamhet.

29 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2007 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 26 mars.

30 Rekommendation att godkänna tilläggsavtal avseende samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun undertecknar tilläggsavtalet

Ärendebeskrivning
I december 2007 tecknade 20 kommuner i Stockholms län ett avtal om samverkan för kommunala gymnasieskolor i länet. Avtalet gäller alla program och inriktningar som finns i avtalskommunernas gymnasieskolor. Enda undantagen är Natur- och Samhällsvetenskapliga programmen i Stockholms stad.

Efter undertecknande upptäckte Värmdö kommun att avtalet kunde medföra att kommunens ungdomar riskerade att stå utan plats till NV och SP programmen på Värmdö gymnasium. Detta beroende på att kommunens största gymnasium är beläget vid Gullmarsplan.

Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett tilläggsavtal där NV och SP programmen på Värmdö och Gustavsbergs gymnasium undantas från avtalet.

31 Verksamhetsstöd för Team Smart 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2007 med totalt 200 tkr för att:
· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan
· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor
· utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren
· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

Ärendebeskrivning
Team Smart (TS) inkom 071130 med en ansökan om verksamhetsstöd, om 250 tkr. Till ansökan bifogades en rapport som visar på vikten av att arbeta för att förhindra rökning bland ungdomar. Kopior av ”Verksamhetsberättelse för 2006” och ”Verksamhetsplan 2007” bifogades i samma version som i förra årets ansökan.

I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att Team Smart beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 tkr för att:
· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan
· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor
· utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren
· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

Ordförandeutlåtande
Bidraget till Team Smart har under några år varit oförändrat 175.000 kronor, vilket är det belopp som finns till förfogande i budgeten för stöd till ideella organisationer i deras drogförebyggande arbete. För att följa med kostnadsutvecklingen har vi inom majoriteten diskuterat att eventuellt höja bidragsbeloppet till Team Smart. Vi föreslår därför att Tyresö Team Smart beviljas ett bidrag på 200.000 kronor för år 2008. Ett villkor för det ökade bidraget är att man "städar" sin balansräkning. Vi anser också att en bättre utvärdering av effekterna av insatserna borde kunna göras.

32 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande projekt ”Tyresö mot droger”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” i enlighet med bifogad ansökan.

Ärendebeskrivning
Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Dessa handlingsplaner ersattes vid årsskiftet 05/06 med nya. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Tyresö kommun föreslås ansöka om 450 000 kr från länsstyrelsen för fortsättning av projektet ”Tyresö mot droger”.

33 Anmälan av delegationsbeslut om utökad kontokredit

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens kontokredit har utökats enligt vad som anges i bilaga.

34 Anmälan av delegationsbeslut om nyupplåning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

35 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:15 Nystartsjobb 2008

2008:17 Traktamentsbelopp 2008

2008:18 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07

Sveriges Kommuner och Landsting
- Konferensinbjudan, Medborgardialog för och med unga

Sveriges kommuner och landsting
- Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/region

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till dialogseminarium om finansiering av den framtida välfärden

Kommunförbundet Stockholms län
- Verksamhetsplan för Kommunförbundet i Stockholms Län 2008

Kommunförbundet Stockholms län
- Information angående samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

Kommunförbundet Stockholms län
- VAS-rådets rapporter, nr 3, Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län – möjligheter och skyldigheter

Naturvårdsverket
- Erbjudande om att söka bidrag för att köpa mark och bilda naturreservat

Statistiska centralbyrån
- Information om långtidsuppföljning av grundskoleelever från och med årskurs 3

Hanvikens sportklubb
- Pressrelease, Nya ishallen på trollbäckens IP blir FontanaHallen

Försäkringskassan
- Information om den nya Försäkringskassan
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080226.pdf (75 kb)
Mötesinformation

 

§22 Kommunchefens rapport – februari 2008

Dnr 08/KS 032 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§23 Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) – beslut om antagande

Dnr 01/KSM 0429 219

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum antas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat på ändringar som framgår av respektive ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. Programmet innehåller förslag på nya lägen för bostäder och butiker, infrastruktursatsningar samt strategier för upprustning av de offentliga miljöerna runt centrum. Programmet antogs i mars 2007 och fungerar som planprogram för kommande detaljplaner.

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp tre i programmet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 september till och med den 15 oktober 2007. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på kommunens bibliotek och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Förslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2007 – 14 januari 2008. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

Ordförandeförslag

Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum antas enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det tillfogas detaljplanen att minst 30% av de byggda bostäderna ska vara hyresrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

§24 Detaljplan för Näsby udde, område för park – beslut om utställning

Dnr 06/KSM 1024 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Näsby udde ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 29 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Kumla 3:1264. I uppdraget ingår samråd.

Syftet med detaljplaneläggningen är att öka tillgängligheten till Näsby udde som idag är mycket begränsad. Från Näsbyvägen finns idag endast en smal stig omgiven av privata fastigheter som leder ner till området, vilket medför att området får karaktären av privat mark.

Planområdet är ca 6000 kvadratmeter och består idag av en kommunägd fastighet (Kumla 3:1264) och en mindre del av en privatägd fastighet (Näsby 70:1). Båda är kvartersmark i gällande plan men större delen av den kommunägda kvartersmarken är prickmark (mark som ej får bebyggas).

Planen har varit ute på samråd under tiden 11 november 2007 – 20 januari 2008. Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Efter samrådstidens utgång inkom en skrivelse.

§25 Förvärv av Ture Åkerbloms Fastighets AB

Dnr 08/KSM 0195 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till ny bolagsordning för Björkvägen Fastighets AB godkänns

- Paul Carlsson utses till ordinarie lekmannarevisor samt Rolf Lovén till ersättare i Björkvägen Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av förvärvet av Ture Åkerbloms Fastighets AB och valet av ny styrelse noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har ett stort intresse av att förvärva fastigheterna inom brädgårdsområdet för att färdigställa gatu- och gångvägsutbyggnaden i området samt uppföra förskola och på sikt även ev. skola inom området.

Kommunen har under närmare ett år i konkurrens med andra intressenter förhandlat om att förvärva området. Förhandlingarna kunde slutföras den 8 februari och resultatet blev att kommunens eget bolag Tyresö Näringslivs AB förvärvade samtliga aktier i TÅFAB för cirka 12 miljoner kronor.

§26 Yttrande över remiss: Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019

Dnr 08/KSM 0194 211

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från Södertörnskommunerna

- Förutom vad som framgår i det gemensamma yttrandet poängterar Tyresö kommun vikten av Österleden för de kommuner som ligger i den östra delen av Södertörn

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har formulerat ett gemensamt yttrande angående transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019. Yttrandet innehåller synpunkter på de brister som finns idag, avgörande satsningar för hela Stockholmsregionen samt prioriteringar inom Södertörn.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till gemensamt yttrande angående Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019.

För Tyresö och andra kommuner som ligger i den östra delen av Södertörn är Österleden viktig. En sådan förbindelse skulle avsevärt minska restiderna och ressträckan för färd mellan den södra och norra delen av länet, inte minst för transport till Arlanda flygplats. Från majoritetens sida anser vi det viktigt att i sammanhanget påpeka detta utöver vad som sägs i det gemensamma yttrandet.

I sammanhanget förtjänar det också att påpekas att Tyresö kommun har åtagit sig att finansiera nödvändiga trafikinvesteringar på Vägverkets vägar i vår kommun. Det gäller en cirkulationsplats på väg 260 vid Trollbäckens Centrum och en ny trafikplats på Tyresövägen väg 229. Den senare kommer att finansieras av Stockholms stad, Nacka kommun och Tyresö kommun tillsammans enligt ett avtal mellan dessa tre kommuner och Vägverket. Det borde rimligen åligga Vägverket att fullt ut ansvara för dessa investeringar. På grund av många års statliga försyndelser med alltför små anslag till Vägverket i vår region tvingas Tyresö kommun, i likhet med många andra kommuner i länet, ta på sig finansiering av investeringar i det statliga vägnätet. Det gör vi för att trafiksituationen i kommunen annars blir ohållbar. Detta inkräktar givetvis på det finansiella utrymmet för de verksamheter som det åligger kommunen att ansvara för.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att andra att-satsen i förslaget till kommunstyrelsens beslut utgår.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

§27 Trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum

Dnr 08/KS 034 735

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB får i uppdrag att uppföra ett s k trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum i huvudsak enligt socialförvaltningens förslag till innehåll i fastigheten och med stadsbyggnadskontoret som samordnare av projektet.

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ansvara för och samordna genomförandet av projektet för ett s k trygghetsboende i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Möjligheterna att skapa alternativa boendeformer för äldre som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende har diskuterats den senaste tiden. Socialförvaltningen har haft uppdrag att föreslå ett innehåll i ett s.k. trygghetsboende. Förslaget finns som bilaga till denna skrivelse. Andelen äldre över 65 år i Tyresö ökar med 34% till år 2015 varav de äldsta över 80 år ökar med 50% enligt befolkningsprognosen. Det innebär att andelen Tyresöbor över 80 år kommer att vara 1671, en ökning med ca 560 fram till 2015. De flesta äldre vill bo kvar i sin ursprungliga bostad medan en del känner sig otrygga och ensamma i det egna hemmet och önskar därför ett annat boende. För att möta de äldres olika behov behövs bostäder med olika utformning och service, däribland ett s.k. trygghetsboende.

Ordförandeutlåtande

Vi har inom majoriteten diskuterat möjligheterna att skapa någon form av alternativt boende för äldre, som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende men som önskar ett boende med större trygghet än i det egna hemmet med närhet till olika former av service. Vi vill kalla det ”trygghetsboende”. Det är ett begrepp som förekommit i debatten på senare tid och som används av regeringens äldreberedning.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå innehåll i ett sådant trygghetsboende. Ett sådant förslag finns i bifogade tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. Vi tar inte nu ställning till hur en värd/värdinna och de gemensamma lokalytorna skall finansieras eller eventuellt samutnyttjas. Denna fråga kan vi återkomma till senare i samband med budgetarbetet. De föreslagna reglerna för uthyrning synes rimliga, men även här vill vi avvakta med beslut.

Det vi behöver ta ställning till nu för att kunna gå vidare med projektet är det huvudsakliga lokalinnehållet och funktionerna i fastigheten. Enligt socialförvaltningens förslag skall fastigheten utöver de enskilda lägenheterna rymma gemensam träfflokal med pentry, personalutrymme, eventuellt en lokal för öppen sjuksköterskemottagning samt gästrum för övernattning för hyresgästernas gäster.

Vår avsikt är att Tyresö Bostäder AB skall vara byggherre. Kommunfullmäktige bör därför uppdra åt Tyresö Bostäder att vara byggherre. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ansvara för och samordna projektets genomförande. I detta ansvar ligger självfallet att samarbeta med socialförvaltningen och socialnämnden för att närmare utveckla innehållet i trygghetsboendet. Socialförvaltningen bör ge Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter. Kommunstyrelsens planberedning ansvarar för framtagande av detaljplan.

§28 Reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 08/KS 036 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nytt reglemente för byggnadsnämnden fastställs

- Kommunstyrelsens reglemente kompletteras enligt förslag i bilaga

_____

Ärendebeskrivning

Den 1 april övertar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommunens arbete med miljö- och hälsoskydd från bland annat Tyresö kommun.

Konsekvensen av överförandet blir att miljö- och byggnadsnämnden ombildas till byggnadsnämnd. Kommunen måste då ändra gällande reglemente för nuvarande miljö- och byggnadsnämnd. Det nya reglementet kommer enbart att omfatta byggnadsnämndens verksamhet.

§29 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag 2007

Dnr 08/KS 035 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2007 noteras

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 26 mars.

§30 Rekommendation att godkänna tilläggsavtal avseende samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

Dnr 08/KS 037 060

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun godkänner tilläggsavtalet

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

I december 2007 tecknade 20 kommuner i Stockholms län ett avtal om samverkan för kommunala gymnasieskolor i länet. Avtalet gäller alla program och inriktningar som finns i avtalskommunernas gymnasieskolor. Enda undantagen är Natur- och Samhällsvetenskapliga programmen i Stockholms stad.

Efter undertecknande upptäckte Värmdö kommun att avtalet kunde medföra att kommunens ungdomar riskerade att stå utan plats till NV och SP programmen på Värmdö gymnasium. Detta beroende på att kommunens största gymnasium är beläget vid Gullmarsplan.

Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett tilläggsavtal där NV och SP programmen på Värmdö och Gustavsbergs gymnasium undantas från avtalet.

Ordförandeförslag

Tyresö kommun godkänner tilläggsavtalet.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att kommunstyrelsen beslutar säga upp samarbetsavtalet kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län från läsåret 2009/2010 i syfte att åstadkomma ett avtal som ökar valmöjligheten även till utbildningar som finns i Stockholms stad

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

§31 Verksamhetsstöd för Team Smart 2008

Dnr 08/KS 038 053

Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2008 med totalt 200 tkr för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

· utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Team Smart (TS) inkom 071130 med en ansökan om verksamhetsstöd, om 250 tkr. Till ansökan bifogades en rapport som visar på vikten av att arbeta för att förhindra rökning bland ungdomar. Kopior av ”Verksamhetsberättelse för 2006” och ”Verksamhetsplan 2007” bifogades i samma version som i förra årets ansökan.

I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att Team Smart beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 tkr för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

· utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

Ordförandeutlåtande

Bidraget till Team Smart har under några år varit oförändrat 175.000 kronor, vilket är det belopp som finns till förfogande i budgeten för stöd till ideella organisationer i deras drogförebyggande arbete. För att följa med kostnadsutvecklingen har vi inom majoriteten diskuterat att eventuellt höja bidragsbeloppet till Team Smart. Vi föreslår därför att Tyresö Team Smart beviljas ett bidrag på 200.000 kronor för år 2008. Ett villkor för det ökade bidraget är att man "städar" sin balansräkning. Vi anser också att en bättre utvärdering av effekterna av insatserna borde kunna göras.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att kommunstyrelsen beviljar Team Smart 250 000 kronor i bidrag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

§32 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande projekt ”Tyresö mot droger”

Dnr 08/KS 039 053

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” i enlighet med bifogad ansökan.

_____

Ärendebeskrivning

Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Dessa handlingsplaner ersattes vid årsskiftet 05/06 med nya. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Tyresö kommun föreslås ansöka om 450 000 kr från länsstyrelsen för fortsättning av projektet ”Tyresö mot droger”.

§33 Anmälan av delegationsbeslut om utökad kontokredit

Dnr 08/KS 040 002

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens kontokredit har utökats enligt vad som anges i bilaga.

§34 Anmälan av delegationsbeslut om nyupplåning

Dnr 08/KS 033 045

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

§35 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:15 Nystartsjobb 2008

2008:17 Traktamentsbelopp 2008

2008:18 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07

Sveriges Kommuner och Landsting

- Konferensinbjudan, Medborgardialog för och med unga

Sveriges kommuner och landsting

- Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/region

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till dialogseminarium om finansiering av den framtida välfärden

Kommunförbundet Stockholms län

- Verksamhetsplan för Kommunförbundet i Stockholms Län 2008

Kommunförbundet Stockholms län

- Information angående samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

Kommunförbundet Stockholms län

- VAS-rådets rapporter, nr 3, Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län – möjligheter och skyldigheter

Naturvårdsverket

- Erbjudande om att söka bidrag för att köpa mark och bilda naturreservat

Statistiska centralbyrån

- Information om långtidsuppföljning av grundskoleelever från och med årskurs 3

Hanvikens sportklubb

- Pressrelease, Nya ishallen på trollbäckens IP blir FontanaHallen

Försäkringskassan

- Information om den nya Försäkringskassan