Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-04-29

Sammanträde 2008-04-29

Datum
Klockan
Plats

56 Kommunchefens rapport – april 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

57 Månadsuppföljning mars 2008 inklusive årsprognos

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för mars månad 2008.

Avseende centrumskolorna så arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen.

58 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2009-2011

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- att godkänna planeringsförutsättningarna för strategi- och budgetplan 2009-2011 med tillägget

- att kommunchefen får i uppdrag att bedriva planeringsarbetet så att det blir möjligt att tillföra cirka nio miljoner kronor till pedagogiskt arbete i grundskolan

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2009-2011. Dokumentet innehåller:
- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)
- Omvärldsanalys
- Ekonomiska förutsättningar för 2009-2011
- Anvisningar för, redovisning av budgetunderlag, budget för år 2009-2011(KELP), MBL-hantering samt tekniska anvisningar.

Ordförandeutlåtande
De senaste två åren har vi haft en mycket positiv utveckling i landet med en rekordhög sysselsättningsnivå, en rekordstark ekonomi och hastigt minskande statsskuld. Detta har märkts även i kommunsektorn och hos oss i Tyresö kommun. Våra skatteintäkter har ökat kraftigt, vilket möjliggjort en rad satsningar och att vi har kunnat hantera en rekordhög investeringsvolym. Denna positiva utveckling har nu börjat mattas av. Bedömningar om konsekvenserna för Tyresös del av en lägre tillväxttakt finns i kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetdirektiv för strategi- och budgetplan för 2009-2011. Prognoserna för våra egna skatteintäkter har skrivits ner något.

Det bedömda ekonomiska utrymmet för 2009 innebär, som en konsekvens av ovanstående, att intäkterna inte fullt ut täcker kostnaderna för verksamheten. Ett rationaliseringskrav om ca 1,5 procent av den totala verksamhetsvolymen måste därför läggas. Kommunledningen bedömer att det bör vara möjligt åstadkomma detta utan att det negativt påverkar kärnverksamheterna. Vi inom den borgerliga alliansen gör samma bedömning. Ansträngningar måste nu också göras att minska investeringsvolymen. I dagsläget finns en liten marginal om ca 6 miljoner kronor som inte fördelats i ramarna.

Inriktningen är att Tyresö kommun skall erbjuda tyresöborna en fortsatt bra service med hög kvalitet. För grundskolans del vill vi att utrymme skapas för att ytterligare öka resurserna till det pedagogiska arbetet, i nivå med vad som gjorts för innevarande år, d v s ca nio miljoner kronor. Vi ger därför ett uppdrag till kommunchefen att bedriva planeringsarbetet så att detta blir möjligt.

59 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö, som antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. I denna anges vilka delar av Östra Tyresö som på sikt kommer att detaljplaneläggas för åretruntboende. Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program med riktlinjer för detaljplanen.

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden. En ny gång- och cykelbana föreslås i syfte att binda samman Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper. Planförslaget möjliggör att ca 10 nya fastigheter kan komma till genom avstyckning.

60 Yttrande över begäran om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Tyresö Breviksområdet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga

Ärendebeskrivning
Med anledning av en begäran om att Tyresö kommun ska föreläggas att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Tyresö Breviks-området har Länsstyrelsen i Stockholms län inkommit med en begäran om yttrande.

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande (se bilagor)

61 Hemställan från Östra Dyviksudds VA-förening

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Östra Dyviksudds VA-förenings framställan om att föreningen och kommunen gemensamt ska utreda möjligheterna att anlägga en gemensam avloppsanläggning inom Östra Dyviksudd

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har via brev fått en hemställan från östra Dyviksudds VA-förening (ÖDVA). Stadsbyggnadskontoret har skrivit ett svar på den inkomna hemställan.

62 Val till kommunstyrelsens planberedning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Viveka Söderbäck (m) godkänns

- Helena Bergman (m) väljs till ny ledamot i planberedningen

- Avsägelsen från Mikael Gustafsson (v) godkänns

- Ann Ödlund (v) väljs till ny ersättare i planberedningen

Ärendebeskrivning
Viveka Söderbäck (m) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i planberedningen. Till ny ledamot föreslås Helena Bergman (m). Mikael Gustafsson (v) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i planberedningen. Till ny ersättare föreslås Ann Ödlund (v).

63 Utnämnande av vigselförrättare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anna SteeleKarlström (fp) föreslås förordnas som vigselförrättare och registreringsförrättare

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har idag nio borgerliga vigselförrättare utsedda av länsstyrelsen. De personer som utsetts till vigselförrättare efter 1994 då lagen om registrerat partnerskap infördes är även registreringsförrättare.

För att underlätta arrangerandet av vigslar föreslår kansli och personalkontoret att Tyresö kommun lämnar förslag till länsstyrelsen att utse ytterligare en person till vigselförrättare och registreringsförrättare.

64 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund godkänns enligt föreliggande förslag samt med den justering av § 8 som föreslagits av Haninge kommun

Ärendebeskrivning
Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsatte att ett vattenvårdsförbund med officiell status bildades.

65 Motion om att Tyresö kommun ska åtgärda buller- och miljöproblemen kring vägarna i kommunen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den femte att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för att minska buller- och miljöproblem kring vägarna i kommunen.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

66 Motion angående Gudöbroleden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den första att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret och den avsiktsförklaring som kommunen och vägverket enats om

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Mikael Gustafsson (v) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion angående Gudöbroleden.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Sedan motionen inlämnades och tekniska kontoret yttrade sig har kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Vägverket om prioriteringsordning angående arbeten med Gudöbroleden (se bilagor).

67 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:24 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2009

2008:25 Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa

2008:27 Sotningsindex 2008

2008:28 Samordning av inkomster till aktiebolag med visstidspension eller särskild avtalspension

2008:29 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

Övriga meddelanden

Kommunförbundet Stockholms Län
- Betalning för tecknade aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till konferens, Överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan, E-handel och e-fakturering

Sveriges kommuner och landsting
- E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007

Sveriges kommuner och landsting
- På den säkra sidan – Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting


Sveriges kommuner och landsting
- Öppna jämförelser av äldreomsorg


Socialdepartementet
- Brev angående förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping


Länsstyrelsen i Stockholms län
- Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun den 13 februari 2008

Konkurrensverket
- Tillsyn av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens upphandlingar av avfallshantering

Vårljus
- Kallelse till årsstämma i AB Vårljus

Institutet för kommunal ekonomi
- Verksamhetsplan för år 2008 – med inriktning för 2009 - 2010
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080429.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§56 Kommunchefens rapport – april 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§57 Månadsuppföljning mars 2008 inklusive årsprognos

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för mars månad 2008.

Avseende centrumskolorna så arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen.

§58 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2009-2011

Kommunstyrelsens beslut

- att godkänna planeringsförutsättningarna för strategi- och budgetplan 2009-2011 med tillägget

- att kommunchefen får i uppdrag att bedriva planeringsarbetet så att det blir möjligt att tillföra cirka nio miljoner kronor till pedagogiskt arbete i grundskolan

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet samt att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2009-2011. Dokumentet innehåller:

- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)

- Omvärldsanalys

- Ekonomiska förutsättningar för 2009-2011

- Anvisningar för, redovisning av budgetunderlag, budget för år 2009-2011(KELP), MBL-hantering samt tekniska anvisningar.

Ordförandeutlåtande

De senaste två åren har vi haft en mycket positiv utveckling i landet med en rekordhög sysselsättningsnivå, en rekordstark ekonomi och hastigt minskande statsskuld. Detta har märkts även i kommunsektorn och hos oss i Tyresö kommun. Våra skatteintäkter har ökat kraftigt, vilket möjliggjort en rad satsningar och att vi har kunnat hantera en rekordhög investeringsvolym. Denna positiva utveckling har nu börjat mattas av. Bedömningar om konsekvenserna för Tyresös del av en lägre tillväxttakt finns i kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetdirektiv för strategi- och budgetplan för 2009-2011. Prognoserna för våra egna skatteintäkter har skrivits ner något.

Det bedömda ekonomiska utrymmet för 2009 innebär, som en konsekvens av ovanstående, att intäkterna inte fullt ut täcker kostnaderna för verksamheten. Ett rationaliseringskrav om ca 1,5 procent av den totala verksamhetsvolymen måste därför läggas. Kommunledningen bedömer att det bör vara möjligt åstadkomma detta utan att det negativt påverkar kärnverksamheterna. Vi inom den borgerliga alliansen gör samma bedömning. Ansträngningar måste nu också göras att minska investeringsvolymen. I dagsläget finns en liten marginal om ca 6 miljoner kronor som inte fördelats i ramarna.

Inriktningen är att Tyresö kommun skall erbjuda tyresöborna en fortsatt bra service med hög kvalitet. För grundskolans del vill vi att utrymme skapas för att ytterligare öka resurserna till det pedagogiska arbetet, i nivå med vad som gjorts för innevarande år, d v s ca nio miljoner kronor. Vi ger därför ett uppdrag till kommunchefen att bedriva planeringsarbetet så att detta blir möjligt.

§59 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - ställs ut för granskning

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilda yttranden

Mats Larsson (fp) hänvisar till reservation lämnad vid kommunstyrelsens möte 071218 (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö, som antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. I denna anges vilka delar av Östra Tyresö som på sikt kommer att detaljplaneläggas för åretruntboende. Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program med riktlinjer för detaljplanen.

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden. En ny gång- och cykelbana föreslås i syfte att binda samman Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper. Planförslaget möjliggör att ca 10 nya fastigheter kan komma till genom avstyckning.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar att föreliggande detaljplan för Måsvägen ställs ut för granskning.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar

- att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning av tomter som är mindre än 6000 kvadratmeter bör detta medges.

- Att Cajsa Dahlström mot bakgrund av ovanstående ställningstagande medges styckning av sin tomt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§60 Yttrande över begäran om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Tyresö Breviksområdet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga

_____

Ärendebeskrivning

Med anledning av en begäran om att Tyresö kommun ska föreläggas att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Tyresö Breviks-området har Länsstyrelsen i Stockholms län inkommit med en begäran om yttrande.

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande (se bilagor)

§61 Hemställan från Östra Dyviksudds VA-förening

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Östra Dyviksudds VA-förenings framställan om att föreningen och kommunen gemensamt ska utreda möjligheterna att anlägga en gemensam avloppsanläggning inom Östra Dyviksudd

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har via brev fått en hemställan från östra Dyviksudds VA-förening (ÖDVA). Stadsbyggnadskontoret har skrivit ett svar på den inkomna hemställan.

§62 Val till kommunstyrelsens planberedning

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Viveka Söderbäck (m) godkänns

- Helena Bergman (m) väljs till ny ledamot i planberedningen

- Avsägelsen från Mikael Gustafsson (v) godkänns

- Ann Ödlund (v) väljs till ny ersättare i planberedningen

_____

Ärendebeskrivning

Viveka Söderbäck (m) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i planberedningen. Till ny ledamot föreslås Helena Bergman (m). Mikael Gustafsson (v) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i planberedningen. Till ny ersättare föreslås Ann Ödlund (v).

§63 Utnämnande av vigselförrättare

Kommunstyrelsens beslut

- Anna SteeleKarlström (fp) föreslås förordnas som vigselförrättare och registreringsförrättare

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har idag nio borgerliga vigselförrättare utsedda av länsstyrelsen. De personer som utsetts till vigselförrättare efter 1994 då lagen om registrerat partnerskap infördes är även registreringsförrättare.

För att underlätta arrangerandet av vigslar föreslår kansli och personalkontoret att Tyresö kommun lämnar förslag till länsstyrelsen att utse ytterligare en person till vigselförrättare och registreringsförrättare.

§64 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund godkänns enligt föreliggande förslag samt med den justering av § 8 som föreslagits av Haninge kommun

_____

Ärendebeskrivning

Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsatte att ett vattenvårdsförbund med officiell status bildades.

§65 Motion om att Tyresö kommun ska åtgärda buller- och miljöproblemen kring vägarna i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den femte att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för att minska buller- och miljöproblem kring vägarna i kommunen.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Den femte att-satsen bifalls och i övrigt anses motionen besvarad.

Yrkande

Martin nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-3.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§66 Motion angående Gudöbroleden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den första att-satsen bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till yttrande från tekniska kontoret och den avsiktsförklaring som kommunen och vägverket enats om

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Mikael Gustafsson (v) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion angående Gudöbroleden.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

§67 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:24 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2009

2008:25 Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa

2008:27 Sotningsindex 2008

2008:28 Samordning av inkomster till aktiebolag med visstidspension eller särskild avtalspension

2008:29 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

Övriga meddelanden

Kommunförbundet Stockholms Län

- Betalning för tecknade aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till konferens, Överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan, E-handel och e-fakturering

Sveriges kommuner och landsting

- E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007

Sveriges kommuner och landsting

- På den säkra sidan – Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting

- Öppna jämförelser av äldreomsorg

Socialdepartementet

- Brev angående förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun den 13 februari 2008

Konkurrensverket

- Tillsyn av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens upphandlingar av avfallshantering

Vårljus

- Kallelse till årsstämma i AB Vårljus

Institutet för kommunal ekonomi

- Verksamhetsplan för år 2008 – med inriktning för 2009 - 2010