Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-11-24

Sammanträde 2009-11-24

Datum
Klockan
Plats

167 Kommunchefens rapport – november 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

168 Månadsuppföljning oktober 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2009.

169 Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté godkänns

- Kostnaden enligt avtalets § 8 ska finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget

Ärendebeskrivning
Det sedan många år väl etablerade, men till stor del informella, samarbetet på ledningsnivå mellan Södertörnskommunerna föreslås i detta ärende få en fastare form såtillvida att Södertörnskommunernas samarbetskommitté bildas.

170 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund med anledning av att Nacka kommun blir medlem

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i förbundsordningen godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2010

Ärendebeskrivning
Nacka kommuns medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund har behandlats i direktionen under 2008 och 2009. Med anledning av detta har direktionen beslutat att hemställa hos medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning som ska gälla från och med den 1 januari 2010.

171 Ändring av lokal ordningsföreskrift för avfyring av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrift antas

Ärendebeskrivning
I Tyresös nuvarande lokala ordningsföreskrift räknas upp platser där det inte är tillåtet att avfyra fyrverkerier. Därmed kan föreskriften tolkas som att det är tillåtet att avfyra pyrotekniska varor på alla andra platser än de som just specificeras. Enligt lagstiftningen är det aldrig tillåtet att avfyra fyrverkerier i tätbebyggda områden utan tillstånd från polismyndigheten. De enda undantagen då man inte behöver ansöka om tillstånd avser nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton.
Ett förtydligande och en korrigering av den lokala ordningsföreskriften rörande avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun är därför nödvändig.

172 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs enligt förslag

- Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2010

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 26 maj 2009 att föreslå höjningar av ett antal av kommunens taxor och avgifter. Förvaltningen fick uppdrag att snarast lägga fram förslag om övriga taxor.

Ett förslag till en ny gemensam taxa för kommunens arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel behandlades av kommunstyrelsen 29 september 2009, § 128. på grund av att lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör den 1 november 2009 och ersätts av en lag om handel med vissa receptfria läkemedel har ett ändrat förslag till taxa nu tagits fram.

173 Upphandling av drogförebyggande arbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Att kommunen genomför en upphandling av drogförebyggande arbete i enlighet med förslag

Ärendebeskrivning
Målet med upphandlingen är att finna en objektiv modell för ekonomsikt bidrag för att komplettera det drogförebyggande arbetet som skolan redan utför. Målgruppen är yngre tonåringar. Modellen ska också vara uppföljningsbar.

Viktigt är också att Tyresö Kommun säkerställer och värderar effekten av insatserna utifrån bidraget så att kommunen får ut det bästa och mesta möjliga för pengarna

Ärendets beredning
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

174 Tyresöpanelen – redovisning av frågeomgång 4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

En fjärde frågeomgång har nu genomförts i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.

175 Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö, förslag till avtal om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för gemensam nämnd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011 godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och ska gälla fr o m den 1 januari 2011

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare ska upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör

Ärendebeskrivning
I början av 2009 presenterades en rådgivningsrapport avseende eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn. I rapporten, som tagits fram av en extern konsult på uppdrag av Södertörnskommunerna, rekommenderas att kommunerna skapar en samverkansorganisation i form av en gemensam nämnd. Rapporten finns i bilaga 1.
Rapporten har behandlats i de åtta Södertörnskommunerna. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö har tillstyrkt ett fortsatt utredningsarbete enligt de förslag som redovisats.
Haninge kommun har ansvarat för den fortsatta utredningen. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett förslag till avtal om gemensam nämnd samt ett förslag till reglemente för nämnden. Styrgrupp för arbetet har kommundirektörerna i de sex nämnda kommunerna varit. Huddinge kommun har ställt en projektledare till förfogande, som tillsammans med en projektgrupp med deltagare från samtliga berörda kommuner har drivit utredningsarbetet.
Arbetet har resulterat i rapporten ”Samverkan inom överförmyndarverksamheten”, daterad den 2 november 2009. Rapporten finns i bilaga 2. De sex kommunerna ska utifrån denna rapport ta slutlig ställning till om man vill bilda en gemensam organisation. Frågan måste avgöras av respektive fullmäktige.

176 Medlemskap i nätverket kompass

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att söka medlemskap i nätverket kompass för kommunens räkning

Ärendebeskrivning
Allt fler kommuner ansluter sig till spårbilsnätverket ”Kompass” och miljö- och trafikenheten föreslår att Tyresö kommun går med som observatörer i nätverket.

177 Avrapportering av ”Miljöredovisning 2009”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avrapporteringen noteras

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har under hösten 2009 gjort en inventering av kommunens miljöarbete. I dokumentet ”Miljöredovisning 2009” redovisas vilka arbeten och åtgärder kommunen har genomfört sedan 2002.

178 Fortsatt projektering samt ansökan om medel för lokala vattenvårdsprojekt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret får i uppdrag att fortsätta projekteringen av tömningsstationer för toalettavfall från båtar samt ansöka om bidrag ur havsmiljöanslaget genom s.k. LOVA-medel, för anläggande av tre flytande samt en stationär mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar

Ärendebeskrivning
Som följd av ett föreslaget och förväntat förbud mot tömning av toalettavfall i vatten från fritidsbåtar har möjlighet tillskapats att kunna ansöka om bidrag ur havsmiljöanslaget för lokala VA-lösningar (s.k. LOVA-medel). Tekniska kontoret bedömer att behoven av tömningsmöjligheter för toalettavfall från fritidsbåtar måste tillgodoses inför kommande tömningsförbud. För att försörja större delen av kommunens fritidsbåtsflotta har tekniska kontoret utrett möjligheterna att inrätta och anlägga dels flytande, men även någon ytterligare stationär tömningsstation, utöver befintlig station vid Tyresö/Trinntorps brygga.

179 Upphävande av beslut om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Beslutet 2008-06-17 § 97 om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1 upphävs

Ärendebeskrivning
Fastigheten Krusmyntan 1 är planlagd för ändamålet äldreboende. Kommunstyrelsen har 2008-06-17 § 97 beslutat om försäljning av fastigheten till Meletis fastigheter AB och givit tekniska chefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Försäljningen har dock inte genomförs då köparen av olika skäl valt att avvakta.

Socialförvaltningen har i uppdrag att planera för att ett nytt äldreboende ska stå klart 2014. I samråd med statsbyggnadskontoret förordas att det nya äldreboendet förläggs till fastigheten Krusmyntan 1. På uppdrag av socialnämndens ordförande utreds förutsättningarna för att äldreboendet upphandlas enligt den s.k Krusmyntanmodellen, dvs ett förfaringssätt där den upphandlade vårdgivaren även finansierar, bygger och äger de lokaler som behövs för ändamålet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det aktuella beslutet om försäljning upphävs.

180 Utredning av lokalisering för publik idrottshall

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om renovering av Nybodahallen med syfte att behålla nuvarande kapacitet och funktion

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar samt effekter av en utbyggnad av en publik idrottshall vid någon av följande tre platser: Tyresö Rackethall, Bollmorahallen samt vid simhallsområdet

Ärendebeskrivning
Kommunen är i behov av en idrottshall med fullstora mått och med en publikkapacitet för ca 1000 sittplatser och som i även i övrigt uppfyller de krav som ställs av framförallt handbolls- och innebandyförbund för att bedriva elitidrott.

Med anledning av detta föreslås att en utredning genomförs som syftar till att mer i detalj klargöra förutsättningar och effekter av de olika alternativen

181 Anmälan av delegationsbeslut - Förköpsavstående tredje kvartalet 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

182 Motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syften i väsentliga delar vara uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marie Linder (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ett samlat kommunförbund på Södertörn.

Ärendets beredning
Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande
Samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är intensivt och livaktigt. Samarbetet är betydelsefullt och fördjupas också allt mer. Södertörnssamarbetet består av flera delar och spänner över många områden i dagsläget är också organisationsformerna olika. Vi ser gärna en utveckling där de olika samarbetsformerna som finns idag smälter samman i till exempel ett gemensamt kommunalförbund eller liknande.

Kontakterna och diskussionerna förs löpande mellan kommunerna på Södertörn kring hur samarbetet skall utvecklas. Ett steg vidare mot ett ytterligare fördjupat samarbete tas genom det samarbetsavtal som behandlas på detta fullmäktigemöte. Vi arbetar sedan tidigare med intentionen att skapa ett tätt och välorganiserat samarbete, vilket efterlyses i motionen.

183 Motion om ungdomsfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-sats avslås

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges demokratiberedning i uppdrag att återkomma senast i mars 2010 med konkreta och genomförbara förslag på hur Tyresö Kommun ska tillvarata ungdomars inflytande


Ärendebeskrivning
Björn E Stenström (MP) har lämnat in en motion om ungdomsfullmäktige i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö inför ett Ungdomsfullmäktige. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att öka ungas möjligheter att påverka sin situation och att ge ungdomar delaktighet och inflytande.
Ungdomars inflytande kan säkerställas på en rad olika sätt, varav några ligger inom ramen för vad Tyresö kommun kan arbeta med. För några år sedan fanns i Tyresö ett ungdomsråd som arbetade med dessa frågor. Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen har det i november inletts ett projekt med så kallade Ungdomsdialog där elevråden i årskurs 6-9 regelbundet får träffa förvaltningsledningen och den politiska ledningen för att diskutera viktiga frågor som rör skolan och fritiden. Kommunen har också i regi av Demokratiberedningen under några år genomfört särskilda ungdomskonferenser där alla högstadie- och gymnasieelever i Tyresö bjudits in till diskussioner och information. Inom ramen för demokratiprojektet Tyresöpanelen har det väckts tankar om att inrätta en särskild Ungdomspanel för att interaktivt ta del av ungas tankar, idéer och uppfattningar.
Då det som synes finns flera olika bollar i luften kring hur vi på bästa sätt ska ta tillvara och uppmuntra ungdomars engagemang är det eftersträvansvärt att ta ett samlat grepp kring frågeställningen. Ska vi fokusera på ett arbetssätt för att nå ungdomar eller ska vi jobba med en hel palett av åtgärder? Hur får vi bästa möjliga engagemang och deltagande så att många kommer till tals? Att en eller flera av de metoder som nämns i den här texten och i Miljöpartiets motion är värda att satsa vidare på är givet. Då det finns flera tänkbara vägar är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring frågan om ungdomars inflytande i syfte att inom några månader ha klara svar på hur och med vilka metoder vi ska gå vidare.
För att ytterligare säkerställa att arbetssättet är väl förankrat är det viktigt att involvera demokratiberedningen i den fortsatta processen då alla partier där har ett jämbördigt inflytande. Alliansen anser därför att demokratiberedningen är rätt forum för att ta fram ett eller flera konkreta förslag på hur ungdomars inflytande ska säkerställas.

184 Motion om att vara ung i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om en fritidsundersökning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-21 och i Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-02.

185 Motion; Världens barn 2010 – något att samlas kring i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska uttala sitt stöd för och arbeta för att engagera så många kommunmedborgare som möjligt i insamlingen för Världens barn 2010.

Ordförandeutlåtande
I en motion som lämnades in nyligen skriver Miljöpartiet om kampanjen ”Världens barn”. Önskemålet är att genom ett uttalande från kommunen och genom olika insatser från kommunen skapa en vi-känsla som hela Tyresö kan samlas kring för att stödja just denna kampanj. Det finns flera skäl att ifrågasätta detta resonemang.
Det är till att börja med något tveksamt om det genom påbud från kommunen kan skapas en vi-känsla. Även om det gäller något som vi nog alla uppfattar som viktigt och behjärtansvärt som kampanjen för världens barn. Vidare finns det andra insamlingar och kampanjer som pågår både avgränsat och återkommande till förmån för olika viktiga ändamål. I vår mening är alla kampanjer viktiga och värda stöd från så många av oss som möjligt.
Naturligtvis stödjer jag, Alliansen och är jag säker på alla andra partier i kommunfullmäktige liksom kommunens alla medarbetare insamlingen som sådan. Vår bedömning från Alliansen är trots det ändå inte att vi kan använda kommunens resurser till att peka ut just denna kampanj som viktigare än andra likande kampanjer.

186 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, och de praktiska möjligheterna för Tyresö Näringslivs AB eller Tyresö kommun att ingå i samarbetet ”Miljödiplomering.se”

- Motionens andra att-sats avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag och miljödiplomering.

Ärendets beredning
Ett yttrande har utarbetats av Björn Andersson, Näringslivschef. Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet för vidare beredning angående möjligheter till samverkan kring miljödiplomering.

Kompletterande yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

187 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande

Ärendebeskrivning
Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Ulla Hoffman (V) har lämnat in en motion om kommunens upphandling.

Ärendets beredning
Tekniska kontoret och upphandlingsenheten har sammanställt ett gemensamt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Den samlade oppositionen har i maj 2008 lämnat in en lång och mångordig motion med 14 att-satser angående diverse krav som skulle kunna ställas i samband med upphandling. I det tjänsteutlåtande som finns bifogat har Tekniska kontoret och upphandlingsenheten gjort ett jättejobb med att besvara samtliga delar av motionen och också kommenterat hela den stora mängd olika förslag som inryms i motionen.

Det finns ingen anledning att här i detalj kommentera alla de förslag som finns utan mer generellt resonera kring de krav som motionärerna uttrycker ska ställas vid upphandling. För oss är det en given utgångspunkt att kommunen i sin upphandling ska sträva efter hållbara lösningar och miljövänliga lösningar – vilket också gällande upphandlingsreglemente ger klart uttryck för. Vi ser det också som en självklar utgångspunkt att vi inte ska upphandla från företag som ägnar sig år kriminell verksamhet eller på andra sätt bryter mot lagen eller har en verksamhet där det förekommer uppenbara fel och brister när det gäller till exempel hantering av skatter och avgifter eller personalens anställningsvillkor. Olika typer av kontroller genomförs också för att säkerställa detta - även om vi inte kan garantera att det aldrig skulle inträffa.

Vidare har kommunens upphandlingsenhet infört rutiner för löpande kontroll av upphandlade leverantörer för att så långt möjligt säkerställa att oseriösa leverantörer inte anlitas. Det pågår också ett arbete med att minska antalet inköpare ute i våra verksamheter i syfte att minska köp utanför ramavtal och för att ha en bättre översikt, vilket också medför en ytterligare minskad risk för att oseriösa företag belönas med Tyresöbornas skattepengar. Vad vi förstår håller sig dessutom upphandlingsenheten löpande a jour med utvecklingen inom sitt verksamhetsområde – något man knappast behöver fatta politiska beslut kring. Vi tycker nog inte heller att vi behöver fatta särskilda politiska beslut om att byta glödlampor till lågenergilampor. Vi har där tagit ett större grepp vad gäller energieffektivisering både för en bättre miljö och för en bättre ekonomi.

När det sedan gäller elförsörjningen och grön upphandling generellt har Tyresö i det så kallade handslaget med de övriga Södertörnskommunerna tagit fasta på att arbeta med dessa frågor. Ett exempel på hur initiativet från januari 2009 omsatts i praktiken är att vi nu sedan efter sommaren enbart handlar fossilfri el genom vårt avtal med Bergen Energi.

Slutligen vill vi konstatera att mycket av det som uttrycks i motionen i sig inte är orealistiska eller olämpliga förslag och mycket av det som efterlyses pågår eller finns i planeringen – motionen är full av öppna dörrar som slås in.

188 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun.

Ärendets beredning
Ett yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiets förslag om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun är i grunden inte fel. Sådana pris finns precis som påpekas i utlåtandet från Tekniska kontoret i en del andra kommuner. Dock anser inte vi att det i nuläget är rätt tillfälle att införa ett liknande pris. Mot bakgrund av det nu initierade arbetet med att ta fram en övergripande klimatstrategi med tydliga klimatmål för Tyresö kommun anser vi att det arbetet måste få slutföras och sjösättas innan det möjligen kan vara av intresse att överväga införandet av någon sorts pris i linje med strategin.

189 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi för Tyresö kommun för beslut senast vid kommunfullmäktige i juni 2010

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om en klimatstrategi i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun har under lång följd av år arbetat med hållbar utveckling. En del av detta är Agenda 21 arbetet som inleddes 1994. Det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument ersattes under 2008 av bl.a. en ny energiplan, grönplan och avfallsplan, vilka täcker in stora delar av vad det tidigare Agenda-21 dokumentet tog upp. Tanken bakom den nu gällande utformningen av arbetet är att frågorna förs in i verksamheternas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad de tidigare övergripande målen förmådde göra.

I det dagliga arbetet har det i Tyresö kommun åstadkommits en hel del av värde för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste åren med goda resultat. Oljeberoendet har minskat kraftigt och mängden miljöfordon har ökat för att nämna två exempel på en positiv utveckling. I den Miljöredovisning som kommer att färdigställas vid utgången av 2009 finns väl beskrivet en lång rad av åtgärder och insatser som gjorts i kommunen de senaste åren samt pågående projekt.

Mot bakgrund av detta anser vi att det är fullt rimligt och hög tid att vi i Tyresö kommun arbetar fram en sammanhållen Klimatstrategi. Det är vår uppfattning att de befintliga planerna inom flera områden tillsammans med det i många delar pågående arbetet i kommunens olika förvaltningar och verksamheter utgör ett fullgott fundament för en offensiv klimatstrategi med konkreta mål. Strategins syfte är inte att ersätta andra befintliga dokument som energiplanen eller avfallsplanen utan syftar till att binda samman dessa och andra olika planer, projekt och dokument till en lättöverskådlig och sammanhängande helhet. Strategin ska även täcka in eventuella relevanta områden som inte adresseras i någon annan särskild ordning

När det gäller den mångordiga motionstext som Miljöpartiet lämnat in rörande en klimatstrategi för Tyresö kommun så delar vi andemeningen - att en klimatstrategi utarbetas. Vi väljer dock att i detta sammanhang inte ta ställning att-sats för att-sats till alla de detaljförslag som finns i motionen. Vi menar dock att vi redan i många stycken agerar i enlighet med det som beskrivs i texten eller föreslås i några av de många att-satserna. I arbetet med framtagande av klimatstrategin är givetvis några av förslagen i den nu aktuella motionen en del av det relevanta underlaget.

190 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Att Tyresö kommun, via tekniska kontoret, genomför en kampanj kring klimatfrågor som en del i arbetet med implementeringen av Tyresö kommuns klimatstrategi

Ärendebeskrivning
Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Klimatfrågan finns just nu på allas läppar, inte minst mot bakgrund av det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det finns precis som påtalas i såväl motionen som i remissyttrandet från Demokratiberedningen anledning att fortsatt lägga fokus på klimatfrågan. En kampanj från kommunen kan vara ett verktyg i detta arbete och fungera som en inspiration för Tyresöborna och som ett komplement till kommunens dagliga arbete på miljöområdet. Kampanjen bör precis som påpekats utformas seriöst och trovärdigt. Kampanjen bör utformas av tekniska kontoret och fungera som ett led i implementeringen av den klimatstrategi som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram för Tyresö kommun.

191 Val till kommunstyrelsens delegationsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Berit Assarsson (M) godkänns

- Fredrik Saweståhl (M) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens delegationsutskott

Ärendebeskrivning
Berit Assarsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens delegationsutskott. Till ny ledamot och ordförande föreslås Fredrik Saweståhl (M).

192 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen

2009:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010

2009:64 Nya regler för skyddsombud

2009:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten

2009:67 Ensamkommande barn och ungdomar

2009:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel

2009:69 Basbelopp för år 2010


Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten
- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting
- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2009


Direktionen Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll 2009-10-09

Nynäshamns kommun
- Protokollsutdrag KF, Ändrade andelstal Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Haninge kommun
- Protokollsutdrag KF, Ändrade andelstal Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Synskadades riksförbund
- Uttalanden
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 091124.pdf (75 kb)
Mötesinformation

 

§167 Kommunchefens rapport – november 2009

Dnr 09/KS 022 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§168 Månadsuppföljning oktober 2009

Dnr 09/KS 064 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2009.


§169 Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté godkänns

- Kostnaden enligt avtalets § 8 ska finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S-gruppen) ej deltar i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Det sedan många år väl etablerade, men till stor del informella, samarbetet på ledningsnivå mellan Södertörnskommunerna föreslås i detta ärende få en fastare form såtillvida att Södertörnskommunernas samarbetskommitté bildas.

§170 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund med anledning av att Nacka kommun blir medlem

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i förbundsordningen godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2010

______

Ärendebeskrivning

Nacka kommuns medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund har behandlats i direktionen under 2008 och 2009. Med anledning av detta har direktionen beslutat att hemställa hos medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning som ska gälla från och med den 1 januari 2010.

§171 Ändring av lokal ordningsföreskrift för avfyring av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrift antas

______

Ärendebeskrivning

I Tyresös nuvarande lokala ordningsföreskrift räknas upp platser där det inte är tillåtet att avfyra fyrverkerier. Därmed kan föreskriften tolkas som att det är tillåtet att avfyra pyrotekniska varor på alla andra platser än de som just specificeras. Enligt lagstiftningen är det aldrig tillåtet att avfyra fyrverkerier i tätbebyggda områden utan tillstånd från polismyndigheten. De enda undantagen då man inte behöver ansöka om tillstånd avser nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton.

Ett förtydligande och en korrigering av den lokala ordningsföreskriften rörande avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun är därför nödvändig.

§172 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs enligt förslag

- Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2010

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 26 maj 2009 att föreslå höjningar av ett antal av kommunens taxor och avgifter. Förvaltningen fick uppdrag att snarast lägga fram förslag om övriga taxor.

Ett förslag till en ny gemensam taxa för kommunens arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel behandlades av kommunstyrelsen 29 september 2009, § 128. på grund av att lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör den 1 november 2009 och ersätts av en lag om handel med vissa receptfria läkemedel har ett ändrat förslag till taxa nu tagits fram.

§173 Upphandling av drogförebyggande arbete

Kommunstyrelsens beslut

- Att kommunen genomför en upphandling av drogförebyggande arbete i enlighet med förslag

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reservererar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Målet med upphandlingen är att finna en objektiv modell för ekonomsikt bidrag för att komplettera det drogförebyggande arbetet som skolan redan utför. Målgruppen är yngre tonåringar. Modellen ska också vara uppföljningsbar.

Viktigt är också att Tyresö Kommun säkerställer och värderar effekten av insatserna utifrån bidraget så att kommunen får ut det bästa och mesta möjliga för pengarna

Ärendets beredning

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar att upphandling ska genomföras enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§174 Tyresöpanelen – redovisning av frågeomgång 4

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

En fjärde frågeomgång har nu genomförts i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.


§175 Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö, förslag till avtal om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för gemensam nämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011 godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och ska gälla fr o m den 1 januari 2011

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare ska upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I början av 2009 presenterades en rådgivningsrapport avseende eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn. I rapporten, som tagits fram av en extern konsult på uppdrag av Södertörnskommunerna, rekommenderas att kommunerna skapar en samverkansorganisation i form av en gemensam nämnd. Rapporten finns i bilaga 1.

Rapporten har behandlats i de åtta Södertörnskommunerna. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö har tillstyrkt ett fortsatt utredningsarbete enligt de förslag som redovisats.

Haninge kommun har ansvarat för den fortsatta utredningen. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett förslag till avtal om gemensam nämnd samt ett förslag till reglemente för nämnden. Styrgrupp för arbetet har kommundirektörerna i de sex nämnda kommunerna varit. Huddinge kommun har ställt en projektledare till förfogande, som tillsammans med en projektgrupp med deltagare från samtliga berörda kommuner har drivit utredningsarbetet.

Arbetet har resulterat i rapporten ”Samverkan inom överförmyndarverksamheten”, daterad den 2 november 2009. Rapporten finns i bilaga 2. De sex kommunerna ska utifrån denna rapport ta slutlig ställning till om man vill bilda en gemensam organisation. Frågan måste avgöras av respektive fullmäktige.

§176 Medlemskap i nätverket kompass

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att söka medlemskap i nätverket kompass för kommunens räkning

______

Ärendebeskrivning

Allt fler kommuner ansluter sig till spårbilsnätverket ”Kompass” och miljö- och trafikenheten föreslår att Tyresö kommun går med som observatörer i nätverket.


§177 Avrapportering av ”Miljöredovisning 2009”

Kommunstyrelsens beslut

- Avrapporteringen noteras

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har under hösten 2009 gjort en inventering av kommunens miljöarbete. I dokumentet ”Miljöredovisning 2009” redovisas vilka arbeten och åtgärder kommunen har genomfört sedan 2002.


§178 Fortsatt projektering samt ansökan om medel för lokala vattenvårdsprojekt

Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret får i uppdrag att fortsätta projekteringen av tömningsstationer för toalettavfall från båtar samt ansöka om bidrag ur havsmiljöanslaget genom s.k. LOVA-medel, för anläggande av tre flytande samt en stationär mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar

______

Ärendebeskrivning

Som följd av ett föreslaget och förväntat förbud mot tömning av toalettavfall i vatten från fritidsbåtar har möjlighet tillskapats att kunna ansöka om bidrag ur havsmiljöanslaget för lokala VA-lösningar (s.k. LOVA-medel). Tekniska kontoret bedömer att behoven av tömningsmöjligheter för toalettavfall från fritidsbåtar måste tillgodoses inför kommande tömningsförbud. För att försörja större delen av kommunens fritidsbåtsflotta har tekniska kontoret utrett möjligheterna att inrätta och anlägga dels flytande, men även någon ytterligare stationär tömningsstation, utöver befintlig station vid Tyresö/Trinntorps brygga.


§179 Upphävande av beslut om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1

Kommunstyrelsens beslut

- Beslutet 2008-06-17 § 97 om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1 upphävs

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Krusmyntan 1 är planlagd för ändamålet äldreboende. Kommunstyrelsen har 2008-06-17 § 97 beslutat om försäljning av fastigheten till Meletis fastigheter AB och givit tekniska chefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Försäljningen har dock inte genomförs då köparen av olika skäl valt att avvakta.

Socialförvaltningen har i uppdrag att planera för att ett nytt äldreboende ska stå klart 2014. I samråd med statsbyggnadskontoret förordas att det nya äldreboendet förläggs till fastigheten Krusmyntan 1. På uppdrag av socialnämndens ordförande utreds förutsättningarna för att äldreboendet upphandlas enligt den s.k Krusmyntanmodellen, dvs ett förfaringssätt där den upphandlade vårdgivaren även finansierar, bygger och äger de lokaler som behövs för ändamålet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det aktuella beslutet om försäljning upphävs.

§180 Utredning av lokalisering för publik idrottshall

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om renovering av Nybodahallen med syfte att behålla nuvarande kapacitet och funktion

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar samt effekter av en utbyggnad av en publik idrottshall vid någon av följande tre platser: Tyresö Rackethall, Bollmorahallen samt vid simhallsområdet

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunen är i behov av en idrottshall med fullstora mått och med en publikkapacitet för ca 1000 sittplatser och som i även i övrigt uppfyller de krav som ställs av framförallt handbolls- och innebandyförbund för att bedriva elitidrott.

Med anledning av detta föreslås att en utredning genomförs som syftar till att mer i detalj klargöra förutsättningar och effekter av de olika alternativen


§181 Anmälan av delegationsbeslut - Förköpsavstående tredje kvartalet 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar gemensamt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§182 Motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syften i väsentliga delar vara uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marie Linder (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ett samlat kommunförbund på Södertörn.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande

Samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är intensivt och livaktigt. Samarbetet är betydelsefullt och fördjupas också allt mer. Södertörnssamarbetet består av flera delar och spänner över många områden i dagsläget är också organisationsformerna olika. Vi ser gärna en utveckling där de olika samarbetsformerna som finns idag smälter samman i till exempel ett gemensamt kommunalförbund eller liknande.

Kontakterna och diskussionerna förs löpande mellan kommunerna på Södertörn kring hur samarbetet skall utvecklas. Ett steg vidare mot ett ytterligare fördjupat samarbete tas genom det samarbetsavtal som behandlas på detta fullmäktigemöte. Vi arbetar sedan tidigare med intentionen att skapa ett tätt och välorganiserat samarbete, vilket efterlyses i motionen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§183 Motion om ungdomsfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-sats avslås

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges demokratiberedning i uppdrag att återkomma senast i mars 2010 med konkreta och genomförbara förslag på hur Tyresö Kommun ska tillvarata ungdomars inflytande

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström (MP) har lämnat in en motion om ungdomsfullmäktige i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö inför ett Ungdomsfullmäktige. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att öka ungas möjligheter att påverka sin situation och att ge ungdomar delaktighet och inflytande.

Ungdomars inflytande kan säkerställas på en rad olika sätt, varav några ligger inom ramen för vad Tyresö kommun kan arbeta med. För några år sedan fanns i Tyresö ett ungdomsråd som arbetade med dessa frågor. Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen har det i november inletts ett projekt med så kallade Ungdomsdialog där elevråden i årskurs 6-9 regelbundet får träffa förvaltningsledningen och den politiska ledningen för att diskutera viktiga frågor som rör skolan och fritiden. Kommunen har också i regi av Demokratiberedningen under några år genomfört särskilda ungdomskonferenser där alla högstadie- och gymnasieelever i Tyresö bjudits in till diskussioner och information. Inom ramen för demokratiprojektet Tyresöpanelen har det väckts tankar om att inrätta en särskild Ungdomspanel för att interaktivt ta del av ungas tankar, idéer och uppfattningar.

Då det som synes finns flera olika bollar i luften kring hur vi på bästa sätt ska ta tillvara och uppmuntra ungdomars engagemang är det eftersträvansvärt att ta ett samlat grepp kring frågeställningen. Ska vi fokusera på ett arbetssätt för att nå ungdomar eller ska vi jobba med en hel palett av åtgärder? Hur får vi bästa möjliga engagemang och deltagande så att många kommer till tals? Att en eller flera av de metoder som nämns i den här texten och i Miljöpartiets motion är värda att satsa vidare på är givet. Då det finns flera tänkbara vägar är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring frågan om ungdomars inflytande i syfte att inom några månader ha klara svar på hur och med vilka metoder vi ska gå vidare.

För att ytterligare säkerställa att arbetssättet är väl förankrat är det viktigt att involvera demokratiberedningen i den fortsatta processen då alla partier där har ett jämbördigt inflytande. Alliansen anser därför att demokratiberedningen är rätt forum för att ta fram ett eller flera konkreta förslag på hur ungdomars inflytande ska säkerställas.


§184 Motion om att vara ung i Tyresö

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om en fritidsundersökning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-21 och i Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-02.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§185 Motion; Världens barn 2010 – något att samlas kring i Tyresö

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall tillförslaget.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska uttala sitt stöd för och arbeta för att engagera så många kommunmedborgare som möjligt i insamlingen för Världens barn 2010.

Ordförandeutlåtande

I en motion som lämnades in nyligen skriver Miljöpartiet om kampanjen ”Världens barn”. Önskemålet är att genom ett uttalande från kommunen och genom olika insatser från kommunen skapa en vi-känsla som hela Tyresö kan samlas kring för att stödja just denna kampanj. Det finns flera skäl att ifrågasätta detta resonemang.

Det är till att börja med något tveksamt om det genom påbud från kommunen kan skapas en vi-känsla. Även om det gäller något som vi nog alla uppfattar som viktigt och behjärtansvärt som kampanjen för världens barn. Vidare finns det andra insamlingar och kampanjer som pågår både avgränsat och återkommande till förmån för olika viktiga ändamål. I vår mening är alla kampanjer viktiga och värda stöd från så många av oss som möjligt.

Naturligtvis stödjer jag, Alliansen och är jag säker på alla andra partier i kommunfullmäktige liksom kommunens alla medarbetare insamlingen som sådan. Vår bedömning från Alliansen är trots det ändå inte att vi kan använda kommunens resurser till att peka ut just denna kampanj som viktigare än andra likande kampanjer.


§186 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, och de praktiska möjligheterna för Tyresö Näringslivs AB eller Tyresö kommun att ingå i samarbetet ”Miljödiplomering.se”

- Motionens andra att-sats avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionens båda att-satser.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag och miljödiplomering.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av Björn Andersson, Näringslivschef. Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet för vidare beredning angående möjligheter till samverkan kring miljödiplomering.

Kompletterande yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.


§187 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Ulla Hoffman (V) har lämnat in en motion om kommunens upphandling.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret och upphandlingsenheten har sammanställt ett gemensamt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Den samlade oppositionen har i maj 2008 lämnat in en lång och mångordig motion med 14 att-satser angående diverse krav som skulle kunna ställas i samband med upphandling. I det tjänsteutlåtande som finns bifogat har Tekniska kontoret och upphandlingsenheten gjort ett jättejobb med att besvara samtliga delar av motionen och också kommenterat hela den stora mängd olika förslag som inryms i motionen.

Det finns ingen anledning att här i detalj kommentera alla de förslag som finns utan mer generellt resonera kring de krav som motionärerna uttrycker ska ställas vid upphandling. För oss är det en given utgångspunkt att kommunen i sin upphandling ska sträva efter hållbara lösningar och miljövänliga lösningar – vilket också gällande upphandlingsreglemente ger klart uttryck för. Vi ser det också som en självklar utgångspunkt att vi inte ska upphandla från företag som ägnar sig år kriminell verksamhet eller på andra sätt bryter mot lagen eller har en verksamhet där det förekommer uppenbara fel och brister när det gäller till exempel hantering av skatter och avgifter eller personalens anställningsvillkor. Olika typer av kontroller genomförs också för att säkerställa detta - även om vi inte kan garantera att det aldrig skulle inträffa.

Vidare har kommunens upphandlingsenhet infört rutiner för löpande kontroll av upphandlade leverantörer för att så långt möjligt säkerställa att oseriösa leverantörer inte anlitas. Det pågår också ett arbete med att minska antalet inköpare ute i våra verksamheter i syfte att minska köp utanför ramavtal och för att ha en bättre översikt, vilket också medför en ytterligare minskad risk för att oseriösa företag belönas med Tyresöbornas skattepengar. Vad vi förstår håller sig dessutom upphandlingsenheten löpande a jour med utvecklingen inom sitt verksamhetsområde – något man knappast behöver fatta politiska beslut kring. Vi tycker nog inte heller att vi behöver fatta särskilda politiska beslut om att byta glödlampor till lågenergilampor. Vi har där tagit ett större grepp vad gäller energieffektivisering både för en bättre miljö och för en bättre ekonomi.

När det sedan gäller elförsörjningen och grön upphandling generellt har Tyresö i det så kallade handslaget med de övriga Södertörnskommunerna tagit fasta på att arbeta med dessa frågor. Ett exempel på hur initiativet från januari 2009 omsatts i praktiken är att vi nu sedan efter sommaren enbart handlar fossilfri el genom vårt avtal med Bergen Energi.

Slutligen vill vi konstatera att mycket av det som uttrycks i motionen i sig inte är orealistiska eller olämpliga förslag och mycket av det som efterlyses pågår eller finns i planeringen – motionen är full av öppna dörrar som slås in.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§188 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiets förslag om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun är i grunden inte fel. Sådana pris finns precis som påpekas i utlåtandet från Tekniska kontoret i en del andra kommuner. Dock anser inte vi att det i nuläget är rätt tillfälle att införa ett liknande pris. Mot bakgrund av det nu initierade arbetet med att ta fram en övergripande klimatstrategi med tydliga klimatmål för Tyresö kommun anser vi att det arbetet måste få slutföras och sjösättas innan det möjligen kan vara av intresse att överväga införandet av någon sorts pris i linje med strategin.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§189 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi för Tyresö kommun för beslut senast vid kommunfullmäktige i juni 2010

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om en klimatstrategi i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har under lång följd av år arbetat med hållbar utveckling. En del av detta är Agenda 21 arbetet som inleddes 1994. Det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument ersattes under 2008 av bl.a. en ny energiplan, grönplan och avfallsplan, vilka täcker in stora delar av vad det tidigare Agenda-21 dokumentet tog upp. Tanken bakom den nu gällande utformningen av arbetet är att frågorna förs in i verksamheternas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad de tidigare övergripande målen förmådde göra.

I det dagliga arbetet har det i Tyresö kommun åstadkommits en hel del av värde för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste åren med goda resultat. Oljeberoendet har minskat kraftigt och mängden miljöfordon har ökat för att nämna två exempel på en positiv utveckling. I den Miljöredovisning som kommer att färdigställas vid utgången av 2009 finns väl beskrivet en lång rad av åtgärder och insatser som gjorts i kommunen de senaste åren samt pågående projekt.

Mot bakgrund av detta anser vi att det är fullt rimligt och hög tid att vi i Tyresö kommun arbetar fram en sammanhållen Klimatstrategi. Det är vår uppfattning att de befintliga planerna inom flera områden tillsammans med det i många delar pågående arbetet i kommunens olika förvaltningar och verksamheter utgör ett fullgott fundament för en offensiv klimatstrategi med konkreta mål. Strategins syfte är inte att ersätta andra befintliga dokument som energiplanen eller avfallsplanen utan syftar till att binda samman dessa och andra olika planer, projekt och dokument till en lättöverskådlig och sammanhängande helhet. Strategin ska även täcka in eventuella relevanta områden som inte adresseras i någon annan särskild ordning

När det gäller den mångordiga motionstext som Miljöpartiet lämnat in rörande en klimatstrategi för Tyresö kommun så delar vi andemeningen - att en klimatstrategi utarbetas. Vi väljer dock att i detta sammanhang inte ta ställning att-sats för att-sats till alla de detaljförslag som finns i motionen. Vi menar dock att vi redan i många stycken agerar i enlighet med det som beskrivs i texten eller föreslås i några av de många att-satserna. I arbetet med framtagande av klimatstrategin är givetvis några av förslagen i den nu aktuella motionen en del av det relevanta underlaget.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 4-16.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§190 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Att Tyresö kommun, via tekniska kontoret, genomför en kampanj kring klimatfrågor som en del i arbetet med implementeringen av Tyresö kommuns klimatstrategi

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Klimatfrågan finns just nu på allas läppar, inte minst mot bakgrund av det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det finns precis som påtalas i såväl motionen som i remissyttrandet från Demokratiberedningen anledning att fortsatt lägga fokus på klimatfrågan. En kampanj från kommunen kan vara ett verktyg i detta arbete och fungera som en inspiration för Tyresöborna och som ett komplement till kommunens dagliga arbete på miljöområdet. Kampanjen bör precis som påpekats utformas seriöst och trovärdigt. Kampanjen bör utformas av tekniska kontoret och fungera som ett led i implementeringen av den klimatstrategi som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram för Tyresö kommun.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§191 Val till kommunstyrelsens delegationsutskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Berit Assarsson (M) godkänns

- Fredrik Saweståhl (M) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens delegationsutskott

Ärendebeskrivning

Berit Assarsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens delegationsutskott. Till ny ledamot och ordförande föreslås Fredrik Saweståhl (M).


§192 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen

2009:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010

2009:64 Nya regler för skyddsombud

2009:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten

2009:67 Ensamkommande barn och ungdomar

2009:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel

2009:69 Basbelopp för år 2010

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten

- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting

- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2009

Direktionen Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2009-10-09

Nynäshamns kommun

- Protokollsutdrag KF, Ändrade andelstal Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Haninge kommun

- Protokollsutdrag KF, Ändrade andelstal Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Synskadades riksförbund

- Uttalanden

§193 Val till kommunstyrelsens planberedning

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen från Helena Bergman (M) godkänns

- Fredrik Saweståhl (M) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens planberedning

Ärendebeskrivning

Helena Bergman (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens planberedning. Till ny ledamot föreslås Fredrik Saweståhl (M).

§194 Information om vaccination i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Säkerhetsenheten lämnade information om vaccinationerna som genomförts i Tyresö kommun.