Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-04-27

Sammanträde 2010-04-27

Datum
Klockan
Plats

70 Kommundirektörens rapport – april 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommundirektören frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

71 Prognosticerade underskott i 2010 års driftbudget (enligt ekonomiuppföljning efter första kvartalet)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Beräknade budgetöverskridanden som redovisas i bifogad ekonomirapport accepteras

Ärendebeskrivning
Som framgår av bifogad ekonomirapport prognosticeras efter första kvartalet budgetöverskridanden från tre nämnder. I normalfallet ställs krav på nämnder och förvaltningar att vidta de åtgärder som behövs för att hålla beslutad budgetram, åtminstone summerat till nämndnivå. I den nu aktuella situationen finns det skäl att göra avsteg från den normala ordningen vilka redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

72 Förnyat avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Att delta i näringspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2015

- Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och kommundirektören Bo Renman att underteckna bifogade avtal

Ärendebeskrivning
Stockholmsregionens näringspolitiska samarbete sker inom ramen för ett partnerskap kallat Stockholm Business Alliance. Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholm-Mälarregionen.

73 Ändrad utgivning av Tyresöbandet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns taltidning, Tyresöbandet, ändrar utgivning från 21 nummer per år till 11 nummer som kommer ut i samband med den månatliga annonsbilagan i Mitt-i-Tyresö

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att sända information via Tyresöradio

Ärendebeskrivning
Tyresöbandet har 25 prenumeranter. Med anledning av det låga antalet samt de ökade möjligheterna för synskadade att tillgodogöra sig information på annat sätt föreslås att utgivningen av Tyresöbandet minskas till 11 tillfällen per år.

74 Namnändring kommunala handikapprådet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunala handikapprådet byter namn enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet föreslår att dess namn ändras till kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

75 Detaljplan för Gränsvägen 10 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Gränsvägen 10 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och sophus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadssfastigheter.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november till och med 11 december 2009. Under samrådstiden har 22 synpunkter inkommit.

76 Lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.

77 Information om Södertörnssamarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

78 Avsägelse planberedningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Mats Fält (M) godkänns

Ärendebeskrivning
Mats Fält (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i planberedningen.

79 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:21 Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande

2010:22 Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr. 11, avsked av synpedagog

2010:23 Vårpropositionen för år 2010

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten
- Rapport och information

Tyresö bostäder AB
- Sammanträdesprotokoll 16 februari 2010

Haninge kommun
- Expediering av beslut, KS 22 mars 2010 § 56, Samverkan inom överförmyndarverksamhet

Södertälje kommun
- Protokollsutdrag, KF 29 mars 2010 § 63, Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Södertörns brandförsvarsförbund
- Revisionsberättelse för år 2009

Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll 2010-03-19

Stockholm Vatten
- Verksamheten 2009


Sveriges Kommuner och Landsting
- Verksamheten Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga finansiering

Sverigefinska riksförbundet
- Förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar

Kommuninvest
- Årsredovisning 2009

SL
- Åresberättelse 2009
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100427.pdf (73 kb)
Mötesinformation

 

§70 Kommundirektörens rapport – april 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommundirektören frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§71 Prognosticerade underskott i 2010 års driftbudget (enligt ekonomiuppföljning efter första kvartalet)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Beräknade budgetöverskridanden som redovisas i bifogad ekonomirapport godkänns

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Som framgår av bifogad ekonomirapport prognosticeras efter första kvartalet budgetöverskridanden från tre nämnder. I normalfallet ställs krav på nämnder och förvaltningar att vidta de åtgärder som behövs för att hålla beslutad budgetram, åtminstone summerat till nämndnivå. I den nu aktuella situationen finns det skäl att göra avsteg från den normala ordningen vilka redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

§72 Förnyat avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Kommunstyrelsens beslut

- Att delta i näringspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2015

- Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och kommundirektören Bo Renman att underteckna bifogade avtal

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Stockholmsregionens näringspolitiska samarbete sker inom ramen för ett partnerskap kallat Stockholm Business Alliance. Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholm-Mälarregionen.


§73 Ändrad utgivning av Tyresöbandet

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns taltidning, Tyresöbandet, ändrar utgivning från 21 nummer per år till 11 nummer som kommer ut i samband med den månatliga annonsbilagan i Mitt-i-Tyresö

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att sända information via Tyresöradio

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresöbandet har 25 prenumeranter. Med anledning av det låga antalet samt de ökade möjligheterna för synskadade att tillgodogöra sig information på annat sätt föreslås att utgivningen av Tyresöbandet minskas till 11 tillfällen per år.

§74 Namnändring kommunala handikapprådet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunala handikapprådet byter namn enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunala handikapprådet föreslår att dess namn ändras till kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

§75 Detaljplan för Gränsvägen 10 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Gränsvägen 10 ställs ut för granskning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och sophus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadssfastigheter.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november till och med 11 december 2009. Under samrådstiden har 22 synpunkter inkommit.


§76 Lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.


§77 Information om Södertörnssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.


§78 Avsägelse planberedningen

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Mats Fält (M) godkänns

- Ann-Christin Svensson (M) väljs till ny ersättare i planberedningen

______

Ärendebeskrivning

Mats Fält (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i planberedningen. Till ny ersättare föreslås Ann-Christin Svensson (M).


§79 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:21 Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande

2010:22 Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr. 11, avsked av synpedagog

2010:23 Vårpropositionen för år 2010

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten

- Rapport och information

Tyresö bostäder AB

- Sammanträdesprotokoll 16 februari 2010

Haninge kommun

- Expediering av beslut, KS 22 mars 2010 § 56, Samverkan inom överförmyndarverksamhet

Södertälje kommun

- Protokollsutdrag, KF 29 mars 2010 § 63, Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Södertörns brandförsvarsförbund

- Revisionsberättelse för år 2009

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2010-03-19

Stockholm Vatten

- Verksamheten 2009

Sveriges Kommuner och Landsting

- Verksamheten Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga finansiering

Sverigefinska riksförbundet

- Förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar

Kommuninvest

- Årsredovisning 2009

SL

- Åresberättelse 2009

§80 Omställningsbidrag till tidigare extern samarbetspartner för det drogförebyggande arbetet

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Att bevilja föreningen Smart Ungdom ett bidrag om 75 000 kronor för redan utförda insatser under första kvartalet 2010

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ordförandeutlåtande

Ett antal år har Tyresö Kommun genom beslut i kommunstyrelsen beviljat bidrag till en extern partner för det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor som komplement till det ordinarie drogförebyggande arbetet som ingår i skolornas uppdrag att utföra. I fjol beslutade kommunen att genomföra en upphandling av dessa tjänster. Tre organisationer lämnade in anbud men ingen levde upp till de ställda kraven. Den 30 mars 2010 beslutade därför kommunstyrelsen, på rekommendation av en enhällig rektorsgrupp, att avslå de tre anbuden. Av olika orsaker fortsatte den tidigare externa kompletterande partnern, Team Smart/Smart Ungdom, att arbeta i skolor utan att veta om deras ansökan skulle beviljas eller ej. Detta har lett fram till att föreningen dragit på sig löne- och lokalkostnader som de nu har svårt att täcka. Efter kontakter med föreningen och deras vuxenråd är det vårt förslag att vi hjälper föreningen ur den uppkomna situationen genom att bevilja dem ett omställningsbidrag på 75 000:- för deras arbete under det första kvartalet 2010.

I sammanhanget vill jag också passa på att framhålla att föreningen Smart Ungdom för sin egen verksamhet är välkomna att söka såväl aktivitetsstöd som projektbidrag från Kultur och Fritidsförvaltningen precis som alla andra föreningar med ungdomsverksamhet kan göra.

Frågor kring eventuella framtida samarbeten med externa organisationer som komplement till skolornas drogförebyggande arbete bör fortsättningsvis hanteras av Barn- och Utbildningsnämnden.