Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-08-28

Sammanträde 2012-08-28

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

108 Kommundirektörens rapport augusti 2012

Dnr 2012/KS 0018

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2012.doc

109 Upphandling av vindkraftverk

Förslag till beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ett upphandlingsförfarande om vindkraftverk i samråd med Tyresö Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet
Ekononichef Dan Näsman och Björn Hellkvist vid fastighetsenheten informerar om förutsättningarna för att handla upp ett vindkraftverk för att tillgodose en del av kommunens och Tyresö Bostäder AB:s behov av elenergi.

110 Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren

Dnr 2012/KS 0199

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Försvarsdepartementet har inkommit med förslag till ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. Ordförandena i kommunstyrelserna i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö har lämnat in en gemensam skrivelse som svar till Försvarsdepartementet.

Bilagor
Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren.pdf
Mälarreglering Södertörnsbrev.pdf

111 Risk- och säkerhetspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0090

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Risk- och säkerhetspolicyn för Tyresö kommun antas och ersätter nuvarande säkerhetspolicy, brandskyddspolicy samt klotterpolicy.

Beskrivning av ärendet
En risk- och säkerhetspolicy har tagits fram och ersätter nuvarande säkerhetspolicy (KS 2007), brandskyddspolicy (KS 2008) och klotterpolicy (KS 2009). Tyresö kommuns risk- och säkerhetspolicy anger inriktning och grundprinciper för säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag.

Bilagor
tjänsteskrivelse risk- och säkerhetspolicy-08082012142 321.pdf
Risk-och säkerhetspolicy för Tyresö kommun 2012 till KF.doc

112 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2013

Dnr 2012/KS 0277

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 fastställs enligt förslag.

Förslag till beslut

- Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2013 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess håller på att ses över. Som första steg föreslås datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2013 fastställas enligt bifogat förslag. Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 12 juni inleds dock kl. 13:00).

Bilagor
Planering årshjul 2013.doc

113 Exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2012 KSM 0366 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende bostäder, kontor och handel vid Tegvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen.

Avtalets syfte är att säkerställa kraven i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på cirka 2 miljoner kronor kommer att tas ut för kommunens investeringar i projektet.

Bilagor
§ 97 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 97 1 Tjänsteskrivelse exploatering Tegvägen.pdf
§ 97 2 exploateringsavtal Tegvägen.pdf
§ 97 3 Plankarta A2 Tegvägen.pdf
§ 97 4 Moderbolagsborgen.pdf
§ 97 5 Kvalitetsprogram.pdf
§ 97 6 Dagvattenutredning.pdf
§ 97 7 Bullerutredning.pdf
§ 97 8 Riskanalys.pdf
§ 97 9 Särskilt yttrande MP Tegvägen 15 aug 2012.pdf
§ 97 10 Särskilt yttrande S Tegvägen 15 aug 2012.pdf

114 Antagande av detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2007 KSM 0691 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen antas.

Beskrivning av ärendet
I slutet av 2007 inkom ägarna till Näsby 8:1 och 8:3 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större exploatering av fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret fick den 9 november 2010 i uppdrag av att upprätta förslag till detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 22 lägenheter i maximalt fem (5) våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Under samrådet inkom 21 yttranden, varav ett var en namnlista med sammanlagt 17 underskrifter. Under utställningen inkom nio yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.

Bilagor
§ 98 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 98 1 Tjänsteskrivelse Tegvägen.pdf
§ 98 2 Tegvägen_planbeskrivning.pdf
§ 98 3 Plankarta Bostäder, kontor och handel vid Te.pdf
§ 98 4 Genomförandebeskrivning, Tegvägen.pdf
§ 98 5 Näsby trafikbuller 110328.pdf
§ 98 6 Tegvägen Tyresö, riskanalys, FS 111006.pdf
§ 98 7 Näsby 8-1, 8-3, brandtekniskt utlåtande, FS 120420.pdf
§ 98 8 PM Dagvatten - Planeringsunderlag samt bilaga.pdf
§ 98 9 Bilaga solstudier.pdf
§ 98 10 Samrådsredogörelse Tegvägen.pdf
§ 98 11 Utställningsutlåtande Tegvägen.pdf
§ 98 12 Sweco_resultat_PM_Geofrågor.pdf
§ 98 13 2968_RapportGeo samt bilagor.pdf
§ 98 14 2968_PM Geoteknik Stabilitetsutredning m bilagor.pdf
§ 98 15 BeräkningsPM_120306 samt bilagor.pdf
§ 98 16 Särskilt yttrande MP Tegvägen 15 aug 2012.pdf
§ 98 17 Särskilt yttrande S Tegvägen 15 aug 2012.pdf

115 Antagande av detaljplanebestämmelser för delar av Raksta

Dnr 2011 KSM 0435 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för delar av Raksta antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för delar av Raksta.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fulIstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 17 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt ett yttrande från privat fastighetsägare.

Bilagor
§ 99 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 99 1 Tjänsteskrivelse Raksta.pdf
§ 99 2 Planbeskrivning_Raksta_antagande_20120806[1].pdf
§ 99 3 Planbestämmelser_Raksta_antagande_20120806[1].pdf
§ 99 4 Granskningsutlåtande Raksta.pdf

116 Antagande av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp

Dnr 2011 KSM 0444 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 12 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt två yttranden från privata fastighetsägare.

Bilagor
§ 100 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 100 1 Tjänsteskrivelse Södra Trinntorp.pdf
§ 100 2 Planbeskrivning södra_Trinntorp.pdf
§ 100 3 Planbestämmelser Södra Trinntorp.pdf
§ 100 4 Granskningsutlåtande Södra Trinntorp.pdf

117 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Kumla 3:1264

Dnr 2012 KSM 0574 261

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod för mobiltelefoni inom fastigheten Kumla 3:1264.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom fastigheten Kumla 3:1264 intill befintlig telemast har inkommit till kommunen. Teknikboden är av ringa storlek och det har meddelats att bygglov ej behövs.Upplåtelsen sker genom anläggningsarrende som löper på 5 år med en årsvis förlängning om inte uppsägning sker senast nio månader före upplåtelsetidens utgång. För rättigheten betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift på 5 000 kronor.

Bilagor
§ 105 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 105 1 Tjänsteskrivelse.pdf
1 105 2 Anläggningsarrende UMTSnät Sofiebergsv.pdf

118 Svar på remiss om Stockholms stads cykelplan 2012

Dnr 2012/KSTK 0036 80

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt yttrande över Stockholms stads remissversion " Cykelplan 2012".

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har erbjudit Tyresö kommun liksom övriga grannkommuner möjlighet att yttra sig över förslaget till cykelplan för Stockholms stad, "Cykelplan 2012.

Cykelplan 2012 beskriver Stockholms stads ambitioner för cykelplaneringen fram till 2030. Cykelplanen är mycket angelägen från ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt ger den en bra vägledning både för Stockholms och regionens arbete för att öka andelen resor med cykel. Investeringar för cyklandet är viktiga både för klimat, miljö, hälsa och arbetsmarknad. Det är också glädjande att Stockholms stad prioriterar det regionala perspektivet. Handlingsplanen är både framåtsyftande och ambitiös.

I förslaget till handlinsplan prioriteras pendlingscykelstråk och förbindelserna med andra kommuner, vilket är positivt. Tyresö ligger inom cykelpendlingsavstånd från Stockholms stad och det är i Stockholms stad som majoriteten av tyresöborna har sin arbetsplats. Bland dem som arbetar i Tyresö är Stockholm vanligaste bostadsort näst efter Tyresö.

Remissmaterialet tillsammans med löpande uppdaterade frågor och svar finns tillgängligt på: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/

Bilagor
§ 93 utdrag cykelplan MSU 20120330.pdf
§ 93 1 Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
§ 93 utdrag cykelplan MSU 20120330.pdf
Kartbilaga Cykelplan 2012.pdf

119 Svar på motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö

Dnr 2011/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö till kommunfullmäktige den 19 maj 2011. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande.

I motionen framförs förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Krusbodavägens slut och anslutningen till Dalskolan och Dalhallen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i oktober 2011 byggt en gång- och cykelväg längs Krusbodavägens förlängning. Åtgärden innebär att körbanan blivit smalare, vilket sänker hastigheterna och ökar trafiksäkerheten. Skolvägen har också kompletterats med några belysningsstolpar för ökad trygghet.

Bilagor
MSU utdrag Krusbodatrafik § 95.pdf
§ 95 1 Tjänsteyttrande säkrare trafikmiljö.pdf
§ 95 2 Motion (S) säkrare trafikmiljö.pdf

120 Svar på motion om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset

Dnr 2011/KS 0365

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2011 om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset. Motionen remitterades till fastighetsenheten inom konsult- och servicekontoret. Fastighetsenheten har besvarat motionen i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Fastighetsenhetens svar på motion om biologiskt avfall och källsortering i kommunhuset.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-12-15 Motion om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset.pdf

121 Svar på motion om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö

Dnr 2011/KS 0346

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö. Motionen remitterades för besvarande till samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder, vilka har yttrat sig över motionen i bifogade dokument.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-11-17 motion om fler parkbänkar.pdf
Yttrande kommunala rådet för funktionshinderfrågor motion om fler parkbänkar.pdf
Protokollsutdrag kommunala pensionärsrådet 2012-02-16 motionssvar om fler parkbänkar.pdf
Mijlö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om parkbänkar och papperskorgar.pdf

122 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från januari 2012 till och med augusti 2012

Dnr 2012/KS 0278

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med augusti 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF januari-augusti 2012.pdf

123 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt demokratiberedningen

Dnr 2012/KS 0112

Förslag till beslut

1. Avsägelsen från Bengt Bergström (C) godkänns.
2. Till ny ersättare i kommunala rådet för funktionshinder utses Birger Wuorinen (C).
3. Avsägelsen från Åke Johansson (FP) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Bengt Bergström (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ersättare föreslås Birger Wuorinen (C).

Åke Johansson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i demokratiberedningen.

Bilagor
avsägelse demokratiberedningen-21062012120616.pdf
Avsägelse Bengt Bergström.pdf

124 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder AB 2012-06-28

Dnr 2012/KS 0262

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2012-06-28, dnr 2012/KS 0262 11

Bilagor
DOC040712-04072012 144804.pdf

125 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder AB 2012-06-14

Dnr 2012/KS 0245

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2012-06-14, dnr 2012/KS 0245 11

Bilagor
kommunal borgen tyresö bostäder-18062012095858.pdf

126 Anmälan av delegationsbeslut om investeringsmedel 2012-06-14

Dnr 2012/KS 0305

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om investeringsmedel 2012-06-14, dnr 2012/KS 0305 10

Bilagor
Investeringsbeslut 2012-06-14.pdf

127 Anmälan av delegationsbeslut om sponsring

Dnr 2012/KS 0251

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om sponsring Tyresö FF 2012-06-18, dnr 2012/KS 0251 012

Bilagor
sponsringsavtal tyresö ff-18062012140119.pdf
sponsring tyresö ff delegationsbeslut-20062012094822.pdf

128 Anmälan av delegationsbeslut om upptagande av lån 2012-08-10

Dnr 2012/KS 0281

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om lån 2012-08-10, dnr 2012/KS 0281 11

Bilagor
Delegationsbeslut om lån-10082012114 359.pdf

129 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden för perioden juni-augusti listas i bifogad rapport.

Bilagor
Till hyresgästerna på Diamantgången.doc
Överrenskommelse flyktingmottagande-20082012113031.pdf
Frågor till kommundirektör Bo Renman.pdf
Svar på frågor om folkomröstning-22082012085611.pdf
Meddelanden KS juni till augusti.pdf
uppdrag bostadsbyggande socialdepartementet.pdf
mälarkonferens 2012.pdf
fritidssektorn beslut organisationsförändring.pdf
TYRESÖ fritid slutrapport.pdf
intresseanmälan samordnad upphandling.pdf
ekonomiskt stöd nattvandrarna.pdf
Beslut tillämpning pensionsbestämmelser för årsarvoderade.pdf
Månadsbokslut maj.pdf
Revisionsrapport ombyggnad av trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.pdf
AB Vårljus årsstämma 2012 protokoll.pdf
Brev till kommunstyrelsen om tömningsfrekvens på fettavskiljare.pdf
svarsbrev intervall tömning fettavskiljare.pdf

§108 Kommundirektörens rapport augusti 2012

Dnr 2012/KS 0018

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2012.doc

§109 Upphandling av vindkraftverk

Beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ett upphandlingsförfarande om vindkraftverk i samråd med Tyresö Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Dan Näsman och Björn Hellkvist vid fastighetsenheten informerar om förutsättningarna för att handla upp ett vindkraftverk för att tillgodose en del av kommunens och Tyresö Bostäder AB:s behov av elenergi.

§110 Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren

Dnr 2012/KS 0199

Beslut

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande som skickas för kännedom till Försvarsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Försvarsdepartementet har inkommit med förslag till ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. Ordförandena i kommunstyrelserna i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö har lämnat in en gemensam skrivelse som svar till Försvarsdepartementet.Bilagor
Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren.pdf
Mälarreglering Södertörnsbrev.pdf
Särskilt yttrande MP reglering Mälaren-29082012151706. pdf

§111 Risk- och säkerhetspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0090

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Risk- och säkerhetspolicyn för Tyresö kommun antas och ersätter nuvarande säkerhetspolicy, brandskyddspolicy samt klotterpolicy.

Beskrivning av ärendet
En risk- och säkerhetspolicy har tagits fram och ersätter nuvarande säkerhetspolicy (KS 2007), brandskyddspolicy (KS 2008) och klotterpolicy (KS 2009). Tyresö kommuns risk- och säkerhetspolicy anger inriktning och grundprinciper för säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag.Bilagor
tjänsteskrivelse risk- och säkerhetspolicy-08082012142 321.pdf
Risk-och säkerhetspolicy för Tyresö kommun 2012 till KF.doc

§112 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2013

Dnr 2012/KS 0277

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens beslut

- Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2013 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess håller på att ses över. Som första steg föreslås datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2013 fastställas enligt bifogat förslag. Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 12 juni inleds dock kl. 13:00).

Bilagor
Planering årshjul 2013.doc

§113 Exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2012 KSM 0366 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Exploateringsavtalet avseende bostäder, kontor och handel vid Tegvägen godkänns.
  2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Marita Bertilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Elisabet Hedlund (V) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) och Marita Bertilssons (S) särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen.

Avtalets syfte är att säkerställa kraven i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på cirka 2 miljoner kronor kommer att tas ut för kommunens investeringar i projektet.

Bilagor
§ 97 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 97 1 Tjänsteskrivelse exploatering Tegvägen.pdf
§ 97 2 exploateringsavtal Tegvägen.pdf
§ 97 3 Plankarta A2 Tegvägen.pdf
§ 97 4 Moderbolagsborgen.pdf
§ 97 5 Kvalitetsprogram.pdf
§ 97 6 Dagvattenutredning.pdf
§ 97 7 Bullerutredning.pdf
§ 97 8 Riskanalys.pdf
§ 97 9 Särskilt yttrande MP Tegvägen 15 aug 2012.pdf
§ 97 10 Särskilt yttrande S Tegvägen 15 aug 2012.pdf

§114 Antagande av detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2007 KSM 0691 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Marita Bertilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Elisabet Hedlund (V) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) och Marita Bertilssons (S) särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
I slutet av 2007 inkom ägarna till Näsby 8:1 och 8:3 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större exploatering av fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret fick den 9 november 2010 i uppdrag av att upprätta förslag till detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 22 lägenheter i maximalt fem (5) våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Under samrådet inkom 21 yttranden, varav ett var en namnlista rned sammanlagt 17 underskrifter. Under utställningen inkom nio yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.Bilagor
§ 98 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 98 1 Tjänsteskrivelse Tegvägen.pdf
§ 98 2 Tegvägen_planbeskrivning.pdf
§ 98 3 Plankarta Bostäder, kontor och handel vid Te.pdf
§ 98 4 Genomförandebeskrivning, Tegvägen.pdf
§ 98 5 Näsby trafikbuller 110328.pdf
§ 98 6 Tegvägen Tyresö, riskanalys, FS 111006.pdf
§ 98 7 Näsby 8-1, 8-3, brandtekniskt utlåtande, FS 120420.pdf
§ 98 8 PM Dagvatten - Planeringsunderlag samt bilaga.pdf
§ 98 9 Bilaga solstudier.pdf
§ 98 10 Samrådsredogörelse Tegvägen.pdf
§ 98 11 Utställningsutlåtande Tegvägen.pdf
§ 98 12 Sweco_resultat_PM_Geofrågor.pdf
§ 98 13 2968_RapportGeo samt bilagor.pdf
§ 98 14 2968_PM Geoteknik Stabilitetsutredning m bilagor.pdf
§ 98 15 BeräkningsPM_120306 samt bilagor.pdf
§ 98 16 Särskilt yttrande MP Tegvägen 15 aug 2012.pdf
§ 98 17 Särskilt yttrande S Tegvägen 15 aug 2012.pdf

§115 Antagande av detaljplanebestämmelser för delar av Raksta

Dnr 2011 KSM 0435 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för delar av Raksta antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för delar av Raksta.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fulIstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 17 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt ett yttrande från privat fastighetsägare.
Bilagor
§ 99 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 99 1 Tjänsteskrivelse Raksta.pdf
§ 99 2 Planbeskrivning_Raksta_antagande_20120806[1].pdf
§ 99 3 Planbestämmelser_Raksta_antagande_20120806[1].pdf
§ 99 4 Granskningsutlåtande Raksta.pdf

§116 Antagande av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp

Dnr 2011 KSM 0444 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 12 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt två yttranden från privata fastighetsägare.Bilagor
§ 100 utdr Protokoll MSU 120815.pdf
§ 100 1 Tjänsteskrivelse Södra Trinntorp.pdf
§ 100 2 Planbeskrivning södra_Trinntorp.pdf
§ 100 3 Planbestämmelser Södra Trinntorp.pdf
§ 100 4 Granskningsutlåtande Södra Trinntorp.pdf

§118 Svar på remiss om Stockholms stads cykelplan 2012

Dnr 2012/KSTK 0036 80

Beslut

- Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt yttrande över Stockholms stads remissversion ”Cykelplan 2012”.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har erbjudit Tyresö kommun liksom övriga grannkommuner möjlighet att yttra sig över förslaget till cykelplan för Stockholms stad, ”Cykelplan 2012”.

Cykelplan 2012 beskriver Stockholms stads ambitioner för cykelplaneringen fram till 2030. Cykelplanen är mycket angelägen från ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt ger den en bra vägledning både för Stockholms och regionens arbete för att öka andelen resor med cykel. Investeringar för cyklandet är viktiga både för klimat, miljö, hälsa och arbetsmarknad. Det är också glädjande att Stockholms stad prioriterar det regionala perspektivet. Handlingsplanen är både framåtsyftande och ambitiös.

I förslaget till handlinsplan prioriteras pendlingscykelstråk och förbindelserna med andra kommuner, vilket är positivt. Tyresö ligger inom cykelpendlingsavstånd från Stockholms stad och det är i Stockholms stad som majoriteten av tyresöborna har sin arbetsplats. Bland dem som arbetar i Tyresö är Stockholm vanligaste bostadsort näst efter Tyresö.

Remissmaterialet tillsammans med löpande uppdaterade frågor och svar finns tillgängligt på: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/Bilagor
§ 93 utdrag cykelplan MSU 20120330.pdf
§ 93 1 Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Kartbilaga Cykelplan 2012.pdf

§119 Svar på motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö

Dnr 2011/KS 0191 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö till kommunfullmäktige den 19 maj 2011. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande.

I motionen framförs förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Krusbodavägens slut och anslutningen till Dalskolan och Dalhallen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i oktober 2011 byggt en gång- och cykelväg längs Krusbodavägens förlängning. Åtgärden innebär att körbanan blivit smalare, vilket sänker hastigheterna och ökar trafiksäkerheten. Skolvägen har också kompletterats med några belysningsstolpar för ökad trygghet.Bilagor
MSU utdrag Krusbodatrafik § 95.pdf
§ 95 1 Tjänsteyttrande säkrare trafikmiljö.pdf
§ 95 2 Motion (S) säkrare trafikmiljö.pdf

§120 Svar på motion om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset

Dnr 2011/KS 0365

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2011 om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset. Motionen remitterades till fastighetsenheten inom konsult- och servicekontoret. Fastighetsenheten har besvarat motionen i bifogad tjänsteskrivelse.Bilagor
Fastighetsenhetens svar på motion om biologiskt avfall och källsortering i kommunhuset.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-12-15 Motion om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset.pdf

§121 Svar på motion om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö

Dnr 2011/KS 0346

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö. Motionen remitterades för besvarande till samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder, vilka har yttrat sig över motionen i bifogade dokument.Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-11-17 motion om fler parkbänkar.pdf
Yttrande kommunala rådet för funktionshinderfrågor motion om fler parkbänkar.pdf
Protokollsutdrag kommunala pensionärsrådet 2012-02-16 motionssvar om fler parkbänkar.pdf
Mijlö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om parkbänkar och papperskorgar.pdf

§122 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från januari 2012 till och med augusti 2012

Dnr 2012/KS 0278

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med augusti 2012 redovisas i bilaga.Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF januari-augusti 2012.pdf

§123 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt demokratiberedningen

Dnr 2012/KS 0112

Beslut

  1. Avsägelsen från Bengt Bergström (C) godkänns.
  2. Till ny ersättare i kommunala rådet för funktionshinder utses Birger Vuorinen (C).
  3. Avsägelsen från Åke Johansson (FP) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Bengt Bergström (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ersättare föreslås Birger Vuorinen (C).

Åke Johansson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i demokratiberedningen.Bilagor
avsägelse demokratiberedningen-21062012120616.pdf
Avsägelse Bengt Bergström.pdf

§124 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder AB 2012-06-28

Dnr 2012/KS 0262

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen 2012-06-28, dnr 2012/KS 0262 11Bilagor
DOC040712-04072012 144804.pdf

§125 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder AB 2012-06-14

Dnr 2012/KS 0245

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen 2012-06-14, dnr 2012/KS 0245 11Bilagor
kommunal borgen tyresö bostäder-18062012095858.pdf

§126 Anmälan av delegationsbeslut om investeringsmedel 2012-06-14

Dnr 2012/KS 0305

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om investeringsmedel 2012-06-14, dnr 2012/KS 0305 10Bilagor
Investeringsbeslut 2012-06-14.pdf

§127 Anmälan av delegationsbeslut om sponsring

Dnr 2012/KS 0251

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om sponsring Tyresö FF 2012-06-18, dnr 2012/KS 0251 012Bilagor
sponsringsavtal tyresö ff-18062012140119.pdf
sponsring tyresö ff delegationsbeslut-20062012094822.pdf

§128 Anmälan av delegationsbeslut om upptagande av lån 2012-08-10

Dnr 2012/KS 0281

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om lån 2012-08-10, dnr 2012/KS 0281 11Bilagor
Delegationsbeslut om lån-10082012114 359.pdf

§129 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden för perioden juni-augusti listas i bifogad rapport.Bilagor
Till hyresgästerna på Diamantgången.doc
Överrenskommelse flyktingmottagande-20082012113031.pdf
Frågor till kommundirektör Bo Renman.pdf
Svar på frågor om folkomröstning-22082012085611.pdf
uppdrag bostadsbyggande socialdepartementet.pdf
mälarkonferens 2012.pdf
fritidssektorn beslut organisationsförändring.pdf
TYRESÖ fritid slutrapport.pdf
intresseanmälan samordnad upphandling.pdf
ekonomiskt stöd nattvandrarna.pdf
Beslut tillämpning pensionsbestämmelser för årsarvoderade.pdf
Månadsbokslut maj.pdf
Revisionsrapport ombyggnad av trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.pdf
AB Vårljus årsstämma 2012 protokoll.pdf
Brev till kommunstyrelsen om tömningsfrekvens på fettavskiljare.pdf
svarsbrev intervall tömning fettavskiljare.pdf
Södertörnsrapport förstudie samordnade varutransporter.pdf
Tyresörapport förstudie samordnade varutransporter.pdf
Meddelanden KS juni till augusti.pdf