Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-02-05

Sammanträde 2019-02-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport februari 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Information om kommunstyrelsens roll i kommunens ekonomi och styrprocess

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens ekonomichef informerar vid sammanträdet om kommunstyrelsens roll i kommunens ekonomi och styrprocess.

3 Nämndplan för kommunstyrelsen 2019

Dnr 2018/KS 0292 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2019 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2019-2021 med aktiviteter för 2019.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan.pdf
Nämndplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan.pdf
Bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan Tekniska kontoret.pdf
Bilaga 2 Riskhanterings- och internkontrollplan Gemensam verksamhet.pdf

4 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag *

Dnr 2019/KS 0044 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-02-21.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning för Tyresö Näringsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivs AB revidering markerad.pdf

5 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0346 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande säkerhetsskyddslag 1996:627 och säkerhetsskyddslag 2018:585 som ersätter och träder i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 och 2018:658 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.

Säkerhetsenheten har arbetat fram förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i säkerhetsskyddsförordningen. Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller samt åtgärder som ska gälla för Tyresö kommun inom området.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-01-23 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse för riktlinjer säkerhetsskydd Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.pdf

6 Arrendeavtal för Hästhagsvikens båtklubb

Dnr KSM-2000-946-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Hästhagsvikens båtklubb godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen. I Hästhagsvikens fall är de huvudsakliga ändringarna ändrat antal båt- och uppläggningsplatser.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190123 §4.pdf
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal undertecknat av båtklubben.pdf

7 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr F5651-18 godkänns.
2. Stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering ges fullmakt att föra kommunens talan i mål nr F5651-18.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Mark- och miljödomstolen (MMD) har förelagt kommunen att yttra sig i ärende F5651-18 gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17 som är en centrumfastighet som ägs av Tyresö Köpcentrum AB (Skandia fastigheter). Kommunen har för att genomföra detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 ansökt om fastighetsreglering för den mark som utgör huvudgata. Lantmäteriet tog ersättningsbeslut i augusti 2018, vilket Tyresö Köpcentrum AB nu överklagat till MMD.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande om att lantmäteriets ersättningsgrund ska stå fast och föreslår att kommunstyrelsen godkänner yttrandet och ger stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering fullmakt att föra kommunens talan i målet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Yttrande F5651-18 2019-01-28.pdf
Yttrande Bilaga 1.pdf
Yttrande bilaga 2.pdf
Yttrande bilaga 3.pdf
Yttrande bilaga 4.pdf
Yttrande bilaga 5.pdf
Nacka TR F5651-18 Aktbil 11.pdf

8 Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog och demokratiprao

Dnr 2017/KS 0240 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisning av uppdragen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen i kommunen med hjälp av några av de förslag som anges i rapporten.
3. Förvaltningen återrapporterar arbetet i slutet av 2019.

Beskrivning av ärendet
I mars 2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att införa ett nytt dialogverktyg i form av mötesplatser för dialog med medborgarna, samt att skapa ett särskilt verktyg med fokus på dialogen med ungdomar. Sedan dess har Tyresöinitiativet lanserats, utvärderats och förbättrats. I februari 2018 gav kommunledningsutskottet kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommuns kommunala förvaltning för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken.

Eftersom Tyresöinitiativet riktar sig till Tyresöbor över 16 år, har det föreliggande uppdraget fokuserat på ungdomsdialogen. I den till ärendet bifogade rapporten görs en genomgång av hur ungdomars engagemang ser ut, andra kommuners erfarenheter av ungdomsdialog samt vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsdialog. Sist i rapporten föreslås några aktiviteter att gå vidare med.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen, ger förvaltningen i uppdrag att utveckla ungdomsdialogen med hjälp av några av rapportens förslag samt att förvaltningen ska återrapportera arbetet i slutet av 2019.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration, protokollsutdrag 2019-01-15 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse, Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog.pdf
Rapport, Ökat engagemang, ungdomsdialog i Tyresö kommun.pdf

9 Ordförandeuppdrag om Granängsringen

Dnr 2019/KS 0049 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen, se nedan ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Tyresö kommun arbetar ständigt med att förbättra tryggheten i kommunen. Generellt är tryggheten god men tre områden sticker ut som mindre trygga: Alléplan, Granängsringens torg och Tyresö centrum. Under 2018 instiftades ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun om att de skulle öka sin närvaro på de platser som upplevs otrygga. Utöver den ökade polisiära närvaron arbetar kommunen i ett brett samarbete med goda krafter i kommunen. Civilsamhället, nattvandrare, engagerade vuxna, föreningar, Tyresö bostäder och andra hyresvärdar, brandförsvaret, Nobina samt kommunens egna väktarresurser används runt om i Tyresö för att förbättra tryggheten.

Trots olika insatser vittnar boende i Granängsringen om att de inte vågar gå ut på grund av den otrygghet som bl a den öppna droghandeln och narkotikaanvändandet skapar. Med anledning av detta behöver kommunen och andra aktörer göra mer för att förbättra tryggheten i Granängsringen. Målsättningen är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor.

Det behövs ett bredare grepp som identifierar ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen är viktig i sammanhanget. Men vi behöver också öka ambitionsnivån och samordna de insatser som redan görs, samt initiera nya insatser.

Därför föreslår jag att kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba med frågan. Gruppen ska vara exekutiv, och bestå av företrädare för i sammanhanget relevanta organ.

Arbetssättet formas av gruppen, men bör också inhämta erfarenheter från andra kommuner, exempelvis Gårdstensmodellen. Gårdstensmodellen är ett exempel från Gårdsten i Göteborgs kommun där man lyckats skapa goda lokala relationer mellan de boende, bostadsbolag, näringsliv, polis och kommun. Gårdsten är det första exemplet på ett bostadsområde som blivit borttaget från polisens lista på utsatta områden och där brottsligheten nu är hälften av genomsnittet i Göteborg.

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0043 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 2019-02-05 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Den 13 december 2018 beslutade fullmäktige om inrättande av ett nytt utskott, hållbarhetsutskottet, under kommunstyrelsen och den 8 januari 2019 antog kommunstyrelsen arbetsordningen för hållbarhetsutskottet. Med anledning av ovanstående och hållbarhetsutskottets ansvarsområde har kommunstyrelseförvaltningen upprättat ett förslag till några mindre justeringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt bifogat dokument med ändringsmarkeringar. Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen förtydligande lydelser vad avser utlämnande av allmän handling samt hänvisning till förvaltningslagen (2017:900) avseende jäv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning markerad.pdf

11 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- X X (C) utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd väljs för ett kalenderår i taget. X X (C) föreslås utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

12 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från från Anna Eriksson (M), Anders Linder (S), Susann Ronström (S) och Henrik Mellström (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare i hållbarhetsutskottet utses Dick Bengtson (M).
3. Till ny ledamot i kommunledningsutskottet utses Susann Ronström (S).
4. Till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet utses Anders Linder (S).
5. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration utses X (SD).

Beskrivning av ärendet
Anna Eriksson (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Dick Bengtson (M).

Susann Ronström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Anders Linder (S).

Anders Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunledningsutskottet. Som ny ledamot i kommunledningsutskottet utses Susann Ronström (S).

Henrik Mellström (SD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration föreslås X (SD).

13 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-01-23
Stadsbyggnadsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-01-23
Hållbarhetsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-01-23

14 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19;01, 19:02, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:5, se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/om-oss/forfattningar.html;jsessionid=CD190AFE6CC71AE8B8C5F3C4B5D7F0F9?folder=19.2c30d6f167c5e8e7c015aa5&sv.url=12.4e0415ee166afb593242341a

Bilagor
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2019.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd, 2019-01-02.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf
Stadsbyggandsförvaltningens månadsrapport december 2018.pdf

§27 Kommundirektörens rapport februari 2019

Dnr 2019/KS 0003 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2019.pdf

§28 Information om kommunstyrelsens roll i kommunens ekonomi och styrprocess

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens ekonomichef informerar vid sammanträdet om kommunstyrelsens roll i kommunens ekonomi och styrprocess.
Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20190205.pdf (166 kb)

§29 Nämndplan för kommunstyrelsen 2019

Dnr 2018/KS 0292 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet antas.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2019 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2019-2021 med aktiviteter för 2019.
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag med hänvisning till det egna budgetförslaget för 2019.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan.pdf
Nämndplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan.pdf
Bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan Tekniska kontoret.pdf
Bilaga 2 Riskhanterings- och internkontrollplan Gemensam verksamhet.pdf

§30 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2019/KS 0044 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-02-21.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Bolagsordning Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§31 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0346 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande säkerhetsskyddslag 1996:627 och säkerhetsskyddslag 2018:585 som ersätter och träder i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 och 2018:658 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.
 
Säkerhetsenheten har arbetat fram förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i säkerhetsskyddsförordningen. Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller samt åtgärder som ska gälla för Tyresö kommun inom området.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-01-23 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse för riktlinjer säkerhetsskydd Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.pdf

§32 Arrendeavtal för Hästhagsvikens båtklubb

Dnr KSM-2000-946-261
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Hästhagsvikens båtklubb godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2018-12-04 § 224 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen. I Hästhagsvikens fall är de huvudsakliga ändringarna ändrat antal båt- och uppläggningsplatser.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Matsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med Hästhagsvikens båtklubb och att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190123 §4.pdf
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal undertecknat av båtklubben.pdf

§33 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17

Dnr KSM 2016-2144-264
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr F5651-18 godkänns.
2. Stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering ges fullmakt att föra kommunens talan i mål nr F5651-18. 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Mark- och miljödomstolen (MMD) har förelagt kommunen att yttra sig i ärende F5651-18 gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17 som är en centrumfastighet som ägs av Tyresö Köpcentrum AB (Skandia fastigheter).

Kommunen har för att genomföra detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 ansökt om fastighetsreglering för den mark som utgör huvudgata. Lantmäteriet tog ersättningsbeslut i augusti 2018, vilket Tyresö Köpcentrum AB nu överklagat till MMD.   Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande om att lantmäteriets ersättningsgrund ska stå fast och föreslår att kommunstyrelsen godkänner yttrandet och ger stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering fullmakt att föra kommunens talan i målet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf Yttrande F5651-18.pdf Yttrande Bilaga 1.pdf Yttrande bilaga 2.pdf Yttrande bilaga 3.pdf Yttrande bilaga 4.pdf Yttrande bilaga 5.pdf Yttrande bilaga 6.pdf

§34 Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog och demokratiprao

Dnr 2017/KS 0240 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av uppdragen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen i kommunen med hjälp av några av de förslag som anges i rapporten.
3. Förvaltningen återrapporterar arbetet i slutet av 2019.
 
Beskrivning av ärendet
I mars 2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att införa ett nytt dialogverktyg i form av mötesplatser för dialog med medborgarna, samt att skapa ett särskilt verktyg med fokus på dialogen med ungdomar. Sedan dess har Tyresöinitiativet lanserats, utvärderats och förbättrats. I februari 2018 gav kommunledningsutskottet kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommuns kommunala förvaltning för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken.
 
Eftersom Tyresöinitiativet riktar sig till Tyresöbor över 16 år, har det föreliggande uppdraget fokuserat på ungdomsdialogen. I den till ärendet bifogade rapporten görs en genomgång av hur ungdomars engagemang ser ut, andra kommuners erfarenheter av ungdomsdialog samt vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsdialog. Sist i rapporten föreslås några aktiviteter att gå vidare med.
 
Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen, ger förvaltningen i uppdrag att utveckla ungdomsdialogen med hjälp av några av rapportens förslag samt att förvaltningen ska återrapportera arbetet i slutet av 2019.
 
Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration, protokollsutdrag 2019-01-15 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse, Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog.pdf
Rapport, Ökat engagemang, ungdomsdialog i Tyresö kommun.pdf

§35 Ordförandeuppdrag om Granängsringen

Dnr 2019/KS 0049 30
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen, se nedan ordförandeförslag.
 
Ordförandeförslag
Tyresö kommun arbetar ständigt med att förbättra tryggheten i kommunen. Generellt är tryggheten god men tre områden sticker ut som mindre trygga: Alléplan, Granängsringens torg och Tyresö centrum. Under 2018 instiftades ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun om att de skulle öka sin närvaro på de platser som upplevs otrygga. Utöver den ökade polisiära närvaron arbetar kommunen i ett brett samarbete med goda krafter i kommunen. Civilsamhället, nattvandrare, engagerade vuxna, föreningar, Tyresö bostäder och andra hyresvärdar, brandförsvaret, Nobina samt kommunens egna väktarresurser används runt om i Tyresö för att förbättra tryggheten.
 
Trots olika insatser vittnar boende i Granängsringen om att de inte vågar gå ut på grund av den otrygghet som bl a den öppna droghandeln och narkotikaanvändandet skapar. Med anledning av detta behöver kommunen och andra aktörer göra mer för att förbättra tryggheten i Granängsringen. Målsättningen är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor.
 
Det behövs ett bredare grepp som identifierar ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen är viktig i sammanhanget. Men vi behöver också öka ambitionsnivån och samordna de insatser som redan görs, samt initiera nya insatser.
 
Därför föreslår jag att kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba med frågan. Gruppen ska vara exekutiv, och bestå av företrädare för i sammanhanget relevanta organ.
 
Arbetssättet formas av gruppen, men bör också inhämta erfarenheter från andra kommuner, exempelvis Gårdstensmodellen. Gårdstensmodellen är ett exempel från Gårdsten i Göteborgs kommun där man lyckats skapa goda lokala relationer mellan de boende, bostadsbolag, näringsliv, polis och kommun. Gårdsten är det första exemplet på ett bostadsområde som blivit borttaget från polisens lista på utsatta områden och där brottsligheten nu är hälften av genomsnittet i Göteborg.
Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20190205.pdf (170 kb)

§36 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0043 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 2019-02-05 och tills vidare.
 
Beskrivning av ärendet
Den 13 december 2018 beslutade fullmäktige om inrättande av ett nytt utskott, hållbarhetsutskottet, under kommunstyrelsen och den 8 januari 2019 antog kommunstyrelsen arbetsordningen för hållbarhetsutskottet. Med anledning av ovanstående och hållbarhetsutskottets ansvarsområde har kommunstyrelseförvaltningen upprättat ett förslag till några mindre justeringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt bifogat dokument med ändringsmarkeringar. Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen förtydligande lydelser vad avser utlämnande av allmän handling samt hänvisning till förvaltningslagen (2017:900) avseende jäv.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§37 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019 - ärendet utgår

§38 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0002 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från från Anna Eriksson (M), Anders Linder (S), Susann Ronström (S) och Henrik Mellström (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare i hållbarhetsutskottet utses Dick Bengtson (M).
3. Till ny ledamot i kommunledningsutskottet utses Susann Ronström (S).
4. Till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet utses Anders Linder (S).
5. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration utses Jörgen Nilsson (SD).
 
Beskrivning av ärendet
Anna Eriksson (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Dick Bengtson (M).
 
Susann Ronström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Anders Linder (S).
 
Anders Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunledningsutskottet. Som ny ledamot i kommunledningsutskottet utses Susann Ronström (S).
 
Henrik Mellström (SD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Jörgen Nilsson (SD).
Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20190205.pdf (153 kb)

§39 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2019

Dnr 2018/KS 0442 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-01-23
Stadsbyggnadsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-01-23
Hållbarhetsutskottet 2019-01-23, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-01-23
Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20190205.pdf (191 kb)

§40 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2019

Dnr 2018/KS 0403 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19;01, 19:02, 19:04, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:5, se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/om-oss/forfattningar.html;jsessionid=CD190AFE6CC71AE8B8C5F3C4B5D7F0F9?folder=19.2c30d6f167c5e8e7c015aa5&sv.url=12.4e0415ee166afb593242341a
 
Bilagor
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2019.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd, 2019-01-02.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf
Stadsbyggandsförvaltningens månadsrapport december 2018.pdf