Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-12-03

Sammanträde 2019-12-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Ett tryggare Granängsringen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordnaren för Ett tryggare Granängsringen ger vid sammanträdet en lägesrapport
om uppdraget.

2 Information om näringslivsverksamheten

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Näringslivschefen informerar vid sammanträdet om kommunens
näringslivsverksamhet.

3 Kommundirektörens rapport december 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig
information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande
karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2019.pdf
Månadsuppföljning oktober 2019-11-19.pdf

4 Samlad redovisning av riskhantering och internkontroll samt plan för uppföljning

Dnr 2019/KS 0335 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras.
2. Plan för uppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
En samlad redovisning lämnas av verksamheterna riskhantering och internkontroll
inför år 2020. De risker som bedömts som mest sannolika och där konsekvenserna
kan bli allvarliga till katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för
att eliminera eller minska riskerna. Dessutom redovisas hur uppföljning ska
säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
noterar redovisningen av riskhantering 2020 och godkänner planen för uppföljning.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Riskhantering och internkontroll Samlad redovisning 2020 samt
plan för uppföljning.pdf

5 Granskningsplan 2020

Dnr 2019/KS 0355 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fastställande av granskningsplan 2020 inom socialtjänsten överlämnas till
arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden.
2. Granskningsplan ska anmälas till kommunstyrelsen.
3. Övriga nämnder kan vid behov beställa kvalitetsgranskningar att genomföras av
stöd- och servicekontoret inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015 fastställt ett program för uppföljning av privata och
kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst,
både upphandlade privata utförare och verksamheter i kommunal regi. Av
programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande
plan för vilka granskningar som ska genomföras under året. Granskningarna utgår
från medborgarperspektivet och ska genomföras av ett fristående granskningsorgan
i kommunen i syfte att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas.

Granskningar av verksamheterna har under cirka 8 år utförts av kvalitetsenheten
inom avdelningen medborgarfokus. Kommundirektören har nu beslutat om en
organisationsförändring från och med 13 januari 2020. Förändringen innebär att
kvalitetsenheten avvecklas men att uppdragen fördelas till andra enheter.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är, i samråd med förvaltningen för liv och
hälsa, att granskningsverksamheten behöver utvecklas och att planeringen för
granskning och uppföljning bör kopplas närmare ansvarig nämnd. Förslaget innebär
att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en
granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2020.pdf

6 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/KS 0350

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för
att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Blivande förvaltningscheferna för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
respektive äldre- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta
om tidpunkt för avvecklingen.

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn med uppdrag att utveckla socialt
arbete genom forskning, utvärdering och utbildning startades 1997 och finansieras
gemensamt av socialnämnder i tio kommuner, däribland Tyresö kommun, vilka
också representeras i en styrgrupp.

En översyn av FoU Södertörn visar att de senaste fem åren inte har gett tillräckliga
resultat för att motivera fortsatt medfinansiering. Förvaltningen för liv och hälsa ser
att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och enklare kan tillgodoses
på andra sätt. Denna slutsats delas av samtliga medlemmar i styrgruppen. Därför
föreslås en avveckling av FoU Södertörn. Förvaltningen för liv och hälsa föreslås få i
uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av
kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete. Förvaltningschef föreslås ges i
uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för avvecklingen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden
bereder ärendet 26 och 27 november 2019. Nämndernas kallelsehandlingar bifogas
ärendet. Protokollsutdrag från nämndernas behandling bifogas ärendet inför
kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-12 Avveckling av
forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn.pdf
Tjänsteskrivelse till äldre- och omsorgsnämnden 2019-11-12 Avveckling av
forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

7 Meningsfulla aktiviteter för ungdomar - för att motarbeta utanförskap och psykisk ohälsa

Dnr 2019/KS 0361 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i minoritetslagen i kraft vars syfte är
att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter. Lagändringarna innebär ett antal
utökade skyldigheter för kommunerna däribland en skyldighet att anta mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.

De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är
samiska, finska, meänkieli (torned alsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har
samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på
mer långtgående åtgärder till stöd för dessa språk.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget till riktlinjer har remitterats till
Tyresö Finska förening för yttrande och beretts i beredningen för medborgardialog
och integration, vilken föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har behandlats i kommunledningsutskottet som föreslår
att kommunstyrelsen antar riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 116.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och mångfald 2019 -11-07 §
25.pdf
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf

9 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beredningen för medborgardialog och integration uppmärksammar årligen
internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga
uppmärksammande av Stockholm Pride.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och
andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att
återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar
följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:
Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar
och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att
beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av
Stockholm Pride.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att beredningen för medborgardialog och integration årligen
uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens
årliga uppmärksammande av Stockholm Pride och noterar redovisningen av
uppdraget.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 117.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2019 -11-07 §
24.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0323 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills
vidare.
2. De revideringar i delegationsordningen som föreslås med anledning av
omorganisationen tillämpas från och med tidpunkten för den nya organisationens
ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
I förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslås i huvudsak
följande förändringar. Vid den senaste revideringen av delegationsordningen angavs
fel utskott för fastighetsfrågor vilket nu rättas och kommunledningsutskottet anges
såsom behörigt organ istället för hållbarhetsutskottet. Bemyndigandet till
tjänstemän avseende upplåtelse av kommunens fastigheter när det gäller arrende,
lokaler och bostäder utökas från ett år till fem år i taget. Med anledning av
kommunens omorganisation så föreslås vissa språkliga justeringar med tillämpning
först från och med det datum då omorganisationen träder ikraft.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förslag till reviderad delegationsordning att gälla tills vidare, samt att de
revideringar som föreslås med anledning av omorganisationen tillämpas från och
med tidpunkten för den nya organisationens ikraftträdande.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har förkortningarna för
kommundirektör och chef för kommunkansliet ändrats till Kdir respektive CfK i
delegationsordningen.

Bilagor
Kommunstyrelsens delegationsordning revidering 191126.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Utkast Kommunstyrelsens delegationsordning revidering 191203
ändringsmarkerad.pdf

11 Redovisning av partistöd för år 2018 samt partistöd för år 2020

Dnr 2019/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av
kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö
kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen.
Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i
den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året
efter det år som redovisningen avser.

Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska göra en
kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Istället anger reglerna att partierna
själva utser en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas
redovisningen. Eftersom partiernas redovisningar bifogas till fullmäktiges protokoll
blir det transparant för bland annat kommunmedborgarna hur respektive parti har
använt partistödet.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier
representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2018 samt ansökan om partistöd 2020.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2018.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Moderata samlingspartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Socialdemokraterna jämte granskningsrapport.pdf
Redovisning av det lokala partistödet SD.PDF
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 - Centerpartiet.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, Liberalerna
Tyresö.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd, Miljöpartiet de Gröna i Tyresö.pdf

12 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2020

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
väljs till kommunledningsutskottet för år 2020 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2020 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
väljs till hållbarhetsutskottet för år 2020 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2020.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt
förslag för 2020.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet
enligt förslag för 2020.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett
kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1
januari - 31 december 2020 framgår i bilaga.

Bilagor
Val till utskott beredning och råd 2020.pdf

13 Förordnande som borglig vigselförrättare

Dnr 2019/KS 0354 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Länsstyrelsen föreslås förordna Anita Mattsson och Mikael Ordenius som borgliga
vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen. Tyresö kommun har i nuläget 13 vigselförrättare förordnade av
länsstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen
att även förordna Anita Mattsson och Mikael Ordenius som vigselförrättare. Anita
Mattsson är idag kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun och har utöver det
en rad olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har varit engagerad i
kommunpolitiken i många år. Mikael Ordenius är vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och sitter också i kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Han jobbar
idag som IT-chef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

14 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott. Motionen föreslås avslås i nedan
ordförandeförslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att slå ihop Hållbarhetsutskottet och
Stadsbyggnadsutskottet. Sverigedemokraterna skriver att orsaken till att det
tidigare Miljö- och stadsbyggnadsutskottet (som egentligen hette Miljö - och
samhällsbyggnadsutskottet) delats upp i två utskott mest troligen handlar om ”att
Socialdemokraterna skulle kunna tilldela sina samarbetspartners i minoritetsstyret
tillräckligt med på årsbasis betalda förtroendeuppdrag”.

Sverigedemokraterna skriver att resultatet av delningen av ”det tidigare
välfungerande utskottet” resulterat i flera inställda möten, då ärendena varit för få
för att motivera genomförande. Sverigedemokraterna tar också upp kommunens
ansträngda ekonomi och att de politiska kostnaderna ökat och att det delvis härrör
från det nya utskottet. Enligt uppgifter som Sverigedemokraterna fått från
ekonomiavdelningen, har kostnaderna för utskotten mellan januari och juli 2019
ökat med 48 000 kr jämfört med 2018.

För att tydliggöra;
Syftet att införa ett Hållbarhetsutskott och dela upp Miljö - och
samhällbyggnadsutskottet, var att lyfta miljö- och klimatfrågorna på strategisk nivå.
Det nya styret, Tillsammans för Tyresö – Socialdemokraterna, Liberalerna och
Miljöpartiet är alla eniga om att det är nödvändigt. Tillsammans för Tyresö har
tillfört resurser för att ta fram ett antal strategidokument som Tyresö kommun
saknar, dessutom är avsikten att arbeta målmedvetet för att kunna bidra till
nationella och regionala miljö- och klimatmål. År 2017 togs beslut om att ta fram ett
miljöprogram, efter en bifallen motion från Miljöpartiet. Detta arbete påbörjades
inte. Inte heller har klimatstrategin reviderats, vilket borde ha gjorts för flera år
sedan. Aktuell hållbarhetsranking visar att Tyresö hamnat på efterkälken. Förra året
hamnade kommunen på plats 155 av 290 kommuner och på plats 24 av 26 i
Stockholms län, med poängen 15,1 av maximalt 41.

Under större delen av förra mandatperioden var Miljö -och
samhällsbyggnadsutskottet tidvis överbelastat. Det var svårt att hinna avsluta
sammanträdena på utsatt tid, och det blev många gånger så att viktiga politiska
diskussioner stressades igenom och kortades av, möjligen med en negativ påverkan
på kvaliteten på besluten. Det kan också ha varit hämmande för de frågor som av
utskottets ordförande ansågs som mer perifira, som t ex strategiska miljö- och
klimatfrågor.

Mot slutet av förra mandatperioden startades bety dlig färre planprocesser upp än
vad som kommunen planerat för i enlighet med översiktsplanen och
bostadförsörjningsplanen. Resultatet har blivit att det inledningsvis under denna
mandatperiod varit onormalt få ärenden att hantera för Stadsbyggnadsutskottet,
och att dess nuvarande ordförande har ställt in vissa möten för att inte slösa på
skattemedel.

Ökade kostnader för politiken handlar om betydligt större förändringar än att i
sammanhanget ringa årsarvoden för ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande tillkommit för ett nytt utskott. Vi har nu gått in i en ny
mandatperiod. Som ett resultat av en bred politisk överenskommelse mellan
samtliga partier som är representerade i fullmäktige, har det inför den nya
mandatperioden genomförts en rad förändringar i den politiska organisation.
Ytterligare två ledamöter och två ersättare har tillkommit i kommunstyrelsen,
gruppledararvodena i kommunstyrelsen har reviderats till förmån för de mindre
oppositionspartierna, vi har skapat en helt ny nämnd, Äldre- och omsorgsnämnden,
och vi har tillfört det politiska systemet ytterligare ett par tjänster som politiska
sekreterare som fördelats mellan partierna enligt en ny fördelningsmodell. Allt detta
sammantaget innebär ökade sidokostnader, t ex i form av nya iPads och fler
utbildningstillfällen. Det är ju högst väsentligt att ledamöterna får vägledning och
gedigen utbildning i det demokratiska systemet för att kunna fatta bra beslut.
Dessutom kan vi konstatera att det varit ett större antal deltagande överlag vid
sammanträdena under 2019 jämfört med under 2018. Det senare är ju väldigt
positivt för den lokala demokratin, det innebär ju att vi har höjt engagemangsnivån
för våra förtroendevalda i kommunen.

Det är naturligt att den demokratiska styrningen av en kommun växer i takt med
kommunen. Därav de förändringar som vi i brett politiskt samförstånd genomfört
inför denna mandatperiod. Blickar vi framåt, kommer vi i nästa mandatperiod
troligen få se fullmäktige utökas med minst 10 nya ledamöter och ett antal nya
ersättare. Just på grund av att kommunen växer, och att vi därmed sannolikt
kommer att passera en befolkningsgräns i kommunallagen för antalet
röstberättigade. Vilket förstås också kommer att öka kostnaderna. Men detta är ju
priset för vårt demokratiska system och det kommunala självstyret!

Det är också naturligt att ett nytt styre i en kommun utvecklar den politiska
organisationen i en riktning som stödjer de politiska prioriteringar man vill se under
en mandatperiod. I detta fall alltså ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, miljö- och
klimat. Det är därför inte så förvånande att just Sverigedemokraterna lägger den
här motionen.

Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i riksdagen som valt att inte ställa sig
bakom klimatmålen, klimatlagen och dess ramverk. I Tyresö är
Sverigedemokraterna varken kända för att driva miljö - och klimatfrågor eller
bostadsbyggande. Tvärtom! Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte
stödjer översiktsplanen som togs fram i bred anda tillsammans med
kommuninvånarna. Likaså är Sverigedemokraterna det parti som näst intill
konsekvent röstat emot alla former av bostadsbyggande i Tyresö.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 119.pdf
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen december 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-11-20, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-11-20
Hållbarhetsutskottet 2019-11-20, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-11-20

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-10-30.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2019-11-13.pdf

16 Kommunstyrelsens meddelanden december 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:39, 19:43, 19:47, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_len
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsprotokoll 2019-10-22.pdf
Missiv Revisionsrapport Granskning av kommunens och Tyresö Bostäders interna
kontroll.pdf
Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen Slutlig.pdf
Missiv Revisionsrapport Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Revisionsrapport Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Rapport Tillsammans för Granängsringen 2019.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport oktober 2019.pdf
Tekniska kontoret månadrapport 20191031.pdf

§213 Information om Ett tryggare Granängsringen

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordnaren för Ett tryggare Granängsringen ger vid sammanträdet en lägesrapport om uppdraget.

§214 Information om näringslivsverksamheten - ärendet utgår

§215 Kommundirektörens rapport december 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2019.pdf
Månadsuppföljning oktober 2019-11-19.pdf

§216 Samlad redovisning av riskhantering och internkontroll samt plan för uppföljning

Dnr 2019/KS 0335 30

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras.
2. Plan för uppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
En samlad redovisning lämnas av verksamheterna riskhantering och internkontroll inför år 2020. De risker som bedömts som mest sannolika och där konsekvenserna kan bli allvarliga till katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för att eliminera eller minska risker na. Dessutom redovisas hur uppföljning ska säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
noterar redovisningen av riskhantering 2020 och godkänner planen för uppföljning.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Riskhantering och internkontroll Samlad redovisning 2020 samt plan för uppföljning.pdf

§217 Granskningsplan 2020

Dnr 2019/KS 0355 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställande av granskningsplan 2020 inom socialtjänsten överlämnas till arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden.
2. Granskningsplan ska anmälas till kommunstyrelsen.
3. Övriga nämnder kan vid behov beställa kvalitetsgransknin gar att genomföras av stöd- och servicekontoret inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015 fastställt ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst, både upphandlade privata utförare och verksamheter i kommunal regi. Av programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras under året. Granskningarna utgår från medborgarperspektivet och ska genomföras av ett fristående granskningsorgan i kommunen i syfte att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas.

Granskningar av verksamheterna har under cirka 8 år utförts av kvalitetsenheten
inom avdelningen medborgarfokus. Kommundirektören har nu beslutat om en
organisationsförändring från och med 13 januari 2020. Förändringen innebär att
kvalitetsenheten avvecklas men att uppdragen fördelas till andra enheter.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är, i samråd med förvaltningen för liv och hälsa, att granskningsverksamheten behöver utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning bör kopplas närmare ansvarig nämnd. Förslaget innebär att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2020.pdf

§218 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/KS 0350 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Blivande förvaltningscheferna för arbetsmarknads- och socialförvaltningen respektive äldre- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för avvecklingen.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-26 § 1096 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn med uppdrag att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning startades 1997 och finansieras gemensamt av socialnämnder i tio kommuner, däribland Tyresö kommun, vilka också representeras i en styrgrupp.

En översyn av FoU Södertörn visar att de senaste fem åren inte har gett tillräckliga resultat för att motivera fortsatt medfinansiering. Förvaltningen för liv och hälsa ser att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och enklare kan tillgodoses på andra sätt. Denna slutsats delas av samtliga medlemmar i styrgruppen. Därför föreslås en avveckling av FoU Södertörn. Förvaltningen för liv och hälsa föreslås få i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete. Förvaltningschef föreslås ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för avvecklingen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden bereder ärendet 26 och 27 november 2019. Nämndernas kallelsehandlingar bifogas ärendet. Protokollsutdrag från nämndernas behandling bifogas ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Blivande förvaltningscheferna för arbetsmarknads- och socialförvaltningen respektive äldre- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för avvecklingen.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för komplettering av hur anknytning till forskning kan ske på annat sätt än genom FoU Södertörn, och yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Inger Gemicioglus (V) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -11-26 § 1096.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -11-27 § 1090.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

§219 Meningsfulla aktiviteter för ungdomar - för att motarbeta utanförskap och psykisk ohälsa

Dnr 2019/KS 0361 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges delegation att underteckna avtal med den vinnande organisationen i enlighet med upphandlingsunderlag i bilaga 1.
2. Under 2020 nyttjas medel till detta enligt bilaga 2.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun genomför nu en upphandling avseende meningsfulla aktiviteter
för barn i årskurs 4-9. Syftet med upphandlingen är att hitta en samarbetspartner för ett långsiktigt socialt arbete med skolungdomar i några av skolorna i Tyresö kommun.

För att den tilltänkta samarbetspartnern ska kunna genomföra uppdraget är det
tänkt att Tyresö kommun ska bidra med medel. Mot bakgrund av att Tyresö kommuns budget för 2020 redan har fastställts av kommunfullmäktige föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medel till detta samarbete avseende år 2020 ska avsättas från den post som finns till kommunstyrelsens förfogande, samt att
kommundirektören ges delegation att underteckna avtal med den vinnande
organisationen i enlighet med upphandlingsunderlag i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören delegation att underteckna avtal med den vinnande organisationen i enlighet med upphandlingsunderlag i bilaga 1 samt att medel till
detta under 2020 nyttjas enligt bilaga 2.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar att upphandlingen avbryts och anbudsunderlaget omarbetas så att även Tyresös föreningar har möjlighet att lägga anbud. Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) stödjer Dick Bengtsons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Dick Bengtson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Meningsfulla aktiviteter för ungdomar.pdf
Bilaga 1 Upphandlingsunderlag meningsfulla aktiviteter för barn.pdf

§220 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i minoritetslagen i kraft vars syfte är att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter. Lagändringarna innebär ett antal utökade skyldigheter för kommunerna däribland en skyldighet att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.

De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på mer långtgående åtgärder till stöd för dessa språk.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget till riktlinjer har remitterats till Tyresö Finska förening för yttrande och beretts i beredningen för medborgardialog och integration, vilken föreslår att kommunstyrelsen antar
riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har behandlats i kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 116.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och mångfald 2019 -11-07 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf

§221 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Beredningen för medborgardialog och integration uppmärksammar årligen internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att för medborgarna synliggöra dessa dagar, samt övriga dagar/evenemang som kommunen uppmärksammar.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar
följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:
Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att beredningen för medborgardialog och integr ation årligen uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride och noterar redovisningen av uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att 1) beredningen för medborgardialog och integration årligen uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag
samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride, 2)
redovisningen av uppdraget noteras, samt 3) kommundirektören ges i uppdrag att för medborgarna synliggöra dessa dagar, samt övriga dagar/evenemang som
kommunen uppmärksammar.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att beredningen för medborgardialog och integration årligen uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag men inte deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 117.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2019 -11-07 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf
SD yrkande Temadagar som kommunen bör uppmärksamma.pdf

§222 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0323 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.
2. De revideringar i delegationsordningen som föreslås med anledning av
omorganisationen tillämpas från och med tidpunkten för den nya organisationens ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
I förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslås i huvudsak följande förändringar. Vid den senaste revider ingen av delegationsordningen angavs fel utskott för fastighetsfrågor vilket nu rättas och
kommunledningsutskottet anges såsom behörigt organ istället för hållbarhetsutskottet. Bemyndigandet till tjänstemän avseende upplåtelse av
kommunens fastigheter när det gäller arrende, lokaler och bostäder utökas från ett år till fem år i taget. Med anledning av kommunens omorganisation så föreslås vissa språkliga justeringar med tillämpning först från och med det datum då omorganisationen träder ikraft.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förslag till reviderad delegationsordning att gälla tills vidare, samt att de
revideringar som föreslås med anledning av omorganisationen tillämpas från och med tidpunkten för den nya organisationens ikraftträdande.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har förkortningarna för kommundirektör och chef för kommunkansliet ändrats till Kdir respektive CfK i delegationsordningen.

Bilagor
Kommunstyrelsens delegationsordning revidering 191126.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§223 Redovisning av partistöd för år 2018 samt partistöd för år 2020

Dnr 2019/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelnings principer som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska göra en
kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Istället anger reglerna att partierna själva utser en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Eftersom partiernas redovisningar bifogas till
fullmäktiges protokoll blir det transparant för bland annat kommunmedborgarna hur respektive parti har använt partistödet.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2018 samt ansökan om partistöd 2020.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2018.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Moderata samlingspartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Socialdemokraterna jämte granskningsrapport.pdf
Redovisning av det lokala partistödet SD.PDF
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 - Centerpartiet.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte gransknings rapport, Liberalerna
Tyresö.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd, Miljöpartiet de Gröna i Tyresö.pdf

§224 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari-31 december 2020

Dnr 2019/KS 0002 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2020 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2020 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2020 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2020.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2020.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2020.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2020 framgår i bilaga.

Bilagor
Val till utskott beredning och råd 2020.pdf

§225 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Dnr 2019/KS 0354 001

Kommunstyrelsens beslut
- Länsstyrelsen föreslås förordna Anita Mattsson och Mikael Ordenius som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 2022-12-31.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen. Tyresö kommun har i nuläget 13 vigselförrättare förordnade av
länsstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att även förordna Anita Mattsson och Mikael Ordenius som vigselförrättare. Anita Mattsson är idag kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun och har utöver det en rad olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har varit engagerad i kommunpolitiken i många år. Mikael Ordenius är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och sitter också i kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Han jobbar idag som IT-chef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§226 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott. Motionen föreslås avslås i nedan ordförandeförslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att slå ihop Hållbarhetsutskottet och Stadsbyggnadsutskottet. Sverigedemokraterna skriver att orsaken till att det
tidigare Miljö- och stadsbyggnadsutskottet (som egentligen hette Miljö - och
samhällsbyggnadsutskottet) delats upp i två utskott mest troligen handlar om ”att Socialdemokraterna skulle kunna tilldela sina samarbetspartners i minoritetsstyret tillräckligt med på årsbasis betalda förtroendeuppdrag”.

Sverigedemokraterna skriver att resultatet av delningen av ”det tidigare välfungerande utskottet” resulterat i flera inställda möten, då ärendena varit för få för att motivera genomförande. Sverigedemokraterna tar också upp kommunens ansträngda ekonomi och att de politiska kostnaderna ökat och att det delvis härrör från det nya utskottet. Enligt uppgifter som Sverigedemokraterna fått från ekonomiavdelningen, har kostnaderna för utskotten mellan januari och juli 2019 ökat med 48 000 kr jämfört med 2018.

För att tydliggöra;
Syftet att införa ett Hållbarhetsutskott och dela upp Miljö - och samhällbyggnadsutskottet, var att lyfta miljö- och klimatfrågorna på strategisk nivå. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö – Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är alla eniga om att det är nödvändigt. Tillsammans för Tyresö har tillfört resurser för att ta fram ett antal strategidokument som Tyresö kommun saknar, dessutom är avsikten att arbeta målmedvetet för att kunna bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål. År 2017 togs beslut om att ta fram ett miljöprogram, efter en bifallen motion från Miljöpartiet. Detta arbete påbörjades inte. Inte heller har klimatstrategin reviderats, vilket borde ha gjorts för flera år sedan. Aktuell hållbarhetsranking visar att Tyresö hamnat på efterkälken. Förra året hamnade kommunen på plats 155 av 290 kommuner och på plats 24 av 26 i Stockholms län, med poängen 15,1 av maximalt 41.

Under större delen av förra mandatperioden var Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet tidvis överbelastat. Det var svårt att hinna avsluta
sammanträdena på utsatt tid, och det blev många gånger så att viktiga politiska
diskussioner stressades igenom och kortades av, möjligen med en negativ påverkan på kvaliteten på besluten. Det kan ocks å ha varit hämmande för de
frågor som av utskottets ordförande ansågs som mer perifira, som t ex strategiska miljö- och klimatfrågor.

Mot slutet av förra mandatperioden startades betydlig färre planprocesser upp än vad som kommunen planerat för i enlighet med översiktsplanen och bostadförsörjningsplanen. Resultatet har blivit att det inledningsvis under denna
mandatperiod varit onormalt få ärenden att hantera för Stadsbyggnadsutskottet, och att dess nuvarande ordförande har ställt in vissa möten för att inte slösa på
skattemedel.

Ökade kostnader för politiken handlar om betydligt större förändringar än att i
sammanhanget ringa årsarvoden för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande tillkommit för ett nytt utskott. Vi har nu gått in i en ny mandatperiod. Som ett resultat av en bred politisk överenskommelse mellan samtliga partier som är representerade i fullmäktige, har det inför den nya mandatperioden genomförts en rad förändringar i den politiska organisation.
Ytterligare två ledamöter och två ersättare har tillkommit i kommunstyrelsen,
gruppledararvodena i kommunstyrelsen har reviderats till förmån för de mindre oppositionspartierna, vi har skapat en helt ny nämnd, Äldre - och omsorgsnämnden, och vi har tillfört det politiska systemet ytterligare ett par
tjänster som politiska sekreterare som fördelats mellan partierna enligt en ny
fördelningsmodell. Allt detta sammantaget innebär ökade sidokostnader, t ex i form av nya iPads och fler utbildningstillfällen. Det är ju högst väsentligt att
ledamöterna får vägledning och gedigen utbildning i det demokratiska systemet för att kunna fatta bra beslut. Dessutom kan vi konstatera att det varit ett större
antal deltagande överlag vid sammanträdena under 2019 jämfört med under 2018. Det senare är ju väldigt positivt för den lokala demokratin, det innebär ju att vi har höjt engagemangsnivån för våra förtroendevalda i kommunen.

Det är naturligt att den demokratiska styrningen av en kommun växer i takt med kommunen. Därav de förändringar som vi i brett politiskt samförstånd genomfört inför denna mandatperiod. Blickar vi framåt, kommer vi i nästa mandatperiod troligen få se fullmäktige utökas med minst 10 nya ledamöter och ett antal nya ersättare. Just på grund av att kommunen växer, och att vi därmed sannolikt kommer att passera en befolkningsgräns i kommunallagen för antalet röstberättigade. Vilket förstås också kommer att öka kostnaderna. Men detta är ju priset för vårt demokratiska system och det kommunala självstyret!

Det är också naturligt att ett nytt styre i en kommun utvecklar den politiska
organisationen i en riktning som stödjer de politiska prioriteringar man vill se under en mandatperiod. I detta fall alltså ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, miljö- och klimat. Det är därför inte så förvånande att just Sverigedemokraterna
lägger den här motionen.

Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i riksdagen som valt att inte ställa sig
bakom klimatmålen, klimatlagen och dess ramverk. I Tyresö är Sverigedemokraterna varken kända för att driva miljö- och klimatfrågor eller
bostadsbyggande. Tvärtom! Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte
stödjer översiktsplanen som togs fram i bred anda tillsammans med kommuninvånarna. Likaså är Sverigedemokraterna det parti som näst intill konsekvent röstat emot alla former av bostadsbyggande i Tyresö.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen med stöd av Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD).

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget om att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 119.pdf
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf

§227 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen december 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-11-20, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-11-20
Hållbarhetsutskottet 2019-11-20, se http://insynsverige.se/tyreso hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-11-20

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-10-30.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2019-11-13.pdf
Delegationsbeslut om inhyrning av kyrkans lokal till träffpunkt för äldre 191128.pdf

§228 Kommunstyrelsens meddelanden december 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 19:39, 19:43, 19:47, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsprotokoll 2019 -10-22.pdf
Missiv Revisionsrapport Granskning av kommunen s och Tyresö Bostäders interna kontroll.pdf
Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen Slutlig.pdf
Missiv Revisionsrapport Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Revisionsrapport Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Rapport Tillsammans för Granängsringen 2019.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport oktober 2019.pdf
Tekniska kontoret månadrapport 20191031.pdf