Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-05-05

Sammanträde 2020-05-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 5 maj 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Månadsuppföljning 2020 Mars.pdf

2 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 30.pdf
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

3 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 31.pdf
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

4 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för
Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 32.pdf
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

5 Revidering av verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0127 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2. Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i dag nitton definierade verksamhetsområden (VO:n) av olika storlek. Ordningen har inneburit att ett stort antal dokument har tagits fram. En översyn har gjorts för att minska antalet verksam hetsområden till tretton, genom att framför allt lägga ihop de tekniska och samhällsbyggande verksamhetsområdena till ett nytt VO. Samtidig föreslås en övergång till rapportering per nämnd snarare än per VO. För kommunstyrelsens förvaltning görs en egen rapport för samhällsbyggnadskontoret och en för övriga KSF. I förslaget tydliggörs även gränsdragningen mellan det politiska verksamhetsområdet och övriga VO:n.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområden.pdf

6 Förslag till tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3. Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2021-2022 samt förslag till aktiviteter för 2021 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtaga ndet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även beslutar att Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:

1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3. Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 33.pdf
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2020 -03-11 §11.pdf
Tillgänglighetsplan 2021 förslag 20100313.pdf

7 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Dnr 2020/KS 0107 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapport till kommunstyrelsen den 13 januari 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar till revisionen med kommentarer till deras rekommendationer och utvecklingsområden och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till
räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

8 Svar på remiss över Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län, Dnr 5119-1397-2020

Dnr KSM2020-289/212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar över förslag till
naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut remiss med förslag till naturvårdsstrategi för arbete med skyddsvärda ekar i Stockholms län. I strategin föreslås åtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena i länets värdefulla ekområden. Det kan till exempel gälla att inventera, friställa, restaurera och beskära värdefulla ekar eller ekmiljöer. Tyresö ingår i ekvärdetrakt 5, Lidingö – Nacka – Tyresö. Större delen av Tyresös särskilt värdefulla ekar och ekmiljöer ingår i denna ektrakt. Det gäller ekar i villaträdgårdar, hos större enskilda markägare, statliga marker inom Tyresta och i kommunens naturmarker så väl i skyddade som icke skyddade områden samt i naturreservat som har privat ägare.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och
föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som sitt svar till Länsstyrelsen. Förvaltningen ser strategin för länets värdefulla ekbestånd som en viktig del i hållbarhetsarbetet i kommunen och avser att arbeta för att de prioriterade åtgärder som behövs ska kunna genomföras. Det finns ett behov av att Länsstyrelsen ges medel även för kommuner och enskilda markägare att söka till delar av arbetet under kommande år för att genomföra strategin, till exempel via LONA-medlen. Förvaltningen anser att det är bra att Länsstyrelsen tar fram informationsmaterial om ekstrategin och dess arbeten till de olika deltagarna i arbetet för att främja länets bestånd av värdefulla ekar och ekmiljöer.

Kommunens del i arbetet med att genomföra naturvårdsstrategin för länets värdefulla ekar och ekmiljöer finansieras förslagsvis med tre olika delar. Dels genom en omprioritering av driftanslaget för natur och park, dels genom sökt statlig delfinansiering via länets medel för lokala naturvårdssatsningar, så kallade LONA-anslag och till sist genom att ta upp behov av tillskott för åtgärder i kommunens budgetarbete under projekttiden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss över naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och
ekmiljöer i Stockholms län.pdf
20200217 REMISS Strategi skyddsvarda ekar missiv Lst.docx.pdf
20200217 REMISS Naturvardsstrategi skyddsvarda ekar ISBN 978-91-7937-002-2 WEBB.pdf

9 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr KSM2020-371/212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budget om 1 750 000 kronor för konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2. Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern
konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess.

Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen föreslås till 1 750 000 kronor. Se bifogat PM om budgetbeslut. Installation av antaget konstverk samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen, som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur - och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19’.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att kommunstyrelsen godkänner budget och förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 §7.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilder- Konstnärliga gestaltningar Norra Tyresö Centrum- Entréplats Tyresövallen och Mönster till markgaller.pdf
PM Beslut om budget för konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 19.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf

10 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr KSM2020-372/212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budget om 600 000 kronor för konstnärlig gestaltning för mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2. Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av
mönsteruppdraget har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess.

Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller föreslås till 600 000 kronor. Se
bifogat PM om budgetbeslut. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, mönster till markgaller som i detta ärendets
fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det
förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur - och
fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 20’.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att kommunstyrelsen godkänner budget och förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 §8.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf
Bilder- Konstnärliga gestaltningar Norra Tyresö Centrum- Entréplats Tyresövallen och Mönster till markgaller.pdf
PM Beslut om budget för konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 20.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf

11 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dnr 2020/KS 0106 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunens verksamheter har det länge funnits behov av regler för en enhetlig hantering av allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. Dessa
handlingar saknar ett bestående värde och föreslås kunna gallras när de har blivit betydelselösa för verksamheterna. Ekonomiska skäl är en anledning till att gallra handlingarna. En väl genomförd gallring bidrar till att bevara en god ordning i arkiven, motverkar platsbrist och sänker förvaringskostnaderna. Gallringen minskar även risken för att sökbarheten i verksamhetens system försämras.

Rutinen för arkiv- och informationsförvaltning planeras revideras och kompletteras med förslaget om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad
förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar,
nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv - och
informationsförvaltning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar av ringa betydelse.pdf

12 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0114 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga materiella förändringarna är uppdateringar med anledning av nya organisationen inom
samhällsbyggnadskontoret som börjar gälla den 1 maj 2020, utökat antal delegater, tydliggörande av upphandlingsprocessen och tillägg om uppnådd pensionsålder enligt LAS.

Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden
genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla tills
vidare

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 36..pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med synliga ändringsmarkeringar.pdf

13 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Anna Lund (KD) och Jairo Correa (V) godkänns.
2. Ulf Perbo (KD) utses som ny ersättare i kommunledningsutskottet.
3. Mattias Eriksson (KD) utses som ersättare i hållbarhetsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Anna Lund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i
kommunledningsutskottet föreslås Ulf Perbo (KD) och som ny ersättare i
hållbarhetsutskottet föreslås Mattias Eriksso n (KD).

Jairo Correa (V) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Fyllnadsval planeras ske vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

14 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvar ad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, reflektion och kollegialt lärande är en
grundförutsättning för en god arbetsmiljö inom vård och omsorg. Att erbjuda våra anställda reflektionstid, spegling och teammöten är ett led i vara en attraktiv arbetsgivare en det stärker också kvaliteten i välfärden, då personalen höjer sin kompetens. Därför är det positivt att vi redan dag erbjuder det i flera olika former för personalen.

Reflektionstid i olika former ger personalen bättre förutsättning ar att orka med ett arbete som ofta innebär hög belastning, såväl fysiskt som psykiskt. Motionärerna har helt rätt i att vi hela tiden behöver arbeta med insatser för en bättre arbetsmiljö. Äldreomsorg är generellt en bransch med hög personalomsättning, även om omsättningen i Tyresös kommunala hemtjänst är låg. Det är något vi ständigt behöver aktualisera så att vi även fortsättningsvis kan behålla personal med hög kompetens och kunna rekrytera framtida behov.

Bedömningen är att motionärerna är inne på rätt spår, reflektionstid är något vi ska ha och fortsätta arbeta med. Idag har vi, precis som förvaltningen redogör för, stora möjligheter för detta och det är idag ett naturligt inslag i arbetsmiljön. Däremot kan det finnas behov för en mer specificerad reflektion och därför är förvaltningens påbörjade arbete glädjande, vi räknar med att det faller väl ut.

Med anledning av att personalen idag erbjuds reflektionstid i olika former och att förvaltningen redan har påbörjat ett arbete för att utveckla det, så föreslås att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 37.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

15 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att:
1. Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
2. Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har genom Anders Wickberg lagt en motion till kommunfullmäktige i Tyresö som syftar till att Tyresö kommun ska bryta mot svensk lagstiftning. Det finns ingen vilja eller intention från Tillsammans för Tyresö att tillmötesgå detta. Kommunfullmäktigeledamot har enligt svensk lagstiftning möjlighet att lägga motioner som uppmanar att bryta mot lagen, det kan vi inte hindra.

Motioner som syftar till att driva kommunen framåt är ett oerhört viktigt inslag i den lokala demokratin. Styrets uppfattning är att den här motionen inte kan anses kvalificera i den kategorin. Snarare att det är ett oansvarigt sätt att slösa med tjänstepersoners och politikers tid och skattebetalarnas pengar. Det bästa vi kan göra är att minimera den tid våra tjänstepersoner tvingas lägga på den här typen av meningslösheter, varför motionen inte kommer att passera någon förvaltning som brukligt, utan beredas direkt i kommunstyrelsen.

Motionären hävdar att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är olaglig utifrån det kommunala självstyret, och att det är kommunens uppgift att pröva detta. Frågan om en eventuell inskränkning av det kommunala självstyret har beaktats och belysts när lagen togs fram (Prop 2015/16:54 s 27 ff samt s 46 f). I korthet kom man fram till att det allmänna
intresset att förbättra förutsättningarna för nyanlända vägde över inskränkningen av det kommunala självstyret och att den skyldighet som lagen föreskriver för kommunerna ändå bedöms som godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen. Lagrådet som också yttrat sig hade inget att erinra mot lagförslaget.

Motionären framhåller även att anvisningsbesluten ska överklagas. Även här blottar motionären sin okunskap då det tydligt framgår av 9 § i lagen att beslut som fattas enligt lagen inte får överklagas (s.k. överklagandeförbud).

I övrigt innehåller motionen en rad felaktigheter och saknar helt verklighetsförankring. Som förtroendevald i det högst beslutande organet i kommunen har man också ett personligt ansvar att hålla sig någorlunda uppdaterad. Det finns också möjlighet för samtliga partier i kommunfullmäktige att hämta kunskap i samtliga nämnder och utskott.

Flyktingkrisen 2015 har inte fått några effekter på kommunens försörjningsstöd som helhet. Kostnaden för försörjningsstöd har legat på samma nivå sedan 2015 och per invånare har kostnaden istället sjunkit med 20 %. Även arbetslöshetsstatistiken ligger på samma nivå som innan flyktingkrisen och värt att nämna är att Tyresö placerar sig bra i jämförelse med andra kommuner inom båda områdena.

Arbetsmarknadsenheten och etableringscentrum har under lång tid gjort ett fantastiskt arbete med våra nya tyresöbor. De allra flesta nyanlända kommer ut i
arbete, egen försörjning eller studier långt innan etableringstiden går ut.

Motionären har tidigare också vid ett flertal tillfällen blivit upplyst om att det inte är korrekt att 10 % av lediga bostäder går till nyanlända. Att fortsätta hävda samma sak gör det inte mer sant. 10 % av Tyresö Bostäders lediga lägenheter går till kommunens socialförvaltning som sedan fördelar lägenheterna där de behövs som mest. Det kan till exempel handla om våldsutsatta kvinnor eller barnfamiljer som blivit vräkta.

Med bakgrund av det ytterst olämpliga i att fatta uppenbart olagliga beslut i
kommunfullmäktige bör motionen avslås.

Bilagor
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-04-22, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2020-04-22
Stadsbyggnadsutskottet 2020-04-22, se https://insynsverige.se/tyreso stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-04-22

Bilagor
Ordförandebeslut om inställda strategidagar.pdf
Delegationsbeslut om ersättning för felaktigt borttagna träd och del av häck
Flåhackebacken 7.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden 5 maj 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:16; 20:17, 20:18, 20:19, 20:21, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2020 -03-13.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2020-04-02.pdf
Södertörnskommunernas Årsredovisning och bokslut 2019.pdf
Södertörnskommunernas verksamhetsplan handlingsplan och budget 2020.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2020.pdf
Revisorerna Missiv - Uppföljande granskning.pdf
Revisorerna Uppföljning av granskningar 2017 Tyresö kommun.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Protokoll 2020-01-29 §26 GDPR.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Rapport GDPR.pdf
Månadsrapport mars 2020 mät- och kartenheten 200305-200406.pdf

§65 Kommundirektörens rapport 5 maj 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 5 maj 2020.pdf
Månadsuppföljning 2020 Mars.pdf
020428 Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun ochstadsdel.pdf
200425  Ärende återrapportering.pdf

§66 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 30.pdf
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

§67 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras. 
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 31.pdf
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

§68 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 32.pdf
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf 
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

§69 Revidering av verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0127 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.  Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs.  Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget. 
2.  Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har i dag nitton definierade verksamhetsområden (VO:n) av olika
storlek. Ordningen har inneburit att ett stort antal dokument har tagits fram.  En översyn har gjorts för att minska antalet verksamhetsområden till tretton, genom att framför allt lägga ihop de tekniska och samhällsbyggande verksamhetsområdena till ett nytt VO.  Samtidig föreslås en övergång till rapportering per nämnd snarare än per VO.  För kommunstyrelsens förvaltning görs en egen rapport för samhällsbyggnadskontoret och en för övriga KSF. I förslaget tydliggörs även gränsdragningen mellan det politiska verksamhetsområdet och övriga VO:n.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
 
1.  Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2.  Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområden.pdf

§70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3.  Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2021-2022 samt förslag till aktiviteter för 2021 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även beslutar att
Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
 
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3.  Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyre lsen beslutar att:
 
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3.  Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 33.pdf
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2020 -03-11 §11.pdf
Tillgänglighetsplan 2021 förslag 20100313.pdf

§71 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Dnr 2020/KS 0107 016

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.
 
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapport till kommunstyrelsen den 13 januari 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar till revisionen med kommentarer till deras rekommendationer och utvecklingsområden och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyre lsens svar på
revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till
räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

§72 Svar på remiss över Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län, Dnr 5119-1397-2020

Dnr KSM2020-289/212

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar över förslag till
naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län.
 
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut remiss med förslag till naturvårdsstrategi för arbete med skyddsvärda ekar i Stockholms län. I strategin
föreslås åtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena i länets värdefulla
ekområden. Det kan till exempel gälla att inventera, friställa, restaurera och
beskära värdefulla ekar eller ekmiljöer. Tyresö ingår i ekvärdetrakt 5, Lidingö  –
Nacka – Tyresö. Större delen av Tyresös särskilt värdefulla ekar och ekmiljöer
ingår i denna ektrakt. Det gäller ekar i villaträdgårdar, hos större enskilda markägare, statliga marker inom Tyresta och i kommunens naturmarker så väl i
skyddade som icke skyddade områden samt i naturreservat som har privat ägare.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och
föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som sitt svar till Länsstyrelsen. Förvaltningen ser strategin för länets värdefulla ekbestånd som en viktig del i hållbarhetsarbetet i kommunen och avser att arbeta för att de prioriterade åtgärder som behövs ska kunna genomföras. Det finns ett behov av att Länsstyrelsen ges medel även för kommuner och enskilda markägare att söka till delar av arbetet under kommande år för att genomföra strategin, till exempel via LONA-medlen. Förvaltningen anser att det är bra att Länsstyrelsen tar fram
informationsmaterial om ekstrategin och dess arbeten till de olika deltagarna i arbetet för att främja länets bestånd av värdefulla ekar och ekmiljöer.
 
Kommunens del i arbetet med att genomföra naturvårdsstrategin för länets
värdefulla ekar och ekmiljöer finansieras förslagsvis med tre olika delar. Dels genom en omprioritering av driftanslaget för natur och park, dels genom sökt
statlig delfinansiering via länets medel för lokala naturvårdssatsningar, så kallade LONA-anslag och till sist genom att ta upp behov av tillskott för åtgärder i kommunens budgetarbete under projekttiden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar över förslag till naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordföra ndeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss över naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och
ekmiljöer i Stockholms län.pdf
20200217 REMISS Strategi skyddsvarda ekar missiv Lst.docx.pdf
20200217 REMISS Naturvardsstrategi skyddsvarda ekar ISBN 978-91-7937-002-2 WEBB.pdf

§73 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr KSM2020-371/212

Kommunstyrelsens beslut
1.  Budget om 2 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2.  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är
fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess.
 
Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen föreslås till 2 000 000 kronor. Se bifogat PM om budgetbeslut. Installation av antaget konstverk samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022. 
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen, som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur - och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19’. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att kommunstyrelsen godkänner budget och förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
1.  Budget om 2 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning för Entréplats
Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2.  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 §7.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilder- Konstnärliga gestaltningar Norra Tyresö Centrum- Entréplats Tyresövallen och Mönster till markgaller.pdf
PM Beslut om budget för konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf

§74 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr KSM2020-372/212

Kommunstyrelsens beslut
1.  Budget om 600 000 kronor för konstnärlig gestaltning för mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2.  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av mönsteruppdraget har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. 
 
Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller föreslås till 600 000 kronor. Se
bifogat PM om budgetbeslut. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, mönster till markgaller som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det
förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur- och
fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 20’. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att kommunstyrelsen godkänner budget och förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  Budget om 600 000 kronor för konstnärlig gestaltning för mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns och finansieras inom Norra Tyresö Centrum-projektet.
2.  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 §8.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf
Bilder- Konstnärliga gestaltningar Norra Tyresö Centrum- Entréplats Tyresövallen och Mönster till markgaller.pdf
PM Beslut om budget för konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 20.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf

§75 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dnr 2020/KS 0106 008

Kommunstyrelsens beslut
-  Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.
 
Beskrivning av ärendet
Inom kommunens verksamheter har det länge funnits behov av regler för en enhetlig hantering av allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. Dessa
handlingar saknar ett bestående värde och föreslås kunna gallras när de har blivit betydelselösa för verksamheterna. Ekonomiska skäl är en anledning till att gallra handlingarna. En väl genomförd gallring bidrar till att bevara en god ordning i arkiven, motverkar platsbrist och sänker förvaringskostnaderna. Gallringen minskar även risken för att sökbarheten i verksamhetens system försämras.
 
Rutinen för arkiv- och informationsförvaltning planeras revideras och kompletteras med förslaget om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad
förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar,
nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv - och
informationsförvaltning.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar av ringa betydelse.pdf

§76 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0114 003

Kommunstyrelsens beslut
-  Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga materiella förändringarna är uppdateringar med anledning av nya organisationen inom
samhällsbyggnadskontoret som börjar gälla den 1 maj 2020, utökat antal delegater, tydliggörande av upphandlingsprocessen och tillägg om uppnådd
pensionsålder enligt LAS.
 
Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden
genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla tills
vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla tills vidare. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsens delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med synliga ändringsmarkeringar.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 36..pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§77 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Avsägelserna från Anna Lund (KD) och Jairo Correa (V) godkänns.
2.  Ulf Perbo (KD) utses som ersättare i kommunledningsutskottet. 
3.  Mattias Eriksson (KD) utses som ersättare i hållbarhetsutskottet. 
 
Beskrivning av ärendet
Anna Lund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i
kommunledningsutskottet och hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i
kommunledningsutskottet föreslås Ulf Perbo (KD) och som ny ersättare i
hållbarhetsutskottet föreslås Mattias Eriksson (KD). 
 
Jairo Correa (V) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Fyllnadsval planeras ske vid
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsägelserna från Anna Lund (KD) och Jairo Correa (V) samt utser Ulf Perbo (KD) till ersättare i kommunledningsutskottet och Mattias Eriksson (KD) till ersättare i hållbarhetsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§78 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.
 
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvar ad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, reflektion och kollegialt lärande är en
grundförutsättning för en god arbetsmiljö inom vård och omsorg. Att erbjuda våra anställda reflektionstid, spegling och teammöten är ett led i vara en attraktiv arbetsgivare en det stärker också kvaliteten i välfärden, då personalen höjer sin kompetens. Därför är det positivt att vi redan dag erbjuder det i flera olika former för personalen. 
 
Reflektionstid i olika former ger personalen bättre förutsättning ar att orka med ett arbete som ofta innebär hög belastning, såväl fysiskt som psykiskt. Motionärerna har helt rätt i att vi hela tiden behöver arbeta med insatser för en
bättre arbetsmiljö. Äldreomsorg är generellt en bransch med hög personalomsättning, även om omsättningen i Tyresös kommunala hemtjänst är låg. Det är något vi ständigt behöver aktualisera så att vi även fortsättningsvis kan behålla personal med hög kompetens och kunna rekrytera framtida behov.
 
Bedömningen är att motionärerna är inne på rätt spår, reflektionstid är något vi ska ha och fortsätta arbeta med. Idag har vi, precis som förvaltningen redogör för, stora möjligheter för detta och det är idag ett naturligt inslag i arbetsmiljön.
Däremot kan det finnas behov för en mer specificerad reflektion och därför är
förvaltningens påbörjade arbete glädjande, vi räknar med att det faller väl ut.
 
Med anledning av att personalen idag erbjuds reflektionstid i olika former och
att förvaltningen redan har påbörjat ett arbete för att utveckla det, så föreslås att
motionen ska anses besvarad.  

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 37.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§79 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att: 
-  Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
-  Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.
 
Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås. 

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har genom Anders Wickberg lagt en motion till kommunfullmäktige i Tyresö som syftar till att Tyresö kommun ska bryta mot svensk lagstiftning. Det finns ingen vilja eller intention från Tillsammans för Tyresö att tillmötesgå detta. Kommunfullmäktigeledamot har enligt svensk lagstiftning möjlighet att lägga motioner som uppmanar  att bryta mot lagen, det
kan vi inte hindra.
 
Motioner som syftar till att driva kommunen framåt är ett oerhört viktigt inslag i den lokala demokratin. Styrets uppfattning är att den hä r motionen inte kan anses kvalificera i den kategorin. Snarare att det är ett oansvarigt sätt att slösa med tjänstepersoners och politikers tid och skattebetalarnas pengar. Det bästa vi kan göra är att minimera den tid våra tjänstepersoner tvingas lägga på den här
typen av meningslösheter, varför motionen inte kommer att passera någon förvaltning som brukligt, utan beredas direkt i kommunstyrelsen.
 
Motionären hävdar att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är olaglig utifrån det kommunala självstyret, och att det är kommunens uppgift att pröva detta. Frågan om en eventuell inskränkning av det kommunala självstyret har beaktats och belysts när lagen togs fram (Prop 2015/16:54 s 27 ff samt s 46 f). I korthet kom man fram till att det allmänna intresset att förbättra förutsättningarna för nyanlända vägde över inskränkningen av det kommunala självstyret och att den skyldighet som lagen föreskriver för kommunerna ändå bedöms som godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen. Lagrådet som också yttrat sig hade inget att erinra mot lagförslaget.
 
Motionären framhåller även att anvisningsbesluten ska överklagas. Även här blottar motionären sin okunskap då det tydligt framgår av 9 § i lagen att beslut
som fattas enligt lagen inte får överklagas (s.k. överklagandeförbud).
 
I övrigt innehåller motionen en rad felaktigheter och saknar helt verklighetsförankring. Som förtroendevald i det högst beslutande organet i kommunen har man också ett personligt ansvar att hålla sig någorlunda uppdaterad. Det finns också möjlighet för samtliga partier i kommunfullmäktige att hämta kunskap i samtliga nämnder och utskott. 
 
Flyktingkrisen 2015 har inte fått några effekter på kommunens försörjningsstöd som helhet. Kostnaden för försörjningsstöd har legat på samma nivå sedan 2015 och per invånare har kostnaden istället sjunkit med 20 %. Även
arbetslöshetsstatistiken ligger på samma nivå som innan flyktingkrisen och värt att nämna är att Tyresö placerar sig bra i jämförelse med andra kommuner inom
båda områdena.
 
Arbetsmarknadsenheten och etableringscentrum har under lång tid gjort ett
fantastiskt arbete med våra nya tyresöbor. De allra flesta nyanlända kommer ut i
arbete, egen försörjning eller studier långt innan etableringstiden går ut.
 
Motionären har tidigare också vid ett flertal tillfällen blivit upplyst om att det inte är korrekt att 10 % av lediga bostäder går till nyanlända. Att fortsätta hävda samma sak gör det inte mer sant. 10 % av Tyresö Bostäders lediga lägenheter går till kommunens socialförvaltning som sedan fördelar lägenheterna där de behövs som mest. Det kan till exempel handla om våldsutsatta kvinnor eller barnfamiljer som blivit vräkta.
 
Med bakgrund av det ytterst olämpliga i att fatta uppenb art olagliga beslut i
kommunfullmäktige bör motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf

§80 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-04-22, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-04-22
Stadsbyggnadsutskottet 2020-04-22, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-04-22

Bilagor
Ordförandebeslut om inställda strategidagar.pdf
Delegationsbeslut om ersättning för felaktigt borttagna träd och del av häck Flåhackebacken 7.pdf

§81 Kommunstyrelsens meddelanden 5 maj 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:16; 20:17, 20:18, 20:19, 20:21,  se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html 
 
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2020 -03-13.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2020-04 02.pdf
Södertörnskommunernas Årsredovisning och bokslut 2019.pdf
Södertörnskommunernas verksamhetsplan handlingsplan och budget 2020.pdf 
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2020.pdf 
Revisorerna Missiv - Uppföljande granskning.pdf
Revisorerna Uppföljning av granskningar 2017 Tyresö kommun.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Protokoll 2020-01-29 §26 GDPR.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Rapport GDPR.pdf
Månadsrapport mars 2020 mät- och kartenheten 200305-200406.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender slutredovisning 2019.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Återrapportering av statsbidrag 2019.pdf 
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019
(Ink. läsår 19-20).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden Återrapportering av st atsbidrag 2019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Redovisning av statsbidrag 2019.pdf

§82 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2.  Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
3.  Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
4.  Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan. 
5.  Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
6.  Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) reserverar sig
(bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet  2020-03-18 § 15 fattades ett beslut med anledning av de extra medel som regering och riksdagen har beslutat om att tillskjuta kommunerna för 2020. Kommundirektören gavs i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för hur de extra medel för 2020 kan användas för att ytterligare stärka välfärden under 2020.
 
Syftet med medlen är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för
kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Totalt har kommunen fått 24,5 miljoner kronor i extra intäkter 2020. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fyra satsningar enligt kriterier som redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 1) tar upp ärendet som ett extra ärende, samt föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
 
2.  Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
3.  Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
4.  Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan. 
5.  Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
6.  Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkter 2-6.
 
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1 om att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
punkter 2-6. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkter 2-6. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkter 2-6.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf

§83 Stöd för tillfälligt sänkta hyror i utsatta branscher

Dnr 2020/KS 0152 012

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Tyresö kommun som hyresvärd ger 50 procents hyresrabatt under perioden 1 april till och med 30 juni till hyresgäster verksamma i en bransch som omfattas av stödet enligt regeringens förordning 2020:237.
3.  Beslutet finansieras inom medel till kommunstyrelsens förfogande.
4.  Samhällsbyggnadskontoret ansöker om stödet från länsstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av
hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras under perioden 1 juli till 31 augusti 2020. Tyresö kommun har som hyresvärd hyresgäster som bedriver verksamhet
inom de branscher som omfattas av möjligheten att ge hyresrabatt till. Kommunen kan sedan söka stöd för maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvär den och hyresgästen kommit överens om.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge 50
procents hyresrabatt under perioden 1 april till och med 30 juni till hyresgäster
verksamma i en bransch som omfattas av stödet, att beslutet finansieras inom medel till kommunstyrelsens förfogande samt att samhällsbyggnadskontoret ansöker om stödet från länsstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Tyresö kommun som hyresvärd ger 50 procents hyresrabatt under perioden 1 april till och med 30 juni till hyresgäster verksamma i en bransch som omfattas av stödet enligt regeringens förordning  2020:237.
3.  Beslutet finansieras inom medel till kommunstyrelsens förfogande.
4.  Samhällsbyggnadskontoret ansöker om stödet från länsstyrelsen. 

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Stöd för tillfälligt sänkta hyror i utsatta branscher.pdf