Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-12-01

Sammanträde 2020-12-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport december 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för oktober 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 93.pdf

3 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn fastställer ett ramverk för hur arbetet med investeringar ska genomföras i kommunen. Den gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06 § 150, för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag. Avsnitten som gäller bolagen har omarbetats och dess innehåll har godkänts av Tyresö bostäders styrelse vid möte 2020-11-16. Bolagen hanteras i avsnitt 3 i Investeringspolicyn. Policyn har också kompletterats med ett nytt avsnitt 2.7, som beskriver hur prövning av barnets bästa hanteras i samband med investeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag - signerad.pdf
Investeringspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

4 Revidering av kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar justeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om investeringsprogram 2020-11-19 § 98. Ändringen innebär att en ny investering för Telegrafbergets naturreservat om 1,5 mnkr läggs in i planen samt att nya och utökade investeringar efter beslutet uppgår till 519,2 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2020-10-27 § 161 i anslutning till kommunplansärendet Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen låg till grund för investeringsprogrammet i kommunplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-19 § 98 justerades investeringsprogrammet, så att en ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fördes in i programmet. Det innebär att kommunstyrelsens plan bör justeras i enlighet med fullmäktiges beslut. Nya och utökade investeringar uppgår till 519,2 mnkr.

5 Partiell inlösen av pensionsskuld

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 § 163 gavs kommundirektören i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Handlingar är under utarbetande.

6 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets naturreservat beslut foreskrifter bilaga 1 och 2 uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat Skotselplan bilaga 3´uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

7 Avtalsservitut för dräneringsdike

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägarna till Turmalinen 1, Bostadsrättsföreningen Turmalinen, har kontaktat kommunen med önskemål om att kunna anlägga ett dräneringsdike intill sina garage för att motverka sättningsproblematik. Då garagen står placerade intill fastighetsgränsen ryms åtgärderna inte inom den egna fastigheten varför förslag till avtalsservitut tagits fram. Avtalsservitutet ger fastighetsägarna till Turmalinen 1 rätt att nedlägga och bibehålla dräneringsrör i diket på kommunägd mark inom fastigheten Gimmersta 1:1. Dräneringsröret leder vattnet vidare till dagvattenbrunn inom Turmalinen 1. Ägarna till Turmalinen 1 svarar för drift, underhåll och förnyelse av dräneringsröret. Ägarna till Turmalinen 1 ska betala 5000 kr till kommunen som ersättning för servitutsupplåtelsen. Förslaget till beslut bedöms inte innebära några ökade kostnader för kommunen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar:
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Avtalsservitut dräneringsdike signerad.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 underskrivet av BRF Turmalinen.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 dräneringsdike.pdf
Tjänsteskrivelse avtalsservitut Turmalinen 201022 osignerad.pdf

8 Uppdrag att ta fram en strategisk avfallsplan

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 45.pdf
M särskilt yttrande, hållbarhetsutskottet 201118 §45.pdf

9 Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf
M reservation, hållbarhetsutskottet 201118 §46.pdf

10 Slutredovisning av Brobänken etapp 10

Diarienummer KSM2020-1237.315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisning av genomförandet av Brobänken etapp 10 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett. I februari 2016 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2017-2019 har entreprenören JR Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 4 månader försenat under hösten 2019 och projektet anses avslutat med gott resultat. En barnrättsprövning har inte bedömts nödvändig i ärendet. Kommunledningsutskottet har berett ärendet den och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 99.pdf
Tjänsteskrivelse Brobänken etapp 10.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf
Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf

11 Riktlinjer för säkerhetsorganisation

Diarienummer 2020/KS 0178 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 september 2020 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har Tyresö Bostäders styrelse behandlat riktlinjerna för säkerhetsorganisation. Bolaget arbetar ständigt med säkerhet gällande medarbetare, hyresgäster och egendom och kommer att följa kommunens riktlinjer så långt det är möjligt med eventuella anpassningar.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation.pdf

12 Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar

Diarienummer 2020/KS 0219 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har 2011 tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka. Tyresö kommun tog vid samma tillfälle fram Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs som harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur vår kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp. Riktlinjerna har nu uppdaterats efter nuvarande förhållanden och organisation och ska även kunna användas vid oljeutsläpp i sjöar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens oljeskyddsberedskap och de reviderade riktlinjerna är att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Det gagnar inte minst barnets rättigheter att minimera framtida skador på miljö, samhälle och ekonomi. En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid revideringen av riktlinjerna. Riktlinjerna beskriver exempel på personalresurser men även olika stödfunktioner såsom tillhandahållande av mat och logi. Förslag på olika stödfunktioner kommer inte att realiseras om det påverkar barn och unga i till exempel skolundervisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar .pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer oljeskyddsplan.pdf
Riktlinjer för Tyresö kommun vid oljeutsläpp till havs och i sjöar 2020 KS 0219.docx.pdf

13 Avtal med Tyresö närradioförening

Diarienummer 2020/KS 0213 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. En uppdatering av befintligt avtal har gjorts utifrån dagens teknik och förutsättningar.

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner det uppdaterade avtalet och ger kommundirektören och säkerhetschefen bemyndigande att underteckna avtalet.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens avtal med Tyresö närradio är att kommunens
medborgare vid en kris eller extraordinär händelse genom närradion får riktad
information som gäller Tyresö kommun specifikt. Barn och ungdomar kommer att påverkas indirekt genom att vuxna i deras närhet får information vid en kris som kan bidra till en tryggare vardag.

En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid framtagandet av nytt avtal med närradion. Inga risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har identifierats.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö närradioförening.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal Tyresö närradioförening.pdf
Avtal Tyresö närradio 2021.pdf

14 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2021

Diarienummer 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2021 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2021 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2021.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2021.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2021.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2021 framgår i bilaga.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens beredning utskott och råd 2021.pdf

15 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8-12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt att det ska gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

16 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725 (”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om.

Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun samt att det ska gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf

17 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. I bilagan "Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Nämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 104.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf

18 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).

I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 105.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf

19 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 § 83 att återremittera ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 har ett nytt ordförandeutlåtande lagts till ärendet (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-10-22 § 83.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

20 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf

21 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras. Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2020-11-18
Hållbarhetsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-11-18
Stadsbyggnadsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2020-11-18

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf

23 Kommunstyrelsens meddelanden december 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:41, 20:42, 20:43, 20:44, 20:47, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2020:27, se
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-
stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-2020/2020-10-30-
01fs-202027.html
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2020:29, se
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-
stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-2020/2020-11-19-
01fs-202029.html

Bilagor
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp Minnesanteckningar 2020-10-09.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 2020-10-29.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Direktionsprotokoll 2020-10-21.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll samt underlag 23 oktober 2020.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev november 2020.pdf
Tyresö bostäder Styrelsesammanträde 2020-10-23.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 178.pdf (73 kb)

§176 Kommundirektörens rapport december 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 1 december 2020.docx.pdf

§177 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för oktober 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 93.pdf

§178 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag *

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90. 3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn fastställer ett ramverk för hur arbetet med investeringar ska genomföras i kommunen. Den gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06 § 150, för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag. Avsnitten som gäller bolagen har omarbetats och dess innehåll har godkänts av Tyresö bostäders styrelse vid möte 2020-11-16. Bolagen hanteras i avsnitt 3 i Investeringspolicyn. Policyn har också kompletterats med ett nytt avsnitt 2.7, som beskriver hur prövning av barnets bästa hanteras i samband med investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tillägget att investeringspolicyn utvärderas årligen samt vid behov uppdateras. Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande och att kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller att paragrafen justeras omedelbart och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag - signerad.pdf
Investeringspolicy.pdf Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

§179 Revidering av kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar justeras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om investeringsprogram 2020-11-19 § 98. Ändringen innebär att en ny investering för Telegrafbergets naturreservat om 1,5 mnkr läggs in i planen samt att nya och utökade investeringar efter beslutet uppgår till 519,2 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2020-10-27 § 161 i anslutning till kommunplansärendet Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen låg till grund för investeringsprogrammet i kommunplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-19 § 98 justerades investeringsprogrammet, så att en ytterligare investering om 1,5 mnkr till Telegrafbergets naturreservat fördes in i programmet. Det innebär att kommunstyrelsens plan bör justeras i enlighet med fullmäktiges beslut. Nya och utökade investeringar uppgår till 519,2 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar justeras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om investeringsprogram 2020-11-19 § 98. Ändringen innebär att en ny investering för Telegrafbergets naturreservat om 1,5 mnkr läggs in i planen samt att nya och utökade investeringar efter beslutet uppgår till 519,2 mnkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§180 Partiell inlösen av pensionsskuld *

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:

a. Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31.
b. Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga.
c. Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 § 163 gavs kommundirektören i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:

a. Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b. Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c. Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:
a. Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b. Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c. Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §163.pdf

§181 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat *

Diarienummer KSM2015-840-265

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets
naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt
nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8
miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegrafbergets
naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av
Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommunfullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet
finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets naturreservat beslut foreskrifter bilaga 1 och 2 uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat Skotselplan bilaga 3´uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

§182 Avtalsservitut för dräneringsdike

Diarienummer KSM-2020-596-260

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägarna till Turmalinen 1, Bostadsrättsföreningen Turmalinen, har
kontaktat kommunen med önskemål om att kunna anlägga ett dräneringsdike intill sina garage för att motverka sättningsproblematik. Då garagen står placerade intill fastighetsgränsen ryms åtgärderna inte inom den egna fastigheten varför förslag till avtalsservitut tagits fram. Avtalsservitutet ger fastighetsägarna till Turmalinen 1 rätt att nedlägga och bibehålla dräneringsrör i diket på kommunägd mark inom fastigheten Gimmersta 1:1. Dräneringsröret leder vattnet vidare till dagvattenbrunn inom Turmalinen 1. Ägarna till Turmalinen 1 svarar för drift, underhåll och förnyelse av dräneringsröret. Ägarna till Turmalinen 1 ska betala 5000 kr till kommunen som ersättning för servitutsupplåtelsen. Förslaget till beslut bedöms inte innebära några ökade kostnader för kommunen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Avtalsservitut dräneringsdike signerad.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 underskrivet av BRF Turmalinen.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 dräneringsdike.pdf
Tjänsteskrivelse avtalsservitut Turmalinen 201022 osignerad.pdf

§183 Uppdrag att ta fram en strategisk avfallsplan

Diarienummer KSM-2020-1555-037

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.
2. Konceptet Fastighetsnära Insamling (FNI) ska utredas för att kunna vara en av åtgärderna i den kommande avfallsplanen för att uppnå nya framtagna miljömål.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att
kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan och att konceptet Fastighetsnära Insamling (FNI) ska utredas för att kunna vara en av åtgärderna i den kommande avfallsplanen för att uppnå nya framtagna miljömål.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Marie Åkesson (MP), Inger Gemicoiglu (V), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 45.pdf
M särskilt yttrande, hållbarhetsutskottet 201118 §45.pdf

§184 Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig med hänvisning till reservation i hållbarhetsutskottet § 146 (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att
kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en
plats för återbruk och reparation i kommunen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för
återbruk och reparation i kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för
återbruk och reparation i kommunen.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Susann Ronström (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger
Gemicoiglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf
M reservation, hållbarhetsutskottet 201118 §46.pdf

§185 Slutredovisning av Brobänken etapp 10

Diarienummer KSM2020-1237.315

Kommunstyrelsens beslut
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisning av genomförandet av Brobänken etapp 10 har upprättats i och
med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett.

I februari 2016 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2017-2019 har entreprenören JR Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 4 månader försenat under hösten 2019 och projektet anses avslutat med gott resultat. En barnrättsprövning har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet den och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 99.pdf
Tjänsteskrivelse Brobänken etapp 10.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf
Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf

§186 Riktlinjer för säkerhetsorganisation *

Diarienummer 2020/KS 0178 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagen av
kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 september 2020 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har Tyresö Bostäders styrelse behandlat riktlinjerna för säkerhetsorganisation. Bolaget arbetar ständigt med säkerhet gällande medarbetare, hyresgäster och egendom och kommer att följa kommunens riktlinjer så långt det är möjligt med eventuella anpassningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation.pdf

§187 Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar

Diarienummer 2020/KS 0219 31

Kommunstyrelsens beslut
– Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har 2011 tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka. Tyresö kommun tog vid samma tillfälle fram Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs som harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur vår kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp. Riktlinjerna har nu uppdaterats efter nuvarande förhållanden och organisation och ska även kunna användas vid oljeutsläpp i sjöar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens oljeskyddsberedskap och de reviderade
riktlinjerna är att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Det gagnar inte minst barnets rättigheter att minimera framtida skador på miljö, samhälle och ekonomi. En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid revideringen av riktlinjerna.

Riktlinjerna beskriver exempel på personalresurser men även olika stödfunktioner såsom tillhandahållande av mat och logi. Förslag på olika stödfunktioner kommer inte att realiseras om det påverkar barn och unga i till exempel skolundervisningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar .pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer oljeskyddsplan.pdf
Riktlinjer för Tyresö kommun vid oljeutsläpp till havs och i sjöar 2020 KS 0219.docx.pdf

§188 Avtal med Tyresö närradioförening

Diarienummer 2020/KS 0213 31

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Jäv
Anders Linder (S) och Christina Melzén (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. En uppdatering av befintligt avtal har gjorts utifrån dagens teknik och förutsättningar.

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner det uppdaterade avtalet och ger kommundirektören och säkerhetschefen bemyndigande att underteckna avtalet.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens avtal med Tyresö närradio är att kommunens
medborgare vid en kris eller extraordinär händelse genom närradion får riktad
information som gäller Tyresö kommun specifikt. Barn och ungdomar kommer att påverkas indirekt genom att vuxna i deras närhet får information vid en kris som kan bidra till en tryggare vardag.

En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid framtagandet av nytt avtal med närradion. Inga risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har identifierats.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö närradioförening.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal Tyresö närradioförening.pdf
Avtal Tyresö närradio 2021.pdf

§189 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2021

Diarienummer 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2021 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2021 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2021 med tillägget att Vasilis Mavroudis (MP) väljs till 1:e vice ordförande.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2021.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2021.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2021 framgår i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2021 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2021 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2021 med tillägget att Vasilis Mavroudis (MP) väljs till 1:e vice ordförande.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2021.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens beredning utskott och råd 2021.pdf

§190 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8-12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt att det ska gälla tillsvidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och att det ska gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

§191 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725 (”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds
ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om.

Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun samt att det ska gälla tillsvidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun och att det ska gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö
kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§192 Svar på motion om tillgänglig konst för alla *

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. I bilagan "Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag. Nämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget,

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 104.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf

§193 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage *

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i
Gimmersta hage (se bilaga).

I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 105.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf

§194 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot

Diarienummer 2019/KS 0297 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade yrkar bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration och kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 § 83 att återremittera ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vilka personella resurser som krävs för deltagande, vilket exempelvis kan göras genom benchmarking med andra deltagande städer. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 har ett nytt ordförandeutlåtande lagts till ärendet.

Ordförandeutlåtande
Precis som skrivs i motionen är det av största betydelse att Tyresö kommun på olika nivåer arbetar medvetet och effektivt för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism av alla slag. Förverkligandet av att alla ska ha samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras är en ständig
process. Fokus måste ligga inom kommunens ordinarie verksamhet och i samarbete med det civila samhället, andra myndigheter men även internationellt. ECCAR, European Coaliation of Cities Against Racism, är ett internationellt nätverk av städer och kommuner som aktivt vill förbättra sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet och flera av Sveriges kommuner har anslutit sig till ECCAR. Sveriges kommuner och regioner, SKR, stödjer kommuner som systematiskt arbetar mot rasism och diskriminering. För att lyckas med ett sådant viktigt arbete är det avgörande att skapa strategier och metoder för att gå från ord till handling. Att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap inom ECCARs tiopunktsprogram har potential att utgöra en betydelsefull framgångsfaktor för Tyresö. Vi hoppas att medlemskapet i ECCAR blir ett viktigt stödför Tyresö kommuns fortsatta arbete inom det här området.

Motionens behandlades på av kommunfullmäktige i oktober och återremitterades då för att kompletteras med underlag om vilka personella resurser som behövs för att delta i nätverket samt vad som förväntas av deltagande i nätverket.

Tillsammans för Tyresös uppfattning är att det vi har att ta ställning till i det här läget är huruvida kommunen ska ansluta sig till ECCAR och det nätverk där svenska kommuner ingår eller inte. Här förespråkar vi ett medlemskap. Oavsett medlemskap eller inte ser vi att det här ändå är en fråga vi som kommun kommer behöva jobba med. I det arbetet kan ett medlemskap vara ett sätt att genom att få ta del av goda exempel, undvika att arbeta med saker som på andra ställen varit ineffektiva, och därmed uppnå både effektivitet och minskade kostnader.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulf Perbo (KD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget om bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M),
Ulrica Riis-Pedersens (C) och Per Carlbergs (SD) yrkande att avslå motionen.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-10-22 § 83.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf
Ordförandeutlåtande svar på motion om att ansluta Tyresö kommun till den
europeiska koalitionen mot rasism.pdf

§195 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun *

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse motion om att införa ett slönhetsråd i tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse motion om att införa ett skönhetsråd i tyresö kommun.pdf

§196 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan *

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmä ktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras. Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen

Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M),
Ulrica Riis-Pedersens (C), Per Carlbergs (SD) och Ulf Perbos (KD) yrkande.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

§197 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2020-11-18
Hållbarhetsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-11-18
Stadsbyggnadsutskottet 2020-11-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2020-11-18

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen attestlista 2021.pdf

§198 Kommunstyrelsens meddelanden december 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:41, 20:42, 20:43, 20:44, 20:47, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2020:27, se
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-
stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-2020/2020-10-30-01fs-202027.html
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2020:29, se
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-2020/2020-11-19-01fs-202029.html

Bilagor
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp Minnesanteckningar 2020-10-09.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 2020-10-29.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Direktionsprotokoll 2020-10-21.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll samt underlag 23 oktober 2020.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev november 2020.pdf
Tyresö bostäder Styrelsesammanträde 2020-10-23.pdf

§199 Initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) anmäler ett extra ärende till kommunstyrelsens sammanträde. I Per Carlbergs (SD) skriftliga initiativ föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra vidare förslag om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.pdf