Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-02-21

Sammanträde 2023-02-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari.pdf

2 Utbildning - Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mia Knutsson, kommunjurist, utbildar kommunstyrelsen om uppsiktsplikten.

3 Kommunstyrelsens nämndplan 2023

Diarienummer 2022/KS 0407

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2023 uppdelat i två delar som beskriver:
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-08, § 1.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande Moderaterna § 1 Kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Nämndplan kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

4 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0085

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2022 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2022.docx

5 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-13 § 16.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gångsamt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-08, § 3.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 3.pdf
Reservation Sverigedemokraterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök.docx
Reservation Moderaterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök.pdf
SEKRETESS Bilaga-1-PM utökad budget.docx
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M, KD), äldre- och omsorgsnämnden 2023-01-23 § 2.pdf

6 Granskning för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Samråd hölls under perioden 7 juli - 9 september 2021. På grund av pandemin hölls ett digitalt samrådsmöte den 26 augusti 2021. Under samrådet inkom 64 yttranden och en namnlista. Efter samrådsperioden inkom ytterligare fem yttranden.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för granskning.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-08, § 1.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf
Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf
Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf
Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf
Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf
Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf
Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf
Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf
Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf
Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf
Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf
Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf
Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Reservation Miljöpartiet 20171212 §162.pdf
Reservation Vänsterpartiet 20171212 §162.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilagor
6 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 6 Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf (7 446 kb) 6 Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf (3 876 kb) 6 Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf (9 243 kb) 6 Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf (5 570 kb) 6 Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf (7 348 kb) 6 Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf (14 757 kb) 6 Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf (12 800 kb) 6 Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf (13 924 kb) 6 Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf (8 647 kb) 6 Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf (689 kb) 6 Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf (6 714 kb) 6 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf (1 509 kb) 6 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf (1 618 kb) 6 Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf (615 kb) 6 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 6 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf (4 855 kb) 6 Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf (7 607 kb) 6 Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf (707 kb) 6 Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf (1 687 kb) 6 Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf (2 567 kb) 6 Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf (1 458 kb) 6 Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf (2 647 kb) 6 Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf (4 090 kb) 6 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 6 Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf (2 576 kb) 6 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 6 Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf (2 302 kb) 6 Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf (3 893 kb) 6 Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf (4 289 kb) 6 Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf (4 682 kb) 6 Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf (24 277 kb) 6 Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf (19 433 kb) 6 Reservation Miljöpartiet 20171212 §162.pdf (351 kb) 6 Reservation Vänsterpartiet 20171212 §162.pdf (331 kb) 6 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf (167 kb) 6 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) 6 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) 6 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13.pdf (63 kb) 6 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) 6 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf (240 kb)

7 Granskning av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli ca 58 000 000 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 404 332 kronor, vilket räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-08, § 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning 26 januari 2023.pdf
Bilaga 2. Samrådsredogörelse Gatukostnadsutredning REVIDERAD 20230208.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

8 Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0168

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Beskrivning av ärendet
Erfarenhet från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov.

Syftet med trygghetspunkten skiftar beroende på samhällsstörning men gemensamt är att den snabbt öppnas upp och att de som har behov vet vart det kan vända sig och vad de kan få stöd med. Det är inom kommunens geografiska områdesansvar upprättande och drift av trygghetspunkter sker.
Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att kunna användas vid samhällsstörningar i situationer från kris till krig.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-08, § 5.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf

9 Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar

Diarienummer 2023/KS 0046

Beskrivning av ärendet
Heinz Sjögren (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att Tyresö kommun organiserar och finansierar intensiv språkutbildning för ukrainska flyktingar i kommunen.

Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-01-17, § 18.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 18.pdf
Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.pdf

10 Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan

Diarienummer 2023/KS 0041

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ledamotsinitiativet avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en avbetalningsplan.

Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-01-17, § 16.

Ordförandeutlåtande
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en avbetalningsplan.

Tyresö kommun gör mycket i den här frågan. På tyreso.se finns mycket information för den som fått en faktura från Tyresö kommun och har svårt att betala. Ett sätt är att begära anstånd för att skjuta upp betalningen till ett senare tillfälle. Anstånd kan ges upp till 3 månader. Ett annat sätt är att dela upp faktura och betala ett mindre belopp varje månad under en längre period i en avbetalningsplan. I båda fallen görs ansökan digitalt via en e-tjänst.

För privatpersoner som är oroliga för sin ekonomi informerar Tyresö kommun om en rad olika insatser som finns att tillgå. Personlig hjälp går att få genom att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri och riktar sig både till den som hamnat i skuldfällan eller känner oro över vardagens utgifter.

Tyresö kommun anordnar även kostnadsfria informations- och diskussionskvällar. Temat för den första träffen är sparande och spartips.

Tyresö kommun informerar också om vad privatpersoner själva kan göra för att få bättre koll på sin ekonomi, exempelvis att börja med att skriva mer vilka inkomster, utgifter och lån hushållet har.

När det gäller ekonomisk rådgivning har kommunen också förstärkt informationen ett antal tillfällen det senaste halvåret, senast 230110 på Instagram, Facebook och som en extra nyhet på tyreso.se

De kommunen möter inom försörjningsstödsenheten och som i övrigt bedöms ha betalningsförmåga informeras alltid om möjligheten att få uppskov eller avbetalningsplan. Är ekonomin i övrigt så hårt åtgången att det inte är möjligt med vare sig uppskov eller avbetalningsplan så gör vi en sedvanlig bedömning av rätten till bistånd.

Kommun har också annonserat om ekonomirådgivning i kommunrutan (Mitt i Tyresö) vid några tillfällen, t ex vecka 48, samt annons i tidningen 20/1.

Informationsinsatserna riktar sig till olika målgrupper beroende på hur behoven ser ut. Informationen ges i olika kanaler för att nå en så bred grupp som möjligt.

Att tillämpa politisk styrning över hur kommunens tjänstemän informerar om Tyresö kommun och de insatser som görs tycker jag skulle vara en olycklig utveckling. Vi har ett ständigt pågående arbete om en tydligare fördelning av uppdragen mellan politiker och tjänstemän och det brukar framhållas som centralt för en effektiv styrning och ledning. I Tyresö har vi som mål att tillämpa en tillitsbaserad styrning. Från forskning vet vi att det är när vi styr med tillit kan offentliga verksamheter bli mer innovativa, serviceinriktade och effektiva.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att avslå ledamotsinitiativet.
Anita Mattsson, ordförande

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 16.pdf
Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.pdf

11 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-02-08, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-02-08
Hållbarhetsutskottet 2023-02-08, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=22023-02-08
Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-02-08

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning 2023-01-25.pdf
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf

12 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets svar på Nämnd-och förvaltningsplan 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2023 Äldre-och omsrogsnämnden.pdf
Cirkulär 23_06 Pensionsöverenskommelse född 1958 och senare PA_KL 2023_01_01.pdf

§19 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella
händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari.pdf

§20 Utbildning - Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mia Knutsson, kommunjurist, utbildar kommunstyrelsen om uppsiktsplikten.

§21 Kommunstyrelsens nämndplan 2023

Diarienummer 2022/KS 0407

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens
verksamhetsområden för 2023.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Ulf
Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och
förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR,
ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och
servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra
staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala
funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för
2023 uppdelat i två delar som beskriver:
- Centrala funktioner
- Samhällsbyggnadskontoret

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023 -02-08, § 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen fastställer
nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Anders Linder (S) och Inger
Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat till
kommunledningsutskottet 2023-02-28, § 1.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande Moderaterna § 1 Kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Nämndplan kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

§22 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0085

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för
2022 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala
stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2022
med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen
2022.docx
Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2022.pdf

§23 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunstyrelsens beslut
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från
kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Reservationer
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).
Anki Svensson (M) hänvisar till reservation inlämnad till
kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 3.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och
kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av
matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra
evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid
exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud
pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla
budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-13 § 16.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar.
Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för
skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till
projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gångsamt att
omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända
förutsättningar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023 -02-08, § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från
kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till
ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Anders Linder (S), Marie Åkesdotter (MP) och Inger
Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 3.pdf
Reservation Sverigedemokraterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av
gymnasiets kök.docx
Reservation Moderaterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av
gymnasiets kök.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök.pdf
SEKRETESS Bilaga-1-PM utökad budget.docx
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M, KD), äldre- och omsorgsnämnden 2023-01-23 § 2.pdf

§24 Granskning för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Reservationer
Christoffer Holmström (S) reserverar sig mot avslagsbeslutet mot hans eget tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.

Samråd hölls under perioden 7 juli – 9 september 2021. På grund av pandemin hölls ett digitalt samrådsmöte den 26 augusti 2021. Under samrådet inkom 64 yttranden och en namnlista. Efter samrådsperioden inkom ytterligare fem yttranden.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden
Christoffer Holmström (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.

Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Peter Freij (M) och Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag på Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Först ställer ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande om att i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen avslår Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Därefter ställer ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) hänvisar till särskilt yttrande (KD) inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 §1.

Peter Freij (M) hänvisar till särskilt yttrande (M) inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03- 07.pdf Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf
Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf
Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018- 12-20.pdf
Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020- 09-15.pdf
Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09- 30.pdf
Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf
Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf
Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf
Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf
Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf
Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Reservation Miljöpartiet 20171212 §162.pdf
Reservation Vänsterpartiet 20171212 §162.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13.pdf

Bilagor
§ 24 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) § 24 Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf (7 446 kb) § 24 Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf (3 876 kb) § 24 Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf (9 243 kb) § 24 Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf (5 570 kb) § 24 Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf (7 348 kb) § 24 Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf (14 757 kb) § 24 Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf (12 800 kb) § 24 Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf (13 924 kb) § 24 Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf (8 647 kb) § 24 Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf (689 kb) § 24 Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf (6 714 kb) § 24 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf (1 509 kb) § 24 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf (1 618 kb) § 24 Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf (615 kb) § 24 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) § 24 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf (4 855 kb) § 24 Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf (7 607 kb) § 24 Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf (707 kb) § 24 Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf (1 687 kb) § 24 Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf (2 567 kb) § 24 Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf (1 458 kb) § 24 Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf (2 647 kb) § 24 Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf (4 090 kb) § 24 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) § 24 Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf (2 576 kb) § 24 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) § 24 Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf (2 302 kb) § 24 Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf (3 893 kb) § 24 Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf (4 289 kb) § 24 Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf (4 682 kb) § 24 Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf (24 277 kb) § 24 Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf (19 433 kb) § 24 Reservation Miljöpartiet 20171212 §162.pdf (351 kb) § 24 Reservation Vänsterpartiet 20171212 §162.pdf (331 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf (167 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) § 24 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) § 24 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13.pdf (63 kb) § 24 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) § 24 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf (240 kb)

§25 Granskning av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Reservationer
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans eget ändringsyrkande och hänvisar till reservation från (SD) inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.

Christoffer Holmström (S) reserverar sig mot avslagsbeslutet mot hans eget tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli ca 58 000 000 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 404 332 kronor, vilket räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) ändringsyrkar att gatukostnadsavgiften begränsas till 200 000 kronor per fastighet.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S) och Peter Freij (M) yrkar avslag till Bjarne Vifells (SD) yrkande.

Christoffer Holmström (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.
Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande. Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Christoffer Holmströms (S) tilläggsyrkande.

Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Bjarne Vifells (SD) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Bjarne Vifells (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Bjarne Vifells (SD) yrkande.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Christoffer Holmström (S) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Christoffer Holmström (S) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Christoffer Holmströms (S) yrkande.

Sist ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänsvisar till särskilt yttrande (M) inlämnat till¨stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf Bilaga 1. Gatukostnadsutredning 26 januari 2023.pdf
Bilaga 2. Samrådsredogörelse Gatukostnadsutredning REVIDERAD 20230208.pdf Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

§26 Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0168

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt
omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Beskrivning av ärendet
Erfarenhet från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av
trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd
geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov.

Syftet med trygghetspunkten skiftar beroende på samhällsstörning men
gemensamt är att den snabbt öppnas upp och att de som har behov vet vart
det kan vända sig och vad de kan få stöd med. Det är inom kommunens
geografiska områdesansvar upprättande och drift av trygghetspunkter sker.
Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att kunna användas vid
samhällsstörningar i situationer från kris till krig.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023 -02-08, § 5.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt
omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 5.pdf

§27 Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar

Diarienummer 2023/KS 0046

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att skyndsamt utreda hur
intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i Tyresö kommun för
grupper som omfattas av massflyktsdirektivet. Utredningen ska även beskriva
eventuella skillnader relaterat grupper som befinner sig i Tyresö utifrån annan
lagstiftning.

Beskrivning av ärendet
Heinz Sjögren (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att
Tyresö kommun organiserar och finansierar intensiv språkutbildning för
ukrainska flyktingar i kommunen.

Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-01-17, § 18.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att skyndsamt utreda hur
intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i Tyresö kommun för
grupper som omfattas av massflyktsdirektivet. Utredningen ska även beskriva
eventuella skillnader relaterat grupper som befinner sig i Tyresö utifrån annan
lagstiftning.

Ordförandeutlåtande
Heinz Sjögren (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen
om intensiv språkundervisning för flyktingar som berörs av
massflyktsdirektivet.

Ledamotsinitiativet väcker till följd av vad som nu sker i vår omvärld en högst
aktuell fråga och jag vill börja med att tacka för att frågan uppmärksammas. 

Det är ett slöseri för både samhällsekonomin och på det personliga planet när
personer som kan arbeta inte kommer ut på arbetsmarknaden. Här behöver
samhället bidra på de sätt som finns tillgängliga för oss.

Massflyktsdirektivet är en tidsbegränsad lag för att avlasta asylsystemet och ge
människor skydd i en akut uppkommen situation. Uppehållstillstånd enligt
massflyktsdirektivet är således ett tillfälligt skydd.

När vi nu ser att händelser i vår omvärld som vi hoppats skulle vara tillfälliga
inte är det måste vi också förhålla oss till det. När det krig som fått EU att
aktivera massflyktsdirektivet inte tycks ta slut i närtid är det således rimligt att
fråga sig om vår omvärld sprungit om den lagstiftning som finns. Här skulle
det vara önskvärt att regeringen tog ett ansvar. Här finns signaler om att ett
sådant arbete kan vara på gång.

Språkundervisning bidrar till en meningsfull sysselsättning och ökar kunskapen
och användandet av det svenska språket. Framförallt kommer den kompetens
som finns i form av arbetskraft bättre kunna tas tillvara. Kommunen bör
därför arbeta vidare med frågan.

Regional samordning och lärdomar från hur andra kommuner gör är av stor
vikt för vidare arbete.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektören att
skyndsamt utreda hur intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i
Tyresö kommun för grupper som omfattas av massflyktsdirektivet.
Utredningen ska även beskriva eventuella skillnader relaterat grupper som
befinner sig i Tyresö utifrån annan lagstiftning.
Anita Mattsson, ordförande.

Yrkanden
Heinz Sjögren (L), Christoffer Holmström (S), Mats Lindblom (L), Anki
Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Ulf Perbo (KD)
och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att en enig kommunstyrelse bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 18.pdf
Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.pdf

§28 Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan

Diarienummer 2023/KS 0041

Kommunstyrelsens beslut
- Ledamotsinitiativet avslås.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till
kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om
möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en
avbetalningsplan.

Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-01-17, § 16.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen avslår
ledamotsinitiativet.

Ordförandeutlåtande
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till
kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om
möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en
avbetalningsplan.

Tyresö kommun gör mycket i den här frågan. På tyreso.se finns mycket
information för den som fått en faktura från Tyresö kommun och har svårt att
betala. Ett sätt är att begära anstånd för att skjuta upp betalningen till ett senare
tillfälle. Anstånd kan ges upp till 3 månader. Ett annat sätt är att dela upp 
faktura och betala ett mindre belopp varje månad under en längre period i en
avbetalningsplan. I båda fallen görs ansökan digitalt via en e-tjänst.

För privatpersoner som är oroliga för sin ekonomi informerar Tyresö kommun
om en rad olika insatser som finns att tillgå. Personlig hjälp går att få genom att
kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. Rådgivningen är opartisk
och kostnadsfri och riktar sig både till den som hamnat i skuldfällan eller
känner oro över vardagens utgifter.

Tyresö kommun anordnar även kostnadsfria informations- och
diskussionskvällar. Temat för den första träffen är sparande och spartips.

Tyresö kommun informerar också om vad privatpersoner själva kan göra för
att få bättre koll på sin ekonomi, exempelvis att börja med att skriva mer vilka
inkomster, utgifter och lån hushållet har.

När det gäller ekonomisk rådgivning har kommunen också förstärkt
informationen ett antal tillfällen det senaste halvåret, senast 230110 på
Instagram, Facebook och som en extra nyhet på tyreso.se

De kommunen möter inom försörjningsstödsenheten och som i övrigt bedöms
ha betalningsförmåga informeras alltid om möjligheten att få uppskov eller
avbetalningsplan. Är ekonomin i övrigt så hårt åtgången att det inte är möjligt
med vare sig uppskov eller avbetalningsplan så gör vi en sedvanlig bedömning
av rätten till bistånd.

Kommun har också annonserat om ekonomirådgivning i kommunrutan (Mitt i
Tyresö) vid några tillfällen, t ex vecka 48, samt annons i tidningen 20/1.

Informationsinsatserna riktar sig till olika målgrupper beroende på hur
behoven ser ut. Informationen ges i olika kanaler för att nå en så bred grupp
som möjligt.

Att tillämpa politisk styrning över hur kommunens tjänstemän informerar om
Tyresö kommun och de insatser som görs tycker jag skulle vara en olycklig
utveckling. Vi har ett ständigt pågående arbete om en tydligare fördelning av
uppdragen mellan politiker och tjänstemän och det brukar framhållas som
centralt för en effektiv styrning och ledning. I Tyresö har vi som mål att
tillämpa en tillitsbaserad styrning. Från forskning vet vi att det är när vi styr
med tillit kan offentliga verksamheter bli mer innovativa, serviceinriktade och
effektiva.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att avslå ledamotsinitiativet.
Anita Mattsson, ordförande

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall på ledamotsinitiativet och avslag på
ordförandeförslaget.

Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Peter Freij (M) biträder Anki
Svenssons (M) yrkande.

Christoffer Holmström (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) yrkande att
bifalla initiativet och bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
att avslå ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen
bifaller ledamotsinitiativet. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som
yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anki
Svenssons (M) yrkande, att bifalla ledamotsinitiativet, röstar nej.

Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 16.pdf
Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.pdf

§29 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot
framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-02-08, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2023-02-08
Hållbarhetsutskottet 2023-02-08, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=22023-02-08
Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-02-08

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning 2023-01-25.pdf
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf

§30 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till
kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets svar på Nämnd-och förvaltningsplan
2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2023 Äldre-och omsrogsnämnden.pdf
Cirkulär 23_06 Pensionsöverenskommelse född 1958 och senare PA_KL
2023_01_01.pdf
Östersund och skogsbrand - konferens 22-23 mars Frösö Park.pdf