Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Ny form för arbetet med demokratifrågor under denna mandatperiod

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anna Lund (KD) informerar muntligen om den planerade formen för arbetet med demokratifrågor under nya mandatperioden.

2 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014 - Återrapportering

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har för första året år 2014 haft en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån. Planen fastställdes på uppdrag av kommunstyrelsen på demokratiberedningens möte den 5 mars 2014, § 3.

I bifogat PM återrapporteras demokratiberedningens arbete under året.

Bilagor
Demokratiberedningens återrapportering av genomförda aktiviteter 2014.pdf
Verksamhetsplan demokratiberedningen 2014.pdf

3 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Dnr 2014/VN 0032 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I bifogad återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i lokalerna under valdagen.

Även kommunikationsenheten har gjort en återrapportering kring det arbete som enheten har genomfört i koppling till valen 2014. Kommunikationsenhetens återrapportering bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2014.pdf
Kommunikationsplan.pdf

4 Information till demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0358 001

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolval 2014
Över 360 000 elever röstade i 1 629 skolval till riksdagen 2014. Totalt var valdeltagandet i Tyresö för samtliga skolor, både gymnasiet och högskolan 74 procent jämfört med 77,5 procent i riket totalt.

Valdeltagande på gymnasiet i skolvalet till riksdagen var 66,7 procent i riket. 234 skolor arrangerade också skolval till Europaparlamentet där valdeltagande för gymnasiet var 41,8 procent. Valdeltagandet på Tyresö gymnasium var betydligt lägre än genomsnittet i riket i båda valen, 32,6 procent i riksdagsvalet respektive 19 procent i europaparlamentsvalet. Tyresö hade lägst valdeltagande i skolvalet på gymnasiet i länet. Tabeller på dessa siffror bifogas ärendet (bilaga).

En redovisning om skolvalet på Tyresö gymnasium kommer att redovisas på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014.

För ytterligare information om skolvalet gå in på: http://skolval2014.se/
Här finns resultat för respektive skola redovisat.

Bilagor
Resultat skolval 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (112 kb)

§15 Ny form för arbetet med demokratifrågor under nästa mandatperiod

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningens vice ordförande Ulrica Riis-Pedersen (C) informerar muntligen om den planerade formen för arbetet med demokratifrågor under nästa mandatperiod.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20141120.pdf (150 kb)

§16 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014 - Återrapportering

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har för första året år 2014 haft en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån (bilaga). Planen fastställdes på uppdrag av kommunstyrelsen på demokratiberedningens möte den 5 mars 2014, § 3. I bifogat PM återrapporteras demokratiberedningens arbete under året.

Ordförandeutlåtande
Demokratiberedningens ordförande Anna Lund (KD) lämnar in ett ordförandeutlåtande (bilaga).

Bilagor
Demokratiberedningens återrapportering av genomförda aktiviteter 2014.pdf
Ordförandeutlåtande till demokratiberedningens återrapportering av genomförda aktiviteter 2014.pdf
Verksamhetsplan demokratiberedningen 2014.pdf

§17 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Dnr 2014/VN 0032 004

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I bifogad återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i lokalerna under valdagen.

Även kommunikationsenheten har gjort en återrapportering kring det arbete som enheten har genomfört i koppling till valen 2014. Kommunikationsenhetens återrapportering bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2014.pdf
Kommunikationsplan.pdf

§18 Information till demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0358 001

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Över 360 000 elever röstade i 1 629 skolval till riksdagen 2014. Totalt var valdeltagandet i Tyresö för samtliga skolor, både gymnasiet och högskolan 74 procent jämfört med 77,5 procent i riket totalt. Valdeltagande på gymnasiet i skolvalet till riksdagen var 66,7 procent i riket. 234 skolor arrangerade också skolval till Europaparlamentet där valdeltagande för gymnasiet var 41,8 procent. Valdeltagandet på Tyresö gymnasium var betydligt lägre än genomsnittet i riket i båda valen, 32,6 procent i riksdagsvalet respektive 19 procent i europaparlamentsvalet. Tyresö hade lägst valdeltagande i skolvalet på gymnasiet i länet. Tabeller på dessa siffror bifogas ärendet (bilaga).

En redovisning om skolvalet på Tyresö gymnasium kommer att redovisas på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014. För ytterligare information om skolvalet gå in på: http://skolval2014.se/ Här finns resultat för respektive skola redovisat.

Bilagor
Resultat skolval 2014.pdf