Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

§1 Tyresö 2035 erfarenheter av medborgardialog

2011/KSM 0429

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som beräknas vara klar i slutet av 2016. Under hösten 2013 hölls en tidig dialog "Tyck om Tyresö 2035" med insamling av idéer och förslag. Dialogen pågick under perioden 9 september - 31 oktober.

Sophia Norrman Winter, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar muntligen om erfarenheterna. Erfarenheter från processen finns även dokumenterade i bifogat PM (bilaga).

Bilagor
Erfarenheter medborgardialog Tyresö 2035.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20131128.pdf (51 kb)

§2 Planprocessen och demokratin

Dnr 2013/KS 0360 009

Demokratiberedningens beslut
- Ledamöterna i demokratiberedningen kommer att formulera ett gemensamt svar på skrivelsen om planprocessen och demokratin.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse från en medborgare som har synpunkter på den demokratiska processen i samband med framtagandet av detaljplaner har inkommit. Demokratiberedningens ordförande och vice ordförande har tidigare svarat på skrivelsen men medborgaren har hört av sig på nytt och begärt ett utförligare svar.

Demokratiberedningen gör bedömningen att invånarna och de politiska partierna har haft möjlighet att föra fram sina åsikter under hela arbetsprocessen, så som det är reglerat i lagstiftningen, och därigenom kunnat påverka det slutliga förslaget. Beslut har fattats i demokratisk ordning.

Brev och tidigare svar bifogas ärendet (bilagor).

Bilagor
Svar till Helene Lundblad.doc
Presentation för demokratiberedningen om planprocessen och demokrati.pdf
Brev från Helene Lundblad 10 juni 2013.pdf
Brev till demokratiberedningen från Helene Lundblad den 7 oktober.pdf

§3 Demokrativeckan 2013 i Tyresö

Dnr 2012/KS 0415 001

Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen
1. Demokrativeckan ska genomföras år 2014.

2. Demokrativeckan ska inte kopplas till valet.

Beskrivning av ärendet
Under Europarådets demokrativecka den 15-20 oktober har olika aktiviteter genomförts i Tyresö kommun. En utställning om översiktsplanen har pågått i Servicecenter där även politiker från olika partier har funnits på plats för att samtala med besökarna.

Genomförandet av demokrativeckan ska utvärderas som underlag inför kommande år. Demokratiberedningen behöver därför samtala kring demokrativeckan.

Catarina Stavenberg, kvalitetschef, har lämnat en rapport till kommunstyrelsen i december (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultat och utvärdering av demokrativeckan 2013.pdf

§4 Demokratiberedningens aktiviteter i samband med valen 2014

Dnr 2013/KS 0430 004

Demokratiberedningens beslut
1. Valen 2014 kommer att diskuteras vidare på demokratiberedningens möte i januari 2014, som ska ägnas åt ämnet.

2. Inför mötet med demokratiberedningen i januari 2014 ska ledamöterna i demokratiberedningen inventera idéer kring valen 2014 i sina respektive partigrupper.

Beskrivning av ärendet
För första gången sker år 2014 val till Europaparlamentet, riksdag, landstings-och kommunfullmäktige under ett och samma kalenderår.

Demokratiberedningen möte i januari kommer helt att ägnas åt ämnet. Inför mötet behöver representanterna i demokratiberedningen inventera idéer i sina partigrupper.

Ett förslag på kommunikationsplan håller på att utarbetas och kommer att presenteras på nästa möte.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20131128.pdf (49 kb)

§6 Förslag om kartläggning av tillgängligheten i och utanför kommunhuset

Dnr 2013/KS 0436 009

Demokratiberedningens beslut
- Ingen kartläggning av tillgängligheten bedöms nödvändig efter fastighetschefens besked att tillgängligheten är anpassad.

Beskrivning av ärendet
För att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina politiska uppdrag måste lokaler vara anpassade för funktionshindrade. Ulla Hoffman föreslår i bifogad skrivelse att demokratiberedningen gör en kartläggning av tillgängligheten (bilaga). I skrivelsen betonas särskilt att problem uppstår när nämndmötena fortsätter efter klockan 21.00.

Jan Nilsson, fastighetschef, har gett besked om att tillgängligheten nu är anpassad.

Demokratiberedningen konstaterar att det är ett absolut krav att lokalerna är anpassade, vilket enligt uppgift nu är tillgodosett.

Bilagor
Skrivelse om demokrati och funktionshinder.pdf

§7 Mötestider för demokratiberedningen 2014

Demokratiberedningens beslut
1. Nästa möte med demokratiberedningen blir den 22 januari 2014, klockan 18:30 i sammanträdesrum Nyboda.

2. Övriga möten för 2014 kommer att bokas in vid senare tillfälle.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen behöver diskutera och planera in mötestider för 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20131128.pdf (50 kb)

§8 Övriga frågor

Demokratiberedningens beslut
1. Övriga frågor tas upp som ett extra ärende på dagordningen.

2. Följande frågor kommer att behandlas på senare möten:
- Skapa ett ungdomsråd i Tyresö.
- Förslag att visa filmen återträffen för politiker i kommunstyrelsen
   och kommunfullmäktige.
- Vikten av högre valdeltagande i distrikt med lågt valdeltagande
- Medinflytande för elever på gymnasiet.
- Könsfördelningen på gymnasiet

Beskrivning av ärendet
Rickard Svensson (MP) lämnar in en skrivelse från Miljöpartiet om vikten av högre valdeltagande i distrikt med lågt valdeltagande (bilaga). Skrivelsen och övriga frågor diskuteras.

Bilagor
Skrivelse från Miljöpartiet om vikten av högre valdeltagande i distrikt med lågt valdeltagande.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20131128.pdf (47 kb)