Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-03-05

Sammanträde 2014-03-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen ansvarar inför kommunstyrelsen för de uppdrag kommunstyrelsen lämnat till beredningen. Kommunstyrelsen har den 17 december 2013 gett i uppdrag till demokratiberedningen att under första kvartalet av år 2014 återkomma med en verksamhetsplan för år 2014.

Ett utkast till verksamhetsplan för demokratiberedningen har skapats (bilaga). På mötet kommer utkastet att diskuteras för att kunna slutföras och lämnas över till kommunstyrelsen.

Bilagor
UTKAST verksamhetsplan 2014 demokratiberedningen.pdf

2 Samarbete med skolor och bibliotek inför valen 2014

Dnr 2013/KS 0430 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 22 januari 2014 diskuterades hur demokratiberedningen kan samarbeta med skolor och bibliotek inför valen 2014. En fråga har skickats till utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om former för samarbete och aktiviteter.

Handlingar är under utarbetande.

3 Information till demokratiberedningen om arbetet med valen 2014

Dnr 2014/KS 0134 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 22 januari 2014 efterfrågade Ulla Hoffman (V) mer information om arbetet med tillgänglighetsanpassning av vallokalerna till valen 2014. Kommunkansliet ger information om arbetet med tillgänglighetsanpassningen i bifogat PM (bilaga).

Bilagor
PM tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler i Tyresö.pdf

4 Kommunikationsplan för valet till Europaparlamentet 2014

Dnr 2014/KS 0135 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler har skickat med ett utkast till kommunikationsplan för Europaparlamentsvalet för diskussion i demokratiberedningen (bilaga).

Bilagor
UTKAST kommunikationsplan EU.pdf

5 Demokratidagen 2014

Demokratidagen 2014

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratidagen som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog.

Det har tidigare gått ut information till ledamöterna i demokratiberedningen om dagen, som kommer att äga rum den 3 april 2014. En person per parti från demokratiberedningen har rätt att medverka på demokratidagen. Sista anmälningsdag är den 3 mars. På mötet summeras vilka som har anmält sig och kommer att medverka.

Inbjudan till demokratidagen 2014 bifogas ärendet.

Bilagor
Inbjudan till Demokratidagen 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (110 kb)

§3 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens beslut
1. Demokratiberedningens verksamhetsplan för 2014 fastställs.

2. Demokratiberedningen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram statistik över valdeltagandet i Tyresö kommun i valet 2010 uppdelad på kön och ålder.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen ansvarar inför kommunstyrelsen för de uppdrag kommunstyrelsen har lämnat till beredningen. Kommunstyrelsen har den 17 december 2013 gett i uppdrag till demokratiberedningen att under första kvartalet av år 2014 återkomma med en verksamhetsplan för år 2014.

Ett utkast till verksamhetsplan för demokratiberedningen har skapats. På mötet diskuteras utkastet och mindre justeringar görs.

Bilagor
Verksamhetsplan demokratiberedningen 2014.pdf

§4 Samarbete med skolor och bibliotek inför valen 2014

Dnr 2013/KS 0430 004

Demokratiberedningens beslut
- Svaren som har inkommit från förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
På mötet den 22 januari diskuterades hur demokratiberedningen kan samarbeta med skolor och bibliotek inför valen 2014. En fråga har skickats till utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om former för samarbete och aktiviteter. Förvaltningscheferna har skickat in svar som sammanfattas i bilagd skrivelse (bilaga).

Bilagor 
Planerade aktiviteter inför valen 2014 barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen.pdf

§5 Information till demokratiberedningen om arbetet med valen 2014

Dnr 2014/KS 0134 004

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 22 januari 2014 efterfrågade Ulla Hoffman (V) mer information om arbetet med tillgänglighetsanpassning av vallokalerna till valen 2014. Kommunkansliet ger information om arbetet med tillänglighetsanpassningen i bifogat PM (bilaga).

Bilagor
PM tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler i Tyresö.pdf

§6 Kommunikationsplan för valet till Europaparlamentet 2014

Dnr 2014/KS 0135 004

Demokratiberedningens beslut
1. Informationen noteras.

2. Demokratiberedningen uppdrar åt sekreteraren för beredningen att föra vidare till kommunikationschefen att beredningen i stort är positiva till förslaget men anser att målgruppen bör formuleras om till att vara rösberättigade Tyresöbor samt att det i planen bör anges vilka partier som ska intervjuvas i kommunbilagan.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler har skickat med ett utkast till kommunikationsplan för Europaparlamentsvalet (bilaga) för diskussion i demokratiberedningen.

Bilagor
UTKAST kommunikationsplan EU.pdf

§7 Demokratidagen 2014

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratidagen som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog.

Det har tidigare gått ut information till ledamöterna i demokratiberedningen om dagen, som kommer att äga rum den 3 april 2014. En person per parti har rätt att medverka på demokratidagen och sista anmälningsdag är den 3 mars. På mötet summeras vilka som har anmält sig och kommer att medverka.

Inbjudan till demokratidagen 2014 bifogas ärendet.

Bilagor
Inbjudan till Demokratidagen 2014.pdf