Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2004-11-08

Sammanträde 2004-11-08

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
deltagarlista.pdf (10 kb)
Mötesinformation

 

§44 Information om verksamheten på Forellbiografen

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen och Tyresö Filmförening presenterar den nya ombyggda bioentrén och informerar om ungdomsverksamheten på Forellbion.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen noteras.

- Lena Guthe avtackas för hennes förtjänstfulla insatser i samband med ombyggnationen

__________________

§45 Yttrande över användning av tomt vid Kumlabadet

Ärendebeskrivning

En fastighetsägare i Trollbäcken har testamenterat sin fastighet till Tyresö kommun (bilaga). Enligt testamentet ska fastigheten Kumla 3:712 Herrgårdsvägen 19 samt lösöre och inventarier tillfalla kommunen för att användas som komplement, eventuellt sammanläggas med angränsande bad- och fritidsområde. Kommunstyrelsen har beslutat mottaga donationen. Ärendet har skickats till kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande.

Kultur- och fritidskontorets yttrande

Tomten, med ett mindre fritidshus på, gränsar direkt till Kumlabadets område och det hus som hyrs ut till personen som enligt upprättat avtal sköter badet, kioskförsäljning etc. Den nedre delen av tomten kan med lättare insatser införlivas med befintligt bad- och vattenområde. Markarbeten som fällning av ett 30-tal träd och buskar, utjämning av jordmassor samt anläggning av gräsytor kommer att utöka och förbättra bad- och solbadmöjligheterna. Fritidshuset är i dåligt skick vilket kräver insatser för minst ett par hundra tusen kr. Det är svårt att se någon nyttig användning av huset i relation till kostnaderna. Dessutom finns redan två hus på badområdet som kräver ytterligare underhåll. Den övre delen av tomten skulle kunna användas som parkeringsyta som det är brist på i området. Detta förutsätter att huset rivs. Beroende på utförandet kan mellan 20-40 bilar få plats.

Kostnaderna för markarbetena vid badområdet kan översiktligt beräknas till 260 tkr. Kostnaderna för parkeringen kan variera beroende på lösning, men uppskattningsvis ca 185 tkr.

Kultur- och fritidskontoret föreslår att tomten användes för bad- och rekreationsändamål och införlivas med driften av Kumlabadet. Kostnaderna för iordningssällandet av baddelen och parkeringsytorna föreslås äskas i kapitalbudgeten. Insatserna kan tidplaneras i olika etapper.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande

- Tomten föreslås användas enligt kultur- och fritidskontorets förslag. Budget för anläggningsarbeten och drift får äskas i budgetarbetet.

__________________

§46 Avskrivning av fordringar

Ärendebeskrivning

Enligt antagna regler för kommunens kravverksamhet skall fordringar avskrivas som inte bedöms möjliga att få in. Avskrivningar skall beslutas i respektive nämnd.

Kriterier för avskrivning är:

- enligt kronofogden kan ej utmätning av lön eller andra tillgångar göras

- kontroll med kronofogdemyndighetens utsökningsregister

- går ej att delge

- små belopp

Ekonomikontoret föreslår avskrivningar på fordringar om totalt 11.059 kr (bilaga). Fordringarna härrör sig i huvudsak från tiden 2002-2003. Av beloppet är 3.932 kr ej tidigare värdereglerade fordringar vilket påverkar det ekonomiska resultatet år 2004.

Kultur- och fritidskontoret har gått igenom listan och tillstyrker ekonomikontorets förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Fordringar enligt ekonomikontorets lista 2004-10-26 avskrives.

______________

§47 Sammanträdesdatum år 2005

Ärendebeskrivning

Sammanträden föreslås hållas måndagarna

31 januari

4 april

9 maj

13 juni

12 september

26 september

7 november

12 december

Sammanträdena startar kl. 19.00.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt förslag.

______________


§48 Redovisning av större utredningsärenden

Ärendebeskrivning

På sammanträdet redovisar förvaltningen och ger lägesrapporter om nedanstående ärenden.

- konstisbana/or

- kulturskolelokalerna

- biblioteksstrukturen

- renovering simhallen

- idrottshall vid Tyresö skola

- arrendeavtal med Uddby gård

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningarna noteras.

______________________


§49 Meddelanden

1. Namnlistor, med ca 1000 underskrifter, mot “nedläggningen av Trollbäckenbiblioteket” har inlämnats.

2. Renoveringen av Bollmorahallen är i det närmaste klar varför återinvigning ska hållas lördagen den 6.11 kl 1400.

3. Arbetsmiljöverket har inkommit med nytt inspektionsmeddelande ang Musikens Hus daterad 2004-10-28.

__________________