Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2004-12-15

Sammanträde 2004-12-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§50 Detaljbudget 2005

Ärendebeskrivning

Efter att kommunfullmäktige 2004-11-18 fastställt nämndernas budgetramar för år 2005 skall respektive nämnd utarbeta och fastställa en drift- och investeringsbudget.

Kommunfullmäktige tillförde 2004-11-18 ytterligare 1.778 tkr till kultur- och fritidsnämndens ursprungliga driftbudgetram på 57.600 tkr. Den slutliga driftbudgetramen blev 59.378 tkr samt en investeringsram på 2.000 tkr.

Ordförandens utlåtande och förslag

Kommunfullmäktiges beslut om en driftbudgetram på 59.378 tkr täcker, trots utökningen, inte vår nuvarande verksamhet. De i september av nämnden föreslagna besparingarna och intäktsökningar på 870 tkr föreslår jag ligger fast (se bilaga). Dessa besparingar bedöms inte medföra alltför stora förändringar i veksamheterna.

Driftbudgeten medger tyvärr inte heller ett oförändrat belopp för administratörsbidraget då två nya föreningar föreslås komma med i systemet.

Budgeten rymmer för övrigt en engångsinsats på 500 tkr i konsultinsatser för att utreda simhallens renoveringsbehov och utveckling under 2005.

Förslaget till driftbudget per verksamhet redovisas i bilagor.

Vad avser investeringsramen på 2.000 tkr föreslår jag att 1.350 tkr disponeras enligt redovisad bilaga. De återstående 650 tkr skall användas nästa år men några objekt skall utredas ytterligare innan beslut och igångsättning. Jag återkommer vid kommande sammanträde om detta.

Budgetförslaget har behandlats av förvaltningens samverkansgrupp 2004-11-29 (bilaga).

Sammanfattningsvis föreslår jag att drift- och investeringsbudget för år 2005 fastställes enligt ovanstående.

Ändringsförslag

Den socialdemokratiska gruppen föreslår ändringar i budgeten i enlighet med de alternativyrkanden som framfördes i samband med fullmäktigebehandlingen av kommunbudgeten 2005.

Forts. § 50

Omröstning

Efter ställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Drift- och investeringsbudget 2005 fastställes enligt ordförandens förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen inlämnar skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Elisabeth Hedlund (v) inlämnar särskilt yttrande.

__________________


§51 Fördelning av bidragsbudgeten 2005

Ärendebeskrivning

Efter att kultur- och fritidsnämnden fastställt detaljbudget för år 2005 skall  bidragsfördelning och bidragsbelopp beslutas så snart kan ske.

Kultur- och fritidskontoret har utifrån kostnadsutfall år 2004 och inlämnade redovisningar av aktivitetsbidrag våren 2004 samt prognos för hösten 2004 beräknat medelsbehovet år 2005 (bilaga).

Ordförandens utlåtande och förslag

Inför år 2005 har utgångsförutsättningen varit att bidragsbeloppen skall hållas oförändrade. Den detaljdriftbudget som antagits för år 2005 medger  tyvärr inte att detta är möjligt fullt ut vad gäller administratörsbidraget. Skälet är att två nya föreningar, HK Tyrold och Tyresö-Trollbäcken IBK, föreslås erhålla administratörsbidrag. Grundbeloppet för administratörsbidrag måste då minskas från 85.000 kr till 75.000 kr.

Ytterligare en förening, Friskis och Svettis Tyresö, har sökt administratörsbidrag. Detta bidrag tillstyrks ej då föreningen har en utpräglad vuxenprofil och inte driver ungdomsverksamhet som övriga föreningar i kommunen vilket förutsätts i bidragsreglerna.

Korpen kan inte heller i år redovisa tillräckligt antal ungdomsmedlemmar och tillräcklig ungdomsaktivitet för administratörsbidrag. Jag vill ändock tillstyrka att bidrag beviljas med 75 % av helt belopp inom ramen för reglerna.

Administratörsbidragen 2005 framgår av bilaga.

Sammanfattningsvis föreslår jag att förslag till fördelning av bidragsbudgeten och angivna bidragsbelopp fastställes.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________________


§52 Redovisning av internkontroll 2004 och förslag till internkontroll 2005

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2004-03-29 § 9 att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att kontrollera hur rutinerna för lönerapportering fungerar. Upplägg för kontrollen och resultatet redovisas i bilaga.

Under år 2005 föreslår beredningen att kontanthanteringen och rutinerna kring  förvaltningens två kassaapparater (biblioteken) kontrolleras. Ett förslag till upplägg av kontrollen framgår av bilaga.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningen av internkontrollen 2004 noteras.

-     Personal och ansvariga inom förvaltningens avdelningar informeras om resultatet och om de regler som gäller.

- Internkontroll 2005 genomförs enligt beredningens förslag.

_________________

§53 Särskilt lokalbidrag 2004

Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb, Trollbäckens Tennisklubb och Tyresö Badmintonklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2003 erhöll TBTK 40.000 , TTK 25.000 och TBK 10.000 kr.

Tyresö Bordtennisklubb och Trollbäckens Tennisklubb har beviljats bidrag för i år vid sammanträdet 2004-09-05 § 35. Badmintonklubben hade till detta sammanträde inte inkommit med ansökan. En ansökan har nu inkommit (bilagor).

Ordförandens utlåtande och förslag

Vid en jämförelse av antal ungdomsmedlemmar åren 2002 och 2003, som är de senast kända uppgifterna, kan konstateras en kraftig minskning. År 2002 redovisades 175 ungdomsmedlemmar och år 2003 har uppgivits 51 st. Med hänvisning till detta förhållande föreslås ett bidrag på 5.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Tyresö Badmintonklubb beviljas 5.000 kr i särskilt lokalbidrag enligt ordförandens förslag.

_________________


§54 Beslutsattestanter 2005

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall respektive nämnd inför varje år utse attestanter med ersättare för olika ansvarsområden.

Förslag till attestanter föreligger (bilagor 1 o. 2).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Beslutsattestanter med ersättare utses enligt bilagorna 1 och 2.

________________

§55 Meddelanden

1. “Kulturnatten” i Tyresö centrum arrangeras fredagen 18 februari 2005. Arrangemangstiden är planerad till 16.00 – 21.00.

2. Tyresö Ryttarförening har 2004-11-08 inkommit med synpunkter och krav ang. underlaget i ridhuset. Ärendet är vidarebefordrat till fastighetsavdelningen.

3. Tyresönäs Villaägarförening har 2004-10-28 inkommit med skrivelse ang. ansvaret för badplatserna.

4. Utfallsprognos och månadsbokslut för november föreligger.

5. Brev 2004-11-20 från Lena Hirsch med synpukter på verksamheten vid Trollbäckenbiblioteket.

6. Söders SOL Tyresö har inkommit med redovisning av midsommararangemanget 2004 vid slottet.

____________________

§56 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Ordf

Friluftsfrämjandet i Stockholm, bidrag till handikappskidskola.

Beslut: 800 kr

Vintern 2005