Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-04-04

Sammanträde 2005-04-04

Datum
Klockan
Plats

7 Förvaltningens årsredovisning år 2004

8 Nya avgifter i kulturskolan fr o m hösten 2005

9 Driftbidrag till Tyresö Ryttarförening år 2005

10 Dagkoloniverksamheten år 2005

11 Fyllnadsval av representanter i tillsatta grupper

Mötesinformation

 

§7 Förvaltningens årsredovisning år 2004

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har som tidigare år lämnat en översiktlig årsredovisning till kommunkansliet som ska ingå i kommunens samlade årsredovisning.

För kultur- och fritidsnämndens egen del utarbetas en mer detaljerad redovisning per verksamhet med statistik, kommentarer och förklaringar. Utvärdering av mål och kvalitetsarbetet har även gjorts.

Årsredovisningen och utvärderingar (bilagor) redovisas på sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Årsredovisningen med bilagor noteras och godkännes.

_______________

§8 Nya avgifter i kulturskolan fr o m hösten 2005

Ärendebeskrivning

Årets budget för kulturskolan förutsätter en avgiftshöjning motsvarande en ökning av intäkterna med 30.000 kr. Höjningen avses träda i kraft fr o m höstterminen 2005.

Ordförandens utlåtande och förslag

I bilaga föreslås höjningar inom de olika verksamheterna. Förslaget innebär ett högre avgiftsuttag än förutsatt. Jag vill ändock föreslå detta som en förstärkning av verksamhetresurserna.

Ändringsyrkande

Anders Linder (s) för den socialdemokratiska gruppen yrkar att avgiftshöjningarna sätts på en nivå som medför att intäktshöjningen blir 30.000 kr i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Nämnden beslutar utan omröstning i enligt med ordförandens förslag.

Särskilda yttranden

Den socialdemokratiska gruppen inkommer med särskilt yttrande.

Elisabeth Hedlund (v) deltar ej i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

___________________

§9 Driftbidrag till Tyresö Ryttarförening år 2005

Ärendebeskrivning

För drift av och verksamhet i ridanläggningen i Fårdala gäller ett avtal med Tyresö Ryttarförening. I avtalet regleras hur bl.a. driftbidrag skall sökas. Senast 1 september skall föreningen inkomma med ansökan för kommande budgetår. Föreningen inkom 2004-08-30 med ansökan med ansökan om driftbidrag för år 2005 (bilaga).

Föreningen har 2005-02-04 anhållit om utbetalning av bidrag för år 2005 (bilaga). År 2004 erhöll föreningen 109.000 kr i driftbidrag.

I budgeten för innevarande år gjordes besparingar på 870.000 kr. Bl a minskades driftbidraget till ryttarföreningen med 25.000 kr ned till 88.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Tyresö Ryttarförening beviljas 88.000 kr i driftbidrag för år 2005.

________________


§10 Dagkoloniverksamheten år 2005

Ärendebeskrivning

I budget finns medel anslagna för föreningsdrift av dagkoloni för 7-12 åringar under två veckor i början av sommarlovet. Dagkolonin har drivits av Tyresö Fotbollförening med gott resultat de senaste åren. År 2004 kostade verksamheten 75 tkr. I budgeten för år 2005 finns 75 tkr avsatt för dagkoloniverksamhet.

Tyresö FF är även i år beredd att driva verksamheten (se bilaga) inom ramen 75 tkr.

Ordförandens utlåtande och förslag

Tyresö FF har tidigare drivit verksamheten på ett bra sätt varför jag föreslår att föreningen får uppdraget att driva dagkoloni under de närmaste två veckorna efter vårterminens slut. Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska satsning utgör 75 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________________


§11 Kulturstipendiater år 2005

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2005 finns 30.000 kr avsatta för ändamålet.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång 31 januari hade 13 ansökningar inkommit (bilaga).

Stipendierna kommer att utdelas på nationaldagen 6 juni.

Stipendiegruppens förslag (bilaga)

Följande stipendiater och stipendier föreslås:

Kina Sellergren, kör/orkesterledare 10.000 kr

Jeanette Stener och Mattias Liffner, formgivare 10.000 kr

Mats Wilhelmsson, målare/grafiker 10.000 kr

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt stipendiegruppens förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________________


§12 Fyllnadsval av representanter i tillsatta grupper

Ärendebeskrivning

I början av innevarande mandatperiod 2003 - 2006 tillsattes förtroendemän i olika arbetsgrupper. Under hand har förtroendemän slutat i nämnden och nyval skett. Detta har i flera fall drabbat de tillsatta grupperna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Följande förtroendemän tillsättes:

Kulturstipendiegruppen Susann Ronström (s)

Tyresö Filmförening Elisabeth Hedlund (v)

Konstberedningen Gunilla Dahlberg (m)

Namnberedningen Anders Linder (s)

_________________

§13 Meddelanden

  1. Vid anbudstidens slut avseende konsult för att utreda simhallsrenoveringen hade 10 intressenter anmält sig.

  2. Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & industriformgivare har tillskrivit kommunerna om ersättningar vid utställningar.

  3. Reumatikerföreningen Haninge-Tyresö har 2005-03-03 tillskrivit kommunen angående lokalisering av föreningsgården.

  4. Tyresö Simsällskap har 2005-03-17 tillskrivit kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen om synpunkter och önskemål i samband med simhallens renovering.

  5. Kommunfullmäktige har 2005-03-17 beviljat tilläggsanslag på 5 mkr för byggnation av ny isbana och konstgräsplan på Bollmoravallen samt nytt isaggregat på Trollbäckens IP. Berörda föreningar skall medfinansiera.

  6. Kultur- och fritidschefen har yttrat sig i underlaget till nya översiktsplanen samt i en omvärldsanalys till den nya kommunplaneringen.

  7. Tekniska avdelningen har svarat Ryttarföreningen beträffande felen på ridhusvolten.

  8. Problem har uppstått och fortfar fram till ca oktober 2005 vid Musikens hus. Vattenfall skall ansluta ny ledningsdragning för fjärrvärme.

__________________

§14 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Ordf

Ansökan om bidrag till valborgsarrangemang i Alby och Fornuddsparken.

Beslut: Korpen och Trollbäckens Scoutkår 3.000 kr vardera.

2005-04-30