Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-05-09

Sammanträde 2005-05-09

Datum
Klockan
Plats

15 Bidrag till studieförbunden år 2005

16 Ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

18 Bidrag till midsommararrangemang år 2005

Mötesinformation

 

§15 Bidrag till studieförbunden år 2005

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda bidragsregler för studieförbunden skall bidrag sökas för föregående års verksamhet senast 1 april. Underlaget för bidrag är antal genomförda studietimmar under senaste kalenderåret.

Efter att studieförbundens redovisningar sammanställts skall ett förslag till grundbelopp och beloppsnivåer per studietimme för olika ämnesområden och målgrupper preciseras. Förslaget skall rymmas inom anvisad budget, 1.340 tkr. Totalt antal redovisade studietimmar år 2004 ligger på samma nivå som år 2003.

Kommunens bidragsregler bygger helt på Folkbildningsrådets statliga regelverk. Bl a har indelningen av olika ämnesområden (0 – 9) betydelse för Tyresö kommuns prioritering. Fr o m 2004 har Folkbildningsrådet ändrat i ämnesindelningen vilket medfört att studieförbundens redovisning inte följer våra bidragsreglers prioriteringsupplägg.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-    Grundbidraget, dvs 50 % av föregående års bidrag, fastställes och utbetalas.

-    Bidragbeloppen per studietimme i de olika kategorierna fastställes ej vid detta tillfälle utan återremitteras för ytterligare beredning.

 

§16 Ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fastställt sin delegationsordning i kraft av sitt övergripande ansvar.

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat

-    att personalansvaret för all kommunal personal skall ligga direkt under kommunstyrelsen, men har delegerat vissa personalärenden till förvaltningscheferna.

-    att delegationen i kommunövergripande policyfrågor skall skrivas in respektive förvaltnings delegationsordning. Syftet är att tydliggöra var och vem som har ansvaret i dessa ärenden.

För förvaltningsspecifika ärenden såsom lotteritillstånd, mindre ändringar i taxor, föreningsbidrag och säsongsabonnemang i anläggningar bör nämnden själv delegera sin beslutanderätt.

Utifrån ovanstående har ett förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden utarbetats (bilaga).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-      Enligt förslag.

 

§17 Ändring i attest- och utanordningsreglementet

Ärendebeskrivning

Ett attest- och utanordningsreglemente skall lägga fast vilka som har rätt att besluta om utbetalningar inom ramen för budgeten. Vid sammanträdet 2004-12-15 § 54 beslutade kultur- och fritidsnämnden om attestanter med ersättare för år 2005. Med anledning av några organisatoriska förändringar inom biblioteket måste förvaltningens attestreglemente justeras för återstående del av år 2005.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-    Irene Kulneff utses till ersättare för bibliotekschefen Lars Andersson.

 

§18 Bidrag till midsommararrangemang år 2005

Ärendebeskrivning

Söders SOL har i skrivelse 2005-04-19  meddelat att man även år 2005 vill arrangera midsommarfest för allmänheten i slottsparken (bilaga). Föreningen ansöker om 30.000 kr i bidrag från kultur- och fritidsnämnden. År 2004 erhöll föreningen 30.000 kr i bidrag samt ev. förlusttäckning med högst 15.000 kr efter bedömning av särskilda skäl för detta.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Söders SOL beviljas 30.000 kr i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken. Efter bedömning av särskilda skäl kan nämnden bevilja ytterligare 15.000 kr i förlusttäckningsbidrag.

- Redovisning av verksamhet och ekonomi skall inlämnas snarast efter arrangemanget.

 

§19 Meddelanden

  1. Det s k Artoteket, med möjlighet till lån av konstverk, föreslås avslutas pga mycket låg efterfrågan. Det fåtaliga kvarvarande konstverksbeståndet håller en kvalitetsmässig mycket låg nivå (bilaga).

  2. Tyresö Filmförening har tillskrivit nämnden om Forellbions stolar.

  3. En redovisning av genomförda aktiviteter inom Projektet Fånga Publiken föreligger.

  4. En publikundersökning har genomförts på Forellbion.

  5. Kommunfullmäktige har 2005-03-17 §§ 13 och 17 fastställt dels ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder dels ett särskilt reglemente för respektive nämnd, så även för kultur- och fritidsnämnden.

  6. Kulturella Folkdansgillet har 2005-03-30 tillskrivit kultur- och fritidsförvaltningen och lämnat synpunkter på bidragsreglernas villkor.

  7. Förvaltningen har hållit möten med Tyresö ryttarförening och issportföreningarna om problemen i ridhuset respektive inför nybyggnationen i ishallen.

  8. Förvaltningen har träffat företrädare för båtklubben vid Noretviken om stormskadade bryggor vilket stängt gångvägen till Klövbergstrappan.

  9. Gymnastikklubben Trollbäcken har ansökt om möjlighet att ansluta en förrådsyta mot Dalskolans motionssal.