Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-06-13

Sammanträde 2005-06-13

Datum
Klockan
Plats

§ 20 Information arbetet med budget och mål 2006

20 Information arbetet med budget och mål 2006

21 Användande av investeringsram år 2005

22 Utredning av driftavdelningens organisation och omdisponering av driftbudgeten 2005

23 Avveckling av artotekverksamheten

24 Bidrag till studieförbunden år 2005

25 Forellaulan - ansvar och tillsyn

Mötesinformation

 

§20 Information om arbetet med budget och mål 2006

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2005-05-24 beslutat om direktiv och ramar inför arbetet med budgeten 2006 (bilaga)

Förvaltningschefen lämnar en kort information om kultur- och fritidsförvaltningens förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Särskilt uttalande

Susan Ronström (s), för den socialdemokratiska gruppen vill, i samband med denna information, hänvisa till den reservation socialdemokraterna lämnade vid kommunstyrelsens beslut om strategi- och budgetplan.

______________

§21 Användande av investeringsram år 2005

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2005 tilldelats en investeringsram på 2.000 tkr. Vid nämndens sammanträde 2004-12-15 §50 beslutades att fördela 1.350 tkr på olika projekt. Till de återstående 650 tkr avsågs återkomma till efter att klarlägganden gjorts inom några verksamheter.

Bifogat återfinns en sammanställning med förslag på hur 325 tkr skall användas (bilaga). Återstår således 325 tkr av investeringsramen avseende ett antal objekt som ännu inte kan kostnadsberäknas.

En oklar fråga och eventuell kostnadspost är ombyggnad av underlaget i ridhuset. Efter att det nya ridhuset togs i bruk i början av år 2002 har ridunderlaget kritiserats. För närvarande pågår undersökningar om underlagets kvalitet och om uppbyggnaden är enligt de krav och anbudsunderlag som då var för handen. Klart är att underlaget skall läggas om men kostnader och betalningsansvar är inte klarlagt. Omläggningen måste dock vara klar till ridskolans höststart varför ett eventuellt finansieringsbeslut bör fattas under juni månad.

För att inte fördröja beslutsprocessen kan en förtroendemannagrupp på tre personer genom delegationsförfarande få rätten att ta beslut om kultur- och fritidsnämndens eventuella andel av ombyggnadskostnaderna. Investeringsramens slutliga fördelning beslutas i september.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 325 tkr av investeringsramen fördelas enligt förslag.

- För att besluta om eventuellt ianspråktagande av del av investeringsramen för ombyggnad av ridunderlaget utses Lilian Edberg (m), Martin Skjöldebrand (fp) och Kristjan Vaigur (s).

_______________

§22 Utredning av driftavdelningens organisation och omdisponering av driftbudgeten 2005

Ärendebeskrivning

Ett av nämndens resultatmål för år 2005 är att göra en översyn av driftavdelningens organisation syftande till att effektivisera servicen.

Förvaltningschefens förslag

Driftavdelningens personalorganisation och ansvarsområden omfattar en stor del av förvaltningens budget. De personella utredningsresurserna som finns inom förvaltningen är mycket ansträngda detta år. Ett större antal projekt är på gång som kommer att kräva kvalificerade insatser. Dessutom kan det vara lämpligt att utredningen handläggs av person som inte har formella eller informella roller i förvaltningen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att konsult anlitas för översynen. I budgeten finns inte medel för detta men en omdisponering föreslås nedan för att möjliggöra detta.

Aktivitetsstödet kommer att ge ett överskott på 120 tkr. Den prognos som gjordes inför budgeten 2005 visade sig vara i överkant. Dessa medel föreslås finansiera konsultinsatsen.

Ordförandens förslag

- Konsult anlitas för översyn av driftorganisationen.

- 120 tkr omdisponeras från föreningsbidragsbudgeten till driftavdelningens budget för konsultinsats.

Ändringsyrkanden

Ingela Carlsson (s) för den socialdemokratiska gruppen yrkar i första hand på att aktivitetsstödets överskott på lämpligt sätt återförs till föreningslivet. I andra hand yrkas på återremiss för att förtydliga konsultuppdraget.

Omröstningar

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster har nämnden beslutat enligt ordförandens förslag (se bifogat omröstningsprotokoll).

Forts § 22

Härefter beslutar nämnden att avslå återremissyrkandet för att förtydliga konsultuppdraget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Konsult anlitas för översyn av driftavdelningen.

- 120 tkr omdisponeras från föreningsbidragsbudgeten till driftavdelningens budget för konsultinsats.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Elisabeth Hedlund (v) meddelar att hon stöder de socialdemokratiska ändringsyrkandena.

_____________


§23 Avveckling av artotekverksamheten

Ärendebeskrivning

Artoteket, dvs möjlighet att låna konst, infördes år 1966. Verksamheten lades ner år 1993.

Efter beslut i nämnden år 1996 infördes på nytt denna möjlighet för kommuninvånarna, dock utan budget att förnya och inköpa ny och modern konst. Detta har medfört att artoteket inte kunnat utvecklas och efterfrågan numer ligger på mycket låg nivå.

Biblioteket och kulturavdelningen föreslår att artoteket formellt avvecklas fr o m 2005-07-01 (se bilaga).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Artoteket avvecklas fr o m 2005-07-01.

_____________


§24 Bidrag till studieförbunden år 2005

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2005-05-09 §15 behandlades bidragen till studieförbunden för år 2005. Nämnden beslutade att bevilja ett delbidrag omfattande 50 % av bidraget år 2004. P g a oklara regler för indelningen av ämnesområden återremitterades förslaget om bidrag per studietimme.

Kultur- och fritidskontoret har 2005-05-13 skickat brev till studieförbunden och bett om en omräkning av studietimmar (bilaga). Med brevet följde en konverteringstabell som visar studietimmar enligt de regler som kultur- och fritidsnämnden har att följa (bilaga).

Ordförandens förslag

Jag föreslår att bidrag för studietimmar utgår med samma belopp som föregående år, belopp som studieförbunden sannolikt kalkylerat med. I bifogade sammanställning återfinns förslag på slutligt bidrag år 2005.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

________________

§25 Forellaulan - ansvar och tillsyn

Ärendebeskrivning

Ansvaret för tillsyn och skötsel av aulan i Forellskolan har genom åren varit oklart och ibland givit upphov till olösta frågeställningar. Det gäller tekniken, inredningen och underhålls- och ombyggnadsbehoven.

Ärendet har de senaste åren fått ny aktualitet genom kultur- och fritidsförvaltningens satsning på en 0,5 teknikertjänst och utökad filmverksamhet.

Förslag

Kultur- och fritids- och barn- och utbildningsförvaltningarna har diskuterat frågan och kommit fram till lösningen att kultur- och fritidsförvaltningen är lämpligaste parten att ta ansvaret för aulan. Ett förslag 2005-05-24 föreligger, sammanställt av kultur- och fritidschefen (bilaga). Förslaget medför vissa omdisponeringar i budget vilket skall lösas till år 2006.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Ansvaret för Forellaulan föreslås övertas av kultur- och fritidsförvaltningen fr o m år 2006 enligt förslag.

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

_________________

§26 Meddelanden

1. Möte med Tyresö Ryttarförening har förevarit 2005-04-29. Förslag till omläggning av ridhusunderlaget studeras.

2. Tyresö Jazz & Blues Club har inlämnat brev 2005-05-18 med synpunkter på ev. flyttning av Bollmora föreningsgård.

3. Länsstyrelsen har fördelat statsbidrag för naturvårdsändamål. Tyresö kommun har erhållit 291.000 kr.

4. Tyresö Kulturskolas Intresseförening och Tyresö Musikklassers Föräldraförening har skickat ett öppet brev till politiker i Tyresö ang kulturskolans lokaler.

_______________

§27 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Ordf

Tyresö Vi Unga, ansökan om bidrag till kolonivecka på Barnens Ö

Beslut: 4.000 kr


§28 Förslag om iordningställning, nyttjande och drift av gräsplanen vid Strandskolan

Ärendebeskrivning

Från en ledare i Tyresö Fotbollförening har, i början av juni, inkommit en framställning om att på egen bekostnad iordningställa, förbättra och därefter sköta gräsplanen vid Strandskolan. En grundförutsättning är att Tyresö FF exklusivt får nyttja planen under ett begränsat antal timmar för sin ungdomsverksamhet och i övrigt erbjuda allmänheten tillgång. Skolan får fri tillgång under dagtid.

Diskussioner och kontakter har förevarit med berörda dvs Strandskolan ochTyresö FF.

Vid ett möte 2005-06-13 har grovt skisserats ett avtal och upplägg. Vid detta möte meddelade Tyresö FF:s ordförande och Strandskolans rektor att man stödjer projektet och föreningen är villig att teckna ett avtal med kommunen.

Iordningställandet av planen bör påbörjas snarast för att inte tappa tid till höststarten, men ett preciserat avtal måste tecknas med Tyresö FF innan start. Särskilt bör beaktas tillgängligheten för alla gupper och presumtiva nyttjare.

För att inte fördröja beslutsprocessen kan en förtroendemannagrupp på tre personer genom delegationsförfarande få rätten att godkänna avtalet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- För att godkänna avtal med Tyresö FF utses Lilian Edberg (m), Martin Skjöldebrand (fp) och Kristjan Vaigur (s).