Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-09-12

Sammanträde 2005-09-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§29 Kulturbidrag hösten 2005

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda regler för bidrag till kulturarrangemang skall kulturföreningarnas planering (ansökan) inlämnas två gånger per år, senast 10 augusti resp. 10 december. Därefter skall kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om ev. kommunalt stöd.

I bilaga finns sammanställt inkomna ansökningar med beredningens förslag till bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- För verksamheter hösten år 2005 beviljas:

Tyresö Jazz&Bluesclub 25.000 kr

Tyresökören 35.000 kr

Strängstyrkan 15.000 kr

Tyresö Ungd. o Diskantkör 4.000 kr

Tyresö Gosskör 7.000 kr

Mamsellerna 2.000 kr

Tyresö Konstförening 3.000 kr

TUFF 1.000 kr

Tyresö Hembygdsförening 1.000 kr

ABF-södertörn 10.000 kr

Det noteras till protokollet att Lilian Edberg (m) inte deltagit i beredningen av Strängstyrkans ansökan ej heller närvarit vid nämndens behandling och beslut.

_________________________


§30 Disposition av resterande investeringsram år 2005

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2005 tilldelats en investeringsbudget på 2.000 tkr.

Medlen har till dags dato disponerats på följande sätt:

1. beslut § 50/2004 1.350 tkr

2. beslut § 21/2005 325 tkr

3. delegationsbeslut 2005-06-30 200 tkr

4. återstår 125 tkr

Ordförandens förslag

En prognos på utfallet (bilaga) på redan beslutade projekt visar att 68 tkr återstår av investeringsramen. Jag föreslår att 60 tkr anvisas för inköp av ny flygel till kulturskolan. Den befintliga flygeln är i stort behov av total renovering vilket skulle medföra en orimligt stor kostnad jämfört med ett nyinköp. De återstående 8 tkr får kvarstå som en mindre buffert för de projekt som ännu inte är avslutade.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________________

§31 Nämndens tack avseende gåva

Ärendebeskrivning

Kommunala Rättspartiet i Tyresö har lagt ner sin verksamhet och partiet har upphört.

Av återstående ekonomiska medel i kassan har kulturskolan i Tyresö erhållit 30.000 kr som gåva för att gynna verksamheten vid skolan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden och kulturskolan tar tacksamt emot gåvan som blir ett värdefullt tillskott vid inköp av ny flygel år 2005.

_______________

§32 Meddelanden

1. Kultur- och fritidskontoret har 2005-08-25 träffat företrädare för kommunala handikapprådet för att utarbeta förslag till hur handikappade barn och ungdomars fritidsmöjligheter i kommunen kan förbättras.

2. Kulturskolan kommer att genomföra en ”festvecka” vecka 42 för att uppmärksamma 60-årsjubileet.

3. Ritningar avseende Tyresö idrottshall föreligger.

4. Tyresögymnastikens krav på ersättning för förlorat material i samband med Bollmorahallens ombyggnad kommer att tillgodoses med 25.000 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att inköpa utrustning till gymnastiksalar och hallar upp till detta belopp.

5. Kultur- och fritidskontoret ska träffa representanter för föreningar som kan bli berörda av en ev. flytt av föreningsgården till Nyboda skola den 12.9 och 14.9.

6. Tekniska kontoret har genomfört byte av banunderlaget i ridhuset och på utevolten på ridskolan till en kostnad av c:a 400 tkr.

7. Kommunstyrelsen 2005-08-30 har beslutat om överföringen av ansvaret för Forellaulan till kultur- och fritidsförvaltningen.

8. Tyresös nätverk för ”handslaget” har erhållit 439 tkr för verksamhet 2005/2006.

9. Kultur- och fritidskontoret har träffat Tyresö Ryttarförening ang. föreningens aktuella verksamhets- och ekonomiska situation. Ryttarföreningen kommer att presentera detta innan dagens sammanträde.

_________________


§33 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Tillsatt grupp

§ 21/2005

Investeringsmedel för omläggning av ridhusunderlag juli-aug 2005

Beslut: 200.000 kr

2005-06-30

__________________