Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-09-26

Sammanträde 2005-09-26

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§34 Verksamhetsplanering och budget år 2006

Ärendebeskrivning

Centrala budgetberedningen har fastställt ramar, direktiv, tidplan och tekniska anvisningar för nämndernas budgetarbete.

Under detta år har även en ny gemensam planeringsmodell, för alla nivåer i den kommunala organisationen, införts av kommunledningen.

Budgetramen har för kultur- och fritidsnämndens del satts till 60.400 tkr netto. Ramen medför en besparing på närmare 1.300 tkr utifrån befintlig budget och verksamhet år 2005.

Nämndens budgetförslag innehåller följande för att upprätthålla befintlig verksamhet:

- Beräknad personalkostnadsökning

- Priskompensation på 2%

- Internhyror enligt besked från tekniska avdelningen.

- Gemensamma servicefunktioner enligt besked från ekonomikontoret

- Kapitaltjänst för investeringar t.o.m. år 2005

- Diverse helårseffekter

I bilagor föreligger ett beredningsförslag avseende budget och planering för de tre huvudprogrammen - FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, FRITID OCH KULTUR. Förslaget, med besparingar, ryms inom tilldelad budgetram.

Förvaltningens arbetsplatsträffar har informerats om förslaget.

Information om förslaget har även givits i förvaltningens samverkansgrupp 2005-09-12. Förhandling om kommunens totala budget kommer att ske i central samverkansgrupp efter att centrala budgetberedningen lagt sitt budgetförslag.

Ordförandens utlåtande och förslag

Årets budgetarbete innehåller nya moment och sakförhållanden som varit svåra att få ihop till ett samlat och preciserat underlag. Förvaltningen har fått arbeta mycket med den nya verksamhetsplaneringsmodellen samtidigt som ett antal både komplicerade och tidkrävande utredningar har utförts och fortfarande pågår.

Allt detta i en tid av full aktivitet på våra anläggningar och inom våra olika kulturverksamheter. Efterfrågan på våra tjänster och kontaktbehovet från våra föreningar och andra intressenter har ökat mycket de senaste åren vilket medfört större tryck på vår administration och planering. Vi är naturligtvis nöjda med att våra ärenden ändå förs framåt, senast med utbyggnaden av en fullstor hall vid Tyresö skola, ny isbana och konstgräsplan på Bollmoravallen och renoveringen av biografentrén och satsningen på filmvisningen.

Nu utreds många ytterligare och stora nya satsningar som kommer att resultera i förbättrade verksamhetsförutsättningar för många av våra barn och ungdomar. Allt detta redovisas i verksamhetsplaneringen. Eftersom en hel del inte är slutfört kommer majoriteten att återkomma till dessa till kommunfullmäktige i år.

Vårt budgetförslag utgår från den ram som anslagits. Vi konstaterar emellertid att vår nuvarande verksamhet och service samt nödvändiga utökningar inte får plats inom ramen. Därför har vi också måst föreslå besparingar framför allt på föreningsgårds- och bidragssidan som får konsekvenser.

I övrigt får jag hänvisa till verksamhetsplaneringen och bilagan med specificerade förändringar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen om budgetunderlaget noteras.

- Budgetunderlaget översändes till centrala budgetberedningen.

_________________


§35 Delårsbokslut och helårsprognos per aug 2005

Ärendebeskrivning

I enlighet med tidigare års rutiner skall nämnderna efter två tertial avlämna ett delårsbokslut.

Vidare så skall kommunen och dess nämnder upprätta en prognos över förväntat ekonomiskt utfall för innevarande budgetår. Prognosen skall omfatta såväl drift- som investeringsbudgeten.

Ekonomikontoret har givit ut anvisningar och blanketter för att likforma förvaltningarnas material som skall var insänt senast 12 september.

Förvaltningens delårsbokslut och prognos föreligger (bilaga) .

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsbokslutet godkännes.

- Prognosen föranleder ingen åtgärd från nämndens sida.

_________________


§36 Information om utredning avs utveckling av Trollbäckens IP

Ärendebeskrivning

Kommunledningen har givit kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av utbyggnadsmöjligheterna på Trollbäckens IP inför framtiden.

Som underlag har använts dels den studie som nämndens utvecklingsgrupp diskuterat dels den skiss som Hanvikens SK redovisat. Förvaltningen har därefter gjort sina överväganden och komplettteringar samt en översiktlig kostnadsbedömning. Utifrån nämnda underlag finns två huvudalternativ att redovisa (bilaga). Alternativen beskriver förslag till förändringar på kort sikt men som också möjliggör utvecklingen på lång sikt. Förvaltningen har träffat företrädare för berörda föreningar, främst Hanvikens SK, och presenterat och diskuterat alternativen. Föreningarna har uppmanats att inkomma med skriftliga yttranden.

Ordförandens utlåtande och förslag

Förvaltningen har redovisat två förslag till utbyggnad av Trollbäckens IP på kort sikt. Nu får praktiska- och kostnadsbedömningar mötas så att ett slutgiltigt planeringsbeslut kan fattas. Jag avser att presentera ett sådant förslag till beslut vid nästa sammanträde då yttrandena också bearbetats.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen noteras.

_________________

§37 Redovisning av konsultarbetet om renoveringen av simhallen

Ärendebeskrivning

Kommunledningen har givit kultur- och fritdsförvaltningen i uppdrag att ge förslag till hur simhallen kan renoveras och vilka kostnader som kan bli aktuella. Förvaltningen har i budget 2005 erhållit 500 tkr för anlitande av konsulter och annan expertis för att uppdraget ska få en så allsidig belysning som möjligt.

Efter upphandling fick Carl Bro AB uppdraget och har nu arbetat fram sin rapport. Den består dels av bedömningar av standarden på befintlig byggnad dels av ombyggnads/utbyggnadsförslag i tre alternativ.

En arbetsgrupp bestående av representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska avdelningen och ekonomikontoret ska leda det vidare arbetet och ge beslutsunderlag.

Konsultens rapport presenterades för gruppen den 21.9. En sammanfattning ska redovisas nämnden vid sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningen noteras.

__________________


§38 Förslag till regler för kulturbidrag

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglerna för bidrag till kulturevenemang i kommunen.

Under ledning av kultursekreterare Ellen Hahn har ett förslag arbetats fram (bilaga). I en tillämpningsföreskrift beskrivs en del principfrågor och hanteringsvillkor.

Ordförandens utlåtande och förslag

Regler för hur kulturprogram ska bedömas kommer alltid att vara svåra att göra. Kulturen och dess program låter sig inte så lätt inrutas och tur är väl det. Därför blir det alltid ett visst mått av eget tycke och smak från nämnd till nämnd och tid till annan om värdet av olika program och bevekelsegrunder för ekonomiskt stöd. Det nu framlagda regelverket är inte så olikt det gamla men förtydligar en del principfrågor och handläggningsrutiner.

Jag tillstyrker förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förslaget till nya regler för bidrag till kulturevenemang antas.

- De nya reglerna ska gälla från år 2006.

__________________

§39 Förslag om regler för kulturstipendier

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglerna för kulturstipendier. Under ledning av kultursekreterare Ellen Hahn har ett förslag arbetats fram (bilaga).

Ordförandens utlåtande och förslag

De nu föreslagna reglerna skiljer sig inte mycket från de gällande. Några förtydliganden har gjorts. Jag tillstyrker förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förslag till nya regler för kultursstipendier antas.

- De nya reglerna ska gälla från år 2006.

_________________

§40 Meddelanden

1. Förvaltningen har fått flera synpunkter och önskemål om sk dirttrackbanor. Träffar har genomförts med tre privatpersoner och studiebesök gjorts på kommunens markområden.

2. De sk Södertörnnyckeltalen har utarbetats och presenterats.

3. För att se över ridskolans verksamhet och ekonomi har konsult anlitats.

4. Kulturskolans personal har tillställt kultur- och fritidsnämnden och kommunledningen ett brev ang kulturskolans lokalbehov.

________________