Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-02-06

Sammanträde 2006-02-06

Datum
Klockan
19.00
Plats
Nyboda LM-skola, Pluggvägen, Tyresö

1 Etablering av biblioteksfilial i Strand

2 Drift- och investeringsbudget år 2006

3 Fördelning av föreningsbidragsbudgeten år 2006

4 Hantverksgårdens Vänner, ansökan om verksamhetsbidrag år 2006

5 BK Trippel XXX, ansökan om särskilt lokalbidrag år 2006

6 Redovisning av förslag till nya kulturskolelokaler i Nyboda skola

7 Utveckling av Trollbäckens Idrottsplats

8 Korpen Tyresö, ansökan om projektbidrag

Mötesinformation

 

§1 Etablering av biblioteksfilial i Strand

Ärendebeskrivning

Kommunledningen har givit kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vidareutveckla förvaltningens initiativ att öppna en biblioteksfilial i Strand. Lämpliga externa lokaler har blivit lediga i Strands centrum och därmed öppnas förutsättningar för projektet. Bibliotekschefen redovisar i bilaga de förutsättningar som gäller och de servicefördelar som invånarna i östra Tyresö kommer i åtnjutande av med en filialetablering. Lokalen är 110 kvm stor men kan inrymma alla funktioner som ett kompaktbibliotek ska ha. Dessutom gör läget att det blir gynnsamt att också öppna för kommunal information i den östra kommundelen. Av praktiska och ekonomiska skäl blir det möjligt att öppna först efter sommaren 2006.

Med omdisponeringar främst i nämndens investeringsbudget kommer inredning och utrustning att klaras. Däremot blir pressen stor på nämndens budget på driftsidan. Bibliotekschefen har redovisat en plan på hur ekonomin kan klaras i år (bilaga).

Ärendet har behandlats på bibliotekets APT.

Ordförandens utlåtande och förslag

Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att vi nu kan klara att också förse östra Tyresö med biblioteksservice. Förslaget har redovisats tidigare men lokalen fanns då inte tillgänglig. Dessutom förutsattes att resurser flyttades om mellan de befintliga biblioteken. Med rationaliseringar inom biblioteksverksamheten inkl. satsning på fler in- och utlåningsautomater kommer personalresursen att klara ett bra öppethållande utan inskränkningar i hela kommunen.

Jag tillstyrker föreslagna förändringar inom investeringsbudgeten för att klara inredning och utrustning. De planerade renoveringsinsatserna i Forellaulan får därmed flytta till 2007. Det ger oss emellertid utredningstid för de stora inredningsbehov som finns i aulan och som vi självklart ska återkomma till i budgetarbetet för 2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- En biblioteksfilial öppnas i lokaler om 110 kvm med adress Strandtorget 15.

- Start sker 28 augusti 2006 med ett öppethållande på 25 timmar per vecka.

- Verksamheten får finansieras inom biblioteksverksamhetens driftbudgetram år 2006.

- Ur nämndens investeringsram år 2006 anslås 985.000 kr för inredning och utrustning av lokalerna medförande att planerad upprustning av Forellaulan uppskjutes.

_________________

§2 Drift- och investeringsbudget år 2006

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 2005-09-26 §34 behandlade kultur- och fritidsnämnden verksamhetsplan och budget för år 2006. Förutsättningarna var vid den tidpunkten aktuell budgetram. Ett budgetunderlag översändes till centrala budgetberedningen, ett underlag som bla innehöll besparingar i befintlig verksamhet på ca 1.300 tkr.

Efter budgetprocessen i budgetberedning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige ökades kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram till 62.110 tkr med avsikten att undanröja föreslagna besparingar.

Efter att förvaltningen utarbetat detaljbudgeten för år 2006, innehållande prisuppräkningar med 2%, konstateras att budgeten överstiger ramen med 113 tkr.

I budgeten finns anslaget 50 tkr för handikapprojekt. Ytterligare 50 tkr bör tillskjutas för genomförandet.

Budgetutfallet för år 2005 har analyserats och möjligheter finns att tillskapa 155 tkr för att delfinansiera ovanstående. Anslaget för oförutsett får även minskas med 8 tkr för att budgeten ska komma i balans.

Vad avser investeringsbudgeten måste den tänkta satsningen på Forellaulan skjutas till år 2007 och investeringsmedel tillföras biblioteket för att etablera biblioteksfilial i Strand.

Förändringarna i budgeten år 2006 jämfört med år 2005 framgår av bilaga.

Ärendet har behandlats av förvaltningens samverkansgrupp den 23 januari utan erinran.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Den förändrade drift- och inveteringsbudgeten år 2006 fastställes.

__________________


§3 Fördelning av föreningsbidragsbudgeten år 2006

Ärendebeskrivning

I driftbudgeten för år 2006 finns 5.040 tkr anslaget för bidrag till föreningslivet.

Med förutsättningen oförändrade bidragsbelopp har ett förslag till fördelning av de olika bidragskategorierna utarbetats av förvaltningen.

(se bilaga).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förslag till fördelning av bidragsbudgeten och bidragsbelopp för år 2006 fastställes.

________________

§4 Hantverksgårdens Vänner, ansökan om verksamhetsbidrag år 2006

Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala driften och ansvaret för Hantverksgården upphört år 1997 har föreningen Hantverksgårdens Vänner tagit över vissa delar av lokalen och fortsatt verksamheten.

Föreningen ansöker 30.000 kr i verksamhetsbidrag som stöd för fortsatt verksamhet år 2006 (bilaga).

För år 2005 beviljades föreningen 20.000 kr i verksamhetsbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Hantverksgårdens Vänner beviljas 20.000 kr i verksamhetsbidrag för år 2006.

___________________

§5 BK Trippel XXX, ansökan om särskilt lokalbidrag år 2006

Ärendebeskrivning

Bowlingklubben Trippel XXX ansöker om särskilt lokalbidrag för banhyreskostnader avseende föreningens ungdomsverksamhet.

Senast aktuella uppgifter om ungdomsmedlemmar är 48 st, något fler än Tyresö Badmintonklubb som år 2005 beviljats 5.000 kr i särskilt lokalbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- BK Trippel XXX beviljas 5.000 kr i särskilt lokalbidrag för år 2006.

__________________

§6 Redovisning av förslag till nya kulturskolelokaler i Nyboda skola

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2005 att kulturskolans verksamhet flyttas till Nyboda skola. Tekniska kontoret och kultur- oxch fritidskontoret har därefter utrett åtgärder och upprättat kostnadskalkyl som slutar på 10,7 mkr (bilaga). Förslaget antogs av kommunstyrelsen 2006-01-24 § 5. Investeringen ska slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret kan därefter påbörja projektering och genomförandet av bygget. Lokalerna är tänkta att vara färdigställda till höstterminstarten 2006.

Förvaltningen ger en aktuell lägesrapport om planerat innehåll, funktioner och trolig inflyttning med hänvisning till Tyresö skolas temporära inflyttning i lokalerna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förvaltningens information noteras.

________________

§7 Utveckling av Trollbäckens Idrottsplats

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att ta fram utvecklingsplaner för våra idrottsplatser. Arbetet startade efter presentationen av en konsultrapport hösten 2003 som gav exempel på olika utbyggnadsförslag. Därefter följde remissomgångar med föreningslivet och uppföljningsarbete i nämndens grupp för idrottsplatsutveckling. Initiativ från framför allt Hanvikens SK i januari 2005, har därefter krävt en fördjupning av innehållet och studie av de olika delarna på anläggningen. Totalt har fem möten hållits med representanter för berörda föreningar. Föreliggande förslag (bilaga) har accepterats av samtliga berörda parter. En första investeringsplan innehållande 5,5 milj. kr har lagts av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för 2006.

Ordförandens utlåtande och förslag

Det är mycket glädjande att vi nu kommit till samsyn om utvecklingen av Trollbäckens IP. Upprustningsbehoven är stora och därutöver finns vettiga förslag till nyanläggningar.

Jag föreslår att förvaltningens förslag fastställes och att investeringsmedlen används på föreslaget sätt år 2006. Jag föreslår dessutom att förslaget får ligga som grund för nämndens fortsatta planering för idrottsplatsens utveckling inom de finansiella ramar som framledes anslås av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- De anslagna investeringsmedlen år 2006, 5,5 mkr, disponeras på följande sätt:
1. 4,9 mkr används till ny isbanebädd, ny sarg, ny elcentral och nya belysningsstolpar.
2. 0,6 mkr används till förberedande markarbeten för hallyta norr om grusplanen.

- Föreliggande förslag i 12 punkter antas som planeringsdokument för Trollbäckens IP:s utveckling fr o m år 2007.

Kristjan Vaigur (s) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i detta ärende.

_________________

§8 Korpen Tyresö, ansökan om projektbidrag

Ärendebeskrivning

Korpen, Tyresö, har ansökt om medel, 200 tkr, för att genomföra ett Projekt, ”Barn och ungdomar för ökad rörelseglädje” (bilaga).

Målet är att öka den fysiska aktiviteten hos eftersatta grupper bland flickor med invandrarbakgrund, funktionshindrade barn och ungdomar samt överviktiga barn och ungdomar. Föreningen räknar med att få c:a 100-150 deltagare c:a två gånger i veckan i olika aktiviteter. Redan idag finns grupper igång vars deltagare ”remitterats” från skolsköterskorna i skolorna.

Ordförandens utlåtande och förslag

Korpens initiativ är mycket angeläget. Många barn och ungdomar som lider av övervikt, social utsatthet och andra funktionshinder är målgrupper som föreningslivet normalt har svårt att nå. Angreppsättet att samarbeta med skolsköterskorna är unikt. Korpen har också för avsikt att använda Alby mer frekvent och därför krävs insatser både i material och i terrängen. Ett aktivare Alby har nämnd och förvaltning länge eftersträvat.

Jag är beredd att tillstyrka ett bidrag på 50 tkr till korpen för den ansökta verksamheten. Jag ser också fram emot en utvärdering i slutet av detta år.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Korpen Tyresö beviljas 50.000 kr i bidrag för projekt enligt ansökan.

- En redovisning och utvärdering av projektet skall lämnas under december år 2006.

_________________

§9 Meddelanden

  1. Preliminärt ekonomiskt bokslut för kultur- och fritidsförvaltningen visar ett nettoöverskott på knappt 400 tkr. Överskottet är helt hänförligt till intäkter över budget.

  2. Kommunkansliet har tillfrågat biblioteken om möjligheten att ansvara för poströstningen i kommunen inför valet i september.