Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-04-03

Sammanträde 2006-04-03

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)
Mötesinformation

 

§10 Årsredovisningen 2005

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har som tidigare år lämnat en översiktlig årsredovisning till kommunkansliet som ska ingå i kommunens samlade årsredovisning.

För kultur- och fritidsnämndens egen del utarbetas en mer detaljerad redovisning per verksamhet med statistik, kommentarer och förklaringar. Utvärdering av mål och kvalitetsarbetet har även gjorts.

Årsredovisningen och utvärderingar (bilagor) redovisas på sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Årsredovisningen med bilagor noteras.

________________________

§11 Dagkoloniverksamheten år 2006

Ärendebeskrivning

I budget finns medel anslagna för föreningsdrift av dagkoloni för 7-12 åringar under två veckor i början av sommarlovet. Dagkolonin har drivits av Tyresö Fotbollförening med gott resultat de senaste åren. År 2005 kostade verksamheten 75 tkr. I budgeten för år 2006 finns 75 tkr avsatt för dagkoloniverksamhet.

Tyresö FF är även i år beredd att driva verksamheten (se bilaga) inom ramen 75 tkr.

Ordförandens utlåtande och förslag

Tyresö FF har tidigare drivit verksamheten på ett bra sätt varför jag föreslår att föreningen får uppdraget att driva dagkoloni under de närmaste två veckorna efter vårterminens slut. Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska satsning utgör 75 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________________

§12 Uppdrag handikapprojekt

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2005 11 07 §43 att genomföra ett projekt med syfte att få fram metoder för en programverksamhet som gynnar funftionshindrade barns och ungdomars fritid (bilaga). Vid nämndens detaljbudgetbeslut för 2006 i februari avsattes 100 tkr för genomförandet i år.

Kultur- och fritidskontoret har därefter sökt lösningar för att komma igång och nu fått kontakt med Korpen i Tyresö som visat stort intresse att arbeta med projektet. Efter möten med föreningens företrädare och förhandlingar om ekonomin har en preliminär uppgörelse träffats (bilaga). Uppläggningen innebär att kultur- och fritidskontoret fortfarande är huvudman för projektet men att den operativa delen har uppdragits åt Korpen. Handledning och uppföljning ska ske från en nätverksgrupp bestående av representanter för handikappomsorgen, fritidsgården Bergfoten, handikapprådet samt handikappkonsulenten på kommunledningskontoret och fritidskonsulenten på kultur- och fritidskontoret. Gruppen ska träffas c:a var 8 :de vecka. På detta sätt garanteras inriktningen och innehållet i projektet som annars var tänkt att ledas direkt från kultur- och fritidschefen.

Ordförandens utlåtande och förslag

Uppgörelsen med Korpen är mycket lyckosam eftersom man där redan arbetar med snarlika målgrupper och liknande verksamheter. Korpen håller på att skaffa sig en bred kompetens och erfarenhet av arbete bland ”eftersatta” grupper i fritidshänseende. Vårt projekt för funktionshindrade blir ett tilläggsuppdrag på det som tidigare beviljades Korpen 2006 02 06 § 8. Därmed kan en mer kvalificerad och långsiktig insats göras från Korpens sida.

Jag föreslår att uppgörelsen med Korpen godkännes enligt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Uppgörelsen med Korpen om att genomföra handikapprojektet enligt ovan beskrivet förslag godkännes.

___________________

§13 Tolkning av villkor för administratörsbidrag

Ärendebeskrivning

Gällande bidragsbestämmelser fastställdes av kommumfullmäktige 1995-12-14. Sedan dess har ”nya ” föreningar visat intresse för administratörsbidraget. Det gäller i huvudsak föreningar vars verksamhet till mycket övervägande del utövas av vuxna, men där också ett större antal ungdomar finns med. Bidragstödet är numera helt riktat till barn- och ungdomsgruppernas verksamheter. Traditionellt är det sk. föreningar med ett stort antal tyresöungdomar som erhållit bidrag. Med ungdomsförening menas en förening som till allra övervägande delen består av ungdomsmedlemmar (7-20 år) boende i Tyresö. En av de bärande tankarna med administratörsbidraget är att just gynna den typen av förening. Detta finns dock inte utskrivet i reglerna, varför flera ”vuxenföreningar” formellt kan göra anspråk på bidraget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Ärendet återremitteras.

_________________

§14 Utredning om kulturverksamhetens organisation

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för år 2006 avsatt medel för att utreda innehåll och organisation för förvaltningens kulturarbete. Förfrågan har riktats till ett par utvalda konsulter varav Håkan Sandh accepterat uppdraget (bilaga).

Ordförandens utlåtande och förslag

Uppdraget omfattar nämndens hela kulturuppdrag varför det kan vara motiverat att tillsätta en styrnings- och uppföljninggrupp från nämnden. Jag föreslår att nämnden tillsätter ledamöter enligt 2+1.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- En förtroendemannagrupp enligt ordförandens förslag tillsättes ej.

_________________


§15 Representant i kulturstipendiegruppen

Ärendebeskrivning

En vakans har uppstått i kulturstipendiegruppen efter att Elvira Kaneberg (s) slutat i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Susann Ronström (s) tillsättes i kulturstipendiegruppen.

_________________

§16 Meddelanden

  1. Två anbud avseende simhallsentreprenör för tiden 1 juli 2006 fram till påbörjandet av renoveringen har inkommit.

  2. Beredningen har besvarat TUFF:s begäran om ändring av bidragsregler.

  3. Issportföreningarna har inkommit med en begäran om överbyggnad av Trollbäckens konstfrysta isbana mot delfinansiering från föreningarnas sida.

  4. Kultur- och fritdskontoret har i år fått ovanligt mycket beröm för skidspårservicen som utgår från Alby friluftsgård.

  5. Det nya ”Historiska skissblocket” är nu klar för tryck.

  6. Kultur- och fritdskontoret har kallat till möte 2006-03-27 om möjligheterna att anlägga en sk dirtbana och bilda förening för ändamålet.

  7. Biblioteket har av förvaltningen nominerats till kommunens kvalitetspris.

_________________


§17 Delegationsbeslut

Delegat
Ordf

Ärende
Bidrag för valborgsmässoarrangemang.
Beslut: Korpen Tyresö 3.000 kr
Trollbäckens Scoutk 3.000 kr

Tid
30 april 2006