Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-06-12

Sammanträde 2006-06-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Strandtorget 15

22 Information om budgetförutsättningar inför 2007

24 Yttrande över motion om ungdomscafé

25 Yttrande över motion om mötesplatser för ungdomar

26 Redovisning av åtgärder på Strandbadet

27 Bidrag till midsommararrangemang vid slottet

Mötesinformation

 

§22 Information om budgetförutsättningar inför 2007

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2006-04-20 beslutat om direktiv och ramar inför arbetet med Strategi- och budgetplan 2007-2009.

Förvaltningschefen lämnar information om kultur- och fritidsförvaltningens förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen noteras.

___________________


§23 Kulturbidrag hösten 2006

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda regler för bidrag till kulturarrangemang skall kulturföreningarnas planering (ansökan) inlämnas två gånger per år, senast 15 maj resp. 15 november. Därefter skall kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om ev. kommunalt stöd.

I bilaga finns sammanställt inkomna ansökningar med beredningens förslag till bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- För verksamheter hösten år 2006 beviljas:

Tyresö Teaterförening 35.000 kr

Tyresö Finska förening 15.000 kr

Tyresökören 10.000 kr

Tyresö Jazz & Blues club 15.000 kr

___________________


§24 Yttrande över motion om ungdomscafé

Ärendebeskrivning

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inlämnat en motion om att starta ett ungdomscafé i Tyresö (bilaga).

Motionen har remitterats till bla kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar lämna följande yttrande:

Verksamhet i caféform för 16-20 åringar drevs av dåvarande fritidsförvaltningen på 1980-talet. Lokalen låg i f.d barnavårdscentralens hus under namnet ”Café 4:an”. Det var en ambitiös satsning med anställd personal och verksamhetsmedel.

Vid nedläggningen december 1989 konstaterades att verksamheten, tack vare personalens insatser, varit mycket god men också förhållandevis kostsam.

Om man ska starta liknande eller annan verksamhet idag för nämnda målgrupp är en öppen fråga men behovet av kompetent personal och stöd i verksamheten bör inte underskattas. I caféverksamheter av den föreslagna modellen är det inte ovanligt att besökarna kommer från både tuffa och utsatta förhållanden som i sin tur ställer ambitiösa krav på personalen.

Verksamheten bör rimligen administreras från förvaltningen där kompetensen finns och ungdomsverksamheten bedrivs idag, d.v.s barn- och utbildningsförvaltningens fritidsgårdsenhet.

Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i dag för att fånga upp de behov som motionären beskriver är en svår fråga. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar gärna i en utredning om detta.

___________________


§25 Yttrande över motion om mötesplatser för ungdomar

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet och vänsterpartiet har inlämnat en motion om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar (bilaga).

Motionen har remitterats till b la kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar lämna följande yttrande:

Motionärerna beskriver ett problem som har aktualitet idag och som, under 1980-talet, hanterades genom en försöksverksamhet kallad ”Café 4:an” för målgruppen äldre ungdomar. Det var en ambitiös satsning med anställd personal och verksamhetsmedel. Vid nedläggningen december 1989 konstaterades att verksamheten, tack vare personalens insatser, varit mycket god men också förhållandevis kostsam.

Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas idag för att fånga upp de problem som motionärerna beskriver är en svår fråga. En utredning skulle möjligen kunna sprida ljus över detta. På kultur- och fritidsförvaltningen drivs idag ingen egen allmän ungdomsverksamhet. Den flyttades på 90-talet till barn och utbildningsförvaltningen. Därför finns både erfarenhet och kompetens på just detta område samlat där. Men kultur- och fritidsförvaltningen kan självfallet medverka i en utredning.

______________________


§26 Redovisning av åtgärder på Strandbadet

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett flertal år haft problem med bottnen på Strandbadet. Den naturliga bottnen utgörs till stora delar av lera. Detta innebar att man vid byggnationen av badet tvingades att lägga en fiberduk med olika sandmaterial över bottnen. Efter ett antal år har duken släppt eller luckrats upp, mest p.g.a det strömmande vattnet i Erstaviken men också p.g.a höststormar. ”Hål” har uppkommit, c:a 10 meter ut i vattnet, där man plötsligt sjunker ner. Undan för undan har ytterligare sandmaterial lagts på för att stoppa sönderfallet men problemen har återkommit. En del av det sandmaterial som lagts ut har dessutom drivit över till den närliggande båtklubben som fått allt grundare botten.

Vid besiktning i början av maj kunde konstateras att stora delar av duken nu släppt och risken är uppenbar att lerbottnen blottläggs och badandet blir både komplicerat och vanskligt.

Tekniska kontoret föreslog, som bästa åtgärd, att ta bort den gamla duken, schakta och fylla på med nytt material. Åtgärderna beräknas hålla några år intill dess området ska planeras om och en ny och förbättrad badplats byggs inom ramen för det sk Strandängarna-projektet. Då läget var akut har arbetena redan utförts.

Tekniska kontoret beräknar kostnaderna till c:a 200 tkr. Förvaltningen förfogar inte över sådana reserver och budgetutfallet för året är ännu inte möjligt att med säkerhet prognostisera.

Ordförandens utlåtande och förslag

Ärendet anmäldes till mig efter besiktningen och alternativet att stänga badet anser jag orealistiskt. Därför föreslås att åtgärderna nu i efterhand godkännes. De ekonomiska konsekvenserna föreslås tas upp vid andra tertialets bokslut per augusti.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Vidtagna åtgärder godkännes.

___________________

§27 Bidrag till midsommararrangemang vid slottet

Ärendebeskrivning

Söders SOL har i skrivelse 2006-05-22 meddelat att man även år 2006 vill arrangera midsommarfest för allmänheten i slottsparken (bilaga). Föreningen ansöker om 30.000 kr i bidrag från kultur- och fritidsnämnden. År 2005 erhöll föreningen 30.000 kr i bidrag samt ev. förlusttäckning med högst 15.000 kr efter bedömning av särskilda skäl för detta.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Söders SOL beviljas 30.000 kr i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken. Efter bedömning av särskilda skäl kan nämnden bevilja ytterligare 15.000 kr i förlusttäckningsbidrag.

- Redovisning av verksamhet och ekonomi skall inlämnas snarast efter arrangemanget.

________________________


§28 Meddelanden

  1. Månadsbok per april föreligger.

  2. Kontoret har haft uppföljningsmöte med Tyresö Ryttarförening efter första kvartalet.

  3. Uppgörelse har träffats med issportföreningarna om betalningsansvaret för investeringen av tredje konstisbanan.

  4. Kontrakt har skrivits enligt anbudsunderlaget med Medley AB om driften av simhallen.

  5. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med kultur- och fritidskontoret inventerat möjliga lägen för större bollplaner.

  6. Förslag till utformning av dirttracbana för cyklar i Fårdala är utarbetad.

  7. 1:e kultursekreterare Ellen Hahn avtackas inför sin pensionering den 16 juni kl 1500-1700 i bibliotekets hörsal.

__________________

§29 Delegationsbeslut

Delegat   Ordf

Ärende                                             Tid

Bidrag till sommarverksamheter.         Veckorna 24-26
Beslut: Vi Unga 4.000 kr och 
Hanvikens SK 4.000 kr

Bidrag till kulturarrangemang hösten    December 2006
2006.
Beslut: Tyresö Hembygdsförening
1.500 kr och Kören Mamsellerna
3.000 kr

Bidrag till kulturarrangemang hösten    2006-10-24
2006.                                                 2006-10-31
Beslut : Tyresö Konstförening 5000 kr  2006-11-21