Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-11-06

Sammanträde 2006-11-06

Datum
Klockan
Plats
§ 39 Översyn och förslag till förändringar av kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet

§ 39 Översyn och förslag till förändringar av kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet

39 Översyn och förslag till förändringar av kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet

40 Förslag till antagande av biblioteksplan

42 Yttrande över motion om arkivtjänst

Mötesinformation

 

§39 Översyn och förslag till förändringar av kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan och budget för 2006 beslutat uppdra åt förvaltningen att utreda nämndens kulturverksamhet – dess innehåll och organisation. Syftet är att få fram ett brett beslutsunderlag som gör att kulturverksamhetens inriktning, organisation och tjänsteinnehåll kan läggas fast.

En extern utredare, Håkan Sandh, anlitades under våren och redovisade sitt arbete i augusti 2006 och gjorde en föredragning vid nämndens sammanträde 2006 09 11. En sammanfattning av utredningens förslag redovisas i bilaga 1.

Efter det att utredningen presenterat sina förslag har de bearbetats av personalen och representanter för skolan. Möten har hållits med och mellan förvaltningens berörda personalgrupper. Deras yttranden har vägts in i beredningens förslag till förändringar och åtgärder i bilaga 2. De förändringar som ankommer på nämnden att besluta framgår nedan och övriga förändringar föreslås vidareutvecklas av förvaltningen.

MBL-förhandling har hållits 25 oktober (bilaga 3).

Ordförandens utlåtande och förslag

Utredningen redovisar ett antal överväganden och förslag på väsentliga områden. Förvaltningen har därefter strukturerat nämndens uppdrag och föreslagit förändringar inom verksamhetsinriktningen, organisationen och ansvarsfördelningen, tjänsteinnehållet, samarbetet med skolan och vad gäller lokalanvändningen. Redovisningen och förslagen till förändringar framgår i ovan nämnd bilaga.

Jag tillstyrker de förslag till de strukturella förändringar som redovisas och i övrigt lämna till förvaltningchefen att genomföra de rent verksamhetsmässiga förändringarna. Föreslagna förändringar kan finansieras inom givna ramar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Inom verksamhetsinriktningen:

- Konstens utställningsverksamhet och bildverkstad permanentas och ges utökade resurser.

- Registrering och värdering av kommunens kulturminnen hemställes hos kommunstyrelsen att förläggas till stadsbyggnadskontoret.

- Ett utökat samarbete med skolor och förskolor eftersträvas.

- Kommunstyrelsen bör förtydliga principer för kommunfullmäktigebeslutet från år 1964 om avsättning av en procent av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning.

Inom organisationen och ansvarsfördelningen:

- Allmänkulturen och kulturskolan slås ihop till enhet, kulturenheten.

- Kulturskolechefstjänsten blir chef för den nya kulturenheten med titeln kulturchef.

- Den gamla chefstjänsten för allmänkulturen slopas.

- Befintlig kultursekreterartjänst (75%) utökas till 100 % och får ansvaret för den samlade konstverksamheten och hanteringen.

- En ny kultursekreterartjänst inrättas 75 % .

I övrigt:

- Övriga delar av kulturutredningen och förvaltningschefens sammanfattning noteras.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen inlämnar särskilt yttrande.

_________________

§40 Förslag till antagande av biblioteksplan

Ärendebeskrivning

Nämnden gav 2006 förvaltningen i uppdrag att utabeta en biblioteksplan.

i enlighet med den nya paragrafen § 7a i bibliotekslagen (SFS 1996:1596 & SFS 2004:1261) som säger att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten.

Arbetet med biblioteksplanen har genomförts under våren och sommaren och bedrivits under ledning av bibliotekschefen och en arbetsgrupp med representanter för olika förvaltningar, nämligen från kommunledningsförvaltningen P-O Lindfors och Christine Salomonsson, från Barn- och utbildningsförvaltningen Eva Brant och Charlotte Wilson- Sundström, från socialförvaltningen Auli Mätsensalo, från utvecklingsförvaltningen Britt-Lis Widerberg och från biblioteket Irène Kulneff. Gruppen har haft sex protokollförda möten och enats om härmed framlagd skrivning av biblioteksplanen (bilaga). Två olika studiebesök/möten har dessutom avhållits inom äldreomsorgen och skolan med berörd personal.

Ordförandens utlåtande och förslag

Arbetet med biblioteksplanen har bedrivits på ett brett och överskådligt sätt. Jag tillstyrker förslaget till planen och ser fram emot genomförandet. Till de stycken som kostar pengar kommer jag att återkomma i budgetarbetet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förslaget till biblioteksplan antas och överlämnas till kommunstyrelsen för faställelse.

___________________

§41 Yttrande över motion om arkivtjänst

Ärendebeskrivning

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inlämnat en motion om att bygga upp ett bildarkiv och att erbjuda föreningslivet arkiveringsmöjligheter (bilaga).

Motionen har remitterats till bl.a kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förslag till yttrande

Motionen beskriver ett sedan länge känt och väsentligt behov. Det finns idag inget bildarkiv men däremot mindre innehav på olika förvaltningar. Att samla bildmaterial är naturligtvis särskilt angeläget från historiskt perspektiv. Ännu skulle ett sådant arbete kunna göras med god täckning, men med flera tjänstemäns pensionering kan kunskapen om detta material allvarligt minska.

När det gäller behovet av föreningsarkiv i kommunens regi bör detta prövas tillsammans med föreningarna och den förening i länet som arbetar på området.

Tilläggas bör att även kommunens egen verksamhet, inte minst kultur- och fritidsnämndens, lider av bristfällig arkivförvaltning. Därför bör även möjligheterna att förbättra denna ses över.

Ordförandens förslag till beslut

Yttrande lämnas enligt förslag.

Ändringsyrkande

Den socialdemokratiska gruppen med instämmande av Elisabeth Hedlund (v) föreslår att nämnden tillstyrker motionen och hemställer att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Omröstning

Efter ställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutat enligt sitt förslag.

Kultur- fritidsnämndens beslut

- Yttrande över motionen lämnas enligt förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen inlämnar skriftlig reservation.

Elisabeth Hedlund (v) instämmer i den socialdemokratiska gruppens reservation.

________________

§42 Meddelanden

  1. Kommunchefen har lagt ett förslag till omorganisation av kultur- och fritidsnämndens och förvaltningens organisation.

  2. Kultur- och fritidskontoret har haft överläggningar med de större fotbollsklubbarna om en ny konstgräsplan med uppvärmning.

  3. Kulturskolans nya lokaler i Nyboda invigs 11.11 kl 1400-1600.

  4. Nämndens handikapprojekt genomför en seminariedag 9.11 kl 0900-1600.

  5. En ny omgång ”Södertörnsnyckeltal” har utarbetats.

  6. Ett nytt ”Föreningsnytt” har utkommit.