Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-08-27

Sammanträde 2007-08-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

Samling på Bollmoravallen Före nämndsammanträdet kort inledning av företrädare för Tyresö Läs mer...FF och Tyresö Royal Crowns

39 Konstgräsplan B på Bollmoravallen

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret begär in anbud på konstgräsplan B på Bollmora-vallen. Därvid har fråga ställts till kultur- och fritidsnämnden om synpunkter på hur linjerna på planen ska målas upp. Fotboll respektive amerikansk fotboll använder olika typer av linjer.

Ordförandeförslag

Ordföranden anser att det är viktigt att skapa likartade förutsättningar för båda sporterna. Därför föreslår ordföranden att linjer målas upp för båda sporterna men med olika färg.

40 Bidrag till studieförbunden

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Bidragen till studieförbunden 2007 har behandlats på nämndens sammanträde den 11 juni 2007, § 38. Då beslöts att förvaltningen får betala ut ett förskott på 50 % av bidraget som betalades ut 2006 och att slutligt beslut skulle ske på sammanträdet den 27 augusti.

Förvaltningen har därefter gjort ett förslag på fördelning enligt bilagor. Bidragsfördelningen för år 2007 har gjorts enligt tidigare år och de kommunala regler som är aktuella. Redovisningen avser således verksamheten 2006.

Jämfört med år 2005 har den totala verksamheten i Tyresö ökat marginellt med 4 %. Se bilaga 1. Större differenser finns dock mellan de olika prioriterade bidragskategorierna vilket medför att studieförbundens bidrag inte ökar eller minskar på samma sätt som den totala procentuella minskningen eller ökningen av verksam-heten, Detta förutsatt att bidraget per studietimme i respektive bidragskategori är de samma som år 2006.

I det bilagda förslaget till fördelning (bilaga 2) har studieför-bundens redovisade studietimmar lagts in i beräkningsmodellen. Vidare har samma belopp per studietimme som föregående år lagts in. Under dessa förutsättningar blir det totala bidraget år 1 119 297 kronor för år 2007.

SISU erhåller från och med år 2007 bidrag enligt en särskild förordning och får inte vara med och dela på studieförbundens statliga bidragspott. Kommunen bör därför utreda och ta ställning efter diskussion med folkbildningsrådet och SISU.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att 1 119 297 kronor utdelas enligt gjord beräkning i bilaga. Redan utdelade förskott på 589 523 kronor framgår av bilagan. Resterande belopp utbetalas nu.

41 Förslag till inrättande av föreningsledarstipendium och pris till årets förening i Tyresö kommun

Förslag till nämndens beslut

- Två föreningsledarstipendier samt pris till årets förening inrättas från och med år 2008.
- Som stipendiekommitté fungerar tidigare utsedd kulturstipendiegrupp.
- Medel till stipendier och pris skapas genom intern omfördelning.

Ärendebeskrivning

För att stärka, utveckla och uppmärksamma föreningsarbetet i kommunen föreslås att två föreningsledarstipendier samt pris till årets förening inrättas från och med år 2008 (se bilaga).

Förslag till stipendiekommitté är den grupp som tidigare valts till att föreslå kulturstipendiater.

Kostnaden uppgår till 25 000 kronor, vilket inkluderar kostnader för diplom, blommor med mera. Intern omfördelning görs internt.

42 Remissyttrande avseende ansökan från föreningen Sörmlandsleden om verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2008

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden anser att det är värdefullt med en bra skötsel av Sörmlandsleden och att det därför är önskvärt att föreningen får bidrag till skötseln.

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden ansöker om ett årsanslag om 7 000 kronor till verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2008. Medel finns upptagna i tekniska kontorets budget. Kultur- och fritidsnämndens yttrande önskas i ärendet.

43 Inrättande av föreningsråd

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

För att ytterligare utveckla samverkansformer och brukar-medverkan mellan föreningslivet och kommunen i frågor som främst berör verksamhetsområdet fritid och kultur, föreslås att ett föreningsråd inrättas (se bilaga).

Ett årligt anslag, motsvarande 10 000 kronor, föreslås från och med år 2008. Till föreningsrådet adjungeras som kommunens representant fritidschefen med fritidskonsulenten och kultursekreterare som ersättare.

44 Ändring av belopp vid delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Delegationen för nämndordförandens rätt att bevilja föreningsbidrag utökas från nuvarande 5 000 kronor till 10 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, punkt D1 har nämndordföranden rätt att bevilja föreningsbidrag upp till 5 000 kronor. Eftersom beloppet gällt under många år bör beloppet nu höjas till 10 000 kronor.

45 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut av ordföranden: - Trollbäcken 11-15/6 2007 - bidrag på 3 000 kronor
- Tyresö manskör 20/10 2007 - bidrag på 3 000 kronor
- Tyresökören 4 konserter med en julshow – bidrag på 5 000 kronor

46 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Beslut från kulturrådet om fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2007
- Redovisningar av genomförda arrangemang
- Avsägelse från Patrick Holm
Mötesinformation

 

§39 Konstgräsplan B på Bollmoravallen

DNr 2007 KFN 030

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret begär in anbud på konstgräsplan B på Bollmora-vallen. Därvid har fråga ställts till kultur- och fritidsnämnden om synpunkter på hur linjerna på planen ska målas upp. Fotboll respektive amerikansk fotboll använder olika typer av linjer.

Ordförandeförslag

Ordföranden anser att det är viktigt att skapa likartade förutsättningar för båda sporterna. Därför föreslår ordföranden att linjer målas upp för båda sporterna men med olika färg.

_____________________________________________________

§40 Bidrag till studieförbunden

DNr 2007 KFN 028

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bidragen till studieförbunden 2007 har behandlats på nämndens sammanträde den 11 juni 2007, § 38. Då beslöts att förvaltningen får betala ut ett förskott på 50 % av bidraget som betalades ut 2006 och att slutligt beslut skulle ske på sammanträdet den 27 augusti.

Förvaltningen har därefter gjort ett förslag på fördelning enligt bilagor. Bidragsfördelningen för år 2007 har gjorts enligt tidigare år och de kommunala regler som är aktuella. Redovisningen avser således verksamheten 2006.

Jämfört med år 2005 har den totala verksamheten i Tyresö ökat marginellt med 4 %. Se bilaga 1. Större differenser finns dock mellan de olika prioriterade bidragskategorierna vilket medför att studieförbundens bidrag inte ökar eller minskar på samma sätt som den totala procentuella minskningen eller ökningen av verksam-heten, Detta förutsatt att bidraget per studietimme i respektive bidragskategori är de samma som år 2006.

I det bilagda förslaget till fördelning (bilaga 2) har studieför-bundens redovisade studietimmar lagts in i beräkningsmodellen. Vidare har samma belopp per studietimme som föregående år lagts in. Under dessa förutsättningar blir det totala bidraget år 1 119 297 kronor för år 2007.

SISU erhåller från och med år 2007 bidrag enligt en särskild förordning och får inte vara med och dela på studieförbundens statliga bidragspott. Kommunen bör därför utreda och ta ställning efter diskussion med folkbildningsrådet och SISU.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att 1 119 297 kronor utdelas enligt gjord beräkning i bilaga. Redan utdelade förskott på 589 523 kronor framgår av bilagan. Resterande belopp utbetalas nu.

_____________________________________________________

§41 Inrättande av föreningsledarstipendium och pris till årets förening i Tyresö kommun

DNr 2007 KFN 031

Nämndens beslut

- Två föreningsledarstipendier samt pris till årets förening inrättas från och med år 2008.

- Som stipendiekommitté fungerar tidigare utsedd kulturstipendiegrupp.

- Medel till stipendier och pris skapas genom intern omfördelning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För att stärka, utveckla och uppmärksamma föreningsarbetet i kommunen föreslås att två föreningsledarstipendier samt pris till årets förening inrättas från och med år 2008 (se bilaga).

Förslag till stipendiekommitté är den grupp som tidigare valts till att föreslå kulturstipendiater.

Kostnaden uppgår till 25 000 kronor, vilket inkluderar kostnader för diplom, blommor med mera. Intern omfördelning görs.

_____________________________________________________

§42 Remissyttrande avseende ansökan från föreningen Sörmlandsleden om verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2008

DNr 2007 KFN 029

Nämndens beslut

Nämnden anser att det är värdefullt med en bra skötsel av Sörmlandsleden och att det därför är önskvärt att föreningen får bidrag till skötseln.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden ansöker om ett årsanslag om 7 000 kronor till verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2008. Medel finns upptagna i tekniska kontorets budget.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande önskas i ärendet.

_____________________________________________________

§43 Inrättande av föreningsråd

DNr 2007 KFN 032

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För att ytterligare utveckla samverkansformer och brukar-medverkan mellan föreningslivet och kommunen i frågor som främst berör verksamhetsområdet fritid och kultur, föreslår utvecklingsförvaltningen att ett föreningsråd inrättas (se bilaga).

Ett årligt anslag, motsvarande 10 000 kronor, föreslås från och med år 2008. Till föreningsrådet adjungeras som kommunens representant fritidschefen med fritidskonsulenten och kultur-sekreterare som ersättare.

_____________________________________________________

§44 Ändring av belopp vid delegationsbeslut

DNr 2007 KFN 003

Nämndens beslut

Delegationen för nämndordförandens rätt att bevilja föreningsbidrag utökas från nuvarande 5 000 kronor till 10 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, punkt D1 har nämndordföranden rätt att bevilja föreningsbidrag upp till 5 000 kronor. Eftersom beloppet gällt under många år bör beloppet nu höjas till 10 000 kronor.
_____________________________________________________

§45 Delegationsbeslut

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut av ordföranden: - GK Trollbäcken 11-15/6 2007 - bidrag på 3 000 kronor

(DNr 2007 KFN 033)

- Tyresö manskör 20/10 2007 - bidrag på 3 000 kronor

(DNr 2007 KFN 034)

- Tyresökören 4 konserter med en julshow – bidrag på 5 000 kronor

(DNr 2007 KFN 035)

_____________________________________________________

§46 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Beslut från kulturrådet om fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2007

(DNr 2007 KFN 036)

- Redovisningar av genomförda arrangemang

(DNr 2007 KFN 037)

- Avsägelse från Patrick Holm

(DNr 2007 KFN 038)

- Ekonomisk redovisning per juli 2007.