Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-03-31

Sammanträde 2008-03-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Föreningsgården (vid Kulturskolan), sal 6

13 Omvärldsananlys för förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Materialet översänds till ekonomikontoret för den fortsatta behandlingen inför kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av den kommunövergripande budget- och strategiplanen för år 2009. Bilaga.

14 Omvärldsanalys för biblioteket

Förslag till nämndens beslut

Förslaget noteras.

Ärendebeskrivning

Förslag till omvärldsanalys finns för biblioteket och redovisas i bilaga för nämndens information och eventuella synpunkter.

15 Ekonomisk rapport per den 29 februari 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

I bilaga visas den ekonomiska rapporten per den 29 februari 2008.

16 Granskning av verksamhetsstyrning

Förslag till nämndens beslut

Ärendet tas upp på nästa sammanträde den 5 maj 2008.

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från revisorerna om granskning av verksamhetsstyrning. Revisorerna önskar svar senast den 30 maj 2008. Se bilaga. Materialet lämnas nu till nämnden för synpunkter. Ärendet tas upp på nytt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 maj 2008.

17 Administratörsbidrag till Tyresö Golfklubb

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om att Tyresö Golfklubb har inkommit med ansökan om administratörsbidrag. Förvaltningen har prövat ansökan i enlighet med de regler som finns för närvarande och funnit att Tyresö Golfklubb får administratörsbidrag för år 2008.

18 Samarbetsavtal med lånecentraler

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Tyresö bibliotek har tecknat samarbetsavtal med ’Fråga biblioteket’ som administreras av informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå. Bilaga.

19 Redovisning av kulturarrangmang

- Tyresökören
- Tyresö hembygdsförenings julmarknad

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har gjorts av:
- Tyresökören
- Tyresö hembygdsförenings julmarknad.
Tyresökören har ännu bara genomfört en konsert varför halva beloppet lika med 6000 kronor utbetalas nu

20 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet
- Strandängarna, detaljplan och samråd
- Näsby udde, planbeskrivning
- Dalgränds förlängning, detaljplan och samråd
Mötesinformation

 

§13 Omvärldsanalys för förvaltningen

DNr 2008 KFN 008

Nämndens beslut

Materialet översänds till ekonomikontoret för den fortsatta behandlingen inför kommunfullmäktige.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av den kommunövergripande budget- och strategiplanen för år 2009. Bilaga.
_____________________________________________________

§14 Omvärldsanalys för biblioteket

Nämndens beslut

Förslaget noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till omvärldsanalys finns för biblioteket och redovisas i bilaga för nämndens information och eventuella synpunkter.

_____________________________________________________

§15 Ekonomisk rapport per den 29 februari 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I bilaga visas den ekonomiska rapporten per den 29 februari 2008.

_____________________________________________________

§16 Granskning av verksamhetsstyrning

DNr 2008 KFN 009

Nämndens beslut

Ärendet med förslag till yttrande till revisorerna tas upp på nämndens sammanträde den 5 maj 2008.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från revisorerna om granskning av verksamhetsstyrning. Revisorerna önskar svar senast den 30 maj 2008. Se bilaga. Materialet lämnas nu till nämnden för synpunkter. Ärendet tas upp på nytt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 maj 2008.

_____________________________________________________

§17 Administratörsbidrag till Tyresö Golfklubb

DNr 2008 KFN 010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om att Tyresö Golfklubb har inkommit med ansökan om administratörsbidrag. Förvaltningen har prövat ansökan i enlighet med de regler som finns för närvarande och funnit att Tyresö Golfklubb får administratörsbidrag för år 2008.

_____________________________________________________

§18 Samarbetsavtal med lånecentraler

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö bibliotek har tecknat samarbetsavtal med ’Fråga biblioteket’ som administreras av informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå. Bilaga.

_____________________________________________________

§19 Redovisning av kulturarrangmang

- Tyresökören

- Tyresö hembygdsförenings julmarknad

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har gjorts av:

- Tyresökören

- Tyresö hembygdsförenings julmarknad.

Tyresökören har ännu bara genomfört en konsert varför halva beloppet lika med 6000 kronor utbetalas nu.

_____________________________________________________

§20 Meddelanden

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att göra skrivelse om att placeringen vid Strandängarna av windsurfing behöver ändras till en lämp-ligare plats.

(DNr 2008 KFN 011)

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet

- Strandängarna, detaljplan och samråd

- Näsby udde, planbeskrivning

- Dalgränds förlängning, detaljplan och samråd.

_____________________________________________________

§21 Ansökan från Korpen Tyresö om kommunal borgen

DNr 2008 KFN 007

Nämndens beslut

Ärendet återremitteras för vidare utredning. _____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 11 februari 2008, § 1, lämnade Korpen information bland annat om planerna på lokaler i Vattenfalls anläggning. Skrivelse har nu inkommit från Korpen Tyresö. Se bilagor. Korpen Tyresö önskar att kommunen går in som borgensman gentemot Swedbank på en låneansökan om två miljoner kronor.

_____________________________________________________