Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-09-22

Sammanträde 2008-09-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sal 4 111 på plan 1½, Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

47 Delårsbokslut augusti 2008

Förslag till nämndens beslut

Delårsbokslut per augusti 2008 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per augusti 2008 samt en beskrivelse av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

48 Verksamhets- och budgetplan 2009

Förslag till nämndens beslut

Information om verksamhets- och budgetplan 2009 noteras.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhets- och budgetplan 2009 finns enligt bilaga.

49 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn. Se bilaga.

50 Tyresö Gym MMA

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Gym MMAs förfrågan om bidrag till materielinköp avslås.

Ärendebeskrivning

Tyresö Gym MMA har inkommit med skrivelse. Se bilaga. Föreningen önskar bidrag till inköp av mattor. Kommunen bidrar inte med medel till föreningar för materielinköp.

51 BK Trippel XXX

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beviljar inte ytterligare lokalbidrag för år 2008 till BK Trippel XXX.

Ärendebeskrivning

Bowlingklubben Trippel XXX har inkommit med skrivelse. Se bilaga. Nämnden har den 9 juni 2008, § 35, beviljat föreningen ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor. Storleken på detta bidrag är jämförbart med vad andra föreningar med motsvarande omfatt-ning av verksamheten har fått beviljat. Det finns därför inte skäl till att bevilja ytterligare bidrag till Bowlingklubben Trippel XXX.

52 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Tyresö Square Dancers/Corners har inkommit med redovisning av genomfört kulturarrangemang.

53 Information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Muntlig information lämnas om statistik biblioteket. Siffermate-rialet har redovisats vid sammanträdet den 25 augusti 2008, § 46.

54 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:
- angående detaljplan Kyrkvägstriangeln
- protokoll från Tyresö Filmförening
- protokoll från Kommunala pensionärsråde
Mötesinformation

 

§47 Delårsbokslut

DNr 2008 KFN 047

Nämndens beslut

Delårsbokslut per augusti 2008 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per augusti 2008 samt en beskrivelse av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

_____________________________________________________

§48 Verksamhets- och budgetplan 2009

Nämndens beslut

Information om verksamhets- och budgetplan 2009 noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhets- och budgetplan 2009 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§49 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn. Se bilaga.

_____________________________________________________

§50 Tyresö Gym MMA

DNr 2008 KFN 046

Nämndens beslut

Tyresö Gym MMAs förfrågan om bidrag till materielinköp avslås.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Gym MMA har inkommit med skrivelse. Se bilaga. Föreningen önskar bidrag till inköp av mattor. Kommunen bidrar inte med medel till föreningar för materielinköp.

_____________________________________________________

§51 BK Trippel XXX

DNr 2008 KFN 038

Nämndens beslut

Nämnden beviljar inte ytterligare lokalbidrag för år 2008 till BK Trippel XXX. Nya bidragsregler för lokalbidrag är under utarbe-tande med avsikt att införas inför år 2009.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bowlingklubben Trippel XXX har inkommit med skrivelse. Se bilaga. Nämnden har den 9 juni 2008, § 35, beviljat föreningen ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor. Storleken på detta bidrag är jämförbart med vad andra föreningar med motsvarande omfatt-ning av verksamheten har fått beviljat. Det finns därför inte skäl till att bevilja ytterligare bidrag till Bowlingklubben Trippel XXX.

Nya bidragsregler för lokalbidrag är under utarbetande med avsikt att införas inför år 2009.

_____________________________________________________

§52 Redovisning av kulturarrangemang

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Square Dancers/Corners har inkommit med redovisning av genomfört kulturarrangemang.

_____________________________________________________

§53 Information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Muntlig information lämnas om statistik biblioteket. Siffermate-rialet har redovisats vid sammanträdet den 25 augusti 2008, § 46.

_____________________________________________________

§54 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:

- angående detaljplan Kyrkvägstriangeln

- protokoll från Tyresö Filmförening

- protokoll från Kommunala pensionärsrådet

- information om samråd om detaljplan bussvändplats i Raksta och för seniorbostäder i kvarteret Porträttet i Tyresö Strand.

_____________________________________________________