Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-03-30

Sammanträde 2009-03-30

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, C3L, plan 1½, sal 4 111

15 Rapport om entrén till Tyresta

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om läget för projektet om entrén till Tyresta.

16 Omvärldsanalys

Förslag till nämndens beslut

Materialet överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2010. Se bilaga.

Arbetet startar med att varje avdelning gör sin omvärldsanalys. Dessa sammanfattas till ett dokument för nämndens område och som nu presenteras. Efter behandlingen i nämnden skickas dokumentet till ekonomikontoret för att vara ett av underlagen för den omvärldsanalys som tas fram gällande för hela kommunen och som behandlas i kommunstyrelsen. Analysen ligger till grund för utvecklingsförvaltningens fortsatta arbete med budgeten för år 2010 och KELP.

17 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport finns per den 28 februari 2009 i bilaga.
Differensen för fritidsenheten beror främst på att bidrag ännu inte är utbetalda.

18 Ianspråktagande av del av investeringsmedel

Förslag till nämndens beslut

Investeringar görs av
- möbler till biblioteket för 85 000 kronor
- städmaskin för upp till 109 000 kronor.


Ärendebeskrivning

Kultur - och fritidsnämnden har för år 2009 beviljats 1 800 000 kronor för investeringar. Behov finns att ta i anspråk medel för möbler till biblioteket samt till en städmaskin. Se bilagor.

19 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008

Förslag till nämndens beslut

Ett särskilt lokalbidrag på 50 000 kronor för år 2008 utbetalas till Tyresö Bordtennisklubb. Ytterligare 50 000 kronor kan utbetalas om godtagbar komplettering av underlaget sker från klubben.


Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2007 fick Tyresö Bordtennisklubb 100 000 kronor (KFN 2007-12-10, § 72)

Tyresö Bordtennisklubb har lämnat in ansökan om särskilt lokalbidrag för år 2008 enligt bilaga. De inlämnade underlaget är i vissa avseenden bristfälligt, varför förvaltningen föreslår att klubben i dagens läge utbetalas ett bidrag om 50 000 kronor för år 2008. Om en godtagbar komplettering sker av underlaget kan ett ytterligare bidrag om 50 000 kronor utbetalas.

För år 2009 gäller nya regler för lokalbidrag.

20 Ansökan om föreningsbidrag från dövas ungdomsråd

Förslag till nämndens beslut

Bidragsansökan avslås.

Ärendebeskrivning

Stockholms Dövas Ungdomsråd har ansökt om bidrag för barn- och ungdomsverksamhet, som bedrivs inne i Stockholm. Bilaga.

I ansökan står allmänt om att det finns ungdomar från Tyresö kommun i verksamheten, men det framgår inte hur många de är och i vilken ålder.

Verksamheten bedrivs i dagsläget inte i Tyresö kommun och föreningens säte är inte i Tyresö kommun. De andra krans-kommuner som förvaltningen har haft kontakt med ger inte bidrag. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Om föreningen skulle planera för lokal verksamhet i Tyresö kommun, är vi öppna för samarbete.

21 Projektuppföljning

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att vid varje sammanträde redovisa nuläget för:
- pågående projekt beslutade i Kultur- och fritidsnämnden
- pågående projekt inom Kultur- och fritidsnämndens intressesfär

Ärendebeskrivning

Ett av Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bevaka och påtala behovet av lämpliga lokaler och anläggningar som kan ställas till föreningars och allmänhetens förfogande. En annan av nämndens uppgifter är att utveckla kommunens kultur- och fritidsliv så att Tyresöborna får maximal valuta för sina skattepengar. Nämndens arbete består till stor del att utveckla idéer till konkreta förslag som efter beslut i nämnden slussas vidare i kommunens organisation.

Nämnden har ett starkt intresse att bli informerade om läget för projekten, inte minst för att kunna hålla intresserad medborgare och föreningar informerade. För att bättre och tydligare kunna göra detta föreslås nu en tydligare uppföljningsmodell.

22 Utredningsuppdrag

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att göra förstudier till de nämnda områdena och återkomma till nämnden.

Ärendebeskrivning

Efter stora satsningar på utbyggnad av idrottsplatser och idrotts-hallar är det nu tid att satsa på det rörliga friluftslivet i Tyresö. De föreslagna utredningsuppdragen syftar till att klargöra dels vad de förslagna projekten skulle kosta att genomföra och dels vilken tidshorisont man kan räkna med för ett eventuellt genomförande.

Utvecklingsprojekt som behöver utredas och som syftar till förbättringar för det rörliga friluftslivet i kommunen är:

1) Kanotleden Drevviken-Gudån-TyresöFlaten-Albysjön-Kalvfjärden-Erstaviken.

2) Elljusspår Trollbäcken/Barnsjön– ihopkoppling befintligt spår med nyanlagt.

3) Skateboardramper och inlinesbanor.

4) Kulturbeskrivning Tyresötorpen med inventering av eventuella redan befintliga beskrivningar samt inventering av icke-dokumenterade torp inklusive de som ingår i det nyligen beslutade markköpet från Stockholms Stad

5) Komplettering belysning cykelstråk Tyresö Centrum - Alby.

23 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om aktuella frågor inom förvaltningen.

24 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat följande beslut på delegation:
- Bidrag lämnas med 4000 kronor till Trollbäckens scoutkår för arrangemang vid Valborgsmässofirande

25 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisningarna av kulturarrangemang har inkommit enligt bilagor från Tyresö Hembygdsförenings julmarknad.

26 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- Protokoll från KF 2009-02-19, § 4, avsägelser och fyllnadsval
- Protokoll från Tyresö Filmförening
Mötesinformation

 

§15 Rapport om entrén till Tyresta

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om läget för projektet om entrén till Tyresta.

_____________________________________________________

§16 Omvärldsanalys

DNr 2009 KFN 019

Nämndens beslut

Materialet överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2010. Se bilaga.

Arbetet startar med att varje avdelning gör sin omvärldsanalys. Dessa sammanfattas till ett dokument för nämndens område och som nu presenteras. Efter behandlingen i nämnden skickas dokumentet till ekonomikontoret för att vara ett av underlagen för den omvärldsanalys som tas fram gällande för hela kommunen och som behandlas i kommunstyrelsen. Analysen ligger till grund för utvecklingsförvaltningens fortsatta arbete med budgeten för år 2010 och KELP.

_____________________________________________________

§17 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport finns per den 28 februari 2009 i bilaga.

Differensen för fritidsenheten beror främst på att bidrag ännu inte är utbetalda och inte periodiserade.

_____________________________________________________

§18 Ianspråktagande av del av investeringsmedel

DNr 2009 KFN 020

Nämndens beslut

Investeringar görs av

- möbler till biblioteket för 85 000 kronor

- städmaskin för upp till 109 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur - och fritidsnämnden har för år 2009 beviljats 1 800 000 kronor för investeringar. Behov finns att ta i anspråk medel för möbler till biblioteket samt till en städmaskin. Se bilagor.

_____________________________________________________

§19 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008

DNr 2009 KFN 021

Nämndens beslut

Ett särskilt lokalbidrag på 50 000 kronor för år 2008 utbetalas till Tyresö Bordtennisklubb. Ytterligare 50 000 kronor kan utbetalas om godtagbar komplettering av underlaget sker från klubben.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett särskilt lokalbidrag på 50 000 kronor för år 2008 utbetalas till Tyresö Bordtennisklubb. Ytterligare 50 000 kronor kan utbetalas om godtagbar komplettering av underlaget sker från klubben.

§20 Ansökan om föreningsbidrag från dövas ungdomsråd

DNr 2009 KFN 015

Nämndens beslut

- Bidragsansökan avslås med nuvarande beslutsunderlag.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att undersöka om ungdomar från Tyresö deltar i verksamheten.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Stockholms Dövas Ungdomsråd har ansökt om bidrag för barn- och ungdomsverksamhet, som bedrivs inne i Stockholm. Bilaga.

I ansökan står allmänt om att det finns ungdomar från Tyresö kommun i verksamheten, men det framgår inte hur många de är och i vilken ålder.

Verksamheten bedrivs i dagsläget inte i Tyresö kommun och föreningens säte är inte i Tyresö kommun. De andra krans-kommuner som förvaltningen har haft kontakt med ger inte bidrag. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Om föreningen skulle planera för lokal verksamhet i Tyresö kommun, är vi öppna för samarbete.

_____________________________________________________

§21 Projektuppföljning

DNr 2009 KFN 022

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att vid varje sammanträde redovisa

nuläget för:

- pågående projekt beslutade i Kultur- och fritidsnämnden

- pågående projekt inom Kultur- och fritidsnämndens intressesfär.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett av Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bevaka och påtala behovet av lämpliga lokaler och anläggningar som kan ställas till föreningars och allmänhetens förfogande. En annan av nämndens uppgifter är att utveckla kommunens kultur- och fritidsliv så att Tyresöborna får maximal valuta för sina skattepengar. Nämndens arbete består till stor del att utveckla idéer till konkreta förslag som efter beslut i nämnden slussas vidare i kommunens organisation.

Nämnden har ett starkt intresse att bli informerade om läget för projekten, inte minst för att kunna hålla intresserad medborgare och föreningar informerade. För att bättre och tydligare kunna göra detta föreslås nu en tydligare uppföljningsmodell.

_____________________________________________________

§22 Utredningsuppdrag

DNr 2009 KFN 023

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att göra förstudier till de nämnda områdena och återkomma till nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Efter stora satsningar på utbyggnad av idrottsplatser och idrotts-hallar är det nu tid att satsa på det rörliga friluftslivet i Tyresö. De föreslagna utredningsuppdragen syftar till att klargöra dels vad de förslagna projekten skulle kosta att genomföra och dels vilken tidshorisont man kan räkna med för ett eventuellt genomförande.

Utvecklingsprojekt som behöver utredas och som syftar till förbättringar för det rörliga friluftslivet i kommunen är:

1) Kanotleden Drevviken-Gudån-TyresöFlaten-Albysjön-Kalvfjärden-Erstaviken.

2) Elljusspår Trollbäcken/Barnsjön– ihopkoppling befintligt spår med nyanlagt.

3) Skateboardramper och inlinesbanor.

4) Kulturbeskrivning Tyresötorpen med inventering av eventuella redan befintliga beskrivningar samt inventering av icke-dokumenterade torp inklusive de som ingår i det nyligen beslutade markköpet från Stockholms Stad

5) Komplettering belysning cykelstråk Tyresö Centrum - Alby.

_____________________________________________________

§23 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Innebandy

- Dalhallen

- Gymnasiets aula

- Simhallsprojektet

- Trollbäckens IP

- Bangolfen

- Besöksstatistik på Café Bonza

- Fritidsenheten flyttar till plan 3

- Öppet hus på Kulturskolan

- Försäsongarbeten

- Vandrarhemmets verksamhet

- Stängning av källaren i Bergfoten.

_____________________________________________________

§24 Redovisning av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat följande beslut på delegation:

- Bidrag lämnas med 4000 kronor till Trollbäckens scoutkår för arrangemang vid Valborgsmässofirande (DNr 2009 KFN 016)

_____________________________________________________

§25 Redovisning av kulturarrangemang

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisningarna av kulturarrangemang har inkommit enligt bilagor från Tyresö Hembygdsförenings julmarknad.

_____________________________________________________

§26 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- Protokoll från KF 2009-02-19, § 4, avsägelser och fyllnadsval

- Protokoll från Tyresö Filmförening.

_____________________________________________________