Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-06-08

Sammanträde 2009-06-08

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sal 4 111, Plan 1½, Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

42 Ekonomisk rapport per den 30 april 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 april 2009. Se bilaga.

43 Plan för internkontroll 2009

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till internkontroll 2009 fastställs.


Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att säkra ett behörigt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska medel enligt fattade beslut. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för internkontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommungemen-samma kontrollmoment:
- faktureringsrutiner
- kontroll av momsredovisningen
- kontroll av fakturans innehåll

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram två förvaltningsspecifika moment:
- kvalitetsgarantier
- avtalstrohet till gällande avtal för Tyresö kommun.

44 Kvalitet i korthet

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till åtgärder godkännes.


Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 4 maj 2009, § 34, lämnades information om den kvalitetsmätning som har gjorts. Förvalt-ningen har arbetat med förslag på åtgärder med anledning av rapporten.

I bifogade tjänsteskrivelse lämnas förslag till åtgärder inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsutveckling.

45 Kulturbidrag hösten 2009

Förslag till nämndens beslut

För verksamheter hösten 2009 beviljas:
- Tyresö musikklassers föräldraförening 20000 kronor
- Tyresö Diskantkör och ungdomskör 6000 kronor plus 7000 kronor


Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2009. Ordförandebeslut om bidrag enligt delegation behandlas i § 46.

46 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2009 (se bilaga till § 45) till:
- Tyresökören 6000 kronor
- Tyresö Gosskör 6000 kronor
- Tyresö square Dancers / The Corners 3000 kronor plus 1500 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap 2500 kronor
- Tyresö hembygdsförening 2500 kronor

Information lämnas om fattade beslut på delegation:
- Ordföranden har beviljat Tyresö kampsport ett bidrag om
1500 kronor för påsklovsläger enligt bilaga.

47 Studieförbundsbidragen 2008

Förslag till nämndens beslut

Bidrag betalas ut enligt förslaget i bilagan.


Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 maj 2008, §26, beslöts om bidrag till studieförbunden 2008 avseende verksamheten år 2007 enligt följande:
- ABF 401562 kr
- BILDA 10637 kr
- Folkuniversitetet 10593 kr
- Studiefrämjandet 30282 kr
- Vuxenskolan 430948 kr
- SISU 70730 kr
- Medborgarskolan 19920 kr
- NBV 1977 kr
- SENSUS 48800 kr

För bidragen år 2009 avseende verksamheten år 2008 har sammanställning gjorts. Bilaga sänds ut senare.

48 Konstgräs på Trollbäckens IP

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att beslutet om konstgräs ändras så att det läggs ett fast konstgräs på grusplanen på Trollbäckens Idrottsplats.


Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sitt sammanträde 2009-02-16, § 1, diskuterat frågan om konstgräs på grusplanen på Trollbäckens IP och då lämnat att rekommendation om att portabelt konstgräs läggs. Nya fakta har nu framkommit. Is kan vädermässigt statistiskt spolas endast få dagar på planen och plogning kan ske på sjöarna istället. Därför föreslås nu att ett fast konstgräs läggs på grusplanen på Trollbäckens IP.

49 Tyresö Kampsport

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås.


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 4 maj 2009, § 36, behandlades ansökan om lokalbidrag från Tyresö Kampsport. Ansökan avslogs. Däremot beslöts att Tyresö Kampsport är berättigad - enligt de nya reglerna för föreningsbidrag - till förhöjt aktivitetsbidrag vari ingår lokalbidrag.

Föreningen har därefter inkommit med en ny ansökan enligt bilaga. Ansökan avser ekonomisk hjälp till inköp av utrustning. Nämnden beviljar inte ersättning till utrustning, varför ansökan bör avslås.

50 Rapport om Café Bonza våren 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Skriftlig rapport lämnas vid sammanträdet om verksamheten vid Café Bonza våren 2009.

51 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- läget för projekt (bilaga lämnas senare)
- övrig information.

52 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresö diskantkör och ungdomskör
- Tyresökören
- Tyresö trädgårdssällskap

53 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- Avtal avseende anpassning av Dalhallen
- Svar på synpunkter över grönplaneförslaget
- Protokoll från Tyresö filmförening
- Underrättelse om antagande av detaljplan bostäder Videvägen
Mötesinformation

 

§42 Ekonomisk rapport per den 30 april 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 april 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§43 Plan för internkontroll 2009

DNr 2009 KFN 035

Nämndens beslut

Förslaget till internkontroll 2009 fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att säkra ett behörigt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska medel enligt fattade beslut. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för internkontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommungemen-samma kontrollmoment:

- faktureringsrutiner

- kontroll av momsredovisningen

- kontroll av fakturans innehåll

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram två förvaltningsspecifika moment:

- kvalitetsgarantier

- avtalstrohet till gällande avtal för Tyresö kommun.

_____________________________________________________

§44 Kvalitet i korthet

DNr 2009 KFN 036

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till åtgärder godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 4 maj 2009, § 34, lämnades information om den kvalitetsmätning som har gjorts. Förvalt-ningen har arbetat med förslag på åtgärder med anledning av rapporten.

I bifogade tjänsteskrivelse lämnas förslag till åtgärder inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsutveckling.

_____________________________________________________

§45 Kulturbidrag hösten 2009

DNr 2009 KFN 037

Nämndens beslut

För verksamheter hösten 2009 beviljas:

- Tyresö musikklassers föräldraförening 20000 kronor

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör 6000 kronor plus 7000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2009. Ordförandebeslut om bidrag enligt delegation behandlas i § 46.

_____________________________________________________

§46 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2009 (se bilaga till § 45) till:

- Tyresökören 6000 kronor

- Tyresö Gosskör 6000 kronor

- Tyresö square Dancers / The Corners 3000 kronor plus 1500 kronor

- Tyresö trädgårdssällskap 2500 kronor

- Tyresö hembygdsförening 2500 kronor.

(DNr 2009 KFN 037)

Information lämnas om fattat beslut på delegation:

- Ordföranden har beviljat Tyresö kampsport ett bidrag om

1500 kronor för påsklovsläger enligt bilaga.

(DNr 2009 KFN 038)

_____________________________________________________

§47 Studieförbundsbidragen 2009 för verksamheten år 2008

DNr 2009 KFN 039

Nämndens beslut

Bidrag betalas ut 2009 för verksamheten år 2008 enligt följande:

- ABF 378921 kr

- BILDA 8578 kr

- Folkuniversitetet 12081 kr

- Studiefrämjandet 38815 kr

- Vuxenskolan 432115 kr

- SISU 48240 kr

- Medborgarskolan 14444 kr

- SENSUS 29312 kr

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 maj 2008, §26, beslöts om bidrag till studieförbunden 2008 avseende verksamheten år 2007 enligt följande:

- ABF 401562 kr

- BILDA 10637 kr

- Folkuniversitetet 10593 kr

- Studiefrämjandet 30282 kr

- Vuxenskolan 430948 kr

- SISU 70730 kr

- Medborgarskolan 19920 kr

- NBV 1977 kr

- SENSUS 48800 kr

För bidragen år 2009 avseende verksamheten år 2008 har sammanställning gjorts enligt bilaga.

Större delen av studieförbunden har minskat verksamheten under 2008. Det är endast Folkuniversitetet, Studiefrämjandet och Vuxenskolan som har ökat. NBV har inte haft någon verksamhet alls i Tyresö under 2008.
_____________________________________________________

§48 Konstgräs på Trollbäckens IP

DNr 2009 KFN 003

Nämndens beslut

Nämnden ändrar tidigare beslut till att det ska läggas ett fast konstgräs på 7-manna-grusplanen på Trollbäckens Idrottsplats.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning


Nämnden har vid sitt sammanträde 2009-02-16, § 1, diskuterat frågan om konstgräs på 7-manna-grusplanen på Trollbäckens Idrottsplats och då lämnat en rekommendation om att portabelt konstgräs läggs. Kommunfullmäktige har den 16 april 2009, § 39, fattat beslut om en investering på 1,5 miljoner kronor för detta ändamål.

Nya fakta har nu framkommit vilket innebär att ett nytt förslag finns att man lägger ett permanent konstgräs på Trollbäckens IP istället för ett portabelt. Bakgrunden till detta är ur arbetsmiljö-, kvalitets- och ekonomiska aspekter.

Arbetsmiljön förbättras för personalen då det årliga arbetet, som en portabel matta skulle medföra av utläggning och upptagning av konstgräset, bortfaller.

Kvaliteten på konstgräset blir bättre med ett fast konstgräs då antalet skarvar i mattan blir betydligt färre.

Investeringskostnaden för ett permanent alternativ är cirka 700 000 kronor, vilket innebär en besparing på cirka 800 000 kronor. Detta innebär att beloppet som Hanvikens SK ska betala tillbaka till kommunen enligt avtalet minskar till cirka 700 000 kronor.

De senaste årens klimatutveckling har gjort det möjligt att hålla den spolade isbanan öppen endast cirka 2 till 10 dagar per säsong. Den nya ishallen på Trollbäckens Idrottsplats har också gjort att efterfrågan på istillgång utomhus minskat. Dessutom erbjuder kommunen plogning av både Barnsjön och Albysjön när klimatet medger detta.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden fattar nytt beslut till att det ska läggas ett fast konstgräs på 7-mannagrusplanen på Trollbäckens Idrottsplats.

_____________________________________________________

§49 Tyresö Kampsport

DNr 2009 KFN 031

Nämndens beslut

Ansökan avslås.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 4 maj 2009, § 36, behandlades ansökan om lokalbidrag från Tyresö Kampsport. Ansökan avslogs. Däremot beslöts att Tyresö Kampsport är berättigad - enligt de nya reglerna för föreningsbidrag - till förhöjt aktivitetsbidrag vari ingår lokalbidrag.

Föreningen har därefter inkommit med en ny ansökan enligt bilaga. Ansökan avser ekonomisk hjälp till inköp av utrustning. Nämnden beviljar inte ersättning till utrustning, varför ansökan bör avslås.

_____________________________________________________

§50 Rapport om Café Bonza våren 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skriftlig rapport lämnas vid sammanträdet om verksamheten vid Café Bonza våren 2009.

_____________________________________________________

§51 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor: läget för aktuella projekt.

_____________________________________________________

§52 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö diskantkör och ungdomskör

- Tyresökören

- Tyresö trädgårdssällskap

_____________________________________________________

§53 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- Avtal avseende anpassning av Dalhallen

- Svar på synpunkter över grönplaneförslaget

- Protokoll från Tyresö filmförening

- Underrättelse om antagande av detaljplan bostäder Videvägen

- Förslag till detaljplan för Idrott, rekreation och park i Tyresö Strand

- Detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats.