Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-05-02

Sammanträde 2011-05-02

Datum
Klockan
19:00
Plats

29 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2011

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 mars för Kultur- och fritidsnämnden

30 Val av representanter i namnberedningen

Förslag till beslut
Majoriteten utser Gunilla Dahlberg som ledamot.


Ärendebeskrivning
Namnberedningen förbereder beslut om namn på gator, torg och parker i Tyresö kommun.

Namnberedningens sammansättning:

Politiker
1 ledamot/ordförande från byggnadsnämnden
1 ersättare från byggnadsnämnden

1 ledamot från kultur- och fritid
1 ersättare från kultur- och fritid

Tjänstemän
1 från kultur- och fritid
2 från samhällsbyggnadsförvaltningen varav 1 är sekreterare.

31 Revisorernas övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010

Förslag till beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Det övergripande syftet med granskningen är att granska huruvida kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet under 2010.

32 Remiss - Kommunplanen

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2011, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplanen skrivs, enligt styrprocessens årshjul, fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till nämnder och bolag.

Remissvar från nämnder och bolag angående förslag till Kommunplan 2012-2014 ska lämnas till kommundirektörens stab senast den 6 maj 2011, för sammanställning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj 2011 och av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.

33 Nationaldagsfirandet

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nationaldagen enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Sedan 1960-talet har Tyresö kulturstipendium delats ut den 6 juni, först på "Svenska flaggans dag" som sedan blev "Sveriges nationaldag". Firandet har kretsat kring utdelningen, och stipendiaterna har bidragit till underhållningen tillsammans med elever från kulturskolan och föreningen Kulturella folkdansgillet. 2011 beslutades att stipendierna skulle delas ut på Kultur- och idrottsgalan den 25 mars och förvaltningen fick i uppdrag att utreda Nationaldagsfirandet. Se bilaga.

34 Vandrarhemmet Prinsvillan

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att avveckla den kommunala driften av
vandrarhemmet, Lilla Tyresö. Under återstående avtalstid ska lokalerna hyras ut för att drivas som vandrarhem.

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun arrenderar sedan 1993 Lilla Tyresö samt Notholmen från Nordiska museet. Avtalet sträcker sig fram till 2018. Arrendet är utan hyra mot att kommunen utför upprustningar och visst underhåll. Lilla Tyresö består av Prinsvillan, Handelsboden, Lakejvillan och Fiskarbostaden. Den äldsta byggnaden, Lakejvillan, används idag som reception och turistbyrå. Övriga byggnader används för boende, konferenser och möten.

Eftersom drift av vandrarhem är en udda verksamhet inom den kommunala förvaltningen är det bättre om lokalerna övertas av en professionell aktör under resterande avtalsperiod.

35 Aktiviteter under skolloven för barn och ungdom inom kultur och fritid

Förslag till beslut
Nämnden ger Utvecklingsförvaltningen i uppdrag att inventera utbudet och nyttjandet av lovaktiviter inom Tyresö kommun för barn och ungdom inom kultur- och fritidsområdet. Inventeringen görs i syfte att identifiera eventuella åtgärder för att utöka eller bredda utbudet inför nästa läsår. Förutsättningarna för att samordna aktiviteter från olika aktörer skall också analyseras. Utvecklingsförvaltningen får även i uppdrag att skapa en informationsportal för lovaktiviteter på kommunens hemsida, där samtliga aktörers utbud kan presenteras.

Ärendebeskrivning
Det finns en rad olika aktörer i Tyresö kommun som arrangerar aktiviteter för barn och ungdom under skolloven. Aktörerna kan vara t ex idrotts- och kulturföreningar, kommunen genom kulturenheten, samfällighetsföreningar eller kommersiella aktörer. Utbudet är dock svåröverskådligt då ingen samlad information över det totala utbudet finns att tillgå. Sannolikt finns det hos våra barn och ungdomar intresse för fler typer aktiviteter och vid fler tillfällen än vad som finns att tillgå idag. En möjlig väg att utöka utbudet kan vara att samordna insatserna från olika aktörer, t ex att samordna olika idrotts- och kulturföreningars ansträngningar till paket av sammanhållna lovaktiviteter.

36 Söders SOL

Förslag till beslut
beviljas bidrag om 35 000 kronor för arrangerande av midsommarfest i Tyresö Slottspark 2011.

Ärendebeskrivning
har inkommit med ansökan om bidrag om 35 000 kronor för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2011.

37 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning
Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen, Valborgsarrangemanget på Alby, 4 000 kronor

38 § 38 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Kulturföreningen Domusängen, 7 000 kronor

39 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

40 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

- Detaljplan för Lekland i Petterboda (2010KSM0330)
- Detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan
- Samråd om förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun (20117KSTK 0044)
- Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun (2010/KS 0127 003)
- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (2010/KS 0322 003)
- En dag med alla biografer i fokus
- Statsbidragsansökan om barnlitteratur till skolbiblioteken till Kulturrådet är inlämnad

§29 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 mars för Kultur- och fritidsnämnden

_________________________________________________

§30 Val av representanter i namnberedningen

Dnr 2011/KFN 0028

Nämndens beslut

Majoriteten utser Gunilla Dahlberg (M) som ledamot.

Oppositionen utser Katalin Holmgren (S) som ersättare.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Namnberedningen förbereder beslut om namn på gator, torg och parker i Tyresö kommun.

Namnberedningens sammansättning:

Politiker

1 ledamot/ordförande från byggnadsnämnden

1 ersättare från byggnadsnämnden

1 ledamot från kultur- och fritid

1 ersättare från kultur- och fritid

Tjänstemän

1 från kultur- och fritid

2 från samhällsbyggnadsförvaltningen varav 1 är sekreterare.

_________________________________________________

§31 Revisorernas övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010

Dnr 2011/KFN 0029

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Nämnden lämnar följande kommentarer:

Målarbetet har utvecklats i enlighet med revisorernas påpekande inför år 2011.

Vad gäller redovisning av åtagande och kvalitetsgarantier tar nämnden till sig de synpunkter som framkommit i rapporten.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det övergripande syftet med granskningen är att granska huruvida kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet under 2010.

_________________________________________________

§32 Remiss Kommunplan 2012-2014

Dnr 2011/KFN 0030

Nämndens beslut

att Kultur- och fritidsnämnden antar bilagda förslag till svar och skickar det till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Anders Linder (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Peter Bylund (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i beslutet.

Gunilla Andersson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet

Särskilt yttrande

Anders Linder (S) lämnar särskilt yttrande, bilaga 1

Peter Bylund (MP) lämnar särskilt yttrande, bilaga 2

Mats Lindblom (FP) lämnar särskilt yttrande angående verksamhetsområde nr 5 och nr 15, bilaga 3

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2011, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplanen skrivs, enligt styrprocessens årshjul, fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till nämnder och bolag.

Remissvar från nämnder och bolag angående förslag till Kommunplan 2012-2014 ska lämnas till kommundirektörens stab senast den 6 maj 2011, för sammanställning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj 2011 och av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.

Ordförandeutlåtande

Eftersom styrprocessen både utformas och implementeras under samma år blir tidplanen defacto väldigt knapp. Detta innebär att svaret inte hinner bli så omfattande eller så förankrat inom oppositionen som jag skulle vilja inför kommande år.

Förslaget till svar omfattar inte bara de verksamhetsområden som finns direkt under nämndens ansvar utan även några som finns inom nämndens intressesfär.

Förslag till remissvar Kommunplan 2012-2014

Allmänt

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) välkomnar den nya styrprocessen och den möjlighet den ger att påverka mål och inriktning för våra ansvars- och intresseområden.

Det är vår bestämda uppfattning att detta sätt att hantera styrprocessen inte bara placerar besluten där de hör hemma utan även bidrar till en bättre kommun till gagn för dem vi är till för, medborgarna.

När det gäller planeringsförutsättningarna för kommande period är det viktigt att den förväntade demografiska förändringen i befolkningen även avspeglas i det beräknade anslaget för t ex aktivitetsstöd.

Ett utvecklingsområde för kommande planarbete borde vara att under varje verksamhetsområde på något sett ange vilken politisk nämnd som har huvudansvaret, men även vilken/vilka andra nämnder som har intressen inom området (jmf område 20 nedan).

Under planperioden är det vår bestämda uppfattning att Tyresö Kommun bör överväga en omfördelning av nämndernas ansvarsområden så att helhetsansvaret för samtliga fritidsanläggningar, inklusive Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsområde samt övrigt rörligt friluftsliv läggs under KFN. Det är där medborgarna uppfattar att ansvaret ligger, det är där kompetensen finns och det är där prioriteringarna ska göras. Ett ytterligare argument för en sådan förändring är att i övriga nämndområden så skiljer man inte på ansvaret för verksamheten och ansvaret för lokaler och anläggningar.

Verksamhetsområde 4. Plan och exploatering

I samband med att planen för den kommande centrumomvandlingen tas fram anser KFN att möjligheten att skapa ett ”Kulturcentrum” ska utredas. Grunden för detta ska då vara de befintliga anläggningarna Biblioteket, Bio Forellen och Bollmorahallen.

Verksamhetsområde nr 5. Gatu- och parkverksamhet

KFN anser att de övergripande målen är bra och relevanta. När det gäller investeringar inom området är det bra och viktigt att lekplatsen i Bollmoradalen prioriteras i tiden. Vår åsikt är även att en eventuell tillbyggnad av Skatepark 135 bör övervägas i samband med anläggandet av resterande området, den s k Stadsparken.

Verksamhetsområde nr 9. Fritidsanläggningar

Målet inom verksamhetsområdet är bra. Möjligen ska ett förtydligande göras så att det framgår att ansvaret för att nå målet åligger KFN. (Se även under ”Allmänt” ovan)

Verksamhetsområde nr 15. Fritidsverksamhet

Detta område tillhör ett av de viktigare för Tyresöborna och har stor betydelse för medborgarnas uppfattning av den egna kommunen. Tyresö har redan idag ett stort och bra utbud för den föreningsdrivna idrotts- och fritidsverksamheten samt för det rörliga friluftslivet. Vad som behöver utvecklas är arenor för olika former av spontanidrott. Ett annat angeläget utvecklingsområde för framtiden är finansieringen av kommande investeringar i nya anläggningar. Därför föreslår vi följande övergripande mål:

Mål 1

En plan för ett bredare utbud av anläggningar för spontanidrott ska finnas.

Mål 2

Minst ett projekt för att skapa en anläggning som drivs gemensamt med en eller flera grannkommuner ska vara klart för beslut.

Verksamhetsområde nr 16. Bibliotek och kultur

Tyresö har redan idag en hög servicegrad inom verksamhetsområdet. Biblioteksfilialen i Trollbäcken bör dock komma närmare övrigt område för handel och service. Därför föreslår vi följande övergripande mål:

Mål 1

Biblioteket i Trollbäcken har flyttats till Alléplan.

Verksamhetsområde nr 20. Fritidsgårdar

KFN anser att det är viktigt med mångfald inom den öppna verksamheten. Därför ansluter vi oss till det föreslagna målet och kommer aktivt att arbeta för att uppfylla detsamma.

Investeringsprogram 2011-2016

Systemet med ramanslag är inte nytt för KFN. Det är vår bestämda uppfattning att även anslaget för fritidsanläggningar från 2013 ska sortera under KFN. (Se även under ”Allmänt” ovan)

_________________________________________________

§33 Nationaldagsfirandet

Dnr 2010/KFN 0077

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nationaldagen enligt förslag.

Förvaltningen får även i uppdrag att se över ett utomhusarrangemang.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sedan 1960-talet har Tyresö kulturstipendium delats ut den 6 juni, först på ”Svenska flaggans dag” som sedan blev ”Sveriges nationaldag”. Firandet har kretsat kring utdelningen, och stipendiaterna har bidragit till underhållningen tillsammans med elever från kulturskolan och föreningen Kulturella folkdansgillet. 2011 beslutades att stipendierna skulle delas ut på Kultur- och Idrottsgalan den 25 mars och förvaltningen fick i uppdrag att utreda Nationaldagsfirandet. Se bilaga.

_________________________________________________

§34 Vandrarhemmet Lilla Tyresö

Dnr 2011/KFN 0031

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att avveckla den kommunala driften av

vandrarhemmet, Lilla Tyresö. Under återstående avtalstid ska lokalerna hyras ut till någon extern aktör.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun arrenderar sedan 1993 Lilla Tyresö samt Notholmen från Nordiska museet. Avtalet sträcker sig fram till 2018. Arrendet är utan hyra mot att kommunen utför upprustningar och visst underhåll. Lilla Tyresö består av Prinsvillan, Handelsboden, Lakejvillan och Fiskarbostaden. Den äldsta byggnaden, Lakejvillan, används idag som reception och turistbyrå. Övriga byggnader används för boende, konferenser och möten.

Eftersom drift av vandrarhem är en udda verksamhet inom den kommunala förvaltningen är det bättre om lokalerna hyrs ut externt under återstående avtalstid.

_________________________________________________

§35 Aktiviteter under skolloven för barn och ungdom inom kultur och fritid

Dnr 2011/KFN 0032

Nämndens beslut

Nämnden ger Utvecklingsförvaltningen i uppdrag att inventera utbudet och nyttjandet av lovaktiviter inom Tyresö kommun för barn och ungdom inom kultur- och fritidsområdet. Inventeringen görs i syfte att identifiera eventuella åtgärder för att utöka eller bredda utbudet inför nästa läsår. Förutsättningarna för att samordna aktiviteter från olika aktörer skall också analyseras. Utvecklingsförvaltningen får även i uppdrag att skapa en informationsportal för lovaktiviteter på kommunens hemsida, där samtliga aktörers utbud kan presenteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det finns en rad olika aktörer i Tyresö kommun som arrangerar aktiviteter för barn och ungdom under skolloven. Aktörerna kan vara t ex idrotts- och kulturföreningar, kommunen genom kulturenheten, samfällighetsföreningar eller kommersiella aktörer. Utbudet är dock svåröverskådligt då ingen samlad information över det totala utbudet finns att tillgå. Sannolikt finns det hos våra barn och ungdomar intresse för fler typer aktiviteter och vid fler tillfällen än vad som finns att tillgå idag. En möjlig väg att utöka utbudet kan vara att samordna insatserna från olika aktörer, t ex att samordna olika idrotts- och kulturföreningars ansträngningar till paket av sammanhållna lovaktiviteter.

_________________________________________________

§36 Söders SOL

Dnr 2011/KFN 0033

Nämndens beslut

Söders SOL beviljas bidrag om 35000 kronor för arrangerande av midsommarfest i Tyresö Slottspark 2011.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL har inkommit med ansökan om bidrag om 35000 kronor för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2011.

_________________________________________________

§37 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011/KFN 0034

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen, Valborgsarrangemanget på Alby, 4000 kronor

_________________________________________________

§38 Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr 2010/KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Kulturföreningen Domusängen, 7000 kronor

_________________________________________________

§39 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Ombyggnaden av Trollbäckens bibliotek

_________________________________________________

§40 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Detaljplan för Lekland i Petterboda (2010KSM0330)

- Detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan

- Samråd om förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun (20117KSTK 0044)

- Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun (2010/KS 0127 003)

- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (2010/KS 0322 003)

- En dag med alla biografer i fokus

- Statsbidragsansökan om barnlitteratur till skolbiblioteken till Kulturrådet är inlämnad

_________________________________________________