Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-06-13

Sammanträde 2011-06-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset plan 1, konferensrum Myggdalen

41 Ekonomisk rapport per den 30 april 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 30 april för Kultur- och fritidsnämnden

42 "Schysst framtid"- ansökan om projektbidrag

Förslag till beslut

Tyresö FF erhåller 25 000 i projektbidrag.

Ärendebeskrivning

Ett hårdnande samhällsklimat, inte minst ungdomar emellan, med en uppåtgående våldsspiral och sämre respekt för varandra gör det nödvändigt för föreningslivet att agera och engagera sig på olika sätt.
Ett sätt att arbeta med detta, enligt Tyresö FF som drivit projekt "Schysst framtid" under några år, är att utbilda ungdomar till ett gott uppträdande i samband med all Tyresö FF´s verksamhet men också hur man bör uppträda på sin fritid, i skolan och hemma.

När utbildningen är genomförd ska alla spelare skriva kontrakt med föreningen där man lovar följa riktlinjerna i "Schysst framtid".

Ordförandeutlåtande

Tyresö FF tar med sin modell "Schysst Framtid" ett bra ansvar i att utbilda sina unga medlemmar i hur man uppträder i samhället. I det arbetet är TFF ett föredöme för många idrottsföreningar.
Projektet har pågått flera år, till större delen finansierat av Tyresö Kommun.
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att stötta bra projekt inom föreningslivet under en uppstartsperiod för att sedan lämna över ansvaret till föreningen i fråga.
Därför är det mitt förslag att Tyresö FF som ett sista projektbidrag erhåller halva det sökta beloppet, för att till kommande år finansiera verksamheten med egna resurser.

43 "Idrottsfritids" - ansökan om bidrag

Förslag till beslut

1) Tyresö FF erhåller 27 000 i projektbidrag.
2) Aktiviteterna inom ramen för "idrottsfritids" är inte kvalificerande för LOK-stöd
3) Tyresö FF ska senast 2011-09-30 redovisa deltagandet till KFN

Ärendebeskrivning

I Tyresö är det i flera bostadsområden, främst Bollmora, många barn som tillbringar hela sommaren hemma. I många fall arbetar föräldrarna vilket leder till att barnen är själva hemma under dagtid.
Tyresö FF vill arrangera ett idrottsfritids under juli månad, måndag-fredag 9.00-16.00, med inriktning på spontanverksamhet på Tyresövallen, som man vill ska hållas öppen för detta arrangemang.

"Idrottsfritids" är öppet för alla ungdomar och det är kostnadsfritt.
Föreningen ställer sin klubblokal med servering till verksamhetens förfogande. Tyresö FF lånar ut, utan kostnad för deltagarna, fotbollar, lekredskap och spel till verksamheten. Klubben svarar för organisationen och genomförandet.

En vuxen person kommer att hålla i verksamheten och till sin hjälp har personen 4 stycken ungdomar som fått sommarjobb genom kommunen.

Ordförandeutlåtande

Tyresö FF pekar i sin ansökan på ett behov av öppen spontanverksamhet under juli månad. Jag anser att det är ett bra initiativ som väl genomfört kan ge hemmavarande barn en vettig sysselsättning i en positiv miljö.
Mitt förslag är att Kultur- och fritidsnämnden bidrar till verksamheten genom att finansiera lön till den vuxna ledaren, inklusive sociala avgifter.
Bidraget förutsätter att föreningen senast 30 september skriftligt redovisar hur många barn som deltagit per dag, förmiddag respektive eftermiddag. Detta för att ge en uppfattning av behovet inför kommande år då en eventuell projektansökan dock ska skickas till Barn- och utbildningsnämnden som har huvudansvaret för öppen verksamhet för dessa åldrar.

44 Tyresöfestivalen - ansökan om projektbidrag

Förslag till beslut

Nämnden bidrar med 30 000 kronor till Tyresöfestivalen 2011.

Ärendemening

Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Arrangemanget visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Ingen enskild aktör är ensam stark nog att fylla behovet, men genom att arbeta tillsammans och samordna oss finner vi att vi kompletterar och berikar varandra.

45 Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2010 och 2011

Förslag till beslut

Föreningens Sörmlandsleden beviljas ett verksamhets- och skötselbidrag bidrag för år 2010 på 7 000 kronor och för år 2011 på 7 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden huvudinriktning är att underhålla och förbättra den befintliga leden samt att genom effektiv marknadsföring locka nya vandrare.
Uppskattningsvis är antalet vandrare på Sörmlandsleden ca 300 000 - 400 000 per år.

46 UtomhusBio 2011 "Under Stjärnorna"

Förslag till beslut

Nämnden beviljar ett bidrag på maximalt 27 000 kronor för en helgvisning samt filmhyra.
Nämnden emotser en redovisning, ekonomi och deltagande, efter genomfört arrangemang.

Ärendebeskrivning

Bland regelbundna ungdomsbesökare på Café Bonza har efterfrågan för en professionell diskjockeyutrustning blivit allt större. För att införskaffa en sådan utrustning och bidra till att generellt öka det kulturella engagemanget bland kommuninvånarna har ungdomarna föreslagit att i samarbete med Café Bonza anordna en gratis utomhusbiokväll för Tyresö´s kommuninvånare under sensommaren på Domusängen.
Ungdomarna kommer under kvällen att sälja snacks, läsk, korv och lotteri till vinstdrivande syfte till ändamålet att handla in en diskjockeyutrustning till Café Bonza´s verksamhet.

47 Ny innebandysarg till Kumlahallen

Förslag till beslut

Bevilja att ny innebandysarg och 2 målburar köps in.

Ärendemening

Tyresö Trollbäckens innebandyherrar, som nästa säsong kommer att spela i innebandyns superliga, kommer att spela sina hemmamatcher i Torvalla Sporthall i Haninge.
Kumlahallens innebandysarg, som är lite för stor för den hallen, kommer att fraktas tillsammans med 2 målburar till Torvalla Sporthall och användas där under herrarnas hemmamatcher.
Klubben har fått ett eget förvaringsställe för sargen och målburarna i Torvalla. När innebandysäsongen 11/12 är slut kommer sargen och målburarna att flyttas till den då nybyggda Nybodahallen. Ingen ny sarg och inga målburar kommer då att behöva köpas.
Kumlahallen kommer att ersättas med en ny och bättre anpassad sarg och 2 stycken målburar.

En ny sarg och 2 målburar kostar 62 000 kronor (exklusive moms).

48 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Lions Club Trollbäcken, 10 000 kr

49 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

har inkommit från:
- Tyresö hembygdsförening

50 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

51 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Styrprocessen i Tyresö kommun (2011/KS0077 002)
- Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun (2010/KS 0127 003)
- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, SKL, Barnombudsmannen, Regeringskansliet
- Detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen, Trollbäcken
- Offentlighetsprincipen, rapport från revisorerna
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§41 Ekonomisk rapport per den 30 april 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 30 april för kultur- och fritidsnämnden

_________________________________________________

§42 ”Schysst framtid”- ansökan om projektbidrag

Dnr: 2011/KFN 0037

Nämndens beslut

Tyresö FF erhåller 25000 kronor i projektbidrag.

Nämnden emotser en redovisning och utvärdering av genomfört projekt.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett hårdnande samhällsklimat, inte minst ungdomar emellan, med en uppåtgående våldsspiral och sämre respekt för varandra gör det nödvändigt för föreningslivet att agera och engagera sig på olika sätt.

Ett sätt att arbeta med detta, enligt Tyresö FF som drivit projekt ”Schysst framtid” under några år, är att utbilda ungdomar till ett gott uppträdande i samband med all Tyresö FF´s verksamhet men också hur man bör uppträda på sin fritid, i skolan och hemma.

När utbildningen är genomförd ska alla spelare skriva kontrakt med föreningen där man lovar följa riktlinjerna i ”Schysst framtid”.

Ordförandeutlåtande

Tyresö FF tar med sin modell ”Schysst Framtid” ett bra ansvar i att utbilda sina unga medlemmar i hur man uppträder i samhället. I det arbetet är Tyresö FF ett föredöme för många idrottsföreningar.

Projektet har pågått flera år, till större delen finansierat av Tyresö kommun.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att stötta bra projekt inom föreningslivet under en uppstartsperiod för att sedan lämna över ansvaret till föreningen i fråga.

Därför är det mitt förslag att Tyresö FF som ett sista projektbidrag erhåller halva det sökta beloppet, för att till kommande år finansiera verksamheten med egna resurser.

Yrkande

Anders Linder (s) yrkar på att Tyresö FF ska få det sökta beloppet på 50000 kronor.

Beslutsgång

Yrkandet avslås utan omröstning.

_________________________________________________

§43 ”Idrottsfritids” – ansökan om bidrag

Dnr: 2011/KFN 0038

Nämndens beslut

1) Tyresö FF erhåller 27000 kronor i projektbidrag samt 3000 kronor till material. Nämnden emotser redovisning av inköpt material.

2) Aktiviteterna inom ramen för ”idrottsfritids” är inte kvalificerande för LOK-stöd.

3) Tyresö FF ska senast 2011-09-30 redovisa deltagandet till kultur- och fritidsnämnden.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö är det i flera bostadsområden, främst Bollmora, många barn som tillbringar hela sommaren hemma. I många fall arbetar föräldrarna vilket leder till att barnen är själva hemma under dagtid.

Tyresö FF vill arrangera ett idrottsfritids under juli månad, måndag-fredag klockan 09.00-16.00, med inriktning på spontanverksamhet på Tyresövallen, som man vill ska hållas öppen för detta arrangemang.

”Idrottsfritids” är öppet för alla ungdomar och det är kostnadsfritt.

Föreningen ställer sin klubblokal med servering till verksamhetens förfogande. Tyresö FF lånar ut, utan kostnad för deltagarna, fotbollar, lekredskap och spel till verksamheten. Klubben svarar för organisationen och genomförandet.

En vuxen person kommer att hålla i verksamheten och till sin hjälp har personen 4 stycken ungdomar som fått sommarjobb genom kommunen.

Ordförandeutlåtande

Tyresö FF pekar i sin ansökan på ett behov av öppen spontanverksamhet under juli månad. Jag anser att det är ett bra initiativ som väl genomfört kan ge hemmavarande barn en vettig sysselsättning i en positiv miljö.

Mitt förslag är att kultur- och fritidsnämnden bidrar till verksamheten genom att finansiera lön till den vuxna ledaren, inklusive sociala avgifter.

Bidraget förutsätter att föreningen senast 30 september skriftligt redovisar hur många barn som deltagit per dag, förmiddag respektive eftermiddag, detta för att ge en uppfattning av eventuellt behov inför kommande år.

Yrkande

Bo Furugård (s) yrkar på att Tyresö FF ska få 25000 kronor i projektbidrag, 5000 kronor i materialbidrag samt 3000 kronor i bidrag för administration.

Beslutsgång

Yrkandet avslås utan omröstning.

________________________________________________

§44 Tyresöfestivalen – ansökan om projektbidrag

Dnr: 2011/KFN 0049

Nämndens beslut

Nämnden bidrar med 30000 kronor till Tyresöfestivalen 2011.

_________________________________________________

Ärendemening

Tyresöfestivalen har underrubriken ”mångfald och omtanke”. Arrangemanget visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Ingen enskild aktör är ensam stark nog att fylla behovet, men genom att arbeta tillsammans och samordna oss finner vi att vi kompletterar och berikar varandra.

_________________________________________________

§45 Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden för år 2010 och 2011

Dnr: 2011/KFN 0050

Nämndens beslut

Föreningens Sörmlandsleden beviljas ett verksamhets- och skötselbidrag bidrag för år 2010 på 7000 kronor och för år 2011 på 7000 kronor.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden huvudinriktning är att underhålla och förbättra den befintliga leden samt att genom effektiv marknadsföring locka nya vandrare.

Uppskattningsvis är antalet vandrare på Sörmlandsleden ca 300000 – 400000 per år.

_________________________________________________

§46 UtomhusBio 2011 ”Under Stjärnorna”

Dnr: 2011/KFN 0051

Nämndens beslut

Nämnden beviljar ett bidrag på maximalt 27000 kronor för en helgvisning.

Nämnden emotser en redovisning, ekonomi och deltagande, efter genomfört arrangemang.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bland regelbundna ungdomsbesökare på Café Bonza har efterfrågan för en professionell diskjockeyutrustning blivit allt större. För att införskaffa en sådan utrustning och bidra till att generellt öka det kulturella engagemanget bland kommuninvånarna har ungdomarna föreslagit att i samarbete med Café Bonza anordna en gratis utomhusbiokväll för Tyresö´s kommuninvånare under sensommaren på Domusängen.

Ungdomarna kommer under kvällen att sälja snacks, läsk, korv och lotteri till vinstdrivande syfte till ändamålet att handla in en diskjockeyutrustning till Café Bonza´s verksamhet.

_________________________________________________

§47 Ny innebandysarg till Kumlahallen

Dnr: 2011/KFN 0048

Nämndens beslut

Bevilja att ny innebandysarg och 2 målburar köps in.

_________________________________________________

Ärendemening

Tyresö Trollbäckens innebandyherrar, som nästa säsong kommer att spela i innebandyns superliga, kommer att spela sina hemmamatcher i Torvalla Sporthall i Haninge.

Kumlahallens innebandysarg, som är lite för stor för den hallen, kommer att fraktas tillsammans med 2 målburar till Torvalla Sporthall och användas där under herrarnas hemmamatcher.

Klubben har fått ett eget förvaringsställe för sargen och målburarna i Torvalla. När innebandysäsongen 11/12 är slut kommer sargen och målburarna att flyttas till den då nybyggda Nybodahallen. Ingen ny sarg och inga målburar kommer då att behöva köpas.

Kumlahallen kommer att ersättas med en ny och bättre anpassad sarg och 2 stycken målburar.

En ny sarg och 2 målburar kostar 62000 kronor (exklusive moms).

_________________________________________________

§48 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2011/KFN 0017

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Lions Club Trollbäcken, 10000 kronor

_________________________________________________

§49 Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr: 2010/KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö hembygdsförening

_________________________________________________

§50 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

_________________________________________________

§51 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Styrprocessen i Tyresö kommun (2011/KS0077 002)

- Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun (2010/KS 0127 003)

- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, SKL, Barnombudsmannen, Regeringskansliet

- Detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen, Trollbäcken

- Offentlighetsprincipen, rapport från revisorerna

_________________________________________________

§52 Simskolan på Brevik - ansökan om bidrag

Dnr: 2011/KFN 0047

Nämndens beslut

Som en engångsinsats erhåller Tyresönäs Villaägarförening 8000 kronor som bidrag till simlärarnas lönekostnad.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresönäs Villaägarförening (Tvf) ansöker om bidrag till sin simskola vid Breviksmaren. Tvf har drivit denna simskola i snart 50 år. Verksamheten omfattar barn och ungdomar i åldern 4-15 år. (se bilaga)

Ordförandeutlåtande

Tyresönäs Villaägarförening bidrar genom sin simskola till att öka simkunnigheten och vattenvanan hos många barn och ungdomar, främst från Brevikshalvön. Verksamheten är öppen för alla, men marknadsförs endast via föreningens egen tidning samt affischering på halvön. Deltagarna betalar en avgift som är 400 kronor för medlemmar i Tvf respektive 600 kronor för icke

medlemmar. Rabatt ges för syskon. För närvarande går simskoleverksamheten med förlust och Tvf ansöker därför om ett driftbidrag.

Tyresö kommun erbjuder visserligen alla barn simundervisning i skolans regi, men, som en engångsinsats, anser jag att nämnden kan stödja en bra verksamhet.

För kommande år rekommenderar jag Tvf att se över verksamhetens ekonomi, organisation och marknadsföring.

Kanske kan den kommande ”aktivitetsportalen” bidra till fler deltagare? Kanske kan kommunen bidra med en sommarjobbande ungdom som simlärare? Kanske kan det lokala näringslivet på Brevikshalvön göra en sponsorinsats? Kanske kan verksamheten utökas till ett dagkollo?

_________________________________________________