Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-08-29

Sammanträde 2011-08-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Rackethallen

53 Ekonomisk rapport per den 30 april 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 juli för kultur- och fritidsnämnden.

54 Ansökan om bidrag sommarläger

DNr 2011 KFN 0058

Förslag till nämndens beslut

- att bidra med 2 000 till 1-veckas knatteläger v 28.

Ärendebeskrivning

Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.

Föreningen bedriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn. Man ansöker om elevbidrag om 3 500 kr x 2 för två Tyresöbarn som deltagit.
Deltagaravgiften att betalas av de aktuella barnens familj är 2 400 kronor/barn.

Ordförandeförslag

Att det är viktigt även för barn med olika former av funktionshinder att kunna komma iväg på roliga sommaraktiviteter råder det inget tvivel om.

Landstinget som tidigare stöttat verksamheten vill inte längre ensamt bidra. Därför har Kommunförbundet Stockholms län beslutat rekommendera berörda kommuner att bidra till finansiering med motsvarande den kostnad som uppstå vid ordinär kolloverksamhet, i det här fallet 3 500 kr/vecka/barn.

Utifrån de bidrag kultur- och fritidsnämnden i Tyresö normalt bidrar med till lokala sommarverksamheter är 1 000 kronor/barn/vecka en mer rimlig nivå.

55 Ansökan om bidrag till kulturdag

DNr 2011 KFN 0059

Förslag till nämndens beslut

- att bidra med 11 000 kronor till kulturdag den 22 oktober 2011

Ärendebeskrivning

Tyresö föreningsråd är en sammanslutning av föreningar i Tyresö kommun. Föreningsrådet vill inbjuda kommunens alla kulturföreningar till en föreningskonferens, kulturdag, lik den som kommunens idrottsföreningar genomförde hösten 2010.

56 Kulturbidrag hösten 2011

DNr 2011 KFN 0017

Förslag till nämndens beslut

För verksamheter hösten 2011 beviljas:
- Musikföreningen Strängstyrkan, 10 500 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 12 200 kronor
- Tyresö musikklassers föräldraförening, 25 000 kronor
- Tyresö Teaterföreningen, barnteatern får 50 000 kronor

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2011.

Musikföreningen Strängstyrkan ansöker om 10 500 kronor till två konserter under november månad.

Tyresö Diskantkör och Ungdomskör ansöker om totalt 12 500 kronor till två konserter i Tyresö kyrka, en i oktober och en i december.

Tyresö musikklassers föräldraförening ansöker om 37 000 kronor till en musikal som elever i musikklassernas år 8-9 gör på sin fritid.

Tyresö teaterförening ansöker om totalt 125 000 kronor till två projekt under hösten.

57 Redovisning av delegationsbeslut

DNr 2011 KFN 0017

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2011 till:
- Kören Mamsellerna, 7 000 kronor
- Lions Club Trollbäcken, 7 000 kronor
- Square Dansklubben the Corners, 2 000 kronor
- Tyresö hembygdsförening, 3 000 kronor
- Tyresö konstförening, 2 500 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap, 2 000 kronor
- Tyresökören, 8 000 kronor
- Tyresö scoutkår, avslag

58 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0055

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

har inkommit från:
- Tyresö Konstförening, 7 500 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 7 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 3 500 kronor
- Lions Club Trollbäcken, 10 000 kronor

59 Redovisning av Kultur- & Idrottsgalan 2011 samt fastställande av datum för galan 2012

DNr 2010 KFN 0013

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Den 25 mars genomfördes Tyresö kommuns första Kultur- & Idrottsgala.
Summering av galan, se bilaga.

60 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

61 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Medverkan i skolavslutningen vid Tyresö gymnasium juni 2011, Tyresö Rotaryklubb
- Detaljplan för Dragonvägen 16, Skälsätra, 2011KSM0026
- Detaljplan för Sommarliden 10, Västra strand, 2011KSM0190
- Detaljplan för Sommarliden 17, Västra strand, 2011KSM0133
- Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3, 2009KSM0236
- Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, 2010KSM0179
- Detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé
- Inbjudan till föreställningen "Vår egen Snövit", Särskolan Tyresö gymnasium

§53 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 juli för kultur- och fritidsnämnden.

_________________________________________________

§54 Ansökan om bidrag sommarläger

DNr 2011 KFN 0058

Nämndens beslut

- att bidra med 2000 till 1-veckas sjösportläger för knattar v 28.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.

Föreningen bedriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn. Man ansöker om elevbidrag om 3500 kr x 2 för två Tyresöbarn som deltagit.

Deltagaravgiften att betalas av de aktuella barnens familj är 2400 kronor/barn.

Ordförandeförslag

Att det är viktigt även för barn med olika former av funktionshinder att kunna komma iväg på roliga sommaraktiviteter råder det inget tvivel om.

Landstinget som tidigare stöttat verksamheten vill inte längre ensamt bidra. Därför har Kommunförbundet Stockholms län beslutat rekommendera berörda kommuner att bidra till finansiering med motsvarande den kostnad som uppstå vid ordinär kolloverksamhet, i det här fallet 3500 kr/vecka/barn.

Utifrån de bidrag kultur- och fritidsnämnden i Tyresö normalt bidrar med till lokala sommarverksamheter är 1000 kronor/barn/vecka en mer rimlig nivå.

_________________________________________________

§55 Ansökan om bidrag till kulturdag

DNr 2011 KFN 0059

Nämndens beslut

- att bidra med 11000 kronor till kulturdag den 22 oktober 2011

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö föreningsråd är en sammanslutning av föreningar i Tyresö kommun. Föreningsrådet vill inbjuda kommunens alla kulturföreningar till en föreningskonferens, kulturdag, lik den som kommunens idrottsföreningar genomförde hösten 2010.

_________________________________________________

§56 Kulturbidrag hösten 2011

DNr 2011 KFN 0017

Nämndens beslut

För verksamheter hösten 2011 beviljas:

- Musikföreningen Strängstyrkan, 10500 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 12 200 kronor

- Tyresö musikklassers föräldraförening, 25000 kronor

- Tyresö Teaterföreningen, barnteatern får 50000 kronor

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2011.

Musikföreningen Strängstyrkan ansöker om 10500 kronor till två konserter under november månad.

Tyresö Diskantkör och Ungdomskör ansöker om totalt 12500 kronor till två konserter i Tyresö kyrka, en i oktober och en i december.

Tyresö musikklassers föräldraförening ansöker om 37000 kronor till en musikal som elever i musikklassernas år 8-9 gör på sin fritid.

Tyresö teaterförening ansöker om totalt 125000 kronor till två projekt under hösten.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lilian Edberg (M), Johannes Samuelsson (M) och Ajda Asgari (MP) i handläggningen i detta ärende.

_________________________________________________

§57 Redovisning av delegationsbeslut

DNr 2011 KFN 0017

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2011 till:

- Kören Mamsellerna, 7000 kronor

- Square Dansklubben the Corners, 2000 kronor

- Tyresö hembygdsförening, 3 000 kronor

- Tyresö konstförening, 2500 kronor

- Tyresö trädgårdssällskap, 2000 kronor

- Tyresökören, 8000 kronor

- Tyresö scoutkår, avslag

_________________________________________________

§58 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Konstförening, 7500 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 7000 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 3500 kronor

- Lions Club Trollbäcken, 10000 kronor

_________________________________________________

§59 Redovisning av Kultur- & Idrottsgalan 2011 samt fastställande av datum för galan 2012

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Preliminärt fastställdes att 2012 års Kultur- & Idrottsgala äger rum fredagen den 16 mars 2012.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 25 mars genomfördes Tyresö kommuns första Kultur- & Idrottsgala.

Summering av galan, se bilaga.

_________________________________________________

Särskilt yttrande

Peter Bystedt (MP) ställer sig bakom beslutet men lämnar särskilt yttrande enligt bilaga.

§ 60 Information från förvaltningschefen

§60 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

_________________________________________________

§61 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Medverkan i skolavslutningen vid Tyresö gymnasium juni 2011, Tyresö Rotaryklubb

- Detaljplan för Dragonvägen 16, Skälsätra, 2011KSM0026

- Detaljplan för Sommarliden 10, Västra strand, 2011KSM0190

- Detaljplan för Sommarliden 17, Västra strand, 2011KSM0133

- Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3, 2009KSM0236

- Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, 2010KSM0179

- Detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé

- Inbjudan till föreställningen ”Vår egen Snövit”, Särskolan Tyresö gymnasium

_________________________________________________