Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-09-26

Sammanträde 2011-09-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Konferenslokalen Myggdalen, kommunhuset plan 1

62 Sammanträdesplan för 2012

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2012 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2012 är:

- måndagen den 13 februari 2012 kl 18.30
- måndagen den 26 mars 2012 kl 18.30
- måndagen den 7 maj 2012 kl 18.30
- måndagen den 11 juni 2012 kl 18.30
- måndagen den 27 augusti 2012 kl 18.30
- måndagen den 24 september 2012 kl 18.30
- måndagen den 29 oktober 2012 kl 18.30
- måndagen den 3 december 2012 kl 18.30

Bilaga:
Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012, 2011/KS 0238 001

63 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2011, se bilaga.

64 Nämndplan

Förslag till nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2012.

att ge förvaltningen i uppdrag att se över taxor och avgifter i enlighet med uppdragsbeskrivningen i nämndplanen, kapitel "Utredningsuppdrag". Utredningen ska bedrivas skyndsamt så att beslut kan fattas av nämnden på sammanträdet 2011-10-31.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2012 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2012-2014.

Ordförandeutlåtande

I Kommunplanen för 2012-2014 åläggs KFN att effektivisera sina ansvarsområden, fritidsverksamhet samt bibliotek och kultur för att bidra till satsningar inom andra verksamhetsområden. Förutom ett generellt effektiviseringsmål om 1% per år får nämnden ingen uppräkning av anslagen för att finansiera förmodade löneökningar 2012. När det gäller lönekompensation för 2013-2014 fattas beslut om detta under kommande år.

Trots de effektiviseringsmål som nämnden ålagts, menar jag att förslaget till nämndplan är en offensiv plan.
En ledstjärna har varit att fortsätta prioritera barn och ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter. Därför innehåller förslaget både ökat öppethållande för Café Bonza och en satsning på Kulturskolan. Även ökningen av lokalbidraget till föreningar utan egen lokal är att betrakta som offensiv.

De kostnadsminskningar som föreslås är väl balanserade och kommer att kunna genomföras utan särskilt stora förändringar i servicen till medborgare och föreningar.

Jag välkomnar den nya styrprocessen som ger de politiskt förtroendevalda större möjlighet att påverka inriktning och prioriteringsområden för verksamheterna. För kommande år, 2013 och framåt, är det min ambition att fortsätta utveckla nämndplanen till nämndens absolut viktigaste styr- och uppföljningsinstrument.

65 Drive In-idrott - projektbidrag

Förslag till nämndens beslut

att bidra med 55 000 till 21 kvällar Drive In-idrott i Tyresö under hösten.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

att föreningen senast 1 februari 2012 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

Ärendebeskrivning

Korpen i Tyresö ansöker om projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar starta upp så kallad Drive In-idrott.

Ordförandeförslag

Tyresö kommun har vid flera tillfällen provat arrangemang för att aktivera sysslolösa ungdomar i riskzonen.
Detta initiativ från Korpen skiljer sig från tidigare försök genom att det bygger på samverkan med flera föreningar som därmed kan erbjuda många alternativ.

Tyvärr har flera av de tidigare försöken inte lyckats, men jag både tror och hoppas att detta ska attrahera många ungdomar.

Korpens ansökan beskriver tre alternativ som varierar med antal timmar och antal ledare.
Bidraget ovan syftar till att finansiera exempel 3. Aktivitetstid 21.00-00.00 med två ledare och en hjälpledare, 37 800 kronor.

Dock bedömer jag att det generella projektledararvodet är i överkant med tanke på att Korpen redan har anställd personal, och därför kan halveras. Resterande kostnader uppgår då till 16 500 kronor. Totalkostnad för projektet: 54 300 kronor.

66 Kultur- & Idrottsgalan

Förslag till nämndens beslut

Tidplanen och budgeten för galan fastställs.

Ärendebeskrivning

Budget samt en grov tidplan för genomförandet av Tyresö kommuns andra Kultur- & Idrottsgala, se bilaga.

67 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0055

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresö Villaägareförening, 8 000 kronor
- Spontanfotboll, Tyresö, FF 30 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues club, 30 000 kronor

68 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

69 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Vintern 11, Västra strand, Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Midvintern 7, Västra strand, Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Lansiären 1, Skälsätraberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö, remiss från Miljöpartiet de gröna

§62 Sammanträdesplan för 2012

Dnr 2011/KFN 0067

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2012 fastställs enligt förslaget.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2012 är:

- måndagen den 13 februari 2012 kl 18.30

- måndagen den 26 mars 2012 kl 18.30

- måndagen den 7 maj 2012 kl 18.30

- måndagen den 11 juni 2012 kl 18.30

- måndagen den 27 augusti 2012 kl 18.30

- måndagen den 24 september 2012 kl 18.30

- måndagen den 29 oktober 2012 kl 18.30

- måndagen den 3 december 2012 kl 18.30

Bilaga:

Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012, 2011/KS 0238 001

_________________________________________________

§63 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2011, se bilaga.

_________________________________________________

§64 Nämndplan

Dnr 2011/KFN 0063

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2012.

Den övergripande styrningen sker mot den nettobudget som tilldelats av fullmäktige samt de tre nämndmålen.

att ge förvaltningen i uppdrag att se över taxor och avgifter i enlighet med uppdragsbeskrivningen i nämndplanen, kapitel ”Utredningsuppdrag”. Utredningen ska bedrivas skyndsamt så att beslut kan fattas av nämnden på sammanträdet 2011-10-31.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2012 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2012-2014.

Ordförandeutlåtande

I Kommunplanen för 2012-2014 åläggs KFN att effektivisera sina ansvarsområden, fritidsverksamhet samt bibliotek och kultur för att bidra till satsningar inom andra verksamhetsområden. Förutom ett generellt effektiviseringsmål om 1% per år får nämnden ingen uppräkning av anslagen för att finansiera förmodade löneökningar 2012. När det gäller lönekompensation för 2013-2014 fattas beslut om detta under kommande år.

Trots de effektiviseringsmål som nämnden ålagts, menar jag att förslaget till nämndplan är en offensiv plan.

En ledstjärna har varit att fortsätta prioritera barn och ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter. Därför innehåller förslaget både ökat öppethållande för Café Bonza och en satsning på Kulturskolan. Även ökningen av lokalbidraget till föreningar utan egen lokal är att betrakta som offensiv.

De kostnadsminskningar som föreslås är väl balanserade och kommer att kunna genomföras utan särskilt stora förändringar i servicen till medborgare och föreningar.

Jag välkomnar den nya styrprocessen som ger de politiskt förtroendevalda större möjlighet att påverka inriktning och prioriteringsområden för verksamheterna. För kommande år, 2013 och framåt, är det min ambition att fortsätta utveckla nämndplanen till nämndens absolut viktigaste styr- och uppföljningsinstrument.

Yrkanden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar på bordläggning av ärendet.

Peter Bylund, Miljöpartiet, kommer in med skriftligt yrkande, se bilaga.

Gunilla Andersson, Vänsterpartiet, biträder Miljöpartiets yrkande utom i frågan om Kultur- & Idrottsgalan.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Reservation

Skriftlig reservation kommmer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet lämnar blank reservation med hänvisning till sitt budgetförslag i fullmäktige.

Röstförklaring

Carl-Olof Strand, Kristdemokraterna kommer in med en röstförklaring, se bilaga.

_________________________________________________

§65 Drive In-idrott - projektbidrag

Dnr 2011/KFN 0066

Nämndens beslut

att bidra med 55000 till 21 kvällar Drive In-idrott i Tyresö under hösten.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

att föreningen senast 1 februari 2012 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

att Korpen som marknadsföringsinsats genomför en rekryteringskampanj bland ungdomar i centrum istället för annonser i lokaltidningen.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Korpen i Tyresö ansöker om projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar starta upp så kallad Drive In-idrott.

Ordförandeförslag

Tyresö kommun har vid flera tillfällen provat arrangemang för att aktivera sysslolösa ungdomar i riskzonen.

Detta initiativ från Korpen skiljer sig från tidigare försök genom att det bygger på samverkan med flera föreningar som därmed kan erbjuda många alternativ.

Tyvärr har flera av de tidigare försöken inte lyckats, men jag både tror och hoppas att detta ska attrahera många ungdomar.

Korpens ansökan beskriver tre alternativ som varierar med antal timmar och antal ledare.

Bidraget ovan syftar till att finansiera exempel 3. Aktivitetstid 21.00-00.00 med två ledare och en hjälpledare, 37800 kronor.

Dock bedömer jag att det generella projektledararvodet är i överkant med tanke på att Korpen redan har anställd personal, och därför kan halveras. Resterande kostnader uppgår då till 16500 kronor. Totalkostnad för projektet: 54300 kronor.

Yrkande

Peter Bylund, Miljöpartiet, yrkar att bidraget lämnas med ett ytterligare förbehåll

att Korpen som marknadsföringsinsats genomför en rekryteringskampanj bland ungdomar i centrum istället för annonser i lokaltidningen.

Yrkandet bifalles.

_________________________________________________

§66 Kultur- & Idrottsgalan

Dnr 2011/KFN 0065

Nämndens beslut

Tidplanen och budgeten för galan fastställs.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Budget samt en grov tidplan för genomförandet av Tyresö kommuns andra Kultur- & Idrottsgala, se bilaga.

Yrkande

Peter Bylund, Miljöpartiet, yrkar på avslag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Reservation

Skriftlig reservation kommer från Miljöpartiet.

_________________________________________________

§67 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Villaägareförening, 8000 kronor

- Spontanfotboll, Tyresö, FF 30000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues club, 30000 kronor

_________________________________________________

§68 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

_________________________________________________

§69 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Vintern 11, Västra strand, Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Midvintern 7, Västra strand, Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Underrättelse om antagande av detaljplan för fastigheten Lansiären 1, Skälsätraberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö, remiss från Miljöpartiet de gröna

_________________________________________________