Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-02-13

Sammanträde 2012-02-13

Datum
Klockan
Plats

2 Årsredovisning 2011 för Kultur- och fritidsnämnden

5 Kulturskolan - Sommarkafé vid Stadsparken, Teaterkurs för elever från särskolan på kulturskolan

8 Tyresö Teaterförening - Lägesrapport Hemsöborna,

§1 Lovaktiviteter

Dnr. 2011/KFN 0075 71

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag:

1. undersöka möjligheter till att utöka Drive In-idrotten under loven,

2. undersöka möjligheterna att starta ytterligare prova-på-verksamhet inom kulturområdet, samt undersöka möjligheten för ungdomar att kunna samlas och LANa i kommunen,

3. uppmuntra föreningslivet till att starta fler lovaktiviteter för barn och ungdomar genom att förtydliga den hjälp kommunen erbjuder i samband med lovaktiviteter,

4. samordna informationsflödet om lovaktiviteter enligt förslaget,

5. undersöka om samordning av lovaktiviter kan ske, som uppmuntrar och hjälper även mindre föreningar att kunna arrangera lovaktiviteter del av vecka.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inventera utbudet av lovaktiviteter inom Tyresö kommun för barn och ungdomar. Inventeringen görs i syfte att identifiera eventuella åtgärder för att utöka eller bredda utbudet inför nästa läsår. Förutsättningarna för att samordna aktiviteter från olika aktörer ska också analyseras. Utvecklingsförvaltningen får även i uppdrag att skapa en informationsportal om lovaktiviteter på kommunens hemsida, där samtliga aktörers utbud kan presenteras.

_________________________________________________

§2 Årsredovisning 2011 för Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. 2012/KFN 0006 010

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2011 enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2011 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

_________________________________________________

Särskilt yttrande

Peter Bystedt (MP) ställer sig bakom beslutet men lämnar särskilt yttrande enligt bilaga.

_________________________________________________

§3 Verksamhetsberättelse 2011 för avdelningar och enheter

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten

Dnr. 2012/KFN 0007 010

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelser för år 2011 för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsenheten noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras enligt bilagor verksamhetsberättelser för år 2011 för:

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten.

­­­­­­­­­­_________________________________________________

§4 Digitalisering av kulturarvet

Dnr. 2010/KFN 0034 70

Nämndens beslut

Avsätta 175000 kronor av ”medel till nämndens förfogande” till fortsatt digitalisering av kulturarvet.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisade projektet digitalisering av kulturarvet via webb för nämnden 2011-10-31 § 72. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag inklusive kostnadskalkyl för fortsatt digitalisering av kulturarvet. Väsentligt för projektet är att in en uppbyggnadsfas ta in en projektledare med specialkompetens och parallellt kompetensutveckla befintlig personal så att projektet kan integreras i den löpande verksamheten.

_________________________________________________

§5 Sommarkafé vid Stadsparken

Dnr. 2012/KFN 0008 70

Nämndens beslut

- 80000 kronor avsätts från ”medel till nämndens förfogande” för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135

- förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med redovisning och utfall för projektet i oktober 2012.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö har en fin skatepark med centrumnära läge som används flitigt. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjs säkerheten, trivseln och tillgängligheten. Kostnaden beräknas till 80000 kronor.

_________________________________________________

§6 Verksamhetsbidrag – Hantverkgårdens vänner

Dnr. 2012/KFN 0009 70

Nämndens beslut

Bevilja ett verksamhetsbidrag på 15000 kronor.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har inkommit med ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2011 enligt bilaga.

För år 2011 erhöll Hantverksgårdens vänner 20 000 kronor för den löpande verksamheten.

_________________________________________________

§7 Kulturbidrag våren 2012 – kompletterande ansökningar

2011/KFN 0068 70

Nämndens beslut

- bevilja ett bidrag på 17000 kronor för Tyresö Metal Festival

- bevilja ett bidrag på 20000 kronor för Rock på Domusängen

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från en förening, Kulturföreningen Domusängen, har två kompletterande ansökningar om bidrag till enstaka arrangemang under våren 2012 inkommit.

Tyresö Metal Festival

Kulturföreningen Domusängen kommer att anordna en rock/metal festival för ungdomar i åldern 16-20 år.

Rock på Domusängen

Rock på Domusängen är en festival lokala band kan ha sina första spelningar men även en festival där mer etablerade band ska kunna uppträda.

_________________________________________________

§8 Utnyttjande av bidrag

Dnr. 2012/KFN 0069 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Teaterföreningens Hemsöborna, muntlig information av kulturchefen.

Senareläggning av 5 barnteaterföreställningar av ”Blå Ängeln och den blåa hästen” som skulle ha spelats runt årsskiftet 2011/12. Anledningen är att några av de unga skådespelarna varit bortresta under jullovet.

_________________________________________________

§9 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr. 2012/KFN 0062 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Söders Orientering - Tyresö, 35000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues Club, 30000 kronor

- Tyresö Square Dancers/The Corners, 2000 kronor

- Lions Club Trollbäcken, 10000 kronor

- Tyresökören, 8000 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5800 kronor

_________________________________________________

§10 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr. 2012/KFN 0010 71

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden har beviljats ett verksamhets- och skötselbidrag bidrag för år 2012 på 7000 kronor.

_________________________________________________

§11 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Teaterkurs för elever från särskolan på kulturskolan (muntlig redogörelse av kulturchefen)

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

_________________________________________________

§12 Byte av sammanträdesdag

Dnr. 2012/KFN 0011 001

Nämndens beslut

- flytta nämndens sammanträdesdatum från den 11 juni till den 13 juni kl. 16.00.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens möte den 11 juni sammanfaller med Sveriges öppningsmatch i fotbolls-EM.

Då merparten av nämndens ledamöter och ersättare gärna vill se Sveriges öppningsmatch i EM så föreslås en ändring av sammanträdesdatumet.

Den 13 juni har nämnden en målkonferens hela dagen och sammanträdesdatumet skulle kunna flyttas till samma dag, med start efter avslutad konferens.

Förslag att både konferensen och sammanträdet läggs på Kumla herrgård.

_________________________________________________

§13 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige

- Avsägelser och fyllnadsval, Dnr 2011/KS 0014 001

- Inrättande av naturreservatet Dyviks lövängar,

Dnr 2011/KSTK 0127 090

Kommunstyrelsen

- Nämndplaner 2012, Dnr 2011/KS 0151 10

- Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhets-

område

- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,

Dnr 2011/KS 0340 003

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för Trinntorp 1:26

- Kungörelse, detaljplan för bostäder, kontor och handel vid

Tegvägen

- Kungörelse, detaljplan för utvidgning av Lindalens

verksamhetsområde

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs

- Detaljplan Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö

- Detaljplan för Hanviken 9:2, Lindalen

_________________________________________________