Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-06-09

Sammanträde 2014-06-09

Datum
Klockan
16.00
Plats
Inte bestämt än

45 Ekonomi

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten är inte klar än.

46 Investeringar kultur- och fritidsnämnden 2014

Dnr 2014/KFN 0070 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Enligt ordförandes förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till lokalisering av utegymmet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett investeringsanslag om 1 mkr för 2014. Av detta återstår 950 000.

Ordförandeutlåtande
Syftet med en egen investeringsbudget är att nämnden på ett enklare sätt kunna tillgodose mindre investeringsbehov inom sitt ansvarsområde.

Efter att ha rådfrågat enhetscheferna för bibliotek, kultur och fritid och lyssnat på Tyresöborna föreslår jag och alliansen följande investeringar för 2014.

Investeringsobjekt Kostnad, kr
Utegym inkl. markarbeten. Prioriterad lokalisering
är i första hand Fornuddsparken samt i andra hand längs
Alby Gårdsväg. 400 000
Forellscenen. Ljud- och ljusutrustning. 400 000
Huvudbiblioteket. Nya arbetsbord. 70 000
Huvudbiblioteket. Storbildsskärmar för information. 40 000
Naturskolan. Nya bord (3 st.) till Kolardammarna. 15 000
Naturskolan. Elcykel för transporter till Kolardammarna. 25 000
TOTALT 950 000

47 Investeringar i Alby 2014

Dnr 2014/KFN 0069 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Enligt ordförandes förslag.
2. Beträffande upprustningen och utökningen av discgolfbanan får förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt som involverar de roller som nämns i bilagan och snarast återkomma med projektplan och budget för ett genomförande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun kommer att ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Alby friluftsområde i Kommunplanen 2015-2018. Utvecklingsinsatserna kommer att baseras på den stora utredning som presenteras under juni månad 2014, Attraktiva Alby. För att komma igång med några mindre insatser har Kommunfullmäktige avsatt 0,5 mkr för 2014 till kultur- och fritidsnämndens förfogande..

Ordförandeutlåtande
Det är mycket glädjande att utredningen kring Alby nu snart är klar. Den har bedrivits på ett mycket grundligt och professionellt sätt med väldigt många kontakter med medborgare och föreningsliv.

Utredningen har även levererat förslag till investeringar som man identifierat bland annat i medborgarenkäter. Jag håller med om detta och förslår därför följande investeringar i Alby 2014:

Investeringsobjekt Kostnad, kr
Upprustning och utökning av banan för discgolf (f.d. frisbeegolf) 300 000
Markarbeten och iordninggörande av pulkabacken. 200 000
TOTALT 500 000
Bilagor
Investeringsförslag Alby år 2014 KFN.pdf

48 Ansökan om studieförbundsbidrag 2013

Dnr 2014/KFN 0003 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Studieförbundsbidrag 2014 för 2013 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bidragsbeloppen per studietimme för 2013 fastställdes att vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:

16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Något grundbelopp betalas inte ut. Bidragsbeloppet, enligt bilagan uppgår till 1 043 224 kronor. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2013 uppgår till 900 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse studieförbundsbidrag 2014.pdf
Ansökan om studiestödsbidrag, ABF Södertörn.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag för 2013.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag, Studieförbundet Bilda.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag 2013, Kulturens bildningsverksamhet.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag, Studieförbundet Vuxenskolan.pdf
Årsbokslut 2013 underskrivet.pdf
Verksamhetsberättelse 2013.pdf

49 Kulturbidrag hösten 2014 - nämndbeslut

Dnr 2014/KFN 0009 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2014 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang.

Nio av ansökningarna beslutas i nämnd under detta ärende.
Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Det ansökta beloppet uppgår till 305 950 kronor. Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 95 000 kronor.

Specificerat förslag till beslut:
Tyresö Jazz och Blues Club 15 000 kr (halvår)
Naturskyddsföreningen 4 000 kr
Tyresö kollektivhusförening 5 000 kr
Tyresökören 9 000 kr
Tyresö teaterförening 22 000 kr
Kulturföreningen Domusängen 30 000 kr
Kören Mamsellerna 10 000 kr
Konstrundan Tyresö 10 000 kr*
Hantverksgårdens vänner 5 000 kr*
Summa nämndbeslut 95 000 kr

Kulturbidrag 2014 uppgår därmed till 250 000 kr av budgeterat 250 000 kr.

Beslutade kulturbidrag för våren 2014: 165 000 kr
Avgår inställda arrangemang våren -14:
Domusängen - 30 000 kr
Mamsellernas jubileumskonsert - 10 000 kr
Återstår av budget inför hösten 125 000 kr
Beslut enligt detta ärende: - 95 000 kr
Delegationsbeslut redovisas separat - 30 000 kr
Återstår av budget 0 kr

Arrangemang markerade med en asterisk tas från budgeten för Kultur i höstmörkret (15 000 kr samt 3 000 kr enligt delegationsbeslut).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndbeslut Kulturbidrag hösten 2014.doc
Ansökan från Tyresökören.pdf
Ansökan från Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan från Tyresö Teaterförening.pdf
Ansökan från Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan från Tyresö kollektivhusförening.pdf
Ansökan från Kulturföreningen Domusängen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Naturskyddsförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Kören Mamsellerna.pdf

50 Kulturbidrag hösten 2014 - delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0068 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2014 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 6 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet uppgår till totalt 305 950 kronor.

Ordföranden har på delegation beslutat att 30 000 kronor beviljas enligt nedan:
Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
Musikföreningen Strängstyrkan 8 000 kr
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kr
Tyresö hembygdsförening 3 000 kr
Tyresö konstförening 6 000 kr
Tyresö trädgårdssällskap 3 000 kr*

* Tas från budgeten för Kultur i höstmörkret

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kulturbidrag hösten 2014.doc
Ansökan från Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan från Musikföreningen Strängstyrkan.pdf
Ansökan från Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan från Tyresö Hembygdsförening.pdf
Ansökan från Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan från Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan från Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan från Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

51 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0067 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
PRO Tyresö fyller 60 år 2014. Detta kommer att firas med en stor fest. Förutom egna medlemmar kommer ett antal gäster att bjudas in. Föreningen söker ett bidrag för att kunna anlita musikunderhållning.

Ordförandeutlåtande
PRO är en stor förening som ordnar många bra och intressanta aktiviteter för sina medlemmar. När man nu fyller 60 år så planeras en stor fest för medlemmarna samt inbjudna gäster. Till den festen söker PRO ett bidrag till underhållningen med Tyresö Jazzband och Erik Linder.

Syftet med de kulturbidrag och projektbidrag som nämnden delar ut är att skapa möjligheter för Tyresöborna att delta i givande, spännande och nyskapande aktiviteter. Ett grundkrav är att dessa aktiviteter är öppna och tillgängliga för alla. Eftersom denna fest inte är öppen för alla Tyresöbor som vill och är intresserade, så faller den inte under den kategorin. Därför avslås PRO:s ansökan.

Bilagor
Ansökan från PRO Tyresö.pdf

52 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0071 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I år fyller Hanviken SK 70 år och Kulturella Folkdansgillet 100 år. Ordföranden har på delegation beslutat att uppvakta föreningarna med varsin jubileumsgåva att användas till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Hanviken 10 000 kronor
Kulturella Folkdansgillet 5 000 kronor

53 Redovisning av genomfört kulturarrangemang

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Bilagor
Redovisning Tyresö hembygdsförening.pdf
Redovisning Tyresö Konstförening.pdf

54 Inställt arrangemang - Rock på Domusängen

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Inställt arrangemang, Kulturföreningen Domusängen.pdf

55 Förvaltningschefen informerar

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22

Bilagor
Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22, från Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf

56 Meddelanden

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22

Bilagor
Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22, från Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (113 kb)

§45 Ekonomi

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för maj månad 2014.

Bilagor
Ekonomirapport per den 31 maj 2014.pdf

§46 Investeringar kultur- och fritidsnämnden 2014

Dnr 2014/KFN 0070 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. 950 000 kronor investeras 2014 enligt ordförandes förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till lokalisering av utegymmet. Det nya utegymmet ska anpassas även för äldre och ungdomar.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett investeringsanslag om 1 mkr för 2014. Av detta återstår 950 000.

Ordförandeförslag
Syftet med en egen investeringsbudget är att nämnden på ett enklare sätt kunna tillgodose mindre investeringsbehov inom sitt ansvarsområde.

Efter att ha rådfrågat enhetscheferna för bibliotek, kultur och fritid och lyssnat på Tyresöborna föreslår jag och alliansen följande investeringar för 2014.

Investeringsobjekt                                                                    Kostnad, kr
Utegym inklusive markarbeten. Prioriterad lokalisering
är i första hand Fornuddsparken samt i andra hand längs
Alby Gårdsväg.                                                                             400 000
Forellscenen. Ljud- och ljusutrustning.                                          400 000
Huvudbiblioteket. Nya arbetsbord.                                                 70 000
Huvudbiblioteket. Storbildsskärmar för information.                      40 000
Naturskolan. Nya bord (3 st) till Kolardammarna.                           15 000
Naturskolan. Elcykel för transporter till Kolardammarna.                25 000
TOTALT                                                                                      950 000

Yrkande
Alfonso Morales (S) gör ett tilläggsyrkande, att utegymmet ska anpassas även för äldre och ungdomar.
Peter Bylund (MP) stödjer tilläggsyrkandet.
Gunilla Andersson (V) hade, om de hade haft rösträtt, stött tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifallit enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt bifallit tilläggsyrkandet.

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20140609.pdf (179 kb)

§47 Investeringar i Alby 2014

Dnr 2014/KFN 0069 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndmötet den 22 september med beslutsunderlag vad gäller utökning av discgolfbana och utbyggnad och upprustning av befintligt utegym.
2. 200 000 kr investeras till markarbeten och iordningställande av pulkabacken.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun kommer att ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Alby friluftsområde i Kommunplanen 2015-2018. Utvecklingsinsatserna kommer att baseras på den stora utredning som presenteras under juni månad 2014, Attraktiva Alby. För att komma igång med några mindre insatser har Kommunfullmäktige avsatt 0,5 mkr för 2014 till kultur- och fritidsnämndens förfogande..

Ordförandeförslag
Det är mycket glädjande att utredningen kring Alby nu snart är klar. Den har bedrivits på ett mycket grundligt och professionellt sätt med väldigt många kontakter med medborgare och föreningsliv.

Utredningen har även levererat förslag till investeringar som man identifierat bland annat i medborgarenkäter. Jag håller med om detta och förslår därför följande investeringar i Alby 2014:

Investeringsobjekt                                                                  Kostnad, kr
Upprustning och utökning av banan för discgolf (fd frisbeegolf)    300 000
Markarbeten och iordningställande av pulkabacken.                       200 000
TOTALT                                                                                      500 000

Bilagor
Investeringsförslag Alby år 2014 KFN.pdf

§48 Ansökan om studieförbundsbidrag 2013

Dnr 2014/KFN 0003 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Studieförbundsbidrag 2014 för 2013 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bidragsbeloppen per studietimme för 2013 fastställdes att vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:

16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Något grundbelopp betalas inte ut. Bidragsbeloppet, enligt bilagan uppgår till 1 043 224 kronor. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2013 uppgår till 900 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse studieförbundsbidrag 2014.pdf
Ansökan om studiestödsbidrag, ABF Södertörn.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag för 2013.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag, Studieförbundet Bilda.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag 2013, Kulturens bildningsverksamhet.pdf
Ansökan om studieförbundsbidrag, Studieförbundet Vuxenskolan.pdf
Årsbokslut 2013 underskrivet.pdf
Verksamhetsberättelse 2013.pdf

§49 Kulturbidrag hösten 2014 - nämndbeslut

Dnr 2014/KFN 0009 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Bevilja kulturbidrag på 101 000 kronor för hösten 2014 enligt följande:

Tyresö Jazz och Blues Club 15 000 kr (halvår)
Naturskyddsföreningen 10 000 kr
Tyresö kollektivhusförening 5 000 kr
Tyresökören 9 000 kr
Tyresö teaterförening 22 000 kr
Kulturföreningen Domusängen 30 000 kr
Kören Mamsellerna 10 000 kr

Konstrundan Tyresö 10 000 kr*)
Hantverksgårdens vänner 5 000 kr*)

*) Tas från budgeten för Kultur i höstmörkret.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2014 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang.
Nio av ansökningarna beslutas i nämnd under detta ärende.
Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Det ansökta beloppet uppgår till 305 950 kronor. Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 95 000 kronor.


Specificerat förslag till beslut:
Tyresö Jazz och Blues Club 15 000 kr (halvår)
Naturskyddsföreningen 4 000 kr
Tyresö kollektivhusförening 5 000 kr
Tyresökören 9 000 kr
Tyresö teaterförening 22 000 kr
Kulturföreningen Domusängen 30 000 kr
Kören Mamsellerna 10 000 kr
Konstrundan Tyresö 10 000 kr*)
Hantverksgårdens vänner 5 000 kr*)
Summa nämndbeslut 95 000 kr

Kulturbidrag 2014 uppgår därmed till 250 000 kr av budgeterat 250 000 kr.

Beslutade kulturbidrag för våren 2014: 165 000 kr
Avgår inställda arrangemang våren -14:
Domusängen - 30 000 kr
Mamsellernas jubileumskonsert - 10 000 kr
Återstår av budget inför hösten 125 000 kr
Beslut enligt detta ärende: - 95 000 kr
Delegationsbeslut redovisas separat - 30 000 kr
Återstår av budget 0 kr

*) Tas från budgeten för Kultur i höstmörkret.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår utbetalning av kulturbidrag för hösten 2014 enligt förvaltningens förslag.

Yrkande
Alfonso Morales (S) gör ett tilläggsyrkande, att Naturskyddsföreningen ska få 10 000 kronor.
Peter Bylund (MP) stödjer tilläggsyrkandet.
Gunilla Andersson (V) hade, om de hade haft rösträtt, stött tilläggsyrkandet.
Mats Lindblom (FP) stödjer tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) ändringsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt bifallit tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, utom Naturskyddsföreningen, och finner att kultur- och fritidsnämnden bifallit enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndbeslut Kulturbidrag hösten 2014.doc
Ansökan från Tyresökören.pdf
Ansökan från Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan från Tyresö Teaterförening.pdf
Ansökan från Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan från Tyresö kollektivhusförening.pdf
Ansökan från Kulturföreningen Domusängen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Naturskyddsförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Kören Mamsellerna.pdf

§50 Kulturbidrag hösten 2014 - delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0068 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) har inga synpunkter på beslutet, men lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2014 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 6 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet uppgår till totalt 305 950 kronor.

Ordföranden har på delegation beslutat att 30 000 kronor beviljas enligt nedan:
Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
Musikföreningen Strängstyrkan 8 000 kr
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kr
Tyresö hembygdsförening 3 000 kr
Tyresö konstförening 6 000 kr
Tyresö trädgårdssällskap 3 000 kr*

* Tas från budgeten för Kultur i höstmörkret

Bilagor
Särskilt yttrande MP.pdf
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kulturbidrag hösten 2014.doc
Ansökan från Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan från Musikföreningen Strängstyrkan.pdf
Ansökan från Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan från Tyresö Hembygdsförening.pdf
Ansökan från Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan från Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan från Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan från Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

§51 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0067 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) har inga synpunkter på beslutet, men lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
PRO Tyresö fyller 60 år 2014. Detta kommer att firas med en stor fest. Förutom egna medlemmar kommer ett antal gäster att bjudas in. Föreningen söker ett bidrag för att kunna anlita musikunderhållning.

Ordförandeutlåtande
PRO är en stor förening som ordnar många bra och intressanta aktiviteter för sina medlemmar. När man nu fyller 60 år så planeras en stor fest för medlemmarna samt inbjudna gäster. Till den festen söker PRO ett bidrag till underhållningen med Tyresö Jazzband och Erik Linder.

Syftet med de kulturbidrag och projektbidrag som nämnden delar ut är att skapa möjligheter för Tyresöborna att delta i givande, spännande och nyskapande aktiviteter. Ett grundkrav är att dessa aktiviteter är öppna och tillgängliga för alla. Eftersom denna fest inte är öppen för alla Tyresöbor som vill och är intresserade, så faller den inte under den kategorin. Därför avslås PRO:s ansökan.

Bilagor
Särskilt yttrande MP.pdf
Ansökan från PRO Tyresö.pdf

§52 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0071 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) har inga synpunkter på beslutet, men lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I år fyller Hanviken SK 70 år och Kulturella Folkdansgillet 100 år. Ordföranden har på delegation beslutat att uppvakta föreningarna med varsin jubileumsgåva att användas till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Hanviken 10 000 kronor
Kulturella Folkdansgillet 5 000 kronor

Bilagor
Särskilt yttrande MP.pdf

§53 Redovisning av genomfört kulturarrangemang

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Bilagor
Redovisning Tyresö hembygdsförening.pdf
Redovisning Tyresö Konstförening.pdf

§54 Inställt arrangemang - Rock på Domusängen

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Inställt arrangemang, Kulturföreningen Domusängen.pdf

§55 Förvaltningschefen informerar

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
Projektuppföljning

Bilagor
Projektuppföljning maj 2014.pdf
Projektbidrag maj 2014.pdf

§56 Meddelanden

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22

Bilagor
Underrättelse inför antagande av detaljplan för vintern 22, från Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf