Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16

Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Information om utbildningen "Utmärkt förening"

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susanne Svidén, Fritidsavdelningen, informerar muntligt om utbildningen "Utmärkt förening".

2 Årsbokslut

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsbokslut för 2014, se bilagor.

Bilagor
Ekonomisk rapport december 2014.pdf
Bibliotek kultur och fritid.pdf

3 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/KFN 0027

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde fastställs.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2014, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse KFN 2014.pdf

4 Enhetsplaner 2015 bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2015/KFN 0025 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.
Enhetsplaner, se bilagor.

Bilagor
Enhetsplan Biblioteket.pdf
Enhetsplan kultur 2015.pdf
Enhetsplan fritid 2015.pdf

5 Närvarorätt för politiska sekreterare

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Politiska sekreterare för de i kultur- och fritidsnämnden representerade partierna tillåts närvara under nämndens möten.
2. De närvarande politiska sekreterarna har närvaro-, men ej yttranderätt under pågående möte.
3. Partiernas representanter är själva ansvariga för att distribuera möteshandlingar och annat underlag till sina politiska sekreterare.
4. Beslutet gäller tills vidare, dock längst till 2018-12-31.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har ställt frågan om rätten att närvara på nämndens möten för politiska sekreterare.

Ordförandeutlåtande
De flesta politiska partierna i Tyresö har i olika grad tillgång till egna politiska sekreterare som stöd i sitt arbete. Vid t ex möten i Kommunstyrelsen är det vanligt att dessa deltar som hjälp till sina folkvalda ledamöter. Om Miljöpartiet, och kanske andra partier, upplever ett behov av att ha med politiska sekreterare under nämndens möten, kan inte jag se att det föreligger något hinder för detta. Det är dock viktigt att poängtera att mitt förslag gäller närvarorätt, men inte yttranderätt. Jag utgår också ifrån att varje parti själv finansierar eventuella ekonomiska ersättningar till sina politiska sekreterare. För att inte belasta förvaltningens personal med extraarbete förutsätter jag även att partiernas representanter själva tar ansvar för att distribuera möteshandlingar och annat underlag till sina medarbetare.

6 Utreda möjligheten att anordna en musikvecka på våren

Dnr 2014/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kulturenheten ges i uppdrag att arrangera en musikvecka 2016 under vecka 7 samt att avsätta en budget på 80 000 kronor ur "medel till nämndens förfogande" för ändamålet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplan 2015 kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheten att anordna en musikvecka under våren. Nämndens tanke var en konsertvecka med stark föreningsmedverkan och lokal anknytning, kanske i anslutning till kulturskolans många avslutningskonserter under maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse musikvecka.pdf

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
* Musikföreningen Strängstyrkan, farsdagskonsert, beviljat belopp 8 000 kr
* Konstrundan Tyresö, arrangemansdagar 6, 8-16 nov. -14, beviljat belopp 10 000 kr

Bilagor
Redovisning Strängstyrkan.pdf
Redovisning Konstrundan Tyresö.pdf

8 Inställt arrangemang

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Domusängen har meddelat att de inte kommer att utnyttja bidraget, 30 000 kr, de beviljades av kultur- och fritidsnämnden 14-06-09.

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* KFNs uppdragslista
* Muntlig lägesrapport om multihus/kulturhus

10 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen
Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium, 2013/KS 0303 44

Kommunfullmäktige
Avsägelser och fyllnadsval, 2015/KS 0004 001

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 4.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

§11 Information om utbildningen "Utmärkt förening"

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susanne Svidén informerar muntligt om utbildningen "Utmärkt förening".

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20150216.pdf (166 kb)

§12 Årsbokslut

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsbokslut för 2014.

Bilagor
Ekonomisk rapport december 2014.pdf
Bibliotek, kultur och fritid bilaga till ekonomisk rapport.docx

§13 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/KFN 0027

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde fastställs.

Alfonso Morales (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet.

Rickard Svensson (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Siv Svanfeldt (V) hade, om hon hade haft rösträtt, inte deltagit i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2014, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse KFN 2014.pdf

§14 Enhetsplaner 2015 bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2015/KFN 0025 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.
Enhetsplaner, se bilagor.

Bilagor
Enhetsplan Biblioteket.pdf
Enhetsplan kultur 2015.pdf
Enhetsplan fritid  2015.pdf

§15 Redovisning av möjligheten att anordna en musikvecka på våren

Dnr 2014/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Kulturenheten ges i uppdrag att arrangera en musikvecka 2016 under vecka 7 samt att avsätta en budget på 80 000 kronor ur "medel till nämndens förfogande" för ändamålet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplan 2015 kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheten att anordna en musikvecka under våren. Nämndens tanke var en konsertvecka med stark föreningsmedverkan och lokal anknytning, kanske i anslutning till kulturskolans många avslutningskonserter under maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse musikvecka.pdf

§16 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
* Musikföreningen Strängstyrkan, farsdagskonsert, beviljat belopp       8 000 kr
* Konstrundan Tyresö, arrangemansdagar 6, 8-16 nov. -14, beviljat belopp 10 000 kr

Bilagor
Redovisning Strängstyrkan.pdf
Redovisning Konstrundan Tyresö.pdf

§17 Inställt arrangemang

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Domusängen har meddelat att de inte kommer att utnyttja bidraget, 30 000 kr (arrangemanget Rock på Domusängen), de beviljades av kultur- och fritidsnämnden 14-06-09.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20150216.pdf (186 kb)

§18 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* KFNs uppdragslista
* Muntlig lägesrapport om multihus/kulturhus

Bilagor
Projektbidrag KFN januari 2015.pdf
Uppdragslista KFN.pdf

§19 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen
Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium, 2013/KS 0303 44

Kommunfullmäktige
Avsägelser och fyllnadsval, 2015/KS 0004 001

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 4.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf